Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsutvu dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PONEDELjAK 24.1.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI  RED

1.  Informacija pprodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za psihologiju:
                               mr Živka Mićanović Cvejić
                Odsek za romanistiku:
                                mr Selena Stanković
                Odsek za sociologiju:
                               Mr Marko Škorić
              
4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
                Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Radmila Bodrič, tema:Testiranje gramatike engleskog jezika na nivoima A2, B1 i B2 Zajedničkog evropskog okvira, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor,  dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Gordana Petričić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Biljana Milatović, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Nikšić.
                Odsek za istoriju:
Kandidat: mr Svetozar Boškov, tema: Antička i rana srednjovekovna prošlost u srpskoj istoriografija, Komisija: dr Ivan Jordović, doc. za užu naučnu oblast Klasične nauke, mentor, dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijavistika, dr Danijela Stefanović, doc. za užu naučnu oblast Istorija starog veka, Filozofski fakultet, Beograd, dr Vladan Gavrilović, van. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Mara Đukić red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za istoriju:
                               mr Miloš Savin
                Odsek za slovakistiku:
                               mr Marina Šimak Spevakova
                Odsek za sociologiju:
                               mr Marica Petrović

                                                              
6.  Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za slovakistiku:
Kandidat: mr Zuzana Tirova, tema: Slovensko-srbský bilingviymus vo Vojvodine (Slovačko-srpska dvojezičnost u Vojvodini), Komisija: dr Ana Marić, vanred.prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Miroslav Dudok, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika i dr. Juraj Glovnja red. prof. za užu naučnu oblast Slovački jezik, Filozofski fakultet Univerziteta Konstantin Filozoa u Nitri, Slovačka Republika.

7. Promena mentora za izradu doktorske disertacije mr  Aleksandre Smirnov Brkić
                Umesto doc. dr Ivana Jordovića predlaže se doc. dr Ifigenija Draganić
               
8. Izbor u zvanje istraživača saradnika na projektima Odseka za psihologiju
                              
9. Usklađivanje izlaznih profila sa novom listom akademskih i naučnih naziva
               
10. Angažovanje lektora stranaca za školsku 2011/12. godinu.
                Odsek za slovakistiku:
                               Juraj Glovnja – lektor za slovački jezik

11. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o usklađivanju stručnih  i akademskih naziva stečenih prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

12. Izmena i dopuna studijskog programa master akademskih studija Slovački jezik i književnost

13. Predlog Odseka za romanistiku za dodelu počasnog doktorata pesnikinji Elen Dorijon

14. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima u letnjem semestru školske 2010/11. godine
                Odsek za srpsku književnost:
Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Ljiljani Pešikan Ljuštanović  za angažovanje u letnjem semestru 2010/2011. godine radi  izvođenja nastave iz predmeta Usmena književnost, sa fondom časova (2+0).
                               
15. Saglasnosti  
                Odsek za medijske studije:
                                Molba Odseka za medijske studije za dobijanje saglasnosti za štampanje knjige mr Dinka Gruhonjića pod naslovom: Agencijsko novinarstvo. Predloženi recenzenti: Jan Briza, nastavnik veština, prof. dr Dubravka Valić Nedeljković, prof. dr Vera Vasić i prof. dr Svenka Savić, profesor emeritus.

                Odsek za pedagogiju:
Molba Odseka  za pedagogiju za dobijanje saglasnosti za prijavu na Konkurs za odobravanje Programa stručnog usavršavanja nastavnika, koji je raspisao Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja za šk. 2011/12. godinu. Autorke programa su: prof. dr Milica Andevski, prof. dr Olivera Gajić, doc. dr Spomenka Budić i Biljana Lungulov, asistent.

                Odsek za srpsku književnost:
Molba prof. dr Zoje Karanović za saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku, za sredstva za učešće na Interim Conference of the International Society For Folk Narrative-ISFNR, Shillong – 2011. Koji će se održati od 22. Do 25. Februara 2011. godine u Šilongu, Indija.  
                              
16 . Priznavanje ispita studentkinji  psihologije Tatjani Vermezović, na osnovu Ugovora o učenju

 17. Objavljivanje zbornika radova kao posebno izdanje Godišnjaka Filozofskog fakulteta, ili kao zasebnu publikaciju u čast prof. dr Mariji  Kleut

18. Gostovanja
                Odsek za anglistiku:
Molba Odseka za anglistiku za odobrenje gostovanja dr Frenka Šuberta i Irene Šubert  tokom aprila meseca 2011. godine.

                Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za gostovanje stranih predavača, dr Elene Molchanove, vanrednog profesora, mr Olhe Yarove, asistenta, mr Kanykey Latipove, asistenta, sa Američkog Univerziteta za Centralnu Aziju, Kirgistan u periodu od 6. do 12. marta 2011. odine.

19. R a z n o

                Odsek za romanistiku:
Izveštaj o boravku prof. dr Snežane Gudurić na Filološkom fakultetu Univerziteta u Strazburu.

 

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

 

                                                                   ZA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                            Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                      Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu