Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.11.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa sastanka kolegijuma održanog 7.10.2011. godine

2a) Donošenje Odluke o dodeli nagrade najboljem mladom istraživaču ili studentu doktorskih studija Fakulteta u 2011. godini

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: mr Lidija Orčić
                                mr Demir Alihodžić
- Odsek za pedagogiju: mr Mirsada Zukorlić
- Odsek za rumunistiku: mr Virđinija Popović
- Odsek za slovakistiku: mr Zuzana Čižikova
- Odsek za srpsku književnost: mr Branislava Vasić Rakočević
                                mr Nikolina Konjević
                                mr Natalija Ludoški

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku
                       Kandidat: mr Danijela Prošić Santovac, tema: ENGLISH FAIRY TALES AND NURSERY RHYMES: AN INSIGHT INTO THE WAY OF LIFE IN THE PAST (Engleske narodne bajke i pesme za decu: uvid u način života u prošlosti), Komisija: dr Vladislava Felbabov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Državni univerzitet, Departman za filološke nauke, Novi Pazar, mentor, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Vesna Lopičić, red. prof. za užu naučnu oblast Angloamerička književnost i kultura, Filološki fakultet u Nišu.
                       Kandidat: mr Mladen Jakovljević, tema: Paralelni svetovi: odnos postmoderne proze prema fantastičnoj i naučnofantastičnoj književnosti, Komisija: dr Vladislava Gordić Petković, red. prof za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Nina Muždeka, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Novica Milić, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija i semiologija medija, Fakultet za medije i komunikacije Univerzitet Singidunum u Beogradu.
- Odsek za psihologiju:
                       Kandidat: mr Džanana Berberović, tema: Karakteristike i faktori seksualno kompulzivnog ponašanja mladih, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija Medicinski fakultet Novi Sad.
- Odsek za srpsku književnost:
                       Kandidat: mr Zorica Hadžić, tema: Književno delo Milete Jakšića, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Borjanka Trajković, vanred. prof za užu naučnu oblast Istorija srpske književnosti, Pedagoški fakultet u Somboru.
- Odsek za hungarologiju:
                       Kandidat: mr Ferenc Nemet, tema: Az irodalmi kultuszok regionális és lokális változatai (Varijante regionalnih i lokalnih kultova u književnosti), Komisija: dr Kornelija Farago, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Eva Harkai Vaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i dr Marija Cindori, docent za užu naučnu oblast Hungarologija – Srpsko-mađarske književne veze, Filološki fakultet u Beogradu

5. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za anglistiku:
                       Kandidat: mr Dragana Gak, tema: Pravljenje kursa poslovnog engleskog jezika sa ciljem razvoja pragmatičke kompentecije značajne za unapređivanje poslovne komunikacije, Komisija: dr Biljana Radić Bojanić,docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Nadežda Silaški, vanredni profsor za užu naučnu oblast Engleski jezik, Ekonomski fakultet Beograd.
- Odsek za slovakistiku:
                       Kandidat: mr Daniela Marčok, tema: Deskripcia prírody a jej výchovný vplyv na žiakov v literárnych textoch v slovenských čítankách pre základne školy v Srbsku ( Deskripcija prirode u njen vaspitni uticaj na učenike u književnim tekstovima u čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku u Srbiji), Komisija: dr Jarmila Hodolič, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistiku, mentor, dr Mihal Harpanj, red. prof za užu naučnu oblast Slovakistika, i prof. PhDr Juraj Glovnja, CSc, red. prof za užu naučnu oblast Slovakistika , Filozofski fakultet Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri ( Slovačka Republika).
- Odsek za srpsku književnost:
                       Kandidat: mr Ankica Vučković, tema: Srpski roman za decu na početku 21. veka u svetlu književnih nagrada (2001 – 2010) Komisija: dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Zorana Opačić, doc. za užu naučnu oblast Uvod u tumačenje književnosti i Književnost za decu i mlade, Učiteljski fakultet u Beogradu.

6. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
- Odsek za srpsku književnost:
                       Kandidat: mr Isidora Popović (Milić) (produženje do januara 2013. godine).

7. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije
- Odsek za psihologiju:
                       Kandidat: Dušan Vejnović, tema: Vanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja, Komisija: dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Predsednik komisije. dr Sunčica Zdravković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Vanja Ković, docent za užu naučnu oblast Psihologija i Dejan Todorović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija Filozofski fakultet u Beogradu.

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                       Kandidat: Senka Bengin, tema: Diskursne osobine poslovne prepiske imejlom. Komisija: dr Vera Vasić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Vesna Polovina, redovni profesor za užu naučnu oblast Opšta linvistika, Filološki
fakultet, Beograd.

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                    Kanditat: Katarina Janković Popović, tema: Diskurs Kulturnog dodatka "Politike".
Komisija: dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Duška Klikovac, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

10. Imenovanje komisija za izbor istraživača – saradnika na projektima Odseka za psihologiju
1. Predlog komisije za pisanje izveštaja za Dragana Žuljevića, projekat br. 179006, rukovodilac prof. dr Snežana Smederevac, Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Gavrilov Jerković, vanred. prof za užu naučnu oblast Psihologija, dr mikloš Biro, red prof. za užu naučnu oblast Psihologija.
2. Predlog komisije za pisanje izveštaja za Marinu Oros i Agotu Major, projekat br. 44008, rukovodilac prof. dr Branislav Borovica, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof za užu naučnu oblast Psihologija, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Ivana Mihić docent za užu naučnu oblast Psihologija.

11. Saglasnosti nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini

Molba Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu za angažovanje prof. dr Radovana Grandića u školskoj 2011/12. godini.

Molba Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu za angažovanje
1. Irene Subotić, lektora na Odseku za Slavistiku, za izvođenje nastave i ispita na osnovnim strukovnim studijama, nastavni predmet Ruski jezik 1 (0+2) i Ruski jezik 2 (0+2).
2. dr Jarmile Hodolič, vanred. prof. na Odseku za Slovakistiku za izvođenje nastave i ispita na osnovnim strukovnim studijama, nastavni predmet Književnost za decu na slovačkom jeziku (3+0)
3. dr Ana Makišova, doc. na Odseku za Slovakistiku za izvođenje nastave i ispita na osnovnim strukovnim studijama, nastavni predmet slovački jezik (2+1).

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu za angažovanje nastavnika:
1. prof. dr Mihal Harpanj za izvođenje nastave iz predmeta Slovačka književnost, 4 časa nedeljno.
2. prof dr Janko Ramač za izvođenje nastave iz predmeta Ukrajinska književnost, 4 časa nedeljno.
3. prof. dr Juraj Glovnja za izvođenje nastave iz predmeta Slovački jezik, 4 časa nedeljno.

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici za angažovanje prof. dr Branka Bešlina za izvođenje nastave iz predmeta Istorija Evrope, u drugom semestru 2011/12. godine.

Molba prof. dr Dušana Marinkovića za saglasnost za izvođenje nastave na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, u zimskom semestru iz predmeta Uvod u sociologiju (2 časa nedeljno).

Molba prof. dr Sunčice Zdravković za dopunsko angažovanje sa 30% radnog vremena na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, u školskoj 2011/12. godini.

12. Saglasnosti
- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću za davanje saglasnosti za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke za sufinansiranje izdavanja monografskih i drugih naučnih dela po javnom pozivu za 2012. godinu za časopis Istraživanja br. 23 za 2012. godinu.
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću za davanje saglasnosti za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke za sufinansiranje izdavanja monografskih i drugih naučnih dela po javnom pozivu za 2012. godinu za sledeće monografije:
- dr Snežana Božanić – Čuvanje prostora: međe, granice, razgraničenja u srpskoj državi od 13. do 15. veka.
- mr Boris Stojkovski – Robstvo i trgovina robljem na Mediteranu u srednjem veku.

Molba dr Ivana Jordovića Nastavno-naučnom veću da konkuriše za stipendiju Centra za helenske studije, Vašington DC, SAD radi stručnog i naučnog usavršavanja tokom školske 2012/13. godine (jedan semestar).

- Odsek za medijke studije: Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za davanje saglasnosti za štampanje monografije doc. dr Vladimira Barovića pod naslovom "Izveštavanje u kriznim situacijama i etika novinarstva".
Recezent: prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, prof. dr Biljana Šimunović Bešlin i Dimitrije Boarov, nastavnik veština.

- Odsek za pedagogiju: Molba za davanje saglasnosti za objavljivanje Zbornika radova "Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u Evropskoj perpektivi". Urednice su: akademik Grozdanka Gojkov i prof. dr Olivera Gajić. Recenzenti su: dr Sofija Vrcelj, Rijeka( Hrvatska), dr Ljupčo Keverski, Bitola (Makedonija), dr Jasmina Starc, Novo Mesto (Slovenija) dr Emina Kopas-Vukašinović, (Srbija).

- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje stranih gostiju, koji bi održali predavanje na Tribini koju organizuje Odsek za psihologiju u sledećem periodu:
1. Prof. Guillaume Thiery, Univerzitet u Bangoru, Velika Britanija 13. decembra 2011. godine
2. Marijena Popović, student doktorskih studija na Brandeis Univerzitetu, SAD 20. decembra 2011. godine
3. Prof. Jozsef Fiser, na Brandeis Univerzitet, SAD 10. januara 2012. godine.

- Odsek za slavistiku: Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću za odobrenje učešća na međunarodnom skupu doc. dr Dojčila Vojvodića u periodu od 22. do 26. novembra. 2011.godine, koji će se održati u Sofiji, Bugarska.

- Odsek za filozofiju: Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću za davanje saglasnosti za osnivanje edicije filozofske literature: BIBLIOTEKA ARHE.
Rukopisi koji bi se publikovali u narednoj kalendarskoj godini u okviru "Arhe-a":
1. prof. dr Slobodan Jauković: PREVLADANjE FILOZOFIJE UMETNOŠĆU.
Recezenti: prof. dr Mirko Zurovac, prof. dr Iva Draškić Vićanović i
doc. dr Nebojša Grubor.
2. prof. dr Milenko A. Perović: FILOZOFSKO – ETIČKI OGLEDI.
Recezenti: prof. dr Ante Čović, prof. dr Ferid Muhić, prof. dr Radomir Videnović.

- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da se dr Evi Toldi odobri učešće na konferenciji "50 godina mađarske manjinske književnosti u Sloveniji", koja će se održati 16. i 17. novembra. 2011. godine u Lendavi, Slovenija.

13. Ekvivalencija predmeta
- Odsek za medijske studije
Ivona Temešberger

14. Odsustva
- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da se odobri plaćeno odsustvo prof. dr Peter Rokaiu i doc. dr. Đuri Hardiu u periodu od 3. do 11. novembra 2011. godinu radi učešća na naučnom skupu koji će se održati na Univerzitetu Homenskog u Bratislavi, Slovačka.

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Tamari Valčić Bulić u periodu od 15. do 30. novembra 2011. godine radi korišćenja istraživačke stipendije u Francuskoj.

15. Saglasnost za priznavanje kredita studentima koji učestvuju u aktivnostima Francuskog instituta u Novom Sadu

16. Razno
- Odsek za anglistiku
Odsek za anglistiku obaveštva Nastavno-naučno veće da je 28. oktobra 2011. godine održano gostovanje jednog od najperspektivnijih mladih stvaralaca luzofone književnosti, poznatog pod pseudonimom Ondžaki.
- Odsek za slavistiku
Odsek za slavistiku podneo je izveštaj o učešću doc. dr Dojčila Vojvodića na međunarodnom naučnom skupu koji je održan od 30. septembra do 4.oktobra 2011. godine na Univerzitetu u Padovi, Italija.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu