Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.2.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za anglistiku:
                               mr Radmila Bodrič
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                               mr Maja Stokin
                Odsek za srpsku književnost:
                               mr Predrag Jašović
4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Zdenko Kunčak, tema: Potrebe i mogućnosti verskog obrazovanja i vaspitanja dece slovačke nacionalnosti u Vojvodini, Komisija: dr Emil Kamenov, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Prvoslav Janković, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru i dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.
Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Ljiljana Simonović, tema: Psihološke odlike mladih iz alkoholičarskih i nealkoholičarskih porodica, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dušanka Mitrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Aleksandar Dimitrijević, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu.
5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu
doktorske disertacije
                Odsek za slavistiku:
                               mr Nataša Ajdžanović
                               mr Dragana Popović
Odsek za sociologiju:
                               mr Branislav Filipović
Odsek za srpsku književnost:
                               mr Ruža Knežević
6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Ivana Đerić, tema: Mogućnosti i ograničenja razvoja autonomije učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Svetlana Kostović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Svetlana Španović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Somboru.
7. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
mr Dragana Radovanović (produženje roka za izradu doktorske disertacije do marta 2012. godine).
8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
                Odsek za pedagogiju:
                               Mira Jovanović (magistar pedagoških nauka)
9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze
                Odsek za anglistiku:
Kandidat: Ira Čop, tema: Romani Džona Faulsa – metafore slobode i zatočeništva, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Aleksandra Izgarjan, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                Odsek za psihologiju:
Kandidat: Ljilja Milivojević tema: Dečja percepcija roditeljskih pohvala i pokuda - transakcioni pristup, Komisija: dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Vesna Petrović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije USEE u Novom Sadu.
10. Predlog člana Saveta Fakulteta
                Odsek za filozofiju:
Umesto dosadašnjeg člana Saveta Fakulteta, doc. dr Željka Kaluđerovića, Odsek predlaže doc. dr Damira Smiljanića.
11. Saglasnost našim nastavnicima  za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.
                Odsek za hungarologiju:
Molba Filološkog fakulteta u Beogradu za angažovanje sledećih nastavnika:

1. dr Lasla Molnar Čikoša, radi izvođenja nastave iz predmeta Mađarski jezik 5-6, 7-8, sa ukupnim fondom od 4 časa nedeljno u  šk. 2010/11. godini.

2. dr Edite Andrić, radi izvođenja nastave iz predmeta Mađarski jezik 1-2, 3-4, sa ukupnim fondom od 4 časa nedeljno u  šk. 2010/11. godini.

3. dr Kornelije Farago, radi izvođenja nastave iz predmeta Mađarski jezik 7-8, sa ukupnim fondom od 2 časa nedeljno u  šk. 2010/11. godini.

4. dr Eve Harkai Vaš, radi izvođenja nastave iz predmeta Mađarska književnost 5-6, sa ukupnim fondom od 2 časa nedeljno u  šk. 2010/11. godini.
12. Saglasnosti                  
Molba Redakcije Godišnjaka Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu za dobijanje sredstava od Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, za štampanje 36. broja časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta.
Odsek za anglistiku:
Molba prof. dr Tvrtka Prćića Nastavno-naučnom veću za saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač drugog (nepromenjenog) izdanja knjige Engleski u srpskom koja se koristi kao priručnik u nastavi.
Recenzenti su:
prof. dr Ranko Bugarski, Filološki fakultet, Beograd
prof. dr Milorad Radovanović, dopisni član SANU, Filozofski fakultet, Novi Sad i
prof. dr Biljana Mišić Ilić, Filozofski fakultet, Niš.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost da se zbornik radova sa međunarodne konferencije Sinfonija 3 održane na Filozofskom fakultetu od 1. do 3. oktobra 2010. godine objavi kao tematski zbornik u elektornskom obliku i da se učini dostupnim javnosti na sajtu Filozofskog fakulteta.

 

Molba doc. dr Sabine Halupka-Rešetar Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za štampanje doktorske disertacije u skraćenom obliku kao monografiju u ediciji E-disertacije  Filozofskog fakulteta,  pod naslovom Rečenični fokus u engleskom i srpskom jeziku.
Recenzenti su: prof. dr Ranko Bugarski, prof. dr Vera Vasić.
Molba doc. dr Sabine Halupka-Rešetar Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na međunarodnoj pragmatičkoj konferenciji IPrA 12 gde učestvuje u panelu Discourse Markers in South Slavic Languages sa radom „Discourse Marker „znači“ in Serbian“ napisanim u koautorstvu sa dr Biljanom Radić-Bojanić, te sa posterom pod naslovom „How discourse shapes Syntax: on word order variation in Serbian“.
Saglasnost je potrebna radi konkurisanja za sufinansiranje učešća na skupu kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Molba doc. dr Biljane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na 12. međunarodnoj pragmatičkoj konferenciji  (Mančester, Velika Britanija, 3-8.7.2011) gde učestvuje u panelu Discourse Markers in South Slavic Languages sa radom „Discourse Marker „znači“ in Serbian“ napisanim u koautorstvu sa dr Sabinom Halupka-Rešetar.
Saglasnost je potrebna radi konkurisanja za sufinansiranje učešća na skupu kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

Molba doc. dr Biljane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sredstva potrebna za odlazak na 20. simpozijum teorijske i primenjene lingvistike koji se održava u Solunu, Grčka od 1. do 2. aprila 2011. godine.

Molba dr Nine Muždeke Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za prijavu na konkurs za finansiranje naučno-istraživakog boravka u okviru programa Erasmus Mundus – Join EU-SEE Staff Mobility program (Action 2), koji se organizuje preko Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da  da saglasnost za izdavanje monografije mr Jagode Topalov pod nazivom: Motivacija u nastavi stranog jezika koja bi se koristila kao pomoćno sredstvo za kurs Individualne razlike u nastavi engleskog jezika.
Recenzenti su: doc. dr Gordana Petričić i prof. dr Olivera Gajić.

Molba Oane Ursulesku Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća naučnih radnika i studenata na stručnom naučnom skupu iz oblasti britanskih i američkih studija u Istambulu, Turska, u periodu od 13 do15.4.2011. godine.

Molba doc. dr Aleksandre Izgarjan i mr Diane Prodanović-Stankić Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za prijavu projekta pod naslovom Kognitivnolingvistički pristup analizi metafore uz primenu analize podataka bazirane na teoriji grubih skupova.
                Odsek za istoriju:
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za prijavu projekta pod naslovom Međunacionalni odnosi u Vojvodini od 18. do 20. veka.
Rukovodilac projekta: doc. dr Slobodan Bjelica.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za prijavu projekta pod naslovom Srednjovekovna naselja na tlu Vojvodine, istorijski procesi i događaji.
                                Rukovodilac projekta: doc. dr Đura Hardi.

 

Odsek za psihologiju:
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje naučno-stručnog skupa „Savremeni trendovi u psihologiji“ koji će se održati od 14. do 16.10.2011. godine na Filozofskom fakultetu.

Molba prof. dr Mikloša Biroa Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost za  konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za projekat pod nazivom „Prilagođavanje psihodijagnostičkih instrumenata kulturalnim i etničkim specifičnostima populacije Vojvodine“.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Snežani Milenković za konkurisanje kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj za sredstva radi boravka na 6. svetskom kongresu u Sidneju, Australija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na javnom pozivu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine pod naslovom Vrednosti, stavovi i uloge: transgeneracijska perspektiva.
Rukovodilac projekta bio bi prof. dr Ivan Jerković.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Bujanu Janičiću učešće u TEMPUS projektu pod nazivom Conducting graduate survesys for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
                Odsek za rusinistiku:
Molba prof. dr Mihajla Fejse Nastavno-naučnom veću za saglasnost za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji posvećenoj normiranju slovenskih mikrojezika, koja je planirana za 15 i 16 septembar 2011. godine u Opolu (Poljska).
                Odsek za slovakistiku:
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavljivanje projekta Slovački jezik, književnost i kultura u Vojvodini u dijahronoj perspektivi, sinhornim presecima sa stanovišta kontekstualne stratifikacije u Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine.
Rukovodilac projekta: prof. dr Mihal Harpanj.
                Odsek za sociologiju:
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za  konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj sa projektom pod naslovom Mapiranje nacionalnih i manjinskih identiteta na prostoru bivše Jugoslavije.
                Odsek za srpski jezik i lilngvistiku:
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću za saglasnost za štampanje zbornika Govor Novog Sada, sv. 2, u ediciji Lingvističke sveske; urednice zbornika dr Vera Vasić i drGordana Štrbac.
Sredstva za štampanje zbornika su obezbeđena.
Predlog recenzenata:
dr Ranko Bugarski, red. prof. (u penziji) Filološki fakultet u Beogradu
prof. dr Ljubiša Rajić, Filološki fakultet u Beogradu
prof. dr Ljiljana Subotić, Filozofski fakultet u Novom Sadu.
                Odsek za hungarologiju:
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učestvovanje na konkursu Fondacije Laslo Sekereš radi organizovanja predavanja profesora iz Republike Mađarske.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu za sufinansiranje izdavanja časopisa Hungarológiai Közlemények - Hungarološka saopštenja.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu fondacije „Bethlen Gábor Alap” (Budimpešta) radi izdavanja dva časopisa (Hungarológiai Közlemények – Hungarološka saopštenja Tanulmányok – Studije), za organizovanje dva naučna skupa (naučni skup lingvista i naučni skup književnika), akreditovanog seminara za profesore mađarskog jezika i književnosti i za nabavku knjiga.

Molba prof. dr  Eržebet Čanji Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za konkurisanje za sufinansiranje međunarodnog projekta od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine od 2011. do 2014. godine pod naslovom: Vajdasági magyar irodalom – kontextusok – identitáskódok (Vojvođanska mađarska književnost – konteksti – kodovi identiteta.
13. Odobrenje prakse studentima na master akademskim studijama – romanistika
14. Izmena i dopuna studijskog programa master akademskih studija romanistike
15. Konkurs za iradu naučnih i stručnih radova studenata Univerziteta u Novom Sadu
u šk. 2010/11. god.
16. Molba Odseka za medijske studije za ekvivalenciju predmeta za studentkinju Kristinu Koprivicu
17. Predlog Odsek za srpski jezik i lingvistiku za objavljivanje Zbornika u čast dr Gordani Vuković
18. Gostovanja
                Odsek za anglistiku:
Odsek za  anglistiku  moli Nastavno naučno veće da odobri gostovanje Silvije Marinez Ferrero istraživača-postdoktoranda na Univerzitetu Pompea Fabra u Barseloni koja bi održala jednonedeljni kurs iz uvoda u neurolingvistiku, u periodu od 28.2 do 4.3.2011. godine.
                Odsek za srpsku književnost:
Molba prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri da na kurs Savremena srpska fantastika kao goste pozove pisce: Mirjanu Novaković, Zorana Živkovića, Uroša Petrovića, Đorđa Pisareva, Gorana Skrobonju i Iliju Bakića.
Odsek za hungarologiju:
Molba Odseka za hungarologiju da Nastavno-naučno veće odobri gostovanje prof. dr Geze Balaž i dr Žofije Silađi (Filozofski fakultet Univerziteta Etveš Lorand, Budimpešta) i Laslo Vegel, pisac, koji bi održali vanredne časove.

19. R a z n o

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

 

                                                                   ZA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                            Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                      Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu