Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
11. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 11. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 9.12.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

- Odsek za psihologiju: mr Džanan Berberović

- Odsek za srpsku književnost: mr Zorica Hadžić
                                             mr Žaneta Đukić Perišić

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Jasmina Pekić, tema: Karakteristike porodica sa akademski darovitim adolescentom, Komisija: dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Zora Krnjaić, nauč. sarad. Institut za psihologiju, Filozofski fakultet Beograd.

- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Vesna Todorov, tema: Dekonstrukcija nacionalnih karaktera u stvaralaštvu Grigorija Božovića, Komisija: dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Gojko Tešić, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dragan Žunić, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija kulture, Fakultet umetnosti u Nišu.
                                           Kandidat: mr Miloš Zubac, tema: Poetika Duška Trifunovića, Komisija: dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Mladen Šukalo, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija književnosti – Komparativna književnost, Filološki fakultet Banja Luka.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za anglistiku: mr Dragana Gak

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Isidora Votls, tema: Visoke kognitivne funkcije u nastavi lingvističkih predmeta na tercijarnom nivou obrazovanja, Komisija: dr Gordana Petričić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistiku, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije
- Odsek za psihologiju: Dušan Vejnović

8. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata , teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije
- Doktorske studije Metodika nastave: Kandidat: mr Irena Golubović Ilić, tema: Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva, Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor i dr Veljko Banđur, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Učiteljski fakultet u Beogradu.
                                            Kandidat: mr Ivana Ćirković Miladinović, tema: Zastupljenost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod studenata na nematičnim fakultetima, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistiku, predsednik komisije, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistiku, mentor, i dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultet u Nišu.

9. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze
- Odsek za germanistiku: Lana Kabić, magistar filoloških nauka

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Senka Bengin

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Katarina Janković Popović

12. Izbor u zvanje istraživača – saradnika na projektima Odseka za psihologiju

1. Dragan Žuljević
2. Marina Oros
3. Agota Major
4. Željka Nikolašević

13. Saglasnosti nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini

Molba Univerziteta u Novom Sad u okviru Asocijacije centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) za angažovanje nastavnika.

14. Saglasnosti

- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću za volonterski angažman mr Jagode Topalov na projektu " Romaversitas" u toku školske 2011/12. godine.

- Odsek za pedagogiju: Molba Odseka za pedagogiju za davanje saglasnosti za štampanje Tematskog zbornika " Pluralizam u obrazovanju – dometi i ograničenja" čiji je rukovodilac prof dr Radovan Grandić.

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku za saglasnost za obnovu akreditacije seminara za profesore francuskog jezika kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke za održavanje seminara pod nazivom: Saznajni pristup društvu u sferi obrazovanja: Zašto je sociologija aktuelna.

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću za saglasnost da Odsek predloži prof. dr Veru Vasić, rukovodioca projekta Govor Novog Sada, za dodelu Februarske nagrade grada Novog Sada.
                                           Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Biljani Babić za štampanje knjige pod naslovom Naučimo srpski 1i 2 – REČNIK GLAGOLA. Recenzenti su: prof. dr Ivana Antonić i doc. dr Dušanka Zvekić-Dušanović.

- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da se dr Hargiti Horvat Futo da saglasnost za učešće na konkursu Ministarstva prosvete i nauke za sufinansiranje izdavanja monografskih i drugih naučnih dela po javnom pozivu za 2012. godinu za Bibliografiju pisca Lasla Vegela.

15. Program polaganja ispita iz jezika nacionalnih zajednica sa metodikom

16. Molba Odseka za anglistiku

17. Odsustva

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučno veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Snežani Gudurić u periodu od 23. do 28. decembra radi odlaska na Univerzitet Pariz 3-Nova Sorbona.
                                   Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Mariju Liguoriju u periodu od 9. do 21. januara 2012. godine radi boravka u Italiji.

- Odsek za srpsku književnost: Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri prof. dr Zoji Karanović plaćeno odsustvo u periodu od 28. januara do 20. februara 2012. godine radi odlaska u Indiju na studijski boravak.

18. Razno
Prof. dr Snežana Gudurić, Rukovodilac projekta MNTR178002 podnela je izveštaj o održanom naučnom skupu pod naslovom Jezici i kulture u vremenu i prostoru.

Doc. dr Dojčil Vojvodić podneo je izveštaj o učestvovanju na međunarodnom naučnom skupu koji je održan od 22. do 26. novembra 2011. godine u Bugarskoj na Sofijskom univerzitetu " SV Kliment Ohridski".

- Odsek za hungarologiju: Obaveštenje Nastavno-naučnom veću da će 15. 12. 2011. godine gost Odseka za hungarologiju biti Janoš Geci iz Mađarske.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu