Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za filozofiju

Odsek za filozofiju je izdavao godišnje zbornike saradnika (Zbornik Instituta za filozofiju i sociologiju i Zbornik Odseka za filozofiju i sociologiju) a saradnici Odseka sudelovali su u zbornicima Filozofskog fakulteta.

Odsek je samostalno ili u saradnji s drugim kulturnim i izdavačkim institucijama publikovao nekoliko knjiga svojih saradnika.

U saradnji sa kulturnim centrom Novog Sada, Odsek je pokrenuo ediciju zbornika s Novosadskog filozofskog disputa. Kao rezultat disputa štampani su zbornici "Pojam boga u filozofiji" i "Sreća i stvaranje".

Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta od 2004. godine izdaje Časopis za filozofiju «ARHE» - kojeg finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Teme objavljenih brojeva časopisa "ARHE" su sledeće:
  1/2004 – tema broja: KANTOVA FILOZOFIJA,
  2/2004 – tema broja: ARISTOTELOVA FILOZOFIJA,
  3/2005 – tema broja: KJERKEGOROVA FILOZOFIJA,
  4/2005 – tema broja: FENOMENOLOGIJA,
  5-6/2006 – tema broja: HEGEL,
  7/2007 – tema broja: MARKS I MARKSIZAM,
  8/2007 – tema broja: HAJDEGEROVA FILOZOFIJA,
  9/2008 – tema broja: HERMENEUTIKA
  10/2008 – tema broja: POLITIČKA FILOZOFIJA,
  11/2009 – tema broja: VITGENŠTAJNOVA FILOZOFIJA.

Od publikacija je u periodu 2004-2009. objavljeno:
- M. Perović (2004.): Praktička filozofija, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad
- S. Sadžakov (2006.): Novozavetni moral, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad
- Đ. Crvenko (2006.): Priručnik za metodiku nastave filozofije, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad
- D. Prole (2007.): Um i povest: Hajdeger i Hegel, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad
- M. Aćimović (2007.): Filozofija mišljenja, Filozofski fakultet, Odsek za filozofiju, Novi Sad

Od 2008 do 2010. godine Ministarstvo za nauku finansira projekat Odseka na temu "Tradicija nastave filozofije u dve najstarije srpske gimnazije (Sremski Karlovi-Novi Sad)".

Tim povodom, radovi istraživača na projektu su objavljeni u Ediciji filozofske literature PROPAIDEIA i to:

I/2008. - "Tradicija nastave filozofije" – I

1. "Evropska gimnazija i tradicija nastave filozofije" – M. Perović,
2. "Okolnosti ustanovljenja nastave estetike u Novosadskoj i Sremsko-karlovačkoj gimnaziji" – S. Jauković,
3. "Filozofska problemska svest u Izveštajima o Srpskoj velikoj gimnaziji u Novom Sadu (1867-1918)" – D. Prole,
4. "Autonomnost Novosadske gimnazije u kreiranju nastave filozofije u XIX i početkom XX veka – Ž. Kaluđerović,
5. "Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića" – M. Aćimović,
6. "Nastavni plan kao izraz svrhe paideie" – M. Okiljević,
7. "Nastava filozofije u okviru nastavnih planova Karlovačke gimnazije (1726-1921)" – M. Solar,
8. "Udžbenici i nastavni planovi u nastavi Karlovačke gimnazije" – S. Sadžakov,
9. "Pedagoško-metodička uloga nastave filozofije u dve najstarije srpske gimnazije (Sremski Karlovci i Novi Sad) u periodu 1791 do 1840. godine" – Đ. Crvenko.

II/2009. – "Tradicija nastave filozofije" – II

1. "Gimnazijska filozofija između političke pragmatike i pedagoške paradigmatike" – M. Perović,
2. "Sistem filozofije Mihaila Hristifora Ristića. Drugi deo" – M. Aćimović,
3. "Logika i samostalnost filozofskog mišljenja" – D. Prole,
4. "Autonomnost Karlovačke gimnazije u kreiranju nastave filozofije u periodu od 1791. do 1921. godine" – Ž. Kaluđerović,
5. "Nastavni plan kao izraz duha vremena" – M. Okiljević,
6. "Propedeutika logike" – M. Solar,
7. "Filozofija pedagoške delatnosti Pavela Jozefa Šafarika" – N. Jevtić,
8. "Pedagoško-metodička uloga nastave filozofije u Karlovačkoj gimnaziji u periodu 1840. do 1900. godine" – Đ. Crvenko,
9. "Estetika i etika u udžbenicima filozofije" – S. Sadžakov,
10. "Beleške iz filozofije jednog kalovačkog đaka" – S. Jauković

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu