Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 21.12.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije dekana i prodekana

2.Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za germanistiku
mr Sanja Ninković (prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Daliborka Popović, tema: Značaj saradnje porodice i škole u prevenciji nasilja među vršnjacima, Komisija: dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Branko Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica.

Kandidat: mr Aleksandra Anđelković, tema: Profesionalni razvoj nastavnika i njihov vaspitni koncept u svetlu teorija vaspitanja i obrazovanja, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Radivoj Kulić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica.

Kandidat: mr Marta Dedaj, tema: Pedagog i nastavnik fizičkog vaspitanja u prevenciji nasilja u školi, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Branko Krsmanović, red. prof. za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad.

5.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za slovakistiku
mr Marina Šimak-Spevakova (prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Katarina Mitrović, tema Benediktinci na području Barske mitorpolije i Kotorske episkopije, Komisija:dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Jovanka Kalić, akademik SANU, za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Srđan Rudić, viši naučni saradnik, Istorijski institut, Beograd, dr Siniša Mišić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Nataša Ikodinović, tema: Jezik Remona Kenoa u srpskim prevodima: komparativna i kontrastivna analiza, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jelena Novaković, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Tamara Valčić-Bulć, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Tatjana Đurin, docent za užu naučnu oblast Romanistika.

Kandidat: mr Biljana Ristić, tema: Francuska književnost u srpskim književnim novinama i časopisima do 1941. godine, Komisija: dr Tamara Valčić-Bulić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jelena Novaković, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Marija Bjeljac, tema: Dramska i lutkarska aktivnost u nastavnoj i vannastavnoj praksi Srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi, Komisija: dr Branka Jakšić Provči, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalj, vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave književnosti i srpskog jezika, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Ivana Knežević, tema: Hrišćansko i pagansko u delu Rastka Petrovića, Komisija: dr Gojko Tešić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Mirjana Stefanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Snežana Samardžija, redovni profesor za užu naučnu oblast             Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Radivoje Mikić, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Bojana Popović, tema: Život i delo Borislava Mihajlovića Mihiza, Komisija:
dr Milivoj Nenin, redovni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Milo Lompar, redovni profesor za naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Biljana Babić, tema: Unutarjezičke greške na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog, Komisija: dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Dušanka Zvekić-Dušanović, vanred. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, komentor, dr Ljudmila Popović, red. prof za užu naučnu oblast Ukrajinski jezik književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Radmila Bodrič, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika.

Odsek za hungarologiju
Kandidat: mr Aniko Utaši, tema: Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyermekprózájában” (Intermedijalna povezanost ilustracije i teksta u „prozi za decu” Eve Janikovski), Komisija: dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Erika Bence, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Hargita Horvat-Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Eva Rafai-Vukov, docent za užu naučnu oblast Lingvistika sa metodikom mađarskog jezika, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica.

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Biljana Obradović, tema: Traženje senzacija i složenosti stimulsnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti, Komisija: dr Dušica Filipović-Đurđević, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Lazar Tenjović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Odsek za istoriju
ma Filip Krčmar (prilog)
ma Nenad Ninković (prilog)

Doktorske studije metodike nastave
ma Ivana Ćirković-Miladinović (prilog)

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Mario Liguori, tema: Napulj u srpskim putopisima od 1851. do 1951. Komisija: dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, predsednik Komisije, dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Željko Đurić, red. prof za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: mr Angela Živkov-Mesaroš, tema: Primena Blumove taksonomije u korelacijsko-integracijskom metodičkom sistemu-Motoričko-morfološki razvoj i formiranje početnih matematičkih pojmova programiranim fizičkim vežbanjem, Komisija:dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Olivera Marković, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike i matematika, Učiteljski fakkultet, Užice, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Branko Krsmanović, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Novi Sad, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu  podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije (interdisciplinarne studije)

Kandidat: mr Marta Terteli-Telek, tema: Különböző típusú szövegek kreatív olvasásának fejlesztése az anyanyelv tanításában (Razvijanje sposobnosti kreativnog čitanja različitih tipova tekstova u nastavi maternjeg jezika), Komisija: dr Laslo Molnar-Čikoš, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, predsednik Komisije, dr Josip Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Hargita Horvat-Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

11. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata i teme za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Kandidat: Dragana Tubić, tema: Filip Skolari u istoriji i tradiciji, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Đuro Tošić, akademik, Istorijski institut SANU, Beograd, dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika.

12. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Nataši Kampmark u periodu od 17. februara do 01. marta 2013. godine radi učešća na konferenciji DisLocated Readings: Translation and Transnationalism koja će se održati 21. i 22. februara na Univerzitetu Monaš u Melburnu, Australija.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivanu Jordoviću u periodu od 16 .do 30. januara 2013. godine radi istraživanja koje će obaviti u Londonu, Velika Britanija.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Oliveri Gajić i prof. dr Spomenki Budić radi odlaska na završni sastanak Međunarodnog naučnoistraživačkog projekta Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska –Srbija koji će se održati u Zagrebu od 14-16. decembra 2012. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Nataši Ajdžanović u periodu od 28. januara do 10. februara 2013. godine radi odlaska na stručno usavršavanje na Državni univerzitet" M.V. Lomonosv" u Moskvi, Rusija.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Savi Damjanovu u periodu od 4. marta do 4. juna 2013. godine. Za to vreme časove će držati prof. dr Radoslav Eraković.

13. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje skupa pod naslovom Novi Sad Linguistic Colloquiumu organizaciji Lingvističkog kolokvijuma Odseka za anglistiku, koji bi se održao 27. decembra 2012. godine od 11:00 do 18:00 časova u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se Odsek za anglistiku uključi u projekat Američkog kutka Istraživanje Amerike-povezivanje resursa, kroz koji bi studenti treće godine Anglistike prikazali svoje kreativne i istraživačke sposobnosti izradom izložbenih panela na različite teme iz oblasti američke književnosti i društva.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da Odsek bude suorganizator međunarodne naučne konferencije na temu Ličnost vojvođanskog prostora, koja je planirana za kraj juna 2013. godine. Organizator konferencije je Opština Bačka Palanka. Konferencija će se održati u prostorijama Skupštine opštine Bačka Palanka. Filozofski fakultet, Odsek za istoriju neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da Odsek bude suorganizator međunarodnog naučnog skupa na temu Tri veka karlovačke mitropolije, koji je planiran za septembar 2013. godine. Organizator skupa je Malo istorijsko društvo Novi Sad i Sremska eparhija na čelu sa njegovim preosveštenstvom gospodinom Vasilijom. Skup će se održati u manastiru Krušedol. Filozofski fakultet, Odsek za istoriju neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografije Istorija Srba u Crnoj Gori. Autori monografije su prof. dr Dejan Mikavica i dr Goran Vasin. Suizdavač monografije bi bio IN4S portal Podgorica.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dasaglasnost za organizovanje skupa Savremeni trendovi u psihologiji koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se radovi sa skupa Les études françaises aujourd′hui-de la pensée á son expression, štampaju kao posebna sveska Godišnjaka Filozofskog fakulteta. Urednici ove posebne sveske bile bi prof. dr Snežana Gudurić i doc. dr Tamara Valčić-Bulić. Sredstva za štampanje obezbeđuje Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj i Francuski institut iz Beograda.

Odsek za srpsku književnost
Molba odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje Zbornika pod naslovom Žanrovi predanja, koji izdaje Centar za folklor Odseka za srpsku književnost zajedno sa ISFNR. Izdavanje zbornika biće finansirano iz odobrenih sredstava Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarija za nauku i tehnološki razvoj i sredstava od kotizacije sa naučnog skupa o Žanrovima predanja, održanog od 28. do 30. avgusta 2012. godine.

Molba prof. dr Zoje Karanović, doc. dr Jasmine Jokić i mr Svetlane Tornjanski-Brašnjović, studentkinje doktorskih studija, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se rukopis knjige Obred i smeh prihvati za štampu kao izdanje Filozofskog fakulteta. Sve troškove oko publikovanja knjige snosiće autori. Za recenzente se predlažu: Gabriela Šubert, Biljana Sikimić, Dragana Antonijević, Larisa Vahnina, Krinka Vidaković-Petrov i Zlata Bojović.

13a. Inicijativa Ekonomsog fakulteta Univerziteta u Beogradu o osnivanju specijalizovanog časopisa pod nazivom ESP Today (prilog)

14.Saglasnost za angažovanje prof. dr Ane Makišove na master studijama

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se prof dr Ana Makišova angažuje na master studijama na predmetu Komparativna morfologija slovačkog i srpskog jezika.

15. Saglasnost za uključivanje studenata doktorskih studija u nastavu

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje studenta doktorskih studija jezika i književnosti Miloša Jocića na  predmetu Kreativno pisanje (2+0) u letnjem semestru školske 2012/2013. godine pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova.

Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje studenta doktorskih studija Gorana Rujevića u letnjem semestru na predmetima Filozofija prirode 2 (0+2)  i Logika 2 (0+2) pod mentorstvom prof. dr Mirka Aćimovića.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje  studentkinje doktorskih studija jezika i književnosti (modul Književnost) Jelene Marićević na predmetu Međuratna srpska književnost (0+2) u letnjem semestru školske 2012/2013. godine pod mentorstvom  prof. dr Gojka Tešića.

16. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2012/13. godini do trećine punog radnog vremena

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Jarmile Hodolič i prof. dr Ane Makišove u školskoj 2012/2013. godini na predmetu Metodika razvoja govora (na slovačkom jeziku) u zimskom semestru (2+1).

Molba Univerziteta u Novom Sad u okviru Asocijacije centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) za angažovanje prof. dr Biljane Šimunović-Bešlin, doc. dr Jelene Đermanov, prof. dr Vladislave Gordić-Petković, prof. dr Olivere Knežević-Florić, prof. dr Dragana Kokovića, doc. dr Marijane Kosanović, prof. dr Svetlane Kostović, prof. dr Dušana Marinkovića, prof. dr Boža Miloševića, prof. dr Ljubinka Pušića, doc. dr Momira Samardžića, prof. dr Svetlane Tomin, prof. dr Dubravke Valić-Nedeljković, prof. dr Ivane Živančević-Sekeruš, doc. dr Jelice Petrović, prof. dr Milke Oljače i prof. dr Marije Zotović.

Molba Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Dragane Drobnjak u školskoj 2012/2013. godini radi realizacije ispita.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Nataše Milivojević za izvođenje nastave na doktorskim studijama iz filologije (jezik i književnost) u zimskom semestru školske 2012/2013. godine na predmetu Kontrastivna lingvistika(srpski-engleski), sa predviđenim fondom opterećenja 0,34 časa na nivou godine.

17. Predlog Centra za srpski jezik kao strani da se stranim studentima polaznicima Centra dodele ESPB bodovi (prilog)

18. Ekvivalencija predmeta studentima na razmeni
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da se studentkinji četvrte godine žurnalistike Jovani Dragojlov koja je na razmeni u periodu od 16.9.2012. do 3.3.2013. godine na University of Bologna, Faculty of Art and Humanities, u okviru programa Erasmus Mundus Action 2 Lot 11-JoinEU-SEE IIIomogući ekvivalencija predmeta sa kursevima na matičnom Odseku za medijske studije:

  1. Comunicayion e politica: Politički marketing
  2. Semiotica della pubblicita: Odnosi s javnošću
  3. Societa e politica: Novnarstvo i politika

19. Promena nastavnika na izbornom predmetu Odnosi sa javnošću na OAS Žurnalistika (umesto prof. dr Mirka Miletića imenuje se prof. dr Nebojša Majstorović)

20. Predlog članova Saveta Fakulteta (prilog)

21. Predlog članova komisija za polaganje ispita za licencu (prilog)

22.Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini (prilog)

23. Imenovanje prof. dr Ivana Jerkovića za člana  i prof. dr Edite Andrić za zamenika člana  Udruženja univerzitetskih nastavnika

24. Inicijativa za pokretanje saradnja sa Univerzitetom u Gracu radi organizovanja skupa pod nazivom Postmodernone ambivalentnosti i polariteti u centarlnoj Evropi i Vojvodini.

25. Molba Odseka za medijske studije za pokretanje multimedijalnog internet portala (prilog)

26. Razno

Odsek za romanistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o petoj konferenciji posvećenoj francuskim studijama pod nazivom Les études françaises aujourd′hui-de la pensée άson expression, koja je održana 9. i 10. novembra na Filozofskom fakultetu.

Odsek za romanistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o konferenciji Jezici i kkulture u vremenu i prostoru, koja je održana 24. novembra 2012. godine na Filozofskom fakultetu.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu