Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 22.11.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća
(vidi prilog)
3.Usvajanje zapisnika sa sastanka kolegijuma održanih 15.10.2013. godine
(vidi prilog) i 19.11.2013. godine (vidi prilog)
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Boris Stojkovski (vidi prilog)

Odsek za psihologiju
mr Miroslava Maksimović (vidi prilog)

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Jelena Panić-Maraš, tema: Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Gorana Raičević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Radivoje Mikić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Nela Damjanovski (vidi prilog)

Odsek za psihologiju
mr Bojana Popadić (vidi prilog)

Odsek za srpski jezik i književnost
mr Karmela Rakić (vidi prilog)

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Jovana Marčeta, tema: Kulinarska terminologija u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Komisija: dr Dragana Drobnjak, docent za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Aleksandra Blatešić, docent za užu naučnu oblast Romanistika, dr Rajna Dragićević, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Odsek za psihologiju
ma Dušan Vejnović (vidi prilog)

Doktorske studije jezik i književnost
mr Milena Kostić (vidi prilog)

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Mario Liguori, tema: Napulj u srpskim putopisima od 1851. do 1951., Komisija: dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, predsednik Komisije, dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Željko Đurić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Danilo Kapaso, docent za užu naučnu oblast Italijanistika, Filozofski fakultet, Banja Luka, dr Ivana Živančević-Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: ma Miljana Barjamović, tema: Modeliranje procesa učenja u nastavi morfologije srpskog jezika, Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Dragana Stanković-Veljković, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beogradu, dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Predrag Okanović tema: Lažiranje testova u profesionalnoj selekciji: model baziran na teoriji očekivanja, Komisija: dr Bojan Janičić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Stanislav Fajgelj, red. prof. u penziji, dr Nebojša Majstorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Laslo Patoč, tema: Érzelmi és érzéki akspektusok a legújabb magyar prózában (Emocionalni i senzualni aspekti najnovije mađarske proze), Komisija: dr Eva Toldi, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Kornelija Farago, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: ma Stevan Bradić, tema: Režimi čulnosti u modernom evropskom pesništvu (Georg Trakl, T.S. Eliot, Miloš Crnjanski), Komisija: dr Dragan Prole, vanr. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Vladimir Gvozden, docent, za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Jelena Pilipović, docent za užu naučnu oblast Opšta književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Nikola Strajnić, red. prof. u penziji, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: ma Biljana Turanjanin, tema: Intertekstualno raslojavanje romana «Opsada crkve Sv. Spasa» Gorana Petrovića (Kontekst «Biblije» i srednjovekovne književnosti,), Komisija: dr Slavko Gordić, prof. emeritus, predsednik Komisije, dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Svetlana Tomin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Olivera Radulović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Aleksandra Jovanović-Mađar, tema: Evaluacija programa za prevenciju vršnjačkog nasilja kod dece na ranom osnovnoškolskom uzrastu, Komisija: dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Petrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Nina Brkić tema: Zadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orjentacije, Komisija: dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Jasminka Marković, docent za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: ma Aleksej Kišjuhas, tema: Telesne, individualne i društvene dimenzije emocija: ka razvoju integrisane sociološke teorije, Komisija: dr Pavle Milenković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dragoljub Đorđević, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Mašinski fakultet, Niš, dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Marko Škorić, docent za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

11. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Nataše Polovine Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Autobiografski fragmenti u srpskim spisima 14. veka produži do 9.10.2014. godine.

12.Odustajanje od mentorstva

Prof. dr Gorana Raičević moli Nastavno-naučno veće da je razreši dužnosti mentorstva za izradu doktorske disertacije kandidatkinje Sonje Kapetanov.

13.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza

Odsek za slavistiku
Slobodanka Ž. Marković (magistar filoloških nauka)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Milanka Stankić (magistar filoloških nauka)

14. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za istoriju
Žarko Dimić (vidi prilog)

15.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata i teme za izradu magistarskih teza

Odsek za germanistiku
Blažan Stjepanović (vidi prilog)

Odsek za istoriju
Angela Iršai (vidi prilog)
Dragan Tubić (vidi prilog)

Odsek za romanistika
Jelena Ristanović-Kuprešak (vidi prilog)

16. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarskih teza

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: Svetlana Dabović, tema: Epska narodna pesma „Smrt vojvode Prijezde“ u nastavi, Komisija: dr Olivera Radulović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalj, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Kandidat: Danijela Đorđević, tema: Figura pokondirene žene u delima Jovana Sterije Popovića, Koste Trifkovića i Branislava Nušića u nastavnom tumačenju, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Olivera Radulović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Radoslav Eraković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zona Mrkalj, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Uljana Jurčuk, tema: Uporedna analiza termina u poslovnoj korespondenciji u srpskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, Komisija: dr Gordana Štasni, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd.

17. Odsustva

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Mariji Stefanović u periodu od 7. do 10. decembra 2013. godine radi učešća na međunarodnoj etnolingvističkoj konferenciji Metode analize jezičke slike sveta u kontekstu kontrastivnih istraživanja (Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych) koja će se održati u Pulavama, Poljska.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Dušana Marinkovića i ma Dušana Ristića Nastavno-načnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 6. decembra 2013. godine radi učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji Le langage en sciences humaines et sociales, koja će se održati na Univerzitetu Pariz Dekart, Sorbona.

18. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da doc. dr Nikola Dobrić sa Univerziteta Alpen-Adria u Klagenfurtu održi predavanje iz Korpusne lingvistike, na master studijama 21. i 22. decembra 2013. godine. Troškove boravka snosiće Univerzitet Alpen-Adria.

Odsek za istoriju
Molba odseka za istoriju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Genđer Ozđan sa Fakulteta za ekonomiju i administraciju, Univerziteta Bilgi, Istanbul, Turska 13. decembra 2013. godine održi predavanje studentima istorije pod naslovom: Debata o udžbenicima istorije u Srbiji: neke lekcije za trenutnu Tursku spoljnu politiku.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Mihael R. Werner sa Univerziteta Albani, Sjedinjene Američke Države, održi predavanje studentima istorije pod naslovom The Roman Imperial Palace in Sirmium and the Architectural Tradition of the TetrarchicPalaces inthe Late Roman Empire, 12. decembra 2013. godine.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka zakomparativnu književnost Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Odseku da u toku 2014. godine pozove sledeće goste koji će održati po jedno predavanje studentima:
1. Davor Dukić, Katedra za stariju hrvatsku književnost, Odsek za kroatistilu, Filozofski fakultet, Zagreb;
2. Marko Juvan, predavač na Odseku za slovenistiku, Filozofski fakultet, Ljubljana;
3. dr Martin Sexl, Univerzitet u Insbruku.

Molba prof. dr Sofije Košničar Nastavno-načnom veću da joj da saglasnost da učestvuje na naučnom skupu koji će se održati 16. i 17. maja 2014. godine u Lođu i da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehniloški razvoj i kod Ministarstva nauke,prosvete i tehnološkog razvoja Republike Srbije za finansijska sredstva.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za organizovanje proslave 10 godina Odseka za medijske studije 23. i 24. maja 2014. godine i tim povodom organizuje međunarodne konferencije: Mostovi medijskog obrazovanja, Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu i Verodostojnost medija.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika sažetaka i zbornika radova sa međunarodnih naučnih konferencija Mostovi medijskog obrazovanja, Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu i Verodostojnost medija.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost prof. dr Julijanu Tamašu za učešće na Konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje za finansiranje knjige studija Srednjeevropski identitet u književnosti.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za za održavanje dela nastave iz predmeta ‘Specijalna psihopatologija’ na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Tijane Karić u nastavi:

1. Praktikum iz socijalne psihologije (0+2) u zimskom semestru školske 2013/14. godine;
2. Osnovi socijalne psihologije (0+2) u letnjem semestru školske 2013/14. godine;
3. Politička psihologija (0+1) u letnjem semestru školske 2013/14. godine;
4. Psihologija javnog mnjenja (0+1) letnji semestar za studente žurnalistike u školskoj 2013/14. godine
Predmetni nastavnik doc. dr Vladimir Mihić.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da se dr Marija Kleut, prof. emeritus, angažuje na master akademskim studijama ruskog jezika i književnosti na predmetu Tehnika naučnoistraživačkog rada u školskoj 2013/14. godini.
Molba Odseka za slavistku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da se dr Bogdan Kosanović, prof. emeritus, angažuje na master akademskim studijama ruskog jezika i književnosti u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za slavistku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da do povratka doc. dr Draginje Ramadanski sa bolovanja, član Nastavno-naučnog veća bude mr Dragana Popović.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za organizovanje 6. takmičenja srednjoškolaca iz sociologije 15. marta 2014. godine.

Molba prof. dr Ljubinka Pušića Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja udžbenika iz predmeta Sociologija grada pod nazivom Grad, društvo, prostor: sociologija grada u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd. Recenzenti su: prof. dr Sreten Vujović, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Dragoljub Đorđević, Mašinski fakultet, Niš i prof. dr Srđan Šljukić. Udžbenik u celini finansira Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika pod nazivom Promene i prepreke koji je nastao kao rezultat republičkog projekta Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti kao činioci evropskih integracija Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na AP Vojvodinu. Za recenzente se predlažu: doc. dr Mila Dragojević, Sewanee: University of the South Tennessee, USA, dr Dona Pikard, Institut za sociologiju, Bugarska akademija nauka, Sofija, prof. dr Braco Kovačević, Fakultet političkih nauka, Banja Luka, dr Helios Pait, državni Univerzitet Sao Paolo, Brazil. Izdavač zbornika bio bi Filozofski fakultet.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Marine Šafer na sledećim kursevima:
1. Morfologija (0+2) u zimskom semestru školske 2013/14. godine pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Nedeljkov, na osnovnim akademskim studijama Srpska filologija i Srpska Filologija u kontaktu sa mađarskom/slovačkom filologijom;
2. Metodički sistemi 4 (0+1) u letnjem semestru školske 2013/14. godine pod mentorstvom prof. dr Gordane Štasni, na osnovnim akademskim studijama Srpska filologija;
3. Osnovi sintakse (0+2) u letnjem semestru školske 2013/14. godine pod mentorstvom doc. dr Milivoja Alanovića, na osnovnim akademskim studijama Srpska filologija.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost da prof. dr Cenka Ivanov sa Univerziteta u Velikom Trnovu 5. decembra 2013. godine održi predavanje iz oblasti bugarsko-srpskih jezičkih komparacija.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za održavanje promocije knjiga koje su objavili zaposleni na Odseku za srpski jezik i lingvistiku18. decembra 2013. godine u svečanoj sali s početkom u 11:00 časova. Odsek moli Nastavno-naučno veće da se izdavačima dozvoli prodaja knjiga u holu Fakulteta.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Edini Berceš studentkinji 3. godine Univerziteta ELTE u Budimpešti da sprovede istraživanje iz oblasti socijalne psihologije na Odseku za hungarologiju i Odseku za srpsku književnost.

19. Predlog članova Komisije za polaganje ispita za licencu za rad nastavnika

Odsek za germanistiku
1. dr Sanja Ninković
2. dr Gordana Ristić
3. mr Kristina Dragović
4. ma Ana Stipančević
5. ma Katalin Ozer
6. Robert Kovač

20. Zamena članova Komisije za nostrifikaciju na Odseku za srpski jezik i književnost

Prof. dr Nada Arsenijević (umesto prof. dr Ljiljane Subotić).

21. Donošenje odluke o dodeli nagrade najboljem mladom istraživaču u 2013. godini (vidi prilog)

22.Imenovanje veća doktorskih studija studijskog programa metodika nastave

23. Predlog za izmenu i dopunu Statuta Filozofskog fakulteta (vidi prilog)

24 .Razno

Prof. dr Momir Samardžić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Averiu, Portugal, u periodu od 10. do 11. oktobra 2013. godine. (vidi prilog).

Prof. dr Dojčil Vojvodić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu u periodu od 10. do 13. oktobra 2013. (vidi prilog).

Ma Biljana Lungulov, ma Stefan Ninković, ma Aleksej Kišjuhas, mr Ana Genc i ma Maja Bjelica podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Danskoj u periodu od 12. do 26. oktobra 2013. godine (vidi prilog).

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu