Početna > Fakultet > Izdavačka delatnost >
Izdavačka delatnost Odseka za sociologiju

Koković, Dragan. (2009). Društvo i obrazovni kapital. Novi Sad: Mediterran publishing. ISBN:978-86-86689-30-6
Ako nemamo teoriju o tome kakav čovek može i treba da bude, onda u praksi ne znamo kako ćemo da vaspitamo i obrazujemo ljudske stvorove. Pred našim očima mora da lebdi ideal čoveka, kako bismo u svakodnevnom procesu vaspitanja i obrazovanja mogli da ponešto od toga ideala ostvarujemo, kako bismo se uverili da ideal živi.
Ranije sam upozorio da zajednica, koja u svoje mlade naraštaje ne ugradi po­trebu za razgovorom i naviku za trpeljivost prema drugom i drukčijem, nema budućnosti. Ona će je imati ako vaspitanje i obrazovanje svojih mladih članova usmeri prema dijaloškom mišljenju, prednostima i vrednostima koje proističu iz razlika. Koliko će biti vredan svaki njen pripadnik moći će da se izmeri tako što će se videti koliko je sklon da vodi razgovor i da podnese način mišljenja drukčiji od svog.
Kako vidim zadatak vaspitanja i obrazovanja danas, u svetlu neodložne potrbe za uzajamnim razumevanjem i saradnjom između ljudi? Da li se bojažljivo pitanje o neusiljenom razgovoru premešta sa sporednog na glavni kolosek društvenog života i tako dokazuje da ono stvarno znači pitanje života i smrti? Nije li razgovor jedini način za otkrivanje i odgonetanje drugog sa kojim smo u sporu i sukobu, a sa kojim moramo da živimo u miru? Podrazumeva li to i vaspitanje i obrazovanje za odgovoran govor i razgovor? Šta pojedinac treba da nauči da bi postao dobar građanin? Nije li kucnuo zadnji čas da vaspitanje i obrazovanje za di­jalog i toleranciju postane prva potreba i nit vodilja našega vremena – njegova svetovna religija? Krećemo li se od kulture govora prema kulturi razgovora? Možemo li da se nadamo proleću razgovora i danu dobrih vesti? Koji su nužni uslovi da bi duh razmahnuo krila?
Kakvo će društvo biti sutra, zavisi od toga kakva su nam deca danas. Budućnost je ono što je sada u razvoju. Radeći sa mladima, mi smo uvek na početku onoga što će tek biti.


Koković, Dragan. (2009). Naličje takmičenja. Novi Sad : Prometej.

Ako se sport nađe u vrtlogu manipulacije, onda on odvraća od istine, fizičkog i duhovnog stvaralaštva, od istinskog ljudskog postojanja. u uslovima sveopšte upotrebe, zloupotrebe i politizacije sporta javljaju se ogromne opasnosti od preterivanja koje nas udaljavaju od sporta. Ostvarenje rezultata kroz takmičenje ne sme da bude neobuzdano , razarajuće, ubistveno, izraz unutrašnjeg besa i nekontrolisanog uplitanja gomile. U sportu niko ne bi smeo biti izgubljen ni zbog jednog rezultata, ni zbog čijeg interesa, niti zbog bilo čije nacionalne boje.

Marinković, Dušan. (2008). Emile Dirkheim 1858- 2008 (hrestomatija). Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-07-8

Povodom sto pedesete godišnjice rođenja Emila Dirkema (1858–2008), jednog od naznačajnijih i najuticajnijih sociologa u njenoj ne tako dugoj istoriji, u ovoj su hrestomatiji sabrani oni Dirkemovi spisi koji do sada nisu bili dostupni našoj intelektualnoj, sociološkoj i široj kulturnoj javnosti. S obzirom na to da su glavna Dirkemova dela prevedena na srpski jezik, namera priređivača je bila da manje poznati, ali u podjednakoj meri vredni Dirkemovi radovi, upotpune naša postojeća znanja o njegovom doprinosu razvoju sociologije. Tako je i njihova tematska raznovrsnost dobar povod da se pažnja preusmeri na širinu i sveobuhvatnost jedne utemeljujuće sociologije, a ne na njene teorijski jednostrane i metodološki redukcionističke interpretacije. Pored toga, odabrani tekstovi dirkemovaca i prateći tekstovi značajnih socioloških imena ističu izuzetnu vrednost, konsekventnost i aktuelnost Dirkemovih ideja i posle jednog i po veka. Ovom prilikom priređivač se zahvaljuje svim saradnicima i prevodiocima na nesebičnoj pomoći.

Marinković, Dušan (2008). Georg Simmel 1858 – 2008 (hrestomatija). Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-08-5
Povodom obeležavanja sto pedesete godišnjice rođenja Georga Zimela (1858-2008), jednog od najuticajnijih klasičnih sociolo ga, bez čijih ideja savremena sociologija ne bi imala svoj današnji identitet, u ovoj prigodnoj zbirci tekstova predstavljamo samo mali deo onih ključnih Zimelovih raznorodnih tema koje pro mišljaju često kontroverznu, složenu i metodološki neuhvatljivu društvenu stvarnost. Kako Zimelova glavna dela još uvek nisu dostupna na našem jeziku, namera priređivača je bila da se u dva bloka, prvom, koji se odnosi na Zimelov život i shvatanje socio logije, i drugom, u kome su izloženi originalni tekstovi, predstavi, kako onaj Zimel reprezentativnih socioloških ideja, tako i onaj nama manje poznati Zimel zaokupljen naizgled nesocioloskim pojavama. U tom je smislu tematska raznovrsnost ovde sabranih Zimelovih tekstova povod da se sociologija još jednom pozove na svoju refleksivnost i vrati izvorima koji je utemeljuju i kao na uku, ali i kao imaginaciju. Jer, upravo nas je Zimel među prvima poučio da se društveni svet mnogo više mora sociološki maštati u svojoj raznovrsnosti nego proceduralno svoditi na jednoobra znosti. Priređivač se zahvaljuje svim prevodiocima i saradnicima koji su nesebično i naporno radili na stvaranju ove knjige.

Pušić, Ljubinko. (2009). Grad bez lica. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-31-3
Ovo je mozaik-priča o Novom Sadu. Kakav je bio, kakav jeste i kakav bi mogao da bude. Istovremeno, to je mozaik-priča o njegovom licu i pokušaj da se ono vidi u objektivnom svetlu. Zapitaćemo se: da li je to moguće? Ne počinje se priča i ne gradi se slika da bi “nešto” bilo objektivno, već da se u ogledalu vidi ono što se želi. Bar tako rekosmo malopre. Zbilja, koliko je potrebno da se odmakne ili koliko da se stane u stranu, kako bi se izbegao odsjaj sopstvenog lika? Čini se toliko mnogo da se lik više ne nazire, čak ni da se ne naslućuje... Ne postoji jedna slika grada, kao što ne postoji ni jedan drugi dualitet sem istine. Istina je da ne postoji mogućnost bilo kog pojedinca da obuhvati celinu grada. On je u stanju da “osvoji” samo pojedine njegove delove, pri čemu problem sklapanja u celinu i dalje o(p)staje. Prema tome, mi ovde nećemo pokušavati da uradimo nemoguće, da onom koji ima poverenja u ovo posmatranje, obećamo kako ćemo biti u stanju da se bavimo “velikom urbanom sintezom”. Toga, jednostavno, nema. Hoćemo da opišemo grad koji nije uspeo da se odmakne dalje od sopstvene slike u ogledalu a koji je to silno želeo.


Škorić, Marko. Valentina, Sokolovska. Žolt, Lazar. (2008). Tradicija, jezik, identitet. Mediterran publishing. ISBN: 978-86-80271-86-6

U ovoj trodelnoj studiji izloženi su neki najvažniji rezultati rada na realizaciji treće faze istraživačkog projekta „Multikulturalnost AP Vojvodine kao činilac regionalnog povezivanja u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi" koji od 2005. godine finansijski podržava Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i rezultati pojedinih projektnih zadataka koje, u okviru projekta iz republičkog programa osnovnih istraživanja „Socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike i potencijali Vojvodine kao činilac regionalnog povezivanja i integracije u Evropu", realizuje Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Stepanov, Radivoj.(2008). Uvod u politiku i politički sistem. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-80271-94-1

Da je mnogo ideja ponuđeno i činjenica sabrano, ali i da nema kraja tome, odnosno da nema dovršenja nauke o politici i političkom sistemu, izvanredno svedoči knjiga Radivoja Stepanova. Pored razvojnosti, pluralnosti, interaktivnosti, kon-troverznosti, neizvesnosti i mnogih drugih komponenti takvog kompleksnog predmeta analize, knjiga profesora Stepanova potvrđuje i magnetsku snagu politike, sa svim njenim destruktivnim i kreativnim potencijalima i konsekvencama. ŠtaviŠe, studentima i drugim čitaocima nudi mogućnost relevantnih saznanja, sa kojima se uvećavaju šanse refleksivnosti i subjektivnosti građanstva i, posledič-no tome, pravne i socijalne legitimnosti takvog poretka vlasti, čiji najuticajniji akteri bi pouzdano znali da istovremeno uvećanje zajedničkog dobra i privatne koristi, uz punu garanciju individalnih sloboda i prava, predstavljaju jedini imperativ i vrhunsko umeće moderne politike.


Lazar, Žolt. (2008). Značaj primitivne magije (antropološko – sociološki pristup). Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-04-7

Nakon prosvetiteljskog zaokreta, čije temeljne tendencije se svode na zadobijanje racionalne autonomije pojedinca, što podrazumeva otvoren sukob sa svakim vidom afirmativnog pomena magije, i velikih sistema nemačkog idealizma koji su, doduše, dali izvesno dostojanstvo magiji, ali samo u kontekstu rudimentarnog oblika kojem je neminovno predstojala transformacija u više oblike ljudske svesti – magija je u drugoj polovini devetnaestog veka iznenada, zajedno sa srodnim temama i problemima, zadobila izvanredno važan status naučnog predmeta, ali ne takvog, koji se može adekvatno uklopiti u postupke i metode neke od tada aktivnih duhovnih nauka, nego takvog, koji iziskuje fundiranje novovrsne naučne discipline.

Lazar, Žolt. (2009). Nastanak masonerije. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-28-3
Masonerija je nastala u Engleskoj, preobražajem zidarskih i kamenorezačkih loža u ne-zanatsku organizaciju tokom sedamnaestog i  početkom osamnaestog veka. Subjekti tog preobražaja bili su obrazovani pripadnici građanstva u usponu, tzv. 'prihvaćeni' masoni, dok je inspirator njihovog pristupanja operativnoj masoneriji bio engleski naučnik, filozof i mag, dr Džon Di. Taj proces se odvijao u uslovima uspona građanstva i konstituisanja građanskog društva u Engleskoj, renesansne obnove klasične arhitekture, opadanja društvenog značaja zanatlijskih esnafa, povratka visokog plemstva na društvenu i, posebno, političku scenu krajem sedamnaestog veka, kao i širenja nove religioznosti, koja je versku pripadnost potisnula iz javne u privatnu sferu. Navedeni uslovi odredili su i motive 'prihvaćenih' masona za pristupanje operativnoj i njen preobražaj u spekulativnu masoneriju, od kojih su najvažniji podrška renesansnoj arhitekturi u Engleskoj i potreba za uspostavljanjem masonskog pedigrea. Formalno očuvanje organizacije operativne masonerije imalo je za posledicu pretakanje radne etike zanatlija-zidara u moral, koji je upravo u vreme jačanja spekulativnog slobodnog zidarstva postajao temelj opšteprihvaćenog sistema vrednosti u građanskom društvu.

Milenković, Pavle. (2009). Istorijska Sociologija. Novi Sad: Mediterran publishing.
Istorijska sociologija obuhvata onaj deo sociološkog mišljenja kome je zadatak da istraži načine društvene promene i pravce društvenog razvoja. Veruje se da je najpogodniji način za realizaciju ovog zadatka proučavanje vremenske dimenzije procesa strukturacije, odnosno dinamička strana društvenih fenomena, te da je, shodno tome, saznajno i praktički najefikasniji način argumentacije istoriografski. Krajnji cilj ovome zadatku jeste rešenje teškoća sa kojima se suočava društvo sadašnjice, kao i anticipacija mogućih teškoća ljudskome društvu u budućnosti. U metodološkom smislu, ove ambicije ostvaruju se različitim sredstvima, gde se uočavaju linije razgraničenja koje se manje-više poklapaju sa intelektualnom pozadinom neke teorije („škola”, pravac, ideološki okvir), pa se stoga može govoriti o više istorijskih sociologija. U većini slučajeva, insistira se na primeni uporedno-istorijskog pristupa. U jednom manje striktnom određenju, istorijsku sociologiju činilo bi svako društvenoteorijsko istraživanje koje, na osmišljen način, primenjuje proveru teorijskih nalaza postupcima istorijske nauke.


Tripković, Milan. (2009). Komad bašte. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-22-1

U ovoj zbirci Tripkovićevih ogleda sluti se kako je pa­trijarhalna baština, kod nas, i ne samo kod nas, ostala tek „komad bašte”, ali komad koji nam na svakom koraku govori da se ne treba vraćati tamo gde se vratiti ne može, nego da treba temeljnije promisliti kuda se i kako ide. U tom smislu Tripkovićeva proza je duhovita, pronicljiva i veoma upečatljiva slika susreta prošlosti i sadašnjosti u oblicima kulture i života u savremenom svetu.


Tripković, Milan. Ljubinko, Pušić. Srđan, Šljukić. (2007). Raskršća Srbije. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 987-86-80271-77-4

Monografija je zajedničko delo tri autora. Prvi odeljak napisao je Milan Tripković, drugi Ljubinko Pušić, a treći Srđan Šljukić. Iako se pisci deonica koje čine ovu studiju međusobno neizbežno razlikuju, kako po problematici koju obrađuju tako delimično i po pristupima koje neguju, oni se ipak nadaju da su uspeli da ponude jednu formalno i sadržinski konzistentnu tvorevinu, čiji delovi grade smisaono jedinstvenu celinu. Ostaje samo da taj svoj utisak podele i provere sa budućim čitaocima. Pri tom će svaku argumentovanu kritiku smatrati više nego dobrodošlom.

Marinković, Dušan. (2008). Uvod u sociologiju. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-03-0
Od najranijih pokušaja da se utemelji jedna nova, pozitivna nauka o društvu, u prvoj polovini devetnaestog veka, preko perioda njenog konstituisanja krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka, njenog klasičnog perioda, pa sve do razvoja savremenih, postmodernističkih shvatanja, sociologija je ispoljavala mnoštvo unutrašnjih protivrečnosti, ambivalentnosti i dihotomija. Jednim delom, ovi su problemi sasvim razumljivi i prihvatljivi, ukoliko se posmatraju kroz perspektivu istorijskog razvoja i sazrevanja neke nauke. Za sve nauke, bez obzira da li je reč o takozvanim prirodnim ili društvenim naukama, može se reći da su prošle kroz periode unutrašnjih teorijskih i metodoloških protivrečnosti i kriza. Isto tako se može reći da su povremene krize, obaranje starih i stvaranje novih teorija, odbacivanje starih i uvođenje novih metoda i istraživačkih postupaka sasvim očekivane i normalne faze kroz koje prolazi svaka nauka. Ipak, razvojni putevi i ciljevi, unutrašnje teorijske stabilnosti ili takozvane – paradigmatske stabilnosti – kao i odnosi teorij­skog znanja prema empirijskom svetu, razlikuju se između prirodnih i društvenih nauka.


Lazar, Žolt. (2008). Vojvodina amidst multiculturality and religionalization. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-80271-73-6
The findings presented in this collection of papers are a part of larger research project “Sociological Aspects of Multiculturality and Regionalization and their Influence on the Development of the Autonomous Province of Vojvodina and the Republic of Serbia”, which was conducted in the period from 2001 to 2005, by the Department of Sociology at the Faculty of Philosophy (University of Novi Sad, Serbia), with the financial support of the Ministry of Science of the Republic of Serbia. It is the first thorough research on the aforementioned issue in Vojvodina, and it was conducted both by professors/teaching assistants and by students of the Department of Sociology at the Faculty of Philosophy in Novi Sad .


Tripković, Milan. Gordana, Tripković. (2009). Stranputice Srbije. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-16-0

Ova knjiga predstavlja duboku i sveobuhvatnu kritičku i analitičku studiju srpskog društva, koja rasvetljava skrivene i sedimentirane mehanizme koji su sputavali tranzicijske procese u Srbiji poslednjih decenija. Kroz strukturnu analizu i kritičku refleksiju, autori su jasnim jezikom i često poetskim stilom pokazali da je društvena kriza u svim bitnim ekonomskim, političkim i kulturnim aspekte obeležila život Srbije na prelazu vekova.


Šljukić, Srđan. (2009). Seljak i zadruga u ravnici. Novi Sad : Mediterran publishing. ISBN: 978-86-86689-33-7

U monografiji Seljak i zadruga u ravnici autor dr Srđan Šljukić razmatra najvažnije društvene aspekte skorašnjih promena u srpskom zemljoradničkom zadrugarstvu, imajući u vidu istorijski i komparativni kontekst tih promena, kao i kontekst globalnog društva.

In the book named Peasant and Cooperative in the Plains the author dr Srđan Šljukić discusses the most important social aspects of the recent changes in the Serbian agricultural cooperative sector , while putting these changes in the historical, comparative and wider social context.


Stojšin, Snežana (2008): Abortus – društveni aspekti mogućnosti njegovog istraživanja, Novi Sad: Školska knjiga, ISBN 978-86-7580-284-6, str. 175

Rezime: U studiji su prikazani rezultati istraživanja sprovedenog 2007. godine na teritoriji grada Novog Sada. Osnovni cilj istraživanja bio je shvatanje odnosa žena prema namernom prekidu trudnoće kao preovlađujućem metodu regulacije fertiliteta u Srbiji. Ispitano je 220 žena u fertilnom periodu, a kao instrument za prikupljanje podataka korišćen je upitnik. U radu su, pored empirijskog istraživanja, korišćeni razni izvori podataka.


Vuksanović, G; Novakov, P; Stojšin S. (2008): Studenti i reforma visokog obrazovanja, Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju, ISBN 987-86-6065-001-8, str. 183

Rezime: Monografija je rezultat rada na projektu „Studenti i reforma visokog obrazovanja: sociopsihološke implikacije primene Bolonjske deklaracije u Srbiji“. U poglavlju čiji je autor Snežana Stojšin ispituje se odnos studenata prema nastavi, odnosno (ne)opterećenost studenata nastavnim obavezama. Analizirani podaci prikupljeni su upitnikom koji su popunili studenti sociologije, odnosno studenti prve generacije upisane po novom reformisanom nastavnom programu.


Žurnal za sociologiju: sociološki godišnjak. (2003). Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija.

Žurnal za sociologiju: sociološki godišnjak. (2004). Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija.

Žurnal za sociologiju: sociološki godišnjak. (2005). Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija.

Žurnal za sociologiju: sociološki godišnjak. (2006). Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija.

Žurnal za sociologiju: sociološki godišnjak. (2007). Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija.

Pavle, Milenković. Marinković, Dušan. (2005). Mišel FUKO 1926-1084-2004 Hrestomatija. Novi Sad : Vojvođanska sociološka asocijacija

Marinković, Dušan. (2005). Refleksivna sociologija Alvina Guldnera. Novi Sad :

Marinković, Dušan. (2006). Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji. Novi Sad : Prometej.

Pušić, Ljubinko.(2007). Pisanje grada: urbana svakodnevica. Novi Sad : Prometej.
Knjiga se sastoji od 78 eseja o urbanoj svakodnevici, sa sledećim naslovima:
Mesta; Imena 1 (Ne može se stanovati u ulici sa pogrešnim imenom); Imena 2 (Kada novo postane staro, kobajagi); Imena 3 (Kuća bez imena je kao selo bez crkve ili žena bez...); Imena 4 (Ulice nemaju kumove ili se to samo čini); Grad kao mesto olakog izmišljana imena ili ubijanje grada uz pomoć imena; Imena, naselja; Naš i evropski grad; Kako se gradovi razlikuju: Niska zemlja, kakvi gradovi? Kako znamo (a neki i misle da znaju, a ne znaju) da se društva razlikuju? Vajmar je mali, ali sve ima; Nije svako selo - selo k'o selo; Varšava: dvanaest godina posle ili dva grada i dva vremena; Grad i tranzicija; Gradovi slični a opet različiti; Vajmar ne nalikuje Hertogenbošu, baš nikako; Gradovi na evropskom severu: priroda reda; Amsterdam je kvalitetan proizvod; Brzina promena načina života: 1998. kao da je bila pre nekoliko decenija; Bolonja u XIV veku – grad razmene i susreta; Duh palanke; Provincijski grad (1); Provincijski grad (2); Provincijski grad (3); Naši prašnjavi gradovi; Miris grada; Dine; Periferijske senke; Periferija; Suburbije; Drugi ljudi u gradu: jedna scena multikulturalnosti; Pozajmljen naslov: “Živeti na rubu”; Pravo na grad i kako ga steći; Rastakanje grada; O kom je urbanizmu reč? Grad mora da bude vredniji od malih urbanističkih kalkulacija; O ožiljcima na licu grada; Položaj i značaj rimske boginje koja štiti od građanskog rata; Mostovi bez obala ili obale bez mostova; Grad i rat; Ikonografija bombardovanja; Novi Sad nema kapije; Taj slatki zanat: gradonačelnik; Otimanje za gradove; Grad i nove institucije; Manipulacija pomoći i naši gradovi; Korupcija, jedno lice; Kada gradski novac nije politika, ili se bar narodu tako saopštava; Aroma univerzitetskog grada; Univerztetski kampus i oko njega; Novi progresizam: pleonazam ili stvarnost? Nesrećni gradovi imaju nesrećnu arhitekturu; Postmoderna ili tako nekako; Odr živost i arhitektura često su u svađi; O “ mrtvim gradovima ”; O “ mrtvim gradovima ” (2); Ritam grada; Grad kao spektakl ili srećni trgovi; Gradske pijace; Pijace, a trgovi; Gradovi nisu kao razglednice; Grad koji se troši; Kafa; Kafe spasava dan; Gradske kafane i jedna posebna; Gradski parkovi kao socijalni prostori grada; Kako, makar nakratko, pobeći iz grada? Semafori; Zvuci (Kišni dani u gradu); Kiša u gradu; Novogodišnji grad – spektakl siromaštva; Umetnost stanovanja (u gradu); Ulica ukradenih biciklova; Kognitivna stvarnost grada; Porast interesovanja za urbanu kulturu; O gradovima svi sve znaju; Život u gradu i prijatelji; Sa asfalta se lakše otiskuje (u svet).

Sociologija i savremeni svet; Milošević, Božo. Filozofski fakultet, Novi Sad, 2007

Prof.dr Božo Milošević u knjizi govori o manje ili vise razvijenim teorijskim raspravama o dva prepoznatljiva aspekta, koji obeležavaju sociologiju u savremenosti. Jedan aspekt se odnosi na kritičko propitivanje društvenih uslova koji podstiču ili koji ograničavaju razvoj sociološkog znanja i ,posebno, sociološke profesionalizacije u društvu koje nema dužu istorijsku misaonu (racionalnoiskustvenu) tradiciju o celini svog postojanja; kao što je naše. Drugi aspekt, koji se izlaže u ovoj knjizi, odnosi se na saznajne mogućnosti sociologije da razume (i objasni) neke ključne procese koji su zahvatili savremeni svet i koji, evidentno, utiču na transformativne procese u našem društvu. Ta dva aspekta se, ovde, poimaju kao međusobno uslovljavajući opšti okvir u kome je moguć razvoj i profesionalni domet sociologije; kao što se poima i dosadašnji razvoj sociološkog znanja kao pretpostavka za celovito, sistematsko i kritičko proučavanje savremenih društvenih procesa u svetskim razmerama.

ZBORNICI


Tripković, Milan.(2006). Socijalni kapital i društvena integracija. Novi Sad: Filozofski fakuletet u Novom Sadu, Odsek za sociologiju.


Tripković, Milan .(2006). Multikulturna Vojvodina u evropskim integracijama. Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za sociologiju.ISBN: 86-80271-38-1

Knjige rezimea s naučnog skupa s međunarodnim učešćem:

Socijalni kapital i intergrativni potencijali AP Vojvodine i Republike Srbije
.(2006). ISBN: 86-80271-39-x.

Društvo u tranziciji – modeli, alternative, perspektive
. (2004).
   

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu