Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
3. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 3. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 20. marta 2015. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 2. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Imenovanje novog člana Nastavno-naučnog veća sa Odseka za sociologiju

Odsek za sociologiju predlaže da se umesto prof. dr Ljubinka Pušića, za novog člana Nastavno-naučnog veća imenuje doc. dr Marica Šlјukić, zamenik šefa Odseka za sociologiju.

4. Imenovanje novog član Saveta Fakulteta sa Odseka za sociologiju

Odsek za sociologiju predlaže da se za novog člana Saveta umesto prof. dr Pavla Milenkovića imenuje prof. dr Srđan Šlјukić.

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za srpsku književnost
mr Svetlana Brašnjović

6. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Strahinja Dimitrijević, tema: Automatsko određivanje vrsta riječi u morfološki složenom jeziku, Komisija: prof. dr Petar Milin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, prof. dr Dušica Filipović-Đurđević, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, prof. dr Aleksandar Kostić, red. prof., Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za hungarologiju
Kandidat: mr Aniko Utaši, tema: Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyermekprózájában” (Intermedijalna povezanost ilustracije i teksta u „prozi za decu” Eve Janikovski), Komisija: dr Eva Hoža, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor, dr Erika Bence, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Eržebet Čanji, red. prof., za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, dr Hargita Horvat Futo, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti dr Zoltan Virag, docent za užu naučnu oblast Mađarska književnost sa komparatistikom, Univerzitet u Segedinu, Segedin, Mađarska.

7. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Ninoslav Kačarić, tema: Doprinos verske nastave moralnosti mladih, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Slađana Zuković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Zorica Kuburić, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Želјko Kaluđerović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Milka Olјača, profesor emeritus.

Odsek za filozofiju
Kandidat: mr Želјka Ališić, tema: Platonov pojam Erosa, Komisija: dr Želјko Kaluđerović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Milenko Perović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Radomir Videnović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakultet, Niš.

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: Tanja Šijaković, tema: Mentorstvo u funkciji podsticanja refleksivne prakse nastavnika, Komisija: dr Olivera Knežević Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Milka Olјača, prof. emeritus, dr Svetlana Kostović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije sociologije
Kandidat: Dušan Ristić, master, tema: Značenja delanja: sociološka analiza diskurzivnih praksi ideologije, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, predsednik Komisije, dr Dušan Stojnov, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Dušan Marinković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Dunja Cigić, master

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Mark Lošonc, master, tema: Pojam vremena u Bergsonovoj i Huserlovoj filozofiji, Komisija: dr Miloš Todorović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Petar Bojanić, red. prof., za užu naučnu oblast Društvene nauke – filozofija, Arhitektonski fakultet, Beograd, dr Dragan Prole, vanr. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Ivana Ignjatović, master, tema: Veze psihološke fleksibilnosti sa egzekutivnim funkcijama i osobinama ličnosti: poređenje osoba sa multiplom sklerozom i hroničnim bolom, Komisija: dr Mikloš Biro, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Ljilјana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Čongor Nađ, red. prof., za užu naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Milan Cvijanović, vanr, prof., za užu naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Zdenka Novović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

11. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (interdisciplinarne doktorske studije)

Kandidat: mr Slađana Nedelјković, tema: Restrukturiranje industrijskih oblasti u pravcu razvoja turizma lokalne zajednice, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, mentor, dr Srđan Šlјukić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, dr Olga Hadžić, akademik, prof. dr Božo Milošević, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija.

12. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Molba mr Jagode Topalov Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Metakognikacija i kognitivne strategije u razumevanju teksta u univerzitetskoj nastavi englekog jezika, produži do 2. juna 2016. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba mr Jelene Jovanović Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Pesništvo Lukijana Mušickog, produži do 2. juna 2016. godine.

Molba mr Jovana Pejčića Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Razgovor (intervju) u srpskoj književnosti XX veka produži do 8. oktobra 2015. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba mr Jadranke Kojić Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Govor Banjana, produži do 2. marta 2016. godine.

13. Odsustva

Odsek za psihologiju
Molba prof. dr Ivana Jerkovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 5. septembra 2015. godine, radi učešća na 29. Kongresu zdravstvene psihologije (Principle of Behavior Change In Health and Illness) koja će se održati u Limasolu, Kipar.

Molba prof. dr Mikloša Bira, prof. dr Zdenke Novović i doc. dr Snežane Tovilović Nastavno-naučnom veću da im odobri plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 5. septembra 2015. godine, radi učešća na 29. Kongresu zdravstvene psihologije (Principle of Behavior Change In Health and Illness) koja će se održati u Limasolu, Kipar.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Anja Šarić studentkinja doktorskih studija na Univerzitetu u Frankfurtu, koja je osnovne studije završila na Odseku za anglistiku, predstavi rezultate svog istraživanja iz oblasti teorijske sintakse, u vidu izlaganja pod nazivom Numeral induced agreement mismatches in Serbo-Croatian, 12. marta 2015. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Vanese Petroj, studenta doktorskih studija Univerziteta u Konektikatu, u periodu od marta do juna 2015. godine. U tom periodu održala bi seminar iz svoje istraživačke oblasti, znakovni jezik. Seminar bi se odvijao jednom nedelјno, u trajanju od dva sata  i obuhvatio bi učešće studenata lingvistike na osnovnim, master i doktorskim studijama, članova NSling grupe. Vreme i mesto održavanja biće naknadno određeni.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije pod naslovom Sabori raskola, srpski crkveno-narodni sabori u Habzburškoj monarhiji 1861-1914, autor doc. dr Goran Vasin. Za recenzente se predlažu: prof. dr Radoš Ljušić, Filozofski fakultet, Beograd, prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Zoltan Đere i prof. dr Darko Gavrilović, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad. Izdavač će biti Službeni glasnik iz Beograda. Troškove štampanja snosiće izdavač.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu projekta pod nazivom Karlovačka mitropolija u XVIII i XIX veku, kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta doc. dr Goran Vasin.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu projekta pod nazivom Vojvođanski prostor u jugoslovenskom državnom okviru, kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta prof. dr Slobodan Bjelica.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za istorijska istraživanja da učestvuje na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za kratkoročni projekat pod nazivom Izrada edukativno-didaktičkih sredstava za unapređenje nastave istorije u osnovnim i srednjim školama pod rukovodstvom doc. dr Svetozara Boškova.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za prijavu projekta pod nazivom Vojvodina u srpskoj i mađarskoj istoriji od IXdo XXveka, kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta prof. dr Dejan Mikavica.

Odsek za psihologiju
Odsek za psihologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da se za novog člana Stručnog veća za humanističke nauke i umetnost, koji će kao delegirani član ujedno biti i član Stručnog veća za društvene nauke, umesto prof. dr Ivana Jerkovića imenuje doc. dr Dejan Pajić.

Molba mr Bojane Bodrože Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za angažovanje na međunarodnom Komenijus projektu Unapređenje obrazovne efektivnosti osnovnih škola koji se sprovodi u periodu od 2013. do 2016. godine. Projekat se realizuje u okviru evropskog Programa za celoživotno učenje (LLP), programa Komenijus - Komenijus multilaterarni projekti.

Molba doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za uklјučivanje u nacionalni multidisciplinarni tim stručnjaka za zaštitu dece u okviru projekta Regionalni resursni centar za zaštitu dece u jugoistočnoj Evropi. Projekat se realizuje u periodu od 2014. do 2017. godine.

Molba dr Bojane Dinić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće u projektu Socio-demografski činioci ekološke svesti kao preduslova za zaštitu životne sredine: predlog instrumenata za procenu i monitoring. Rukovodilac, prof. dr Valentina Sokolovska.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Filozofski fakultet (za Centar za primenjenu psihologiju) potpiše sporazum o saradnji sa Centrom za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima „Harmonija“.

Odsek za psihologiju predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Filozofskom fakultetu da se uklјuči u formiranje i rad lokalne intersektorske mreže za decu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Snežani Smederevac za produženje projekta pod nazivom Nasilјe u savremenom društvu: dispozicioni i kontekstualni činioci. Projekat se sprovodi od 2011. godine pod pokrovitelјstvom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba prof. dr Snežane Smederevac Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj APV, za projekat pod nazivom Nove tehnologije u društvenim istraživanjima: SAPA projekat i IPIP skale.

Molba prof. dr Marije Zotović, doc. dr Jelice Petrović i doc. dr Ivane Mihić Nastavno-naučnom veću da dâ im da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj APV, za projekat pod nazivom Oblasti, obrasci i kvalitet interakcije roditelјa i dece u porodicama u Vojvodini.

Molba prof. dr Zdenke Novović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj APV, za projekat pod nazivom Podložnost mladih poremećajima straha i anksioznosti – razvoj preventivnog programa.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na godišnji izveštaj pokrajinskog projekta pod naslovom Prilagođavanje psihodijagnostičkih instrumenata kulturalnim i etničkim specifičnostima populacije Vojvodine i da odobri prijavu nastavka finansiranja. Rukovodilac projekta je prof. dr Mikloš Biro.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da na predmetu Odnosi s javnošću, predmetni nastavnik prof. dr Nebojša Majstorović, u aprilu mesecu gošća na predavanju bude Jelena Jan zaposlena u Sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Vojvodine na poslovima vezanim za Odnose sa javnošću.

Odsek za rusinistiku
Molba prof. dr Mihajla Fejse Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska na konferenciju koja će se održati u Nјujorku 8. i 9. oktobra 2015. godine.

Molba prof. dr Mihajla Fejse Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da se prijavi na konkurs kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje publikovanja monografije Rečenične konstrukcije u rusinskom i engleskom jeziku.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da studenti Odseka tokom aprila 2015. godine posete Beograd gde će u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu, Odsek za slavistiku, biti organizovana ekskurzija „Rusi u Beogradu“, posvećena značaju ruskih imigranata za razvoj srpske nauke i kulture između dva rata, kao i poseta Ruskom centru za nauku i kulturu.

Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Valentine Sokolovske Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da se prijavi na konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj APV. naziv projekta je Socio-demografski činioci ekološke svesti kao preduslova za zaštitu životne sredine: predlog instrumenata za procenu i monitoring. Rukovodilac, prof. dr Valentina Sokolovska.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o radu na projektu Regioni i regionalizacija: komparativna analiza koji je prijavlјen kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i saglasnost za nastavak rada na istom projektu u 2015. godini. Rukovodilac projekta je prof. dr Valentina Sokolovska.

Molba prof. dr Valentine Sokolovske Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za objavlјivanje drugog izdanja udžbenika Deskriptivna statistika, u elektronskoj verziji. Izdavač bi bio Filozofski fakultet a za recenzente se predlažu: prof. dr Zorana Lužanin, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, prof. dr Mirko Savić, Ekonomski fakultet, Subotica i prof. dr Dušan Marinković.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Centra sa srpski jezik kao strani Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Centru za učešće na Konkursu za sufinansiranje programa i projekata Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, radi finansiranja smeštaja i ishrane određenog broja polaznika Međunarodne letnje škole srpskog jezika, kulture i istorije 2015.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost na izveštaj o radu na projektu Fruška gora u književnosti koji je prijavlјen kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko izdanje testova takmičenja iz mađarskog jezik i jezičke kulture u osnovnom i srednjem obrazovanju, testovi su iz 2013/14. školske godine. Naslov elektronskog izdanja je Anyanyelvi verseny 2013/14 (Takmičenje iz mađarskog jezika 2013/14. školske godine). Urednik je doc. dr Eleonora Kovač Rac. troškove izdanja snosiće Odsek za hungarologiju. Za recenzente se predlažu Ester Sabo Antal, nastavnik mađarskog jezika u penziji i prof. dr Edita Andrić.

Molba Odseka hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za elektronsko izdanje zbirke zadataka mađarskog jezika za osnovnu i srednju školu. Naslov zbirke je Anyanyelvi mozaik (Mozaik maternjeg jezika). Urednik je doc. dr Eleonora Kovač Rac. troškove izdanja snosiće Odsek za hungarologiju. Za recenzente se predlažu: Ester Sabo Antal i Iren Baliant, nastavnici mađarskog jezika u penziji i Marta Mulic nastavnik mađarskog jezika u Osnovnoj školi Đuro Salaj, Subotica.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u saradnji sa Kolegijumom za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara, pokrene novi časopis za nauku, kulturu, književnost i umetnost za mlade na mađarskom jeziku Philos, i da dâ saglasnost Odseku da za sredstva konkuriše kod Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Pokrajinskog sekretarijata za nauku, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Ministarstva za kulturu i nauku i Fondacije Betlen u Budimpešti. Izdavač bi bio Filozofski fakultet, a suizdavač Kolegijumom za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara.

15. Saglasnosti-nastava

Odsek za psihologiju
Predlog Odseka za psihologiju za izmenu Standarda 1 i 7 u akreditacionom materijalu za MAS Psihologije.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se studentkinja doktorskih studija Maja Solar angažuje u nastavi u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini za vežbe iz sledećih predmeta:

 1. Logika 2, fond časova 0+2, pod mentorstvom prof. dr Mirka Aćimovića i
 2. Filozofija prirode 2, fond časova 0+2, prof. dr Mirka Aćimovića.

Dekan Filozofskog fakulteta prof. dr Ivana Živančević Sekeruš predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se Kineski jezik od naredne školske godine uvede kao jezik po izboru za sve studijske grupe na  Fakultetu.

Predlog sa sastanka u vezi sa izvođenjem master programa Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje za potpisivanje Sporazuma o saradnji u vezi sa izvođenjem prakse za studente tog master programa.

16. Predlog izmene i dopune Pravilnika o polaganju prijemnih ispita i upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet

17. Imenovanje Komisije za sprovođenje izbora za Studentski parlament Filozofskog fakulteta

Studentski parlament predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za Komisiju za sprovođenje izbora za studentski parlament u sastavu: Marijana Topo, student prodekan, Strahinja Inić, apsolvent Sociologije i Milica Trifunov, studentkinja četvrte godine Žurnalistike.

18. Angažovanja profesora sa drugih fakulteta u školskoj 2015/16. godini

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nebojše Grubora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu u školskoj 2015/16. godini radi izvođenja nastave i ispita iz sledećih predmeta: Estetika 1 na OAS filozofije u zimskom semestru, Estetika 2 na OAS filozofije u letnjem semestru, Istorija estetike na MAS filozofije u zimskom semestru, Filozofija kulture u zimskom semestru.

19. Angažovanje profesora na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Akademije umetnosti Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se umesto prof. dr Ljilјane Pešikan Ljuštanović, u toku letnjeg semestra na osnovnim akademskim studijama, studijski program Etnomuzikologija, za nastavni predmet Usmena književnost sa fondom časova 2+0, angažuje doc. dr Jasmina Jokić.

20. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2015/16. godini

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca, Elizabet Salmor i Stivena Krajevskog, u školskoj 2015/16. godini.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca u školskoj 2015/16. godini:
1. Paul Gruber, lektor za nemački jezik
2. Ditmar Unterkofler, lektor za nemački jezik

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca prof. dr Daniela Sorina Vintile sa Univerziteta Tibiskus u Temišvaru u školskoj 2015/16. godini.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranca u školskoj 2015/16. godini:
1. Florian Fere, lektor za francuski jezik
2. Rosario Bolivar Oćando, lektor za španski jezik
3. Moises Moreno, lektor za španski jezik
4. Karol Bečanović, lektor za francuski jezik
5. Mario Liguori, lektor za italijanski jezik

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-načnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Karoline Bednaž kao lektora za polјski jezik u školskoj 2015/16. godini.

Odsek za slovakistiku
Odsek za slovakistiku predlaže Nastavno-načnom veću da se sadašnjoj lektorki za slovački jezik Marti Součkovoj produži angažovanje u školskoj 2015/16. godini.

Centar za jezike
Centar za jezike predlaže Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje sledećih lektora u školskoj 2015/16 godini:
1. Žuel Alveš, lektor za portugalski jezik i
2. Daniel Frebel, lektor za danski jezik

21. Predlog komisija za polaganje prijemnog ispita za školsku 2014/15. godinu

Odsek za anglistiku

 1. prof. dr Vladislava Gordić Petković, predsednik Komisije
 2. prof. dr Predrag Novakov
 3. prof. dr Maja Marković
 4. prof. dr Zorica Đergović Joksimović
 5. prof. dr Aleksandra Izgarjan
 6. prof. dr Ivana Đurić Paunović
 7. prof. dr Sabina Halupka Rešetar
 8. doc. dr Bilјana Radić Bojanić
 9. doc. dr Arijana Luburić Cvijanović
 10. doc. dr Nataša Milivojević
 11. doc. dr Nina Muždeka
 12. doc. dr Sonja Filipović Kovačević
 13. doc. dr Mirna Radin Sabadoš
 14. doc. dr Borislava Eraković
 15. doc. dr Radmila Bodrič
 16. doc. dr Diana Prodanović Stankić
 17. doc. dr Danijela Prošić Santovac
 18. doc. dr Olga Panić Kavgić
 19. mr Randal Mejdžor
 20. mr Tatjana Milićev
 21. mr Nataša Milićević
 22. dr Ana Halas
 23. dr Aleksandar Kavgić
 24. mr Jagoda Topalov
 25. dr Bojana Vujin
 26. mr Gordana Lalić Krstin
 27. mr Vesna Lazović
 28. mr Viktorija Krombholc
 29. Elizabet Salmor
 30. Stiven Krajevski
 31. Davor Menzildžić
 32. Akoš Gerold
 33. Bojana Jakovlјević
 34. Maja Bjelica
 35. Ljilјana Matić
 36. Olivera Antić Pejčić

Odsek za germanistiku

 1. doc. dr Nikolina Zobenica, predsednik Komisije
 2. prof. dr Julijana Beli Genc
 3. doc. dr Sanja Ninković
 4. doc. dr Gordana Ristić
 5. doc. dr Kristina Dragović
 6. Zoran Velikić
 7. Milanko Bekvalac
 8. Katalin Ozer
 9. Jelena Trivunić-Malešević, stručni sekretar

Odsek za istoriju

 1. prof. dr Aleksandar Kasaš
 2. prof. dr Nenad Lemajić
 3. prof. dr Duško Kovačević
 4. prof. dr Branko Bešlin
 5. prof. dr Dejan Mikavica, predsednik Komisije
 6. prof. dr Vladan Gavrilović
 7. prof. dr Bilјana Šimunović Bešlin
 8. prof. dr Ivan Jordović
 9. prof. dr Zoltan Đere
 10. prof. dr Vesna Manojlović Nikolić
 11. prof. dr Slobodan Bjelica
 12. prof. dr Đura Hardi
 13. prof. dr Momir Samardžić
 14. doc. dr Dragica Kolјanin
 15. doc. dr Đorđe Đurić
 16. doc. dr Snežana Božanić
 17. doc. dr Ifigenija Radulović
 18. doc. dr Svetozar Boškov
 19. doc. dr Snežana Vukadinović
 20. doc. dr Milica Kisić
 21. doc. dr Goran Vasin
 22. doc. dr Boris Stojkovski
 23. Jelena Kolaković
 24. Sava Živanović
 25. ma Nenad Ninković
 26. ma Miroslav Pavlović
 27. ma Vladimir Mihajlović
 28. mr Aleksandra Smirnov Brkić

zaposleni na Odseku činiće Komisiju za polaganje prijemnog ispita.

Odsek za komparativnu književnost

 1. prof. dr Bojana Stojanović Pantović, predsednik Komisije
 2. prof. dr Sofija Košničar
 3. prof. dr Gordana Pokrajac
 4. doc. dr Pavle Botić
 5. doc. dr Vladimir Gvozden
 6. ma Stevan Bradić

Odsek za medijske studije
Komisija za prijemni ispit iz opšte kulture

 1. prof. dr Dubravka Valić Nedelјković
 2. prof. dr Srđan Šlјukić
 3. doc. dr Dejan Pralica
 4. doc. dr Vladimir Barović

Komisija za prijemni ispit iz maternjeg jezika i književnosti

 1. Srpski jezik i književnost: doc. dr Gordana Štrbac, doc. dr Želјko Milanović
 2. Mađarski jezik i književnost:  doc. dr Marija Pastor Kiči
 3. Slovački jezik i književnost: mr Zuzana Tirova
 4. Rumunski jezik i književnost: prof. dr Laura Spariosu
 5. Rusinski jezik i književnost: mr Ksenija Segedi

Predsednica komisije: prof.  dr Dubravka Valić-Nedelјković

Dežurstvo na testu:

 1. doc. dr Milan Ajdžanović
 2. dr Strahinja Stepanov, asistent
 3. doc. dr Milivoj Alanović
 4. Vilma Tiškei, asistentinja
 5. Dušan Ristić, asistent
 6. mr Jelena Kleut, asistentkinja
 7. mr Brankica Drašković, asistentkinja
 8. Smilјana Milinkov, asistentkinja
 9. Zoltan Geler, asistent
 10. Karlo Bala, asistent
 11. mr Zlatomir Gajić, stručni saradnik
 12. Dragana Prodanović, stručna saradnica
 13. Vukašin Živalјević, stručni saradnik
 14. Norbert Šinković, stručni saradnik

Odsek za pedagogiju

 1. prof. dr Svetlana Kostović, predsednik Komisije
 2. prof. dr Zoroslav Spevak
 3. prof. dr Radovan Grandić
 4. prof. dr Spomenka Budić
 5. prof. dr Mara Đukić
 6. prof. dr Olivera Gajić
 7. prof. dr Svetozar Dunđerski
 8. prof. dr Jasmina Klemenović
 9. prof. dr Jovana Milutinović
 10. prof. dr Slađana Zuković
 11. prof. dr Marijana Kosanović
 12.  prof. dr Jelena Đermanov
 13. prof. dr Milica Andevski
 14. ma Bilјana Lungulov
 15. ma Stanislava Marić-Jurišin
 16. ma Milena Letić
 17. ma Stefan Ninković

Odsek za psihologiju

 1. doc. dr Bojan Janičić, predsednik Komisije
 2. prof. dr Jasmina Kodžopelјić
 3. doc. dr Dejan Pajić
 4. doc. dr Snežana Tovilović
 5. doc. dr Velјko Jovanović
 6. doc. dr Jelica Petrović
 7. dr Bojana Dinić

Odsek za romanistiku

 1. prof. dr Snežana Gudurić, predsednik Komisije
 2. prof. dr Nenad Krstić
 3. prof. dr Pavle Sekeruš
 4. doc. dr Ljubica Vlahović
 5. prof. dr Dragana Drobnjak
 6. doc. dr Tamara Valčić Bulić
 7. doc. dr Diana Popović
 8. doc. dr Tatjana Đurin
 9. doc. dr Nataša Radusin Bardić
 10. mr Ivana Vilić
 11. mr Ružica Seder
 12. Ana Topolјska, stručni sekretar

Odsek za rumunistiku

 1. prof. dr Ofelija Meza
 2. vanr. prof. dr Laura Spariosu, predsednik Komisije
 3. ma Ivana Janjić.

Odsek za rusinistiku

 1. prof. dr Julijan Tamaš, predsednik Komisije
 2. prof. dr Mihajlo Fejsa
 3. prof. dr Stevan Konstantinović

Odsek za slavistiku

 1. prof. dr Dušanka Mirić
 2. prof. dr Marija Stefanović, predsednik Komisije
 3. prof. dr Dojčil Vojvodić
 4. prof. dr Draginja Ramadanski
 5. doc. dr Davorka Maravić
 6. mr Aleksandar Ševo
 7. mr Slobodanka Perkučin
 8. mr Anžela Prohorova
 9. mr Nataša Ajdžanović
 10. mr Maja Krstić
 11. mr Melina Panaotović
 12. mr Dragana Popović
 13. Katja Juršić Huzjan
 14. ma Irena Subotić
 15. Darja Vojvodić
 16. Dragana Radević, stručni sekretar

Odsek za slovakistiku

 1. prof. dr Jarmila Hodolič, predsednik Komisije
 2. prof. dr Ana Makišova
 3. asistent Jasna Uhlarik

Odsek za sociologiju

 1. prof. dr Dragan Koković
 2. prof. dr Božo Milošević
 3. prof. dr Ljubinko Pušić
 4. prof. dr Zorica Kuburić
 5. prof. dr Dušan Marinković
 6. prof. dr Srđan Šlјukić
 7. prof. dr Pavle Milenković
 8. prof. dr Žolt Lazar
 9. prof. dr Valentina Sokolovska
 10. doc. dr Marko Škorić
 11. doc. dr Marica Šlјukić
 12. doc. dr Snežana Stojšin
 13. doc. dr Jovana Čikić
 14. asistent Dušan Ristić
 15. asistentkinja Ana Pajvančić Cizelј
 16. asitentkinja Ana Bilinović
 17. asistent Aleksej Kišjuhas
 18. Bibliotekar Miladin Jović
 19. Dejana Rončević Vulanović, stručni sekretar
 20. prof. dr Pavle Milenković, predsednik Komisije

Odsek za srpsku književnost

 1. prof. dr Gojko Tešić
 2. prof. dr Olivera Radulović
 3. dr Nataša Polovina
 4. prof. dr Sava Damjanov
 5. prof. dr Svetlana Tomin
 6. prof. dr Radoslav Eraković
 7. prof. dr Zoja Karanović
 8. doc. dr Jasmina Jokić 
 9. prof. dr Milivoj Nenin
 10. prof. dr Dragan Stanić
 11. prof. dr Branka Jakšić Provči
 12. dr Nevena Varnica
 13. prof. dr Slobodan Vladušić
 14. doc. dr Želјko Milanović
 15. doc. dr Đorđe Despić
 16. prof. dr Nikola Grdinić
 17. dr Sanja Paripović Krčmar
 18. prof. dr Mirjana Stefanović
 19. doc. dr Zorica Hadžić
 20. prof. dr Gorana Raičević, predsednik Komisije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

 1. doc. dr Milan Ajdžanović
 2. doc. dr Jelena Ajdžanović
 3. doc. dr Milivoj Alanović
 4. prof. dr Ivana Antonić
 5. prof. dr Nada Arsenijević
 6. doc. dr Isidora Bjelaković
 7. Prof. dr Žarko Bošnjaković
 8. doc. dr Dušanka Vujović
 9. prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor
 10. doc. dr Gordana Dragin
 11. prof. dr Nataša Dragin
 12. doc. dr Jasmina Dražić
 13. prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
 14. Doc. dr Nataša Kiš
 15. prof. dr Želјko Marković
 16. prof. dr Slobodan Pavlović 
 17. prof. dr Milorad Radovanović 
 18.  ma Danka Urošević 
 19. prof. dr Gordana Štasni 
 20. doc. dr Gordana Štrbac 
 21. prof. dr Vladislava Ružić, predsednik Komsije

Odsek za filozofiju

 1. prof. dr Želјko Kaluđerović, predsednik Komisije
 2. prof. dr Dragan Prole
 3. doc. dr Jasna Šakota Mimica
 4. prof. dr Miloš Todorović
 5. dr Una Popović
 6. asistent Nikola Tatalović
 7. asistent Stanko Vlaški
 8. Milena Stefanović

Odsek za hungarologiju

 1. prof. dr Eržebet Čanji, predsednik Komisije
 2. prof. dr Laslo Molnar Čikoš
 3. prof. dr Edit Katona
 4. prof. dr Eva Toldi
 5. doc. dr Hargita Horvat Futo


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu