Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 15.3.2013.  godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika 1 .i 2. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Dragana Beleslijin

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Nina Lazarević, tema: Interkulturna kompetencija kao aspekt komunikativne kompetencije učenika engleskog jezika na tercijarnom nivou, Komisija: dr Gordana Petričić, docent u penziji za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Marković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Tanja Paunović, vanred. prof za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Milica Kisić, tema: Antonius Bonfinius, i njegovo delo Rerum Ungaricarum decades kao izvor za istoriju Srba Panonije i Balkana: istorijsko-filološka analiza i prevod sa komentarima,Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Andrija Veselinović, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika,Filozofski fakultet, Beograd, dr Marjanca Pakiž, vanred. prof. za užu naučnu oblast Latinska lingvistika, Filozofski fakultet, Beograd, i dr Snežana Božanić, docent, za užu naučnu oblast Medijevistika

Odseka za slovakistiku
Kandidat: mr Danijela Marčok, tema: Deskripcia prírody a jej výchovný vplyv na žiakov v literárnych textoch v slovenských čítankach pre základné čítankach pre základné školy v Srbsku (Deskripcija prirode i njen vaspitni uticaj na učenike u književnim tekstovima u čitankama za osnovnu školu na slovačkom jeziku) Komisija: dr Jarmila Hodolič, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Mihalj Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Juraj Glovnja, red prof za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Univerziteta Konstantina Filozofa, Nitra, Slovačka Republika.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za istoriju
mr Katarina Mitrović

Odsek za komparativnu književnost
mr Divna Bijelić

Odsek za romanistiku
mr Nataša Ikodinović
mr Suzana Kojić
mr Biljana Ristić

Odsek za srpsku književnost
mr Dragan Bedov

6. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Biljana Obradović

7. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: mr Isidora Korać, tema: Kompetencije nastavnika likovne kulture i mogućnosti njihovog profesionalnog razvoja, Komisija: dr Milka Oljača, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Bojana Škorc, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti Beograd, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Tatjana Krstić, tema: Majke hronično ometene dece: prihvatanje dijagnoze i prevladavanje stresa,  Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Ivana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Ljiljana Mihić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
ma Jelena Redli
ma Panajiotis Asimopulos
ma Danka Urošević
ma Mario Liguori

Doktorske studije metodika nastave
mr Angela Mesaroš-Živkov

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Borjanka Đerić, tema: Naratori i naracija u romanima Grejama Svifta, Komisija: dr Ivana Đurić-Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, predsednik Komisije, dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet Beograd, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: ma Biljana Stojanović, tema: Primena sistema didaktičkih igara u procesu razvoja misaonih sposobnisti učenika na ranom školskom uzrastu, Komisija: dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Emina Kopas-Vukašinović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Kandidat: Marina Ileš, tema: Terminologija rodne ravnopravnosti u engleskom, srpskom i mađarskom jeziku-uporedna kritička analiza, Komisija: dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Svenka Savić, profesor emeritus, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika.

Odsek za filozofiju
Kandidat: Radoslava Stevanov, tema: Prirodna filozofija Ruđera Boškovića, Komisija: dr Damir Smiljanić, vanared. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Željko Kaluđerović, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Branko Balj, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica.

11. Usvajanje plana integriteta Filozofskog fakulteta

12. Produžetak radnog odnosa za školsku 2013/14. godinu

Odsek za pedagogiju
1. prof. dr Milka Oljača

Odsek za psihologiju
1. prof. dr Mikloš Biro

Odsek za romanistiku
1. prof. dr Ljiljana Matić

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
1. prof. dr Milorad Radovanović

Odsek za sociologiju
1. prof. dr Dragan Koković

Odsek za filozofiju
1. prof. dr Slobodan Jauković
2. prof. dr Miloš Todorović

13. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Borisu Stojkovskom u periodu od 18. marta do 29. aprila 2013. godine radi odlaska na istraživanje u Budimpeštu u okviru programa stipendiranja Mađarske akademije nauka i Ministarstva prosvete Republike Mađarske Domus Hungarica.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Mihić u periodu od 3. do 7. aprila 2013. godine radi učešća na regionalnom sastanku stipendista Academic Fellowshipprograma u okviru Open Society fondacije, koji će se održati u Biškeku, Kirgistan.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivanu Jerkoviću u periodu od 6. do 9. marta 2013. godine radi učešća na sastanku TEMPUS projekta MOTED, koji će se održati u Zagrebu, Hrvatska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ivanu Jerkoviću, prof. dr Vesni Gavrilov-Jerković, doc. dr Veljku Jovanoviću, Draganu Žuljeviću i Marini Oros u periodu od 14. do 16. marta 2013. godine, radi učešća na sastanku 3. Kongresa psihologa BiH koji će se održati u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka slavistiku Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Dojčilu Vojvodiću u periodu od 9. do 16. juna 2013. godine radi učešća u radu 4. konferencije Komisije za aspektologiju međunarodnog slavističkog komiteta („semantički spektar slovenskog vida“) koja će se održati u periodu od 10. do 14. juna 2013. godine na Univerzitetu u Geteborgu, Švedska.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ani Marić i prof. dr Ani Makišovoj radi učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty koja će se održati u periodu od 21. do 24. aprila 2013. godine u mestu Časta-Papiernička, Slovačka.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-načnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Eriki Bence i doc. dr Hargiti Horvat-Futo u periodu od 20. do 23. marta 2013. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji Pedagogija, obrazovanje i nastava u organizaciji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Odsek za anglistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje doktorske disertacije Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primeru književnih i novinskih tekstova), dr Mire Milić, u ediciji elektronskih disertacija. Za recenzente se predlažu: prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Vladimir Ž. Jovanović, doc. dr Katarina Rasulić.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se prijavi na konkurs za organizaciju IATIS regional Translation Workshop u jesen 2014. godine. Tačan datum održavanja zavisiće od prostornih mogućnosti Fakulteta.

Molba dr Mirne Radin-Sabadoš, koordinatorke Centra za razvoj akademskih istraživačkih disciplina, Nastavno-naučnom veću  da odobri projekat Centra za letnji semestar 2013. godine.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje dr Natalije Han i Franciske Tišler, sa Pedagoškog fakulteta u Frajburgu, u periodu od 19. do 26. marta 2013. godine. Dr Natalija Han bi u četvrtak 21. marta od 9:00 do 12:45 održala radionicu sa studentima četvrte godine Odseka za germanistiku na temu Didaktika drugog stranog jezika/Nemački nakon engleskog, a Franciska Tišler u petak 22. marta 2013. godine radionicu Fonetske interferencije između engleskog, nemačkog i srpskog jezika,

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Odseku za uspostavljanje saradnje sa Fakultetom političkih nauka iz Podgorice. Saradnja bi se ogledala u razmeni studenata, učešću u zajedničkim projektima kao i organizovanju konferencija.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Društvena studija američkog gangsterskog filma autora dr Ljubomira Maširevića. Monografija je rezultat Projekta Prva šansa Vlade Vojvodine. Filozofski fakultet će biti suizdavač publikacije zajedno sa Kulturnim centrom Zrenjanina. Za recenzente se predlažu: prof. dr Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i prof. dr Dubravka Valić Nedeljković i doc. dr Saša Milić, Akademija lepih umetnosti.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Odseku za organizaciju i prijavu, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, letnje škole za stručne saradnike predškolskih ustanova i osnovnih škola na temu Tehnike savetodavnog rada sa grupama parova roditelja u avgustu 2013. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić, doc. dr Jelici Petrović i doc. dr Jeleni Šakotić-Kurbalija za učešće u projektu preventivnog rada na kvalitetu partnerskih veza mladih Ti i ja: priča se nastavlja. Nosilac projekta je Zavod za zdravstvenu zaštitu studenat Novi Sad, a projekat se prijavljuje kod Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji između Centra za primenjenu psihologiju sa predškolskom ustanovom Radosno detinjstvo Novi Sad. Sporazum o saradnji se potpisuje radi realizacije edukacije i supervizije prakse na temu Primena teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama za period mart- decembar 2013. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za organizaciju i prijavu, Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja edukacije za stručne saradnike predškolskih ustanova i osnovnih škola, za organizovanje seminara na temu Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojnim smetnjama: procena prihvatanja dijagnoze deteta u aprilu 2013. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za gostovanj prof. dr Davida Dozoisa sa Univerziteta Western Ontario, Kanada, u periodu od 7. do 11. aprila 2013. godine. Njegova poseta je sastavni deo aktivnosti koje se odvijaju kroz Academic Fellowship programa u okviru Open Society fondacije, u koju je uključen i Odsek za psihologiju. Planirano je da prof. dr David Dozois održi predavanje na temu kognitivne vulnerabilnosti za depresiju, kao i radionicu na temu kognitivno-bihejvioralne terapije za anksiozne poremećaje.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Odseku za saradnju sa OŠ Sonja Marinković u Novom Sadu u vezi sa vršnjačkim nasiljem u školi.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković da konkuriše za učešće na projektu Von Bezold Assimilation Effect in 3D, koji će trajati od oktobra 2013. do oktobra 2015. godine, kod The British Academy, Velika Britanija. Rukovodilac projekta je Allesandro Soranco, Sheffield Hallam University, Velika Britanija.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da podnese molbu Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, za finansiranje gostovanja prof. dr Terensa Terejsija sa Univerziteta u Arizoni, u periodu od 11. do 13. oktobra 2013. godine. Gostovanje prof. dr Terejsija realizuje se u okviru naučno-stručnog skupa „Savremeni trendovi u psihologiji, na kojem će prof. dr Terens Trejsi učestvovati kao plenarni predavač.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da podnese molbu Ambasadi Velike Britanije za finansiranje gostovanja prof. dr Adama Perkinsa sa Instituta za psihijatriju Kraljevskog koledža u Londonu u periodu od 11. do 13. oktobra 2013. godine. Gostovanje prof. dr Adama Perkinsa realizuje se u okviru naučno-stručnog skupa „Savremeni trendovi u psihologiji, na kojem će prof. dr Adam Perkins učestvovati kao plenarni predavač.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da podnese molbu Gradskom veću grada Novog Sada za finansiranje gostovanja prof. dr Filipa Kora sa Univerziteta Istočne Engleske u Noriču, Velika Britanija u periodu od 11. do 13. oktobra 2013. godine. Gostovanje prof. dr Filipa Kora realizuje se u okviru naučno-stručnog skupa „Savremeni trendovi u psihologiji, na kojem će prof. dr Filip Kor učestvovati kao voditelj simpozijuma po pozivu.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost prof. dr Ani Marić i prof. dr Ani Makišovoj za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty koja će se održati u periodu od 21. do 24. aprila 2013. godine u mestu Časta-Papiernička, Slovačka.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost Centru za istraživanje srpskog folklora da organizuje simpozijum na temu Savremena srpska folkloristika. Skup bi bio održan na Filozofskom fakultetu 4. i 5. oktobra 2013. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Centra za srpski jezik kao strani Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za štampanje novog 4. izdanja nastavnog kompleta Naučimo srpski 1. Troškove štampanja snosiće Centar za srpski jezik kao strani.

15. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se lektorima za poljski i ruski jezik mr Milošu Valigurskom i mr Jelisaveti B. Gusevoj produži radni angažman u školskoj 2013/14. godini.

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2012/13. godini

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Bojana Janičića u školskoj 2012/13. godini za izvođenje nastave iz predmeta Statistički softver (1+2) za studente Master akademskih studija Reproduktivna biologija.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dragana Kokovića u letnjem semestru školske 2012/13. godine za izvođenje nastave iz izbornih predmeta Sociologija, 2 časa, i Sociologija obrazovanja, 1 čas u zimskom semestru a u letnjem samo konsultacije i ispit.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Tovilović u letnjem semestru školske 2012/13. godine  za izvođenje nastave na studijskim programima Specijalne edukacije i rehabilitacije, Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacije iz predmeta Veštine komuniciranja (2+0).

Molba Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Aleksandre Smirnov-Brkić za izvođenje vežbi iz  izbornog predmeta Latinski jezik (0+1,5), doc. dr Ifigenije Draganić za izvođenje predavanja iz izbornog predmeta Latinski jezik (2+0) i mr Snežane Vukadinović za izvođenje vežbi iz  izbornog predmeta Latinski jezik (0+1,5) na studijskom programu integrisanih studija Veterinarska medicina. Saglasnost je neophodan deo dokumentacije koju Fakultet priprema za akreditaciju novih studijskih programa.

17. Angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u letnjem semestru školske 2012/2013:

1. Sonja Kuzmančev Stanojević za predmete Uvod u politiku na OAS (2+2) pod mentorstvom prof. dr Žolta Lazara, Sociologija politike na OAS (2+2) i Sociologija prava na OAS (2+2) pod mentorstvom prof. dr Radivoja Stepanova;
2. Aleksandar Tomašević za predmete Statistički metodi na OAS (0+3), Demografija na OAS (2+2) i Obrada i analiza podataka na OAS (3+2) pod mentorstvom doc. dr Valentine Sokolovske.

18. Predlog članova matičnih odbora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

19. Razno

Odsek za germanistiku
Odsek za germanistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da su dve studentkinje treće godine, Sofija Čičić i Nadežda Stojsavljević, u okviru saradnje sa Pedagoškim fakultetom u Frajburgu, koju finansira fondacija DAD, dobile stipendiju u trajanju od 1.4. do 31.7.2013. godine.

Odsek za slavistiku
Mr Nataša Ajdžanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku na Seminaru o testiranju koji je održan u Moskvi u periodu od 28. januara do 8. februara. 2013. godine.


Dekan Filozofskog fakulteta

Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu