Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
1. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 1. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 20.2.2012. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Zorica Ćirić (prilog)
mr Mladen Jakovljević (prilog)
mr Jelena Spasić (prilog)

Odsek za psihologiju
mr Jasmina Pekić (prilog)

Odsek za srpsku književnost
mr Vesna Todorov (prilog)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Gordana Bursać (prilog)

Odsek za hungarologiju
mr Ferenc Nemet (prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za istoriju: Kandidat: mr Nebojša Radenković, tema: Milan Budimir kao balkanolog, Komisija: dr Ifigenija Draganić, docent za užu naučnu oblast Klasične nauke, mentor, dr Ivan Jordović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Miroslav Vukelić, docent za užu naučnu oblast Klasične nauke, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Mirko Obradović, docent za užu naučnu oblast Klasične nauke Filozofski fakultet u beogradu.
                                Kandidat: mr Miloš Savin, tema: Srpska liberalna stranka u Ugarskoj 1884-1912. Komisija: dr Dejan Mikavica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba i dr Darko Gavrilović, vanred prof. za užu naučnu oblast Istorija, Filozofski fakulet u Banja Luci

- Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Petar Čolović, tema: Tipološka perspektiva u psihologiji ličnosti: Tradicionalni i taksometrijski pristup. Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Lazar Tenjović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat mr Isidora Bjelaković, tema: Geografska terminologija kod Srba u 18. i 19. veku. Komisija: dr Ljiljana Subotić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Božo Ćorić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Aleksandar Milanović, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.
                                           Kandidat mr Dragana Radovanović, tema: Govor Valjevske podgorine. Komisija: dr Mato Pižurica, red. prof u penziji za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Žarko Bošnjaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Slobodan Remetić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika Filozofski fakultet u Nišu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za slovakistiku
mr Daniela Marčok (prilog)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Brankica Marković (prilog)

Odsek za srpsku književnost
mr Ankica Vučković (prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat mr Ivana Miškeljin, tema: Topicalization and Left Dislocaton in English and Serbian (Tematizacija i leva dislokacija u engleskom i srpskom jeziku). Komisije: dr Sabina Halupka-Rešetar, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Biljana Mišić Ilić, red. prof za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.
- Odsek za psihologiju: Kandidat mr Dejan Janković, tema: Kognitivne karakteristike osoba sa problemom zavisnosti od droga-evaluacija primarnih dinamičkih šablona zavisnosti. Komisije: dr Mikloš Biro, red. prof. za naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandra Dickov, vanred. prof. za naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Novi Sad

7. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

- Doktorske studije Metodika nastave: Kandidat mr Biljana Stojanović, tema: Primena sistema didaktičkih igara u procesu formiranja pojmova o geometrijskim oblicima i razvoja misaonih sposobnosti učenika na ranom školskom uzrastu. Komisija: dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Emina Kopas Vukašinović, , vanred. prof za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Jagodini i dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja ooceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije-doktorske studije

Doktorske studije Metodika nastave
mr Irena Golubović-Ilić (prilog)
Isidora Korać (prilog)

9. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za pedagogiju
Mina Panić, magistar pedgoških nauka.
Simonida Plisnić, magistar pedagoških nauka.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Senka Bengin, magistar filoloških nauka.

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

- Odsek za istoriju: Kandidat Dragan Paripović, tema: Obrazovanje i kultura u Raškoj oblasti između dva svetska rata. Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Dragica Koljanin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Pedagoški fakultet u Somboru.

11. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za romanistiku
Živana Baratović (prilog)

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu magistarske teze

- Odsek za anglistiku: Kandidat Marina Ileš, tema: Terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku-uporedna kritička analiza. Komisija: dr Sabina Halupka-Rešetar, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Svenka Savić, profesor emeritus, dr Tvrtko Prćić, red. prof za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Edita Andrić, red. prof za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.

Kandidat Mirjana Jovićević (prilog)

13. Produžnje radnog odnosa za školsku 2012/13

Odsek za germanistiku
prof. dr Ištvan Bogner

Odsek za komparativnu književnost
prof. dr Miodrag Radović
prof. dr Nikola Strajnić

Odsek za psihologiju
prof. dr Mikloš Biro
prof. dr Lajoš Genc

Odsek za romanistiku
prof. dr Ljiljana Matić

Odsek za slovakistiku
prof. dr Mihal Harpanj

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
prof. dr Milorad Radovanović

Odsek za filozofiju
prof. dr Slobodan Jauković

14. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini

- Molba Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu da se da saglasnost prof. dr Predragu Novakovu za izvođenje nastave iz predmeta Kontrastivna lingvistika (srpski-engleski) na doktorskim studijama u školskoj 2011/12. godini. sa predviđenim nedeljnim opterećenjem od 0,34 časa na nivou godine.

- Molba Filozofskog fakulteta u Tuzli da se da saglasnost doc. dr Nataši Karanfilović za izvođenje nastave iz predmeta Engleska književnost 2, sa predviđenim sedmičnim opterećenjem od 2 časa u letnjem semestru škoslke 2011/12. godini.

- Molba Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu da se prof. dr Dragana Drobnjak angažuje za realizaciju ispita iz predmeta Francuski jezik pismena i usmena komunikacija i Italijanski jezik pismena i usmena komunikacija u ispitnom roku koji će se održati u januaru i februaru 2012. godine.

- Molba Pedagoškog fakulteta u Somboru da se odobri angažovanje prof. dr Dragana Kokovića za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija detinjstva u škoslkoj 2011/12. godini.

14a) Angažovanje nastavnika sa drugih Fakulteta u letnjem semestru školske 2011/12 godine

- Molba odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Vojislave Bugarski za izvođenje nastave u okviru doktorskih studija psihologije na predmetu Klinička neuropsihologija (IV semestar doktorskih studija 10 ESPB), sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

15. Saglasnosti
- Odsek za anglistiku: Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr. Mirni Sabadoš Radin da se prijavi na konkurs za stipendije iz ERASMUS programa Join EU SE namenjene nastavnom osoblju univerziteta Zapadnog Balkana.

- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Momiru Samardžiću za učešće na potencijalnom dvogodišnjem projektu koji bo predstavljao promociju rezultata Cliohres.net finansiranog od generalnog direktora za istraživanje Evropske komisije. Ukoliko bude prihvaćen projekat bi počeo 1. novembra 2012. godine i na njemu bi trebalo da učestvuje 20 evropskih univerziteta.

- Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za davanje saglasnosti da konkuriše za projekat "Sloboda medija u Srbiji" kod Misije OEBS, kancelarija u Srbiji. Projekat će sprovesti studenti Odseka za medijske studije pod mentorstvom i nosiocem projekta prof. dr Dubravke Valić-Nedeljković.
                                 Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje naučno-istraživačkog skupa "Mostovi medijskog obrazovanja". Planirano je da četvrti naučno-istraživački skup bude održan od 8. do 16. septembra 2012. godine.

- Odsek za psihologiju: Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković, doc. dr Dušici Filipović-Đurđevići i doc. dr Vanji Ković da konkurišu za sredstva koja odobrava Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Sredstva su namenjena publikaciji knjige Uvod u kognitivne neuronauke, na osnovnim studijama psihologije.
                                 Molba Odsek za psihologiju za saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji, autora doc. dr Nebojše Majstorovića (recenzenti su: prof. dr Vladimir Takšić, prof. dr Stanislav Fajgelj, prof. dr Petar Milin).

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje naučnog skupa Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji se organizuje u okviru istoimenog projekta Ministarstva prosvete i nauke. Skup bi se održao 24. novembra 2012. godine.

- Odsek za rumunistiku: Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da konkuriše kod IV AP Vojvodine u vezi sa dodeljivanjem finansijskih sredstava (200.000 dinara). Odsek za rumunistiku u školskoj 2011/2012. godini obeležava trideset godina od osnivanja, te bi ova sredstva bila iskorištena za obeležavanje jubileja.

- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizovanje naučnog skupa u 2012. godini pod nazivom Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti.
                                Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje zbornika Regioni i regionalizacija: sociološki pristupi, koji je rezultat rada istraživača na naučnom projektu "Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza", finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Recenzenti ovog zbornika bili bi: prof. dr Marijana Pajvančić, Pravni fakultet u Novom Sadu, prof. dr Vladimir Ilić, Filozofski fakultet u Beogradu i prof. dr Slavko Bogdanović, Privredna akademija u Novom Sadu.
                                Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje monografije pod nazivom Ustav i političke institucije Srbije, autora prof. dr Radivoja Stepanova i doc. dr Valentine Sokolovske. Recenzenti ove monografije bili bi: prof. dr Nenad Dimitrijević, Srednjeevropski univerzitet u Budimpešti, prof. dr Marijana Pajvančić, Pravni fakultet u Novom Sadu i prof. dr Dušan Marinković, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

- Odsek za filozofiju: Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da konkuriše za sredstva Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za štampanje i objavljivanje knjige doc. dr Nebojše Grubora pod naslovom "Lepo, nadahnuće i umetnost podražavanja. Studije o Platonovoj estetici" u okviru edicije filozofske literature Biblioteka "Arhe".

- Odsek za hungarologiju: Molba odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i Gradske uprave za kulturu za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológia-Közlemények (Hungarološka saopštenja), i za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za organizovanje naučnog skupa koji se organizuje sa Institutom za književnost Mađarske akadamije nauka.
                                 Molba Odsek za hungarologiju da da saglasnost Odseku za konkurisanje za sredstva fondacije Bethlen Gábor Alap i fondacije Laslo Sekereš radi izdavanja časopisa Hungarológia-Közlemények (Hungarološka saopštenja) i Tanulmányok (Studije).

15a) Saglasnost za uključivanje studenata doktorskih studija u nastavu

- Odsek za istoriju: Molba odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Jovane Kasaš u letnjem semestru školske 2011/2012. godine na predmetu OAS Jugoslavija u vreme i posle Drugog svetskog rata (3+1), pod mentorstvom doc. dr Slobodana Bjelice.

- Odsek za romanistiku: Molba odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje Anje Antić, studenta doktorskih studija Jezika i književnosti, na predmtima iz oblasti Francuske književnosti.

- Odsek za rumunistka: Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost studentkinji doktorskih studija Ivani Janjić.

- Odsek za rusinistiku: Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da se da saglasnost za uključivanje studenta doktorskih studija Mudri Aleksandra u nastavu na studijskom programu Rusinski jezik i književnost.

- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija Berner Janoša na predmetu Morfologija savremenog mađarskog jezika (doc. dr Laslo Molnar Čikoš) i Fonologija (prof. dr Laslo Molnar Čikoš) i Bolgarke Laki na predmetu Maternji jezik 4 (prof. dr Iren Lanc) u letnjem semestru školske 2012/2013. godine.

16. Odsustva
- Odsek za istoriju: Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da se mr Aleksandri Smirnov Brkić odobri odsustvo u periodu od 13. februara do 3. marta 2012. godine radi istraživačkog rada za izradu doktorske disertacije u okviru stipendije švajcarske Fondacije Hardt.
                                Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Tiboru Palu i mr Goranu Vasinu za odsustvo u periodu od 16. maja do 15. juna 2012. godine radi korišćenja stipendije od fondacije Mađarske akademije nauke i umetnosti iz Budimpešte.
                                 Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Borisu Stojkovskom za odsustvo u periodu od 27. juna do 1. jula zbog odlaska na konferenciju u Retmino (Krit, Grčka). Saglasnost je potrebna radi konkurisanja za sredstva koja su neophodna za odlazak i boravak na konferenciji.
                                 Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Đorđu Đuriću za odsustvo u periodu od 16. marta do 6. aprila radi istraživačkog boravka u Moskvi.

- Odsek za romanistiku: Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučno veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Matić u periodu od 20. do 31. marta 2012. godine radi odlaska na Univerzitet Paris EST Créteil.
                                Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Snežani Gudurić od 16. do 17. marta 2012. godine radi učešća na naučnom skupu Passeur de mots, koji organizuje Zapadni univerzitet u Temišvaru, Rumunija.
                                 Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Dragani Drobnjak, mr Kseniji Šulović, mr Ani Topoljski, mr Nataši Popović i mr Vanji Manić-Matić u periodu od 15. do 18. marta 2012. godine radi učešća na naučnom skupu Passeures de mots IX Colloque international d' études francophone koji će se održati u Temišvaru, Rumunija.

- Odsek za rumunistiku: Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri odsustvo mr Virđiniji Popović u periodu od 15. do 16. marta radi učešća na naučnoj konferenciji Harmonija prirode i duhovnosti u kamenu, koja će se održati u Kragujevcu.
                                 Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da prof. dr Karmen Ćeraseli Darabuš, mr Rodiki Ursulesku i mr Virđiniji Popović da saglasnost za učešće na međunarodnom naučnom skupu Interkulturalnost u lingvistici, književnosti i prevodu, koji će se održati 29. i 30. marta 2012. godine u Kišinjevu, Republika Moldavija.

- Odsek za srpsku književnost: Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri doc. dr Radoslavu Erakoviću plaćeno odsustvo u periodu od 15. do 29. februara 2012. godine radi odlaska u SAD. Tokom navedenog perioda boraviće u Vašingtonu kao učesnik edukacijskog programa Američkog saveta za međunarodno obrazovanje i Kongresne biblioteke SAD.

- Odsek za hungarologiju: Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da se prof. dr Eržebet Čanji, prof. dr Iloni Rajšli, prof.dr Evi Hoža, doc. dr Juliani Išpanović Čapo, doc. dr Eriki Bence, doc. dr Hargiti Horvat Futo, doc. dr Čili Utaši i doc. dr Marji Pastor Kiči da saglasnost za učešće na međunarodnom skupu "Diskursi prostora" koji će se održati u Rumuniji od 30. do 31. marta 2012. godine.

17. Predlozi za izmena Standarda 1 master akademskih studija
- Odsek za medijske studije (prilog)
- Odsek za filozofiju (prilog)
- Odsek za hunarologiju (prilog)

18. Predlog Odseka za medijske studije za izmenu Pravilnika o pologanja prijemnih ispita na studijskim programima koje realizuje Fakultet

19. Molba za saglasnost za promenu komisije za nostrifikaciju diploma

Odsek za medijske studije moli Nastavno-naučno veće da se promeni komisija Odseka za nostrifikaciju diploma: predlaže da se umesto prof. dr Mirka Miletića, koji više nije zaposlen na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, imenuje doc. dr Dejan Pralica, a umesto prof. dr Vere Vasić da se imenuje Vladimir Barović.

20. Gostovanja
- Odsek za germanistiku: Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje dr Hans-Petera Švandera i Mihaela Štajgera u periodu od 1. do 15. marta. U tom periodu će održati blok od 12 časova studentima Odseka za germanistiku o ekspresionizmu u okviru predmeta Nemačka knnjiževnost Moderne.

- Odsek za filozofiju: Molba Odseka za filozofiju nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje dr Amiru Muzuru i dr Ivi Rinčić sa Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci radi održavanja predavanja iz Bioetike. Predvanja će se održati 5 marta 2012. godine.

21. Konkurs za izradu naučnih i stručnih radova studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini

22. Ekvivalencija predmeta
- Odsek za medijske studije: Ivona Temšberger

23. Predlog članova uređivačkog odbora Digitalne biblioteke

Predlog članova uređivačkog odbora Digitalne biblioteke u sastavu: prof. dr Vladislava Gordić-Petković (za filološke nauke), doc. dr Žolt Lazar (za društvene nauke), Vanja Fekić (stručnjak iz oblasti zakonodavstva), Igor Lekić (stručni saradnik za digitalizaciju) i Violeta Rakić (koordinator Digitalne biblioteke).

24. Razno
Predlog Svetskog veća Rusina za zajedničko organizovanje IV međunarodnog kongresa rusinskog jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u oktobru 2012. godine.

Odsek za anglistiku
Izveštaj Odseka za anglistiku o poseti delegacije sa Univerziteta Prince of Songkla iz Hat Jaija. U periodu od 19.12.2011. do 26.12.2011. u radnoj poseti Filozofskom fakultetu boravili su doc. dr Kemtong Sinvongsuvat i njen asistent Jaruingam Pungšok Šimrej. Tokom posete primila ih je prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, prodekanica za međunarodnu saradnju i nauku i prof. dr Vladislava Gordić-Petković šef Odseka za anglistiku. Tokom posete radili su na osmišljavanju i definisanju zajedničkog projekta između Filozofskog fakulteta Univerziteta Prince of Songkla i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji će voditit doc. dr Sinvongsuvat u Hat Jaiju i doc. dr Biljana Radić Bojanić u Novom Sadu.

Odsek za germanistiku
Obaveštenje Nastavno-naučnom veću da će u periodu od 1. do 31. marta studentkinje iz Frajburga Kristina List i Laura Han obaviti svoj pedagoški praktikum.

Odsek za germanistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da je planirano da se 28. septembra 2012. godine u prepodnevnim časovima održi simpozijum sa temom Beč/Austrija i nacionalne kulture jugoistočne Evrope. Austrijski kulturni forum moli Filozofski fakultet da podrži organizovanje skupa tako što će staviti na raspolaganje odgovarajuću prostoriju (kono-salu ili salu 30).

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu