Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
2. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 2. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 23.3.2012. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa sastanka Kolegijuma održanog 20.2.2012. (prilog1, prilog2)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

- Odsek za anglistiku: mr Danijela Prošić Santovac (prilog)
- Odsek za istoriju: mr Miloš Savin (prilog)
- Odsek za psihologiju: mr Petar Čolović (prilog)
- Odsek za srpsku književnost: mr Miloš Zubac (prilog)
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Isidora Bjelaković (prilog)
                              mr Dragana Radovanović (prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Mihaela Lazović, tema: Teličnost i glagolski vid u engleskom i rumunskom jeziku u okviru prošlog vremena. Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Laura Spariosu, docent za užu naučnu oblast Rumunistika, komentor, dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU, Beograd.

Odsek za komparativnu književnost: Kandidat: mr Svetlana Tomić, tema: Tipologija junaka i junakinja u prozi srpskog realizma iz rodne perspektive. Komisija: dr Bojana Stojanović-Pantović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slavica Garonja-Radovanac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, Filološko-umetnički fakultet Univerzitata u Kragujevcu, dr Radoslav Eraković, docent, za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Odsek za psihologiju: Kandidat: mr Snežana Tovilović, tema: Anksioznost: jedan ili više fenomena. Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Aleksandra Nedić, vanred. prof., za naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

- Odsek za anglistiku: mr Isidora Votls (prilog)
- Odsek za psihologiju: mr Dejan Janković (prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Amra Hodžić Jejna, tema: Uticaj verbalno-vizuelnog materijala sa sredstava vizuelnih komunikacija na usvajanje vokabulara engleskog kao stranog jezika. Komisija: dr Biljana Radić-Bojanić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Savka Blagojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik na nematičnim grupama, Filozofski fakultetu u Nišu.

Odsek za romanistiku: Kandidat: mr Ana Topoljska, tema: Le groupe nominal sujet en françqis et en serbe : analyse syntaxique et sémantique (Subjekatska nomialna grupa u francuskom i srpskom jeziku: sintaksička i semantička analiza). Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Tijana Ašić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, dr Dojčil Vojvodić, docent za užu naučnu oblast Rusistika.

Odsek za sociologiju: Kandidat: mr Vladimir Cvetković, tema: Ekonomska kultura u Srbiji: kulturni obrasci, institucije i legitimizacijski mehanizmi. Komisija: dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor, dr Božo Milošević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Kosta Josifids, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta ekonomska teorija, Ekonomski fakultet Subotica, dr Đokica Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd.

7. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije – doktorske studije

Doktorske studije Metodika nastave
Kandidat: mr Biljna Jeremić, tema: Efekti primene inovativnih metodičkih pristupa u nastavi muzičke kulture. Komisija: dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Milovan Miškov, red. prof. za užu naučnu oblast Muzička kultura sa metodikom nastave, Pedagoški fakultet Sombor, mr Emilija Stanković, vanred. prof. za užu stručno-umetničku oblast Solfeđo, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, ko-mentor, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, ko-mentor.

Kandidat: ma Mirsada Džaferović, tema: Uloga nastavnika u prevenciji konflikata i nasilnog ponašanja učenika mlađeg školskog uzrasta (Efekti primene metodičkih postupaka nenasilne komunikacije)., Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Šefika Alibabić, red. prof. za užu naučnu oblast Andragogija, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije Sociologija
Kandidat: ma Ivana Aritonović, tema: Uticaj postkonfliktnih društvenih promena na svakodnevni život žena na Kosovu i Metohiji-mogućnosti primene metoda slučaja. Komisija: dr Gordana Vuksanović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija i profesor strukovnih studija, Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, predsednik komisije, dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, dr Božo Milošević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

8. Produženje roka za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za germanistiku: mr Gordana Ristić (produženje roka za izradu doktorske disertacije do aprila do 2013. godine)
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Jadranka Kojić (produženje roka za izradu doktorske disertacije do marta 2013. godine).

9. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
- Odsek za istoriju: Dragan Paripović (prilog)

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarskih teza

Odsek za psihologiju: Kandidat Silvija Počuča-Kićanović, tema: Depresivni simptomi kod žena sa poremećajem tiroidne žlezde. Komisija: dr Ljiljana Mihić, docent za naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Zdenka Novović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Gordana Mišić-Pavkov, red. prof. za naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

11. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti, teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat Brankica Selaković, tema: Diskurs analiza oslovljavanja u privatnoj prepisci s kraja 19. i početka 20. veka u srpskom jeziku. Komisija: dr Svenka Savić, profesor emeritus, mentor, dr Slobodan Pavlović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Jordana Marković, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet Univerziteta u Nišu.

Kandidat Olga Trifković-Tucakov, tema: Diskursne osobine razgovora između lekara i pacijenta. Komisija: dr Vera Vasić, red. prof za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Svenka Savić, profesor emeritus i dr Nevenka Sečan, red. prof. za užu nauču oblast Pulmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

12. Usvajanje izveštaja o radu komisije za obezbeđenje kvaliteta (prilog1, prilog2)

13. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, da se da saglasnost dr Sunčici Zdravković za izvođenje nastave tokom školske 2011/2012. godine iz nastavnog predmeta Kognitivni procesi za inženjere, prosečno godišnje ioterećenje 1 čas nedenjno.

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, da se da saglasnost dr Slobodanu Pavloviću za izvođenje nastave tokom školske 2011/2012 godine iz nastavnog predmeta Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku, prosečno godišnje opterećenje 1 čas nedeljno.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da konkuriše za kratkoročni projekat Razvoj veštine usmenog komuniciranja kod studenata Filozofskog fakulteta, kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta bila bi doc. dr Biljana Radić-Bojanić, a na projektu bi učestvovale saradnice sa predmeta Engleski jezik po izboru: mr Jagoda Topalov, mr Viktorija Krombholc, mr Danijela Prošić-Santovac, Ana Halas i Maja Bjelica. Projekat bi se naslanjao na međunarodni projekat saradnje sa Univerzitetom Prince of Songkla iz Hat Jaija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografije ma Maje Bjelice pod nazivom: Speech Rhythm in English and Serbian: a Critical Study of Traditional and Modern Approaches.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da bude koorganizator međunarodne konferencije na temu Imperialisam and Identities at the Edges of the Roman World. Konferencija je planirana za period od 20. do 23. septembra 2012. godine. Organizator konferencije je Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za arheologiju, a koorganizator Istraživačka stanica Petnica. Filozofski fakultet Odsek za istoriju neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji međunarodne konferencije.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se uputi zahtev Matičnom odboru za jezik i književnost da kategorizuje zbornik Medijski diskurs o siromaštvu i socijalnoj isključenosti kao zbornik međunarodnog značaja.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se uputi zahtev Matičnom odboru za društvene nauke da kategorizuje zbornik Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene kao zbornik međunarodnog značaja.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost odseku da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj sa projektom Mesto i značaj medijskih studija za unapređenje međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje za sredstva koja dodeljuje Regionalni program za promociju istraživanja u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Odsek za psihologiju
Molba odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za uključivanje nastavnika i saradnika Odseka na projekat Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Ti i ja-priča se otvara.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se na kurs Savremena srpska fantastika kao gosti pozovu pisci Mirjana Novaković, Zoran Živković, Uroš Petrović, Đorđe Pisarev i Ilija Bakić.

14a. Angažovanje nastavnika na doktorskim studijama Metodika nastave

Molba Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Vladimira Mihića na doktorskim studijama Metodike nastave, za predmet Socijalna psihologija, koji se prema studijskom planu i programu sluša u 4. semestru.

15. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Mirni Sabadoš-Radin od 20. maja do 2. juna 2012. godine radi učestvovanja u radu letnje škole Nida School of Translations Studies, pri Najda institutu u Riminiju, Italiji.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Mirni Sabadoš-Radin od 26. do 30. marta kako bi učestvovala u radnoj poseti Univerzitetu u Strazburu gde se planira usavršavanje nastavnika sa ciljem pokretanja programa master studija iz oblasti prevođenja u okviru TEMPUS ReFLESS projekta.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Spomenki Budić u periodu od 12. do 16. marta 2012. godine radi stručne posete Univerzitetu u Helsinkiju, koja je planirana u okviru TEMPUS MASTS projekta, a u vezi sa organizacijom masterskih studija koje su namenjene obrazovanju nastavnika stručnih predmeta.

Odsek za psihologiju
Molba odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sunčici Zdravković u periodu od 13. do 15. jula radi učešća na Konferenciji Songdo Convensia, Inceon, Koreja i da odobri konkurisanje za sredstva kod Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Sunčici Zdravković za školsku 2012/2013. godinu. Prof. dr Sunčica Zdravković dobila je poziv sa Univerziteta Swansea, Department of Psychology da provede školsku 2012/2013. godinu kao gostujući profesor.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Tamari Valčić-Bulić u periodu od 26. marta do 8. aprila radi odlaska u Strazbur u okviru Tempus Refles projekta. Ovaj boravak posvećen je obučavanju za pripremu mastera iz pismenog i usmenog prevođenja na našim univerzitetima.

Odsek za rumunistiku
Molba odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da odobri doc. dr Lauri Spariosu i mr Rodiki Ursulesku-Miličić učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FLTAL-International Conference on Foreign Language, Teaching and Applied Linguistics, koja će se održati u Sarajevu od 4. do 6. maja 2012. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Dojčilu Vojvodiću u periodu od 19. do 24. aprila 2012. godine radi učešća na Međunarodnom naučnom skupu "Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas", koji će se održati u Herceg Novom od 20. do 23. aprila u organizaciji Matice srpske-Društva članova u Crnoj Gori i Matice srpske u Novom Sadu.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Jarmili Hodolič za odsustvo u periodu od 16. do 19. aprila radi učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji Hodonty súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, koja će se održati u Bratislavi.

Molba odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Adamu Svetliku u periodu od 11. do 13. aprila radi učešća na naučnoj konferenciji Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2011/2012 u Bratislavi.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri doc. dr Valentini Sokolovski plaćeno odsustvo u periodu od 6. do 11. marta 2012. godine radi posete Univerzitetu u Ljubljani koja je planirana u okviru Tempus projekta "Master Programme in Applied Statistics." Cilj posete je upoznavanje sa metodologijom nastave primenjene statistike na doktorskim akademskim studijama koje se organizuje na ovom univerzitetu.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Valentini Sokolovski za učestvovanje na nučnom skupu Networks in The global World: Struktural Transformation in Europe, the US and Russia, koji će se održati u Sankt Petersburgu, u periodu od 22. do 24. juna 2012. godine. Saglasnost je potrebna radi konkurisanja za finansijska sredstva kod Ministarstva prosvete i nauke.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri odsustvo prof. dr Svetlani Tomin u periodu od 19. do 24. aprila radi učešća na naučnom skupu Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas, koji će se održati u Herceg Novom, Crna Gora.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Gordani Štasni u periodu od 12. do 16. marta 2012. godine radi stručne posete Univerzitetu u Helsinkiju, koja je planirana u okviru TEMPUS MASTS projekta, a u vezi sa organizacijom masterskih studija koje su namenjene obrazovanju nastavnika stručnih predmeta.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Jasmini Grković-Mejdžor, prof. dr Nataši Dragin, prof. dr Slobodanu Pavloviću i mr Marini Kurešević u periodu od 19. do 24. aprila radi učešća na naučnom skupu Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas, koji će se održati u Herceg Novom, Crna Gora.

16. Angažovanje lektora stranaca tokom školske 2012/13. godine

Odsek za anglistiku
1. Elizabet Salmor
2. Terens Makenenij

Odsek za germanistiku
1. Klaudija Miler
2. Ditmar Unterkofler

Odsek za romanistiku
1. Marko Zanjoli
2. Marija Nadal Lopez Hose
3. Mario Liguori
4. Florian Fere

Odsek za slavistiku
1. mr Jelisaveta V.Guseva
2. mr Miloš Valigurski

Odsek za slovakistiku
1. dr Juraj Glovnj

17. Zahtev za produženje angažovanja gostujućeg profesora

Odsek za germanistiku
doc. dr Slađan Turković sa Filozofskog fakulteteu u Zagrebu.

18. Gostovanja

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje predstavnika Sektora za prevođenje pri Kancelariji za evropske integracije i Aleksandra Jankovića, kako bi studentima četvrte godine, koji pohađaju kurs Prevod s engleskog 3, predstavili relevantne aspekte profesionalne prevodilačke delatnosti. Gostovanje bi bilo organizovano u obliku tribine i vodila bi ih mr Borislava Eraković u terminima koji budu dogovoreni sa studentima i gostima.

19. Predlog za izmenu i dopunu Pravilnika o završnim ispitima na osnovnim i master akademskim studijama (prilog)

20. Izbor glavnog i odgovornog urednika časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta (umest prof. dr Vladislave Ružić predlaže se prof. dr Vladislava Gordić-Petković)

21. Predlog članova komisije na ispitu za licence kod Ministarstva prosvete i nauke

22. Predlog kvota za upis studenata i cene školarine za školsku 2012/13. godinu (prilog)

23. Pokretanje spomenice Borivoje Marinković

Predlog Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da se u čast profesora Borivoja Marinkovića objavi spomenica, koju bi uređivali prof. dr Mirjana Stefanović (glavna urednica), prof. dr Nikola Grdinić, prof. dr Svetlana Tomin i mr Nevena Varnica.

23a.Inicijativa ustanovljavanje nagrade Borivoje Marinković

Odsek za srpsku književnost podržao je inicijativu porodice nedavno preminulog profesora Borivoja Marinkovića da se u njegovu čast ustanovi nagrada s njegovim imenom za studente Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i to za rad iz oblasti srpske književnosti, od prvih začetaka do 19. veka. Odsek očekuje da Nastavno-naučno veće da svoju saglasnost i podrži ustanovljavanje ove nagrade.

24. Ekvivalencija predmeta

Odsek za medijske studije
1. Tijana Mešterović
2. Ksenija Pavkov

25. Razno

Odsek za germanistiku
Odsek obaveštava Veće da će Angelika Vagner sa Univerziteta u Beču, koja je hospitovala na Odseku u zimskom semestru školske 2011/2012. godine, nastaviti hospitovanje i u toku letnjeg semestra akademske 2011/2012. godine. Hospitovala bi na časovima koje drži mr Unterkofler, a bilo bi poželjno da joj se omogući slušanje časova kod ostalih kolega.

Obaveštanje Nastavno-naučnom veću da je troje studenata Odseka za germanistiku dobilo semestralne stipendije za boravak na nemačkim univerzitetima. Studentkinja 3. godine Iva Simurdić dobila je jednosemestralnu stipendiju za boravak na Pedagoškom fakultetu u Ludvigsburgu, na osnovu ugovora o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Ludvisburgu. Studenti Sanja Radonjić i Antal Apro boraviće na Pedagoškom univerzitetu u Frajburgu na osnovu ugovora o saradnji Odseka za germanistiku sa ovim univerzitetom. Studenti će na Univerzitetu u Ludvisburgu, odnosno u Frajburgu boraviti tokom letnjeg semestra školske 2011/2012.godine. Oni će posećivati predavanja koja su odabrali u dogovoru sa koordinatorkama za osnovne akademske studije.

Odsek za srpsku književnost
Doc. dr Radoslav Eraković podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Sjedinjenim Američkim Državama od 15. do 26. februara (prilog).

Odsek za hungarologiju
Odsek za hungarologiju obaveštava Veće da je studentkinja četvrte godine Hedi Kovač u letnjem semestru školske 2011/12. godine dobila stipendiju CEEPUS i nasatavu pohađa na Katedri za finugristiku Univerziteta u Beču.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu