Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 15.1.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: mr Zvezdana Stošljević
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Anđelka Lazić
- Odsek za srpsku književnost: mr Ivana Ignjatov-Popović

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Anđelka Bulatović, tema: Položaj i vaspitanje žene na tlu Crne Gore od kraja 18. vijeka do danas, Komisija: dr Svetozar Dunđerski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija novog doba, i dr Prvoslav Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
                                 Kandidat: mr Danijela Vidanović, tema: Kontinuitet između predškolske ustanove i osnovne škole u savremenoj reformi sistema vaspitanja i obrazovanja, Komisija: dr Emil Kamenov, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetozar Dunđerski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Zorica Stanisavljević-Petrović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Bojan Janičić, tema: Da li se računarski podržano testiranje razlikuje od klasičnog? – povezanost načina zadavanja psiholoških testova i odgovora ispitanika, Komisija: dr Stanislav Fajgelj, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.
                                    Kandidat: mr Aleksandra Trogrlić, tema: Relacije saznajnog stila, kognitivnih sposobnosti i konativnih osobina, Komisija: dr Dušanka Lazarević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Sulejman Hrnjica, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pshologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
- Odsek za komparativnu književnost: Kandidat: mr Pavle Botić, tema: Slike osamnaestog veka u Seobama i Drugoj knjizi Seoba Miloša Crnjanskog, Komisija: dr Miodrag Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, dr Gorana Raičević, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Slobodanka Peković, naučni savetnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: mr Tamara Grujić, tema: Refleksi usmene književnosti u poeziji Jovana Jovanovića Zmaja – zastupljenost i funkcija, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Marija Kleut red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: mr Nebojša Petrović
- Odsek za psihologiju: mr Danijela Budiša
                                  mr Slavica Adamović
- Odsek za srpsku književnost: mr Dragana Litričin-Dunić
                                             mr Jelena Panić

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija

- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Viktorija Krombholc, tema: Metafore tela i prostora u romanima Sare Voters, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Ivana Đurić-Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, i dr Biljana Dojčinović, docent za užu naučnu oblast Teorija i istorija književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Jagoda Topalov, tema: Uticaj interakcije u malim grupama na povećanje i razvijanje inventara strategija za čitanje na engleskom jeziku kao stranom, Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, i dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu.
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Gordana Petković, tema: Znameniti članovi porodice Ćirić iz Sremskih Karlovaca, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red, prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Dejan Mikavica, vanred. prof, za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Jelena Krulj-Drašković, tema: Obrazovanje kao faktor interkulturne komunikacije, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu i dr Jovana Mulutinović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija.
                                    Kandidat: mr Aleksandra Anđelković, tema: Teorija vaspitanja/obrazovanja i personalne teorije u funkciji profesionalnog razvoja nastavnika, Komisija: dr Jovana Mulutinović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Radivoje Kulić, red. prof. za užu naučnu oblast Andragogija, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici.
                                   Kandidat: mr Daliborka Popović, tema: Značaj saradnje porodice i škole u prevenciji nasilja među vršnjacima, Komisija: dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Branko Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Jagodini.
- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Dragan Kurbalija, tema: Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici i prevencija, Komisija: dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragica Pavlović-Babić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                Kandidat: mr Jelena Šakotić-Kurbalija: tema: Bračno zadovoljstvo žena u kontekstu roditeljstva i činioci koji doprinose njihovoj nameri da traže profesionalnu psihološku pomoć, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Vesna Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Tanja Jevremov, tema: Razlike između mana naučnih disciplina formiranih na osnovu koincidencije deskriptora nastalih kognitivnom obradom informacija i mana proizvedenih primenom statističkih algoritama, Komisija: dr Pero Šipka, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Mirjana Ivanović, red. prof. za užu naučnu oblast Informatika, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Pavle Budinčević, tema: Struktura relacija roditeljskih i menadžerskih stilova, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Marija Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandar Baucal, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Ksenija Kolundžija, tema: Struktura ličnosti, kognitivni stil, afektivna regulacija i demografske varijable kao prediktori agresivnog ponašanja kod počinilaca krivičnih dela, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Gordana Mišić-Pavlov, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Marijana Brkljač, tema: Testiranje Krejmerovog modela spremnosti da se traži profesionalna psihološka pomoć, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Dejan Pajić, tema: Efikasnost, skalabilnost i korisničke preferencije različitih modela klasične i vizuelne pretrage podataka, Komisija: Pero Šipka, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Mirjana Ivanović, red. prof. za užu naučnu oblast Informatika, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Boris Popov, tema: Uslovi rada i individualna uverenja zaposlenih kao prediktori organizacijskog zdravlja, Komisija: dr Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Svetlana Čizmić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Jelena Matanović, tema: Značaj psiholoških i demografskih odlika za kupovno ponašanje s obzirom na involviranost u proizvod, Komisija: dr Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Ivana Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Alija Selimović, tema: Tipologija ispitanika u prostoru dimenzija ideološke orijentacije i osobina ličnosti, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Popadić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Ksenija Popadić, tema: Efekti meditacije u psihoterapiji i ličnom razvoju, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Sunčica Zdravković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Mirjana Beara, tema: Uloga primarne i sekundarne kontrole u procesu samoregulacije profesionalnog razvoja nastavnika, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
                                 Kandidat: mr Dragica Višnjevac-Fink, tema: Psihološki, klinički i demografski prediktori psihosocijalne rehabilitacije hronično druševno obolelih osoba: kroskuluturalno poređenje, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Valentina Baić, tema: Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza, Komisija: dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dobrivoje Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Valentina Šobot, tema: Uzrasne specifičnosti antisocijalnih osobina i ponašanja adolescenata, Komisija: dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Jelena Srdanović-Maraš, tema: Suicidalno ponašanje homoseksualno orijentisanih mladića, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Nedić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Dženana Berberović, tema: Karakteristike i faktori seksualno kompulzivnog ponašanja mladih, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Dragan Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Bojana Bodroža, tema: Determinante iluzija samopoboljšanja u situacijama doživljenog neuspeha, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Goran Opačić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Iboja Gera, tema: Povezanost ličnih i profesionalnih obeležja vaspitača predškolske dece sa spremnošću za zastupanje prava deteta, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Nada Korać, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Pedagoški fakultet u Jagodini.
                                 Kandidat: mr Sandra Čačić, tema: Iracionalna uverenja i regulacija emocija kod osoba sa nesigurnim stilovima afektivnog vezivanja, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Nišu.
                                 Kandidat: mr Rade Damjanović, tema: Komorbiditet u okviru grupe poremećaja sa nasilničkim ponašanjem: jedan ili više poremećaja, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Sandra Rudić, tema: Dominantna lateralizovanost i zrelost vizuoprostorne percepcije predškolske dece, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Špela Golubović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet u Novom Sadu, komentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                                 Kandidat: mr Vladimir Ugrica, tema: Relacije stilova roditeljstva sa tipovima personalnih adaptacija i osobinama ličnosti, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Petar Čolović, tema: Tipološka perspektiva u psihologiji ličnosti: tradicionalni i taksometrijski pristup, Komisija: dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
- Odsek za rumunistiku: Kandidat: mr Rodika Ursulesku-Miličić, tema: Hipotaktičke strukture uzročno-posledičnog tipa u rumunskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Slobodan Pavlović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnk na Balkanološkom institutu SANU u Beogadu, komentor, dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Laura Spariosu, docent za užu naučnu oblast Rumunistika.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Danijela Stanojević, tema: Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, komentor, dr Jasmna Kodžopeljić, vanred. prof. za užu nauču oblast Psihologija i dr Nadežda Silaški, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu.
                                  Kandidat: mr Dragana Isailović, tema: Antroponimija, patronimija i toponimija Kruševca od 1843. do 1870. godine, Komisija: dr Ljiljana Nedeljkov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Mato Pižurica, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

7. Produženje roka za izradu doktorske disetacije
- Odsek za istoriju: Mr Svetozar Boškov moli Nastavno-naučno veće da mu odobri produženje roka za izradu doktorske disertacije za godinu dana (do aprila 2011. godine), pod naslovom Antička i rana srednjovekovna prošlost u srpskoj istoriografiji.

8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
- Odsek za psihologiju: Vladimir Ugrica (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za srpsku književnost: Boris Bulatović (magistar književnih nauka)
                                             Svetlana Milašinović (magistar književnih nauka)

9. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Ana Sentov
- Odsek za istoriju: Mara Šovljakov
- Odsek za pedagogiju: Marta Dedaj
- Odsek srpsku književnost: Slađana Vojnović
                                         Katarina Bugarčić

10. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Ivana Knežević, tema: Metafizička poetika i ikonofilski elementi u delu Miloša Crnjanskog, Komisija: dr Gojko Tešć, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa terojom književnosti i dr Aleksandar Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet u Beogradu.
                                                 Kandidat: Ivana Ilić, tema: Književno delo Atanasija Nikolića, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Marija Kleut, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, vanred. prof. za naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za sociologiju: Kandidat: Marina Novakov, tema: Porodični i društveni položaj majke u savremenom srpskom selu, na osnovu istraživanja na području AP Vojvodine, Komisija: dr Gordana Tripković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Živojin Petrović, docent za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu i dr Srđan Šljukić, docent za užu naučnu oblast Sociološke discipline.

11. Predlog za dopunu izbornih predmeta u studijskom programu doktorskih studija – Metodike nastave

12. Izmena kurseva na doktorskim studijama Odseka za anglistiku

13. Angažovanje lektora-stranca
- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku za angažovanje Marija Liguorija, lektora-stranca za italijanski jezik, u letnjem semestru šk. 2009/10. godine.

14. Molba dr Margite Šnel-Živanović, red. prof. (u penziji) za rad na master studijama i doktorskom studijama u šk. 2009/10. godini

15. Saglasnosti
- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za posetu studenata psihologije sa Univerziteta u Amsterdamu u periodu od 19. do 26. maja 2010. godine. U navedenom periodu naši profesori bi održali dva predavanja studentima iz Holandije iz oblasti za koje pokažu interesovanje.
- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje naučnog skupa koji će se održati u martu 2010. godine pod nazivom A 12 legszebb magyar vers. Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (12 najlepših mađarskih pesama. Deže Kostolanija: Hajnali részegség).
Naučni skup će se održati zahvaljujući donaciji „Szülőföld Alap”.
                              Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku radi sufinansiranja naučnog skupa književnika i lingvistia koji će se održati u zimskom semestru šk. 2010/11. godine, i na konkurs Pokrajinskog sekretarijata na kulturu radi sufinansiranja izdavanja časopisa Hungarološka saopštenja.
                               Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Fondacije „Szülőföld Alap” radi izdavanja naučnih časopisa (Hungarološka saopštenja i Studije radi nabavke stručne literature, dodele književne nagrade „Ervin Šinko“, radi organizovanja naučnog skupa književnika i lingvista seminara za profesore mađarskog jezika).
                               Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Fondacije Szekeres László radi organizovanja prdavanja stranih profesora i naučnika.

16. Inicijativa Odseka za psihologiju za izbor dopisnog člana VANU
(Odsek predlaže prof. dr Mikloša Biroa)

17. Pripremna nastava za prijemni ispit Odseka za psihologiju

18. Gostovanja
Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću za odobrenje gostovanja prof. dr Mitje Krajnčana sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani da održi predavnje 22. januara 2010. godine studentima doktorskih studija Metodike nastave.

19. Razno

Materijal za sednicu u elektronskom obliku nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu