Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
4. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 4. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PONEDELjAK 18.4.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 3. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku:
               mr Milan Živković 
Odsek za pedagogiju:
               mr Zdenko Kunčak
Odsek za psihologiju
               mr Mia Marić
               
4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku:
               Kandidat: mr Jelena Prtljaga, tema: Deontička modalnost u engleskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof.  za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Biljana Mišić Ilić, red. prof.  za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš, i dr Dušanka Zvekić- Dušanović, docent za užu naučnu oblast  Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za pedagogiju:
               Kandidat:  mr Nadežda Rodić, tema: Uticaj roditeljskog stila vaspitanja na odnos majke prema detetu, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić van. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Jelisaveta Todorović, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za psihologiju:
               Kandidat: mr Valentina Baić, tema: Efekti treninga u otkrivanju verbalnih i neverbalnih znakova laganja na uspešnost u procenjivanju istinitosti iskaza, Komisija: dr Dušanka Mitrović, van. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, i dr Dobrivoje Radovanović red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd.

Odsek za komparativnu književnost:
               Kandidat: mr Gojko Čelebić, tema: Recepcija Servantesa u praškom književnom krugu 20. veka, Komisija: dr Miodrag Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Aleksandar Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i opšta književnost, Filološki fakultet Beograd i dr Jasna Stojanović, van. prof. za užu naučnu oblast Iberijske studije, Filološki fakultet Beograd.

Odsek za hungarologiju:
               Kandidat: mr Eva Vukov Rafai, tema: A 7-14 évesek szóbeli kommunikációjának társadalmi es nyelvi tényezöi kétnyelvü közösségben (Društveni i jezički faktori verbalne komunikacije u dvojezičnoj sredini uzrasta od 7 do 14 godina), Komisija: dr Ilona Rajšli, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, mentor, dr Iren Lanc, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, dr Eva Hoža, van. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti i dr Ištvan Šiling, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija
        
Odsek za pedagogiju:
               mr Ivana Đerić

Odsek za srpsku književnost:
               mr Žana Pejanović

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za slavistiku:
               Kandidat: mr Maja Krstić, tema: Leksički krnji glagoli i njihova upotreba u savremenom ruskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Dojčil Vojvodić, docent za užu naučnu oblast Rusistika, mentor,  dr Predrag Piper, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, dopisni član SANU, Filološki fakultet Beograd, i dr Marija Stefanović docent za užu naučnu oblast Rusistika.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Odsek za psihologiju:
               Veljko Jovanović

8. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Studijski program Metodika nastave:
               Kandidat: mr Snežana Ladičorbić, tema: Problemska nastava u predmetu Priroda i društvo, Komisija: dr Spomenka Budić, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija, Predsednik komisije, prof. dr Gordana Budimir Ninković, Pedagoški fakultet Jagodina Univerziteta u Kragujevcu, dr Olivera Gajić, van. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
               
Odsek za istoriju:
               Kosta Kovjanić
                              
9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarskih  teza

Odsek za germanistiku:
               Kandidat: Julijana Jovičić, Tema: Interkulturni i rodni pristup nemačkoj i srpskoj književnosti 19. veka: doprinosi književnica TALFJ i Mine Karadžić, Komisija: dr Svenka Savić profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Vlado Obad, Filozofski fakultet Univerziteta u Osijeku.

Odsek za pedagogiju:
               Kandidat: Simonida Vujasinović Plisnić, tema:  Karakteristike socijalne kompetencije dece sa roditeljskim staranjem i dece bez roditeljskog staranja, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević Florić, van. prof za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Radmila Nikolić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Učiteljski fakultet Užice i dr Marijana Kosanović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija.

               Kandidat: Mina Panić, tema: Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Olivera Knežević Florić, van. prof za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Radmila Nikolić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija Učiteljski fakultet Užice i dr Milka Oljača, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija.

10. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2011/12. godini.
Odsek za anglistiku: 1. Elizabet Salmor,
                                  2. Terens Makeneni

Odsek za germanistiku: 1. dr Klaudija Miler
                                       2. Ditmar Unterkofler

Odsek za romanistiku: 1. Marko Zanjoli- lektor za italijanski jezik
                                     2. Marija Nadal Lopez Hose – lektor za španski jezik
                                     3. Mario Liguori – lektor za italijanski jezik
                                     4. Hose Ruiz Alvarez – lektor za španski jezik
                                     5. Florian Fere – lektor za francuski jezik
Odsek za slavistiku:
               Odsek za slavistiku podneo je molbu Nastavno-naučnom veću da pokrene postupak za angažovanje novog lektora za Ruski jezik po osnovu Ugovora o saradnji sa Filološkim fakultetom Moskovskog državnog univerziteta « Lomonosov».

11. Saglasnost našim nastavnicima  za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.

               Zahtev Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu za davanje načelne saglasnosti za rad nastavnika i saradnika. Navedena saglasnost je neophodni deo dokumentacije koju Prirodno-matematički fakultet priprema za akreditaciju novih studijskih programa.
                Nastavnici su:  dr Jovana Milutinović
                                      dr Petar Milin
                                      dr Nebojša Majstorović
                                      mr Ksenija Šulović

12. Angažovanje prof. dr Bogdana Kosanovića na master akademskim i doktorskim studijama u školskoj 2011/12 godini.

13. Saglasnosti  
               
Odsek za psihologiju:
               Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće u regionalnom projektu „Open Society“(OSI) za povratnike (Return Scholaris).
Saradnici na projektu: dr Ljiljana Mihić, dr Vanja Ković i dr Sunčica Zdravković.

               Molba dr Vladimira Mihića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za odobrenje rada pod naslovom „Prejudices toward Roma in Serbia“ koji će biti prezentovan na godišnjem naučnom skupu International society for Political psychology, koji će se održati u Istambulu, Turska od 9. do 12. 7. 2011. godine, radi konkurisanja kod Ministarstva za prosvetu i nauku i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje učešća naučnih radnika na međunarodnim skupovima.

Odsek za slavistiku:
               Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Dušanki Mirić za publikovanje doktorske disertacije u ediciji „Elektronske disertacije“.

Odsek za slovakistiku:
               Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Ani Marić za učešće na naučnoj konferenciji  Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres koja će se održati u Sarajevu u periodu od 26. do 28. maja 2011. godine.

               Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Ani Makišovoj za učešće na naučnoj konferenciji  Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres koja će se održati u Sarajevu u periodu od 26. do 28. maja 2011. godine.

               Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Zuzani Tirovoj, astitentu pripravniku za učešće na naučnoj konferenciji Polyslav XVkoja će se održati u Pragu u periodu od 7. do 9. septembra 2011. godine.

               Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Jasni Uhlarik, astitentu za učešće na naučnoj konferenciji Polyslav XVkoja će se održati u Pragu u periodu od 7. do 9. septembra 2011. godine.

Odsek za srpsku književnost:
               Molba Odseka za srpsku književnost  Nastavno-naučnom veću da se organizuje trodnevni simpozijum na temu: BELIEF NARATIVES GENRES, koji bi se održao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, u drugoj polovini avgusta 2012. godine.

Savez studenata Filozofskog fakulteta:
               Molba Saveza studenata Filozofskog fakulteta Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje pozorišnih predstava na Filozofskom fakultetu u saradnji sa privatnim pozorištem „Tragovi“.

14. Predlog izmena i dopuna studijskog programa osnovnih akademskih studija Engleskog jezika i književnosti

15. Izmena studijskog programa Osnovnih akademskih studija Nemačkog jezika i književnosti

 16. Predlog izmena i dopuna studijskog programa doktorskih studija-Metodika nastave

17. Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa osnovnih akademskih studija Pedagogije

18. Predlog za izmenu i dopunu studijskog programa osnovnih akademskih studija Filozofije

19. Predlog izmena i dopuna Pravilnika o udžbenicima Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

20. Usvajanje radnog kalendara za školsku 2011/12. godinu.

21. Gostovanja

Odsek za anglistiku:

               Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje spisateljice Mirjane Đurđević u toku aprila ili maja ove godine.

Odsek za slavistiku:

               Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje prof. dr I. Volgina, sa MDU „Lomonosov“ i Književnog instituta A. M. Gorki.

               Odsek za slavistiku obaveštava  Nastavno-naučno veće da je prof. dr Predrag Piper  30.3.2011. godine. održao predavanje sa temom „O sistemu upitnih rečenica u ruskom jeziku“.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
               Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za boravak prof. dr Bjorna Hansena sa Instituta za slavistiku Univerziteta u Regenzburgu u periodu od 15. maja do 5. juna 2011. godine, u okviru saradnje Univerziteta u Regenzburgu i Univerziteta u Novom Sadu.

Odsek za srpsku književnost:
               Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da na kurs Savremena srpska fantastika kao gosta pozovemo pisca Radoslava Petkovića. 
 
 22 .Obaveštenje o izboru novog šefa Odseka za rumunistiku

23. Odsustva
               
Odsek za istoriju:
               Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Borisu Stojkovskom za odsustvo u periodu od 31. maja do 30. juna 2011. godine zbog odlaska na jednomesečno istraživanje u Budimpešti u okviru programa stipendiranja Mađarske akademije nauka  i Ministarstva prosvete Republike Mađarske Domus Hungarica, vezano za izradu doktorske disertacije.          

Odsek za psihologiju:
               Molba dr Vladimira Mihića, docenta Nastavno-naučnom veću za plaćeno odsustvo u periodu od 8. do 13. 7. 2011. godine, radi učešća  na naučnom skupu International society for Politikal psychology, koji će se održati u Istambulu, Turska.

               Molba dr Ivane Mihić, docenta Nastavno-naučnom veću za plaćeno odsustvo u periodu od 8. do 13. 7. 2011. godine, radi učešća  na naučnom skupu International society for Politikal psychology, koji će se održati u Istambulu, Turska.

               Molba dr Sunčice Zdravković, vanrednog profesora Nastavno-naučnom veću za plaćeno odsustvo u periodu od 5. do 12. 5. 2011. godine, radi učešća  na Konferenciji VSS koja će se održati na Floridi, SAD.

Odsek za slavistiku:
               Molba  dr Bogdana Kosanovića, redovnog profesora, Nastavno-naučnom veću za odobrenje plaćenog odsustva u periodu od 7. do 16. maja 2011. godine radi učešća na XII kongresu Međunarodne asocijacije nastavnika Ruskog jezika i književnosti koji će se održati u Šangaju (Kina). 

Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
               Molba prof. dr Jasmine Grković Mejdžor Nastavno-naučnom veću za odsustvo u periodu od 3. do 8. maja 2011. godine, radi boravka u Institutu za slavistiku Bečkog univerziteta.

24R a z n o
Odsek za germanistiku
               Odsek za germanistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će zbog bolesti prof. dr Zrinjke Glovacki-Bernardi nastavu iz predmeta Sociolingvistika u letnjem semestru izvoditi doc. dr Slađan Turković, gostujući profesor.

               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                   ZA DEKANA FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                            Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku

                                                                      Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu