O biblioteci
  Istorijat
  Biblioteka danas
  Organizacija
  Ljudi
  Prezentacija rada Biblioteke (zip: 8MB)
   Info za korisnike
   Elektronski katalog
   Digitalna biblioteka
  Izložbe knjiga
   Međubibliotečka pozajmica
   Linkovi

   

Početna > Biblioteka > O biblioteci >
Organizacija

Organizacija rada u Biblioteci
Biblioteka Filozofskog fakulteta svojom organizacijom, delatnošću i poslovima predstavlja jedinstven bibliotečko-informacioni sistem Fakulteta.
Preko svojih fondova, baza podataka i usluga, Biblioteka doprinosi odvijanju nastave, naučnoistraživačkog rada i obrazovanju studenata na Fakultetu.
Biblioteka se sastoji od bibliotečkih jedinica. Bibliotečke jedinice jesu Centralna
biblioteka i seminarske biblioteke koje se nalaze u okviru odseka.

Centralna biblioteka
Centralna biblioteka koordinira stručni rad bibliotečkih jedinica i obavlja zajedničke poslove koji su vezani za rad Biblioteke u celini.
Centralna biblioteka poseduje publikacije i drugu građu opšteg tipa i publikacije iz svih naučnih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.
Publikacije i bibliotečko-informacione usluge Centralne biblioteke koriste svi studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i drugi korisnici.
U svom sastavu Centralna biblioteka ima tri centralne čitaonice i skladište knjiga.
U prizemlju se nalazi informacioni punkt, opremljen referensnom zbirkom i ostalim publikacijama iz priručnog fonda (1.000 publikacija), lisnim katalozima i računarima za korisnike.
Centralna studentska čitaonica smeštena je u prizemlju i ima oko 80 sedišta. U njoj se u slobodnom pristupu nalaze priručnici, udžbenici, kao i opšte, stručne i naučne publikacije, iz svih oblasti koje se izučavaju na Fakultetu.
Čitaonica za periodiku ima 15 sedišta. U njoj su izložene najnovije sveske domaćih i stranih časopisa.
Centralna naučna čitaonica, sa 15 sedišta, nalazi se na galeriji i namenjena je nastavnicima i saradnicima Fakulteta, doktorantima i istraživačima iz drugih sredina. U njoj su izložene bibliografije, rečnici i drugi priručnici. Korisnicima su na raspolaganju dva računara za prikupljanje podataka.

Na galeriji se nalazi i izložbeni prostor Biblioteke.

Skladište knjiga ima 800m² korisne površine, transportnu traku za prenos knjiga, šest interfona za komunikaciju i šest malih transportnih liftova za knjige, koji povezuju skladište sa čitaonicama.

Seminarske biblioteke
Seminarske biblioteke su organizacione jedinice odsekâ i njihov broj usklađen je sa brojem odseka na Fakultetu.
Seminarska biblioteka poseduje specijalizovane fondove knjiga, periodike i druge građe, koji se formiraju u zavisnosti od potreba nastavnog i naučnoistraživačkog rada na odseku.
Publikacije i bibliotečko-informacione usluge seminarske biblioteke koriste studenti, nastavnici i saradnici odseka, odnosno Fakulteta, kao i naučni radnici iz drugih sredina.
Seminarske biblioteke smeštene su u dvanaest prostorija. One predstavljaju radno okruženje bibliotekara i čitaonice za korisnike (20-48 mesta). U njima se nalazi priručni fond u slobodnom pristupu (oko 2.000 publikacija) i informacioni punkt sa lisnim katalozima i računarom za korisnike.
Seminarske biblioteke imaju dodatnu opremu i u njima se odvijaju i druge aktivnosti vezane za nastavno-naučnu delatnost na odsecima (književne večeri, izložbe, promocije, predavanja, naučni i stručni skupovi i dr.).

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu