Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
10. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 19.12.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Milivoj Bešlin
mr Aleksandra Novakov

Odsek za pedagogiju
mr Ivana Đerić

Odsek za srpsku književnost
mr Sanja Paripović-Krčmar
mr Obrad Lukić

4. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za romanistiku
mr Ivana Vilić

Odsek za slavistiku
mr Jelena Fej-Lukić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Mira Gočanin
mr Ružica Mirilov

Odsek za srpsku književnost
mr Slavica Marković

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: Stanislava Marić-Jurišin, master, tema: Implikacije ekoloških programa na socio-emocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Vera Županec, docent za užu naučnu oblast Metodika nastave biologije i ekologije, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, dr Jasmina Klemenović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Jovana Kasaš, master
Dejana Vasin, master
Dragana Ćiraković, master
Aleksandar Horvat, master
Nebojša Kartalija, master

Doktorske studije jezik i književnost
Igor Javor, master

7. Imenovanje komisije za ocenu_podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Natalija Šarko-Golubović, tema. Mirotvornost prirode u ukrajinskoj i svetskoj poeziji, Komisija: dr Ljudmila Popović, red. prof. za užu naučnu oblast Ukrajinistika, Filološki fakultet, Beograd, predsednik Komisije, dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dr Julijan Tamaš, red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, mentor.

8. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Miroslava Radonjića Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Dramski opus Vide Ognjenović u kontekstu savremene srpske dramaturgije i književne tradicije produži do19.3.2016. godine.

Molba mr Zorana Simića Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Sintaksa padeža u romanijskim govorima Starog Vlaha: metaforizacija prostora produži do11.3.2016. godine.

Molba mr Viktorije Krombholc Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Metafore tela i prostora u romanima Sare Voters produži do 11.3.2016. godine.

9. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za filozofiju
Želјka Ališić (magistar filozofskih nauka)

10. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Mirne Radin-Sabadoš Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. marta do 15. aprila 2015. godine radi odlaska na Univerzitet Karl-Franc u Gracu, Austrija u okviru programa razmene nastavnika JoinEu SEE.

Odsek za slavistiku
Molba prof. dr Marije Stefanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 24. decembra 2014. godine do 12. januara 2015. godine radi putovanja u Kanadu. Časovi koji prema rasporedu treba da se održe 8. i 9. januara 2015. godine, u dogovoru sa studentima odradiće se unapred 17. i 18. decembra 2014. godine.

11. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika pod nazivom Topics in Ttranslator and Interpreter Training. Urednice zbornika su doc. dr Borislava Eraković i Marija Todorova, članica Izvršnog odbora IATIS-a, predavač, American University College, Skoplјe. Za recenzente se predlažu: prof. dr Predrag Novakov i doc. dr Tamara Mikolič-Južnič, Univerzitet u Ljublјani. Zbornik će biti finansiran sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promociju zbirke utopijskih priča Embracing Utopian Horizons,koju je priredila prof. dr Zorica Đergović-Joksimović, 13. decembra 2014. godine. Pored autora o knjizi će govoriti prof. dr Ivana Đurić-Paunović i dr Bojan Jović, Institut za književnost i umetnost, Beograd.

Molba doc. dr Bilјane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da da dâ saglasnost za štampanje tematskog zbornika radova pod naslovom Strani jezici na Filozofskom fakultetu: primenjenolingvistička istraživanja, radove bi priložili nastavnici i saradnici Filozofskog fakulteta koji učestvuju u izvođenju nastave na jezicima po izboru. Za recenzente se predlažu: prof. dr Selena Stanković, Filozofski fakultet, Niš, prof. dr Laura Spariosu, prof. dr Jasmina Đorđević, Fakultet za pravne i poslovne studije, Union Univerzitet u Beogradu i dr Ivana Ćirković-Miladinović, Fakultet, Pedagoških nauka, Jagodina. Štampanje zbornika finansiraće se od sredstava sa projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje skupa pod naslovom Novi Sad Linguistic Colloquium (NS LingColl 4)u organizaciji lingvističkog kolokvijuma Odseka za anglistiku, 27. decembra 2014. godine od 10:00 do 18:00 časova u Svečanoj sali Fakulteta.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Giorgosa Spathasa (University of Stuttgart). Planirana su dva predavanja iz oblasti teorijske lingvistike Deriving local reflexsive interpretations (utorak, 16. decembra 2014. godine) i Deriving non-local reflexsive interptretations (ponedelјak 15.12.2014. godine).

Molba mr Vesne Lazović Nastavno-naučnom veću da joj dâ saglasnost za učešće na konkursu za stipendije za nastavno osoblјe u okviru Erasmus plus i JoinEUsee Penta programa.

Odsek za germanistiku
Molba stranog lektora Paula Grubera Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Teodora Bauer, austrijska spisatelјica, 3. decembra 2014. godine bude gost na Filozofskom fakultetu gde će čitati odlomke iz svog debi-romana Das Fell der Tante Merii da 25. novembra 2014. godine održi radionicu o knjizi studentima Odseka.

Molba Zorana Velikića, nastavnika stranog jezika, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje fakultativnih časova stručnog prevođenja za sadašnje i bivše studente Odseka za germanistiku. Časovi bi se održavali subotom od 9 do 12 časova u periodu od 20. februara do 30. maja 2015 godine. Časovi će biti besplatni.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude suizdavač naučnog časopisa Istraživanja, broj 25, suizdavač bi bio Zavod za zaštitu spomenika i kulture iz Sremske Mitrovice koji bi u finansijskoj konstrukciji učestvovao sa 60.000, dinara. Ostatak će finansirati Odsek za istoriju.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Filozofski fakultet bude institucija domaćin na kojoj bi doc. dr Maroš Meliharek sa Filozofskog fakulteta Univerziteta Pavela Jozefa Šafarika u Košicama istraživao kao stipendista u okviru programa razmene nastavnog osoblјa Međunarodni višegradski fond u periodu od 1. septembra 2015. godine do 1. septembra 2016. godine.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da na predavanju profesora Stefana Rus-Mola koje će se održati 11.12.2014. godine, govori i prof. dr Mirolјub Radojković sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Dubravki Valić-Nedelјković za učešće na projektu Medijska observatorija, nosilac projekta je Mirovni institut iz Ljublјane, zaklјučno sa 2016. godinom.

Odsek za psihologiju
Molba doc. dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da mu dâ saglasnost za učešće na projektu Za bezbednost naše dece koji za 2015. godinu planira Grad Novi Sad u saradnji sa Radio televizijom Vojvodine, PU Novi Sad, Centrom za socijalni rad Novi Sad, Fakultetom tehničkih nauka, Visokom školom za obrazovanje vaspitača i nekoliko nevladinih organizacija. Na projektu bi bili angažovani nastavnici i saradnici Odseka za psihologiju (doc. dr Vladimir Mihić, doc. dr Jelica Petrović i asistent Bojana Dinić), kao i Odseka za pedagogiju (asistent Bilјana Lungulov). U projekat bi se naknadno uklјučili i studenti ova dva Odseka kao edukatori u školama.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Marine Oros studenta doktorskih studija Psihologije kao istraživača saradnika u 2015. godini na projektu prijavlјenom pod nazivom Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji, rukovodilac projekta prof. dr Marija Zotović-Kostić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Dragana Žulјevića i Želјke Nikolašević studenata doktorskih studija Psihologije kao istraživača saradnika u 2015. godini na projektu prijavlјenom pod nazivom Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlјa”, rukovodilac projekta prof. dr Snežana Smederevac.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet pokrene proceduru dobijanja odgovarajuće identifikacije Filozofskog fakulteta od strane nadležnih institucija Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Department of Health & Human Services – HSS) kojim se potvrđuje poštovanje etičkih standarda u istraživanjima koja se sprovode na Fakultetu. Dobijanjem takozvane Federalne potvrde (Federalwide Assurance – FWA) bili bi stvoreni preduslovi za nove međunarodne istraživačke projekte, čime bi se podigla vidlјivost i ugled naše institucije.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Zdenki Novović za jednodevnu posetu studenata psihologije psihijatrijskoj ustanovi u Kovinu u okviru predmeta Psihologija mentalnih poremećaja 1, 17.12. 2014, u trajanju od 8:00 do 17:00 časova. Autobuski prevoz bi bio obezbeđen iz sredstava Odseka za psihologiju.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za održavanje tribine na temu Telesno kažnjavanje dece-uzroci, posledice, istraživanja, koja bi se održala u januaru 2015. godine. Tačan datum, kao i spisak gostiju biće dostavlјen nakon dogovora sa učesnicima, a najkasnije do 25.12.2014. godine.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u saradnji sa Pedagoškim zavodom Vojvodine odštampa zbornik radova pod naslovom Jezik-kultura društvo: sistem rodbinskih odnosa u jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini. Za recenzente se predlažu: prof. dr Marina Puja-Badesku, prof. dr Gordana Štasni, prof. dr Vera Vasić, prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Mihaj Radan, red. prof., Zapadni univerzitet, Temišvar, dr Mira Nabelkova, Karlov univerzitet, Prag, prof. dr Ištvan Černička, Univerzitet u Berogovu, Ukrajina. Štampanje zbornika finansirao bi pedagoški zavod Vojvodine.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje naučne konferencije pod nazivom Socijalni problemi krivice u saradnji sa Centrom za empirijska istraživanja religije 10. i 11. maja 2015. godine.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Selo u sociološkom ogledalu autora prof. dr Srđana Šlјukića i dr Dejana Jankovića, Polјoprivredni fakultet, Novi Sad. Za recenzente se predlažu prof. dr Milovan Mitrović, Pravni fakultet, Beograd, prof. dr Đura Stevanović, Polјoprivredni fakultet, Beograd, prof. dr Dušan Mojić, Filozofski fakultet, Beograd. Izdavač monografije biće Mediterran Publishing iz Novog Sada. Štampanje će finansirati autori i izdavač.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Odsek bude izdavač zbornika sa međunarodnog naučnog skupa International Workshop on Balto-Slavic Accentorlogy, koji je održan od 6. do 8. jula 2012. na Filozofskom fakultetu. Fakulet neće imati nikakvih finansijskih obaveza.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje časopisa Prilozi prozčavanju jezika broj 45. Štampanje će se finansirati od sredstava Odseka.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promenu naslova monografije doc. dr Dušanke Vujović – prvobitni naslov je bio Glagoli kretanja u srpskom jeziku, a novi naslovje Glagoli kretanja u savremenom srpskom jeziku i da se pored već imenovanih recenzenata prof. dr Vere Vasić i prof. dr Gordane Štasni imenuju i prof. dr Rajna Dragićević, Filološki fakultet, Beograd i doc. dr Želјko Marković. Fakultet neće snositi troškove štampanja monografije.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje knjige Leksičke i gramatičke kolokacije u srpskom jeziku, autora doc. dr Jasmine Dražić. Za recenzente se predlažu prof. dr Vera Vasić, prof. dr Rajna Dragićević, Filološki fakultet, Beograd i prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović. Štampanje monografije finansiraće se sredstvima Centra za srpski jezik kao strani.

Molba Centra za srpski jezik kao strani Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje novog, 5. izdanja nastavnog kompleta Naučimo srpski 1. Troškove štampanja snosiće Centar za srpski jezik kao strani.

Molba Centra za srpski jezik kao strani Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije u periodu od 11. jula do 2. avgusta 2015. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Ljilјane Pešikan-Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje antologije pod radnim nazivom Gde Fruška gora na Dunav silazi, koja je nastala u toku rada na pokrajinskom projektu Fruška gora u književnosti. Troškovi štampanja i objavlјivanja zbornika trebalo bi da budu pokriveni sredstvima projekta, a predlažemo da se u izdavanje zbornika uklјuči i Akademska knjiga iz Novog Sada kao suizdavač. Za recenzente se predlažu: dr Lidija Delić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, i prof. dr Dragan Stanić.

Molba prof. dr Svetlane Tomin i doc. dr Snežane Božanić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za predavanje i promociju knjige Izabrana mesta. Konstruisanje Novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena, autora dr Jelene Erdelјan, u okviru Naučne tribine istoričara u četvrtak 18. decembra 2014. godine.

12. Saglasnosti-nastava

Odsek za germanistiku
Odsek za germanistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se lista izbornih predmeta na master studijama Nemačkog jezika i književnosti od školske 2014/15. godine dopuni izbornim predmetom Kontrastivna gramatika u nastavi nemačkog jezika.

Odsek za germanistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se lista izbornih predmeta na doktorskim studijama Jezik i književnost od školske 2014/15. godine dopuni izbornim predmetom Nemačko-srpska kontrastivna jezička istraživanja.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini:

  1. Jovana Kasaš, na osnovnim akademskim studijama na predmetu Jugoslavija za vreme i posle Drugog svetskog rata, sa fondom časova 3+1, pod mentorstvom prof. dr Slobodana Bjelice;
  2. Dejana Vasin, na osnovnim akademskim studijama na predmetima Srbija i Bosna u periodu razvijenog srednjeg veka sa fondom časova 2+2 i Srpski predvodnici u južnoj Ugarskoj posle propasti srpskih srednjovekovnih zemalјa sa fondom časova 2+2, pod mentorstvom prof. dr Nenada Lemajića.

Odsek za istoriju predlaže Nastavno-naučnom veću da se lista izbornih predmeta na doktorskim studijama Istorije dopuni kursom Društvo srednjovekovne Srbije pod rukovodstvom doc. dr Snežane Božanić.

Odsek za sociologiju
Odsek za sociologiju obaveštava Nastavno-naučno veće, da je Odsek za sociologiju prihvatio Upozorenje o otklanjanju nedostataka, koje je uputila republička Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na predlog doktorskih studija Odseka za sociologiju. U skladu sa tim Odsek za sociologiju predlaže sledeće nastavnike za mentorstvo na doktorskim studijama: dr Božo Milošević, red. prof., dr Ljubinko Pušić, red. prof., dr Pavle Milenković, vanr. prof., dr Žolt Lazar, vanr. prof., dr Valentina Sokolovska, vanr. prof., i dr Marko Škorić, docent.

13. Angažovanja nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ljilјane Mihić za predmet Strukturalne jednačine (2+2) i Stručna praksa 2: izrada projekta (0+4), prof. dr Petra Milina za predmet Složeni linearni modeli (2+2) i Bajesova statistika (2+2), prof dr. Valentine Sokolovske za predmet Stručna praksa 2 deo: izrada projekta (0+4) i Analiza kategorijalnih podataka (3+2) i doc. dr Petra Čolovića za predmet Stručna praksa 2 deo: izrada projekta (2+2) i Strukturalne jednačine (2+2) u realizaciji studijskog programa MAS Primenjena statistika koji se realizuje na Univerzitetu u Novom Sadu u okviru Univerzitetskog centra za primenjenu statistiku u školskoj 2014/15. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Banjaluci Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Milivoja Alanovića na master studijama za izvođenje nastave iz predmeta Savremene lingvističke teorijesa fondom časova 2+2 u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini. Nastava će se održati u dva bloka tokom decembra i januara.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dragana Kokovića u školskoj 2014/15. godini u zimskom semestru za izvođenje nastave iz predmeta Medicinska etika i sociologija sa fondom časova 3+0, od kojih bi prof. Koković držao ukupno 15 časova.

14. Angažovanja nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2014/15. godini

Molba prof. dr Olivere Knežević-Florić, koordinatora Tempus projekta Liderstvo u obrazovanju, Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje dr Danijele S. Petrović, docent, Filozofski fakultet, Beograd, predmet Pedagoško liderstvo (1. semestar) i  Partnerstva i komunikacija (2. semestar), dr Milanka Čabarkape, vanr. prof., Filozofski fakultet, Beograd, predmet Razvoj lјudi u organizaciji (1. semestar), dr Jelene D. Teodorović, docent, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, predmet Obrazovni sistemi u komparativnoj perspektivi (2. semestar) i Obrazovne politike i upravlјanje promenama (2. semestar), dr Bojana P. Urdarevića, docent, Pravni Fakultet Univerziteta u Kragujevcu, predmet Finansije, pravo i administracija u obrazovanju (2. semestar) i dr Vladimira M. Obradovića, docent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, predmet Finansije, pravo i administracija u obrazovanju (2. semestar) radi akreditacije master programa Liderstvo u obrazovanju.

15. Predlog članova Komisije za polaganje licence za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Odsek za hungarologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na nove članove Komisije za polaganje licence za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika na mađarskom jeziku.

16. Predlog Pravilnika o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata Filozofskog fakulteta

17. Predlog Pravilnika o metodičkoj i stručnoj praksi studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

18. Razno

Odsek za anglistiku
Doc. dr Bilјana Radić-Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na konferenciji TESOL France, koja je održana u periodu od 14. do 16. novembra 2014. godine u Parizu, Francuska.

Odsek za istoriju
Doc. dr Boris Stojkovski i doc. dr Svetozar Boškov podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Saint Gerard of Cenad: Tradition and Inovation koji je održan u periodu od 12. do 15. novembra 2014. godine u Temišvaru, Rumunija.

Prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Vladan Gavrilović, prof. dr Đura Hardi, doc. dr Snežana Božanić i doc. dr Goran Vasin podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Banjalučki novembarski susreti koji je održan u periodu od 23. do 26. novembra 2014. godine u Banja Luci.

Odsek za medijske studije
Doc. dr Dejan Pralica podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Nauka i savremeni univerzitet 4 koji je održan na Filozofskom fakultetu u Nišu 14. i 15. novembra 2014. godine.

Odsek za pedagogiju
Asistentkinja Stanislava Marić-Jurišin podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Standardi i kriterijumi kvalitetnog obrazovanja i škole budućnosti koji je održan 14. novembra 2014. godine u Bjelјini.

Prof. dr Mara Đukić, prof. dr Jelena Đermanov i prof. dr Marijana Kosanović podnele su izveštaj Nastavno-nučnom veću o učešću na 7. Međunarodnoj konferenciji ICERI2014koja je održana  u periodu od 16. do 20. novembra 2014. godine u Sevilјi, Španija.

Odsek za psihologiju
Marina Oros, istraživač saradnik na Odseku za psihologiju, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putovanju u Madrid gde je učestvovala na Kongresu humanoidne robotike (vidi prilog).

Prof. dr Nebojša Majstorović podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji Focusing on teaching as a profession koja je održana u periodu od 16. do 18. oktobra 2014. godine u Vespremu, Mađarska.

Odsek za romanistiku
Doc. dr Tamara Valičić-Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na skupu Etudes françaises koji je održan 7. i 8. novembra 2014. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Doc. dr Ksenija Šulović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na prvoj nacionalnoj konferenciji iz oblasti hispanistike: Hispanistika u srpskoj kulturi i nauci koja je održana 28. i 29. novembra 2014. godine.

Sanja Maričić, viši nastavnik jezičkih veština, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na prvoj nacionalnoj konferenciji iz oblasti hispanistike: Hispanistika u srpskoj kulturi i nauci koja je održana 28. i 29. novembra 2014. godine.

Odsek za slovakistiku
Asistentkinja Jasna Uhlarik podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Međunarodnoj lingvističkoj konferenciji evropskih slavista Polislav XVIII koja je održana u periodu od 3. do 6. septembra 2014. godine u Budimpešti, Mađarska.

Prof. dr Ana Marić, prof. dr Ana Makišova i mr Zuzana Tirova podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji 19. slovenská onomastická konferencia koja je održana u periodu od 28. do 30. aprila 2014. godine u Bratislavi, Slovačka.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Vladar, monah i svetitelј Stefan Nemanja – prepodobni Simeon mirotočivi i srpska istorija i kultura (Beograd-Studenica-Podgorica-Nikšić) u periodu od 22. do 26. oktobra 2014. godine.

Doc. dr Marina Kurešević podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putovanju u Regenzburg na Institut za slavistiku Univerziteta u Regenzburgu u periodu od 10. do 14. novembra 2014. godine.

Odsek za srpsku književnost
Prof. dr Zoja Karanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putu u Sirogojno (Muzej na otvorenom „Staro Selo“) u periodu od 16. do 19. novembra 2014. godine.

Bibliotekar Tatjana Maletaški, podnela je izveštaj Nastano-naučnom veću o boravku na međunarodnoj COBISS konferenciji koja je održana u Mariboru, Slovenija.

Kristina Ivšić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju, podnela je izveštaj Nastano-naučnom veću o učešću na seminaru Standardi kvaliteta mobilnosti studenata koji je održan u periodu od 25. do 27. novembra 2014. godine u Nici, Francuska.


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu