Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 24.6.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

                Odsek za anglistiku:
                               mr Jelena Prtljaga
                               mr Olivera Petrović
                Odsek za germanistiku:
                               mr Aleksandra Gojkov - Rajić
                Odsek za komparativnu književnost:
                               mr Gojko Čelebić
                Odsek za psihologiju:
                               mr Jelena Šakotić - Kurbalija
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                               mr Dejan Sredojević
                Odsek za hungarologiju:
                               mr Eva Vukov - Rafai

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Jelena Pralas, tema: Prevođenje kulturoloških obrazaca u prozi Džulijana Barnsa, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Ivana Đurić Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, i dr Radojka Vukčević red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet Beograd.

Kandidat: mr Nataša Milivojević, tema: Konstrukcioni idiomi sa glagolima emitovanja zvuka u engleskom i srpskom jeziku – generativna analiza, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Milorad Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, i dr Biljana Mišić Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet  Niš.

                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Kandidat. mr Željko Marković, tema: Semantika i sintaksa glagola vizuelne percepcije u srpskom i slovenačkom jeziku, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Đukanović, van. prof. za užu naučnu oblast Slovenački jezik, Filološki fakultet, Beograd i dr Vladislava Ržić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: mr Branislava Vasić - Rakočević, tema: Ispitivanje ontološke pozicije narativnog subjekta kao motivski i oblikovni postupak u romanima Radomira Konstantinovića, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Slavko Gordić profesor emeritus za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Petar Pijanović, red. prof. za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet Beograd.

Kandidat: mr Nikolina Konjević, tema: PoetikaumetničkeprozeVladanaDesnice, Komisija: dr Gorana Raičević, van. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Ivana Živančević Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, i dr Mihajlo Pantić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu
doktorskih disertacija

Odsek za pedagogiju:
         mr Mila Beljanski
Odsek za psihologiju:
         mr Gorana Rakić Bajić
Odsek za slavistiku:
         mr Melina Panaotović
         mr Maja Krstić
Odsek za srpsku književnost:
         mr Obrad Lukić

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Tatjana Milićev, tema: Sintax and information structure of the Old English Verb Phrase (Sintaksička i informacijsko-strukturalna obeležja glagolske fraze u staroengleskom). Komisija: dr Maja Marković, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Sabina Halupka-Rešetar, doc, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, i dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet Niš.

               Odsek za psihologiju:
Kandidat: mr Sanja Batić, tema: Psihološke determinante emigracije visokoobrazovanih osoba iz Republike Srbije, Komisija: dr Nebojša Majstorović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vladimir Mihić, docent  za užu naučnu oblast Psihologija i dr Dragan Popadić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija Filozofski fakultet Beograd.

                Odsek za sociologiju:
Kandidat: mr Jovana Čikić, tema: Porodična gazdinstva i razvoj seoskih zajednica.
Komisija: dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Milovan Mitrović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Pravni fakultet Beograd i dr Živojin Petrović, vanred.prof za užu naučnu oblast Sociologija, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Kandidat: mr Brankica Marković, tema: Vinogradarska terminologija Vojvodine, Komisija: dr Gordana Dragin, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Sofija Miloradović, van. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica, komentor i dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

7. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
                Odsek za slovakistiku:
Kandidat: mr Zuzana Čižikova (produženje do jula 2012. godine).

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
                Studijski program  Metodika nastave:
                                Snežana Ladičorbić
9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)
              Studijski program Psihologije:                                

Kandidat: Agota Major, tema: Razvoj gesta pokazivanja i srodnih fenomena pre pojave govora, Komisija: dr Marija Zotović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Aleksandar Baucal, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet Beograd i dr Fabija Franco, docent za užu naučnu oblast Psihologija, School of Health and Social Sciences, Middlessex University, London, Velika Britanija.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
Odsek za germanistiku:
                                Julijana Jovičić –magistar filoloških nauka
                                Jasmina Đonlagić – magistar književnih nauka
               
11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
Odsek za pedagogiju:
                                Mina Panić
                                Simonida Plisnić
                Odsek za psihologiju:
                                Ljiljana Milivojević 

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze
Odsek za germanistiku:
Kandidat: Lana Kabić, tema: Lična imena kao komponente frazeologizama u nemačkom i srpskom jeziku, Komisija: dr Ištvan Bogner, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Smiljka Srdić, red. prof za užu naučnu oblast Germanistika, Filološki fakultet Beograd.

13. Predlog pravilnika o načinu polaganja ispita na osnovnim  i master studijama koje realizuje Filozofski fakultet

14. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2011/12. godini.
                Odsek za slavistiku:
                                Jelisaveta Viktorovna Guseva – lektor za ruski  jezik

15. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta  u šk. 2011/12. god.
                Odsek za medijske studije:
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za angažovanje profesora sa drugih fakulteta u školskoj 2011/12. godine:
- prof. dr Kosta Josifidis, Ekonomski fakultet Subotica, predmet -  Osnovi ekonomije, boj časova 3+0 , semestar zimski OAS
- mr Dejan Sredojević, Akademija umetnosti Novi Sad, predmet – Dikcija broj časova 0+2, semestar zimski OAS
- prof. dr Miloš Marjanović, Pravni fakultet Novi Sad, predmet – Uvod u romologiju, broj časova 2+1, semestar zimski OAS
- prof. dr Saša Kicošev, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, predmet – Politička geografija, broj časova 2+1, semestar zimski OAS
- prof. dr Jelena Kiurski, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, predmet – Osnovi ekologije i zaštite životne sredine, broj časova 2+1, semestar zimski OAS
- mr Dubravka Lazić, Akademija umetnosti Novi Sad. predmet -  Fotografija i mediji, broj časova 2, semestar letnji OAS
- prof, dr Aleksandra Doronjski, Medicinski fakultet Novi Sad, predmet – Mediji i medicinska etika, broj časova 1+2, semestar letnji OAS
- prof. dr Rade Veljanovski, Fakultet političkih nauka Beograd, predmet – Medijski javni servis, broj časova 2, semestar letnji DAS
- prof. mr Dragan Živančević, Akademija umetnosti, Novi Sad, predmet – Novi vizuelni i elektronski mediji, broj časova, 2, semestar letnji DAS
- prof. dr Zoran Jevtović, Filozofski fakultet, Niš, predmet – Savremeni medijski sistemi, broj časova 2, semestar letnji DAS.

                Odsek za sociologiju:
Molba Odseka za sociologiju da se odobri angažovanje na osnovnim studijama prof.dr Koste Josifidisa, sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, za predmet Osnovi ekonomije (3+0) zimski semestar.

16. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini.

                Odsek za pedagogiju:
Molba Visoke škole strukovnih studija za vaspitače iz Kruševca  Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Radovana Grandića za izvođenje nastave u  školskoj 2010/11. godine.

               Odsek za psihologiju:
Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Snežanu Smederevac i prof. dr Ivana Jerkovića za izvođenje nastave za školsku 2010/11. godinu.

17. Saglasnosti
                Odsek za anglistiku:
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Radmili Bodrič za učešće na međunarodnoj konferenciji 7th International Conference on English Language and Literary Studies: Vocing the Alternative, koja će se održati u Nikšiću od 22. do 24. septembra 2011. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Maji Marković za izdavanje Monografije pod naslovom Uporedna proučavanja vokala u engleskom i  srpskom  jeziku: Između univerzalnog i specifičnog. Recenzenti su: prof. dr Radmila Šević, prof. dr Tatjana Paunović i doc. dr Biljana Čubrović.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc. dr Maji Marković za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sufinansiralje štampanja monografije pod naslovom Uporedna proučavanja vokala u engleskom i  srpskom  jeziku: Između univerzalnog i specifičnog.

                Odsek za istoriju:
Molba Vladimira Mihailovića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sredstva za učešće na međunarodnoj konferenciji  Fingerprinting the Iron Age. Approoaches to Identitz in the European Iron Age. Integrating south-Eastern Europe into the debate u Magdalene College, Cambridge, United Kingdom, koja će se održati od 22. do 25. septembra 2011. godine.

                Odsek za pedagogiju:
Molba prof. dr Milke Oljače Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografske publikacije pod naslovom: Andragoška didaktika. Recenzenti su: prof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Šefika Alibabić i prof. dr Dušan Savićević.

               Odsek za psihologiju:
Molba prof. dr Sunčice Zdravković Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sredstva za sufinansiranje naučnih skupova u inostranstvu u periodu od 15. do 18. jula u Hong Kongu, Kina.

Molba doc. dr Ljiljane Mihić Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na naučnim skupovima koji je raspisao  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Kongres se organizuje u Rejkjaviku, Island, od 31. 8. do 3. 9. 2011. godine.

Molba prof. dr Zdenke Novović  Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na naučnim skupovima koji je raspisalo Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Kongres se organizuje u Rejkjaviku, Island, od 31. 8. do 3. 9. 2011. godine.

                Odsek za romanistiku:
Molba prof. dr Snežane Gudurić i doc. dr Dragane Drobnjak Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za dobijanje sredstava i za učešće na naučnom skupu u Barseloni od 5. do 9. septembra 2011. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić i doc. dr Dragane Drobnjak Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na naučnom skupu u Veneciji od 1. do 3. septembra 2011. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić i doc. dr Dragane Drobnjak Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na naučnom skupu u Piteštiju ( Rumunija)  od 17. do 19. juna 2011. godine.

Molba prof. dr Snežane Gudurić i doc. dr Ljubice Vlahović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sredstva za štampanje monografije i da Fakultet bude izdavač  knjige koja je urađena u okviru projekta Jezici i kulture u vremenu i prostoru. Recenzenti su: prof. dr Marija Cenkai ( Temišvar), doc. dr Tatjana Šotra Katunarić ( Beograd) i doc. dr Dragana Drobnjak.

Molba mr Ksenije Šulović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na međunarodnoj konferenciji  u Piteštiju ( Rumunija)  od 16. do 18. juna 2011. godine.

Molba  Isidore Nikolić  Nastavno-naučnom veću da da saglasnost  za realizaciju stipendije u okviru Basileus programa koja podrazumeva jednogodišnji boravak na univerzitetu Sofija Antipolis u Nici (Francuska).

               Odsek za rusinistiku:
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za dobijanje sredstava za finansiranje međunarodnog naučnog skupa povodom 30 godina Katedre za rusinski jezik i književnost, koji će se održati u oktobru mesecu 2011. godine sa temom  Veličina malih jezičkih, književnih, kulturnih i istorijskih tradicija.

               Odsek za rumunistiku:
Molba prof. dr Karmen Ćeraseli Darabuš i mr Virđinije Popović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na međunarodnom naučnom skupu iz komparativne književnosti u Skoplju, Makedonija, u periodu od 1. do 3. septembra 2011. godine.

Molba prof. dr Marine Puja –Badesku, prof. dr Karmen Ćeraseli Darabuš i  doc. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na međunarodnom naučnom skupu iz onomastike u Baja Mare (Rumunija) u periodu od 18. do 22. septembra 2011. godine.

Molba mr Virđinije Popović  Nastavno-naučnom veću za učešće na međunarodnom naučnom skupu o rumunskoj kulturi i jeziku u Jašima ( Rumunija), u periodu od 21. do 23. septembra 2011. godine.
                               
Molba prof. dr Karmen Ćeraseli Darabuš i mr Rodike Ursulesku-Miličić  Nastavno-naučnom veću za učešće na međunarodnom naučnom skupu  Dani romanskih studija  u Bratislavi ( Slovačka), u periodu od 23. do 25. septembra 2011. godine.

                Odsek za slovakistiku:
Molba  Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za prijavljivanje bilateralnog projekta Dinamika savremenog slovačkog jezika u srpskim i slovačkim elektronskim medijima između Katedre za slovački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta „Konstantin Filozof“ u Njitri (Slovačka) i Odseka za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

               Odsek za sociologiju:
Molba prof. dr Bože Miloševića, mr Marice Šljukić i Tijane Vučević  Nastavno-naučnom veću za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za dobijanje finansijskih sredstava za publikovanje monografije Žene u zagrljaju diskriminacije.

Molba doc. dr Valentine Sokolovske Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na međunarodnom naučnom skupu koji će se održati na Bledu  u periodu od 25. do 28. septembra 2011. godine radi učešća na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba prof. dr Nade Arsenijević Nastavno-naučnom veću za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za sufinansiranje štampanja monografije Padeži pravog objekta u standardnom srpskom jeziku, kao i da Fakultet bude izdavač.

                Odsek za hungarologiju:
Molba  dr Marije Pastor-Kiči Nastavno-naučnom veću za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za štampanje i publikovanje monografije pod naslovom Komunikativne osobine sintaksičke i intonacijske strukture informativnih tekstova u aktuelnoj vojvođanskoj mađarskoj dnevnoj štampi i elektronskim medijima, kao i da Filozofski fakultet bude izdavač navedene disertacije.

Molba  dr Hargite Horvat Futo Nastavno-naučnom veću za konkurisanje kod Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za štampanje i publikovanje monografije Lokalni kontekst, narativne uloge i intertekstualne relacije u opusu Nandora Giona, kao i da Filozofski fakultet bude izdavač navedene disertacije. Molba  dr Eve Toldi Nastavno-naučnom veću za učešće na konkursu „ Jednomesečna poseta austrijskim univerzitetima“ koju bi iskoristila za istraživački rad u periodu od 1. do 30. novembra 2011. godine na Univerzitetu u Beču.

18. Odsustva
               Odsek za anglistiku:
Molba dr Nine Muždeke Nastavno-naučnom veću da joj se odobri  plaćeno odsustvo  u periodu od 1. do 31. oktobra 2011. godine radi naučno-istraživačkog boravka na Univerzitetu Turku u Finskoj u okviru stipendije za nastavno osoblje programa Erasmus  Mundus.
               
Molba mr Viktorije Krombholc Nastavno-naučnom veću dajoj se  odobri  plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 8. avgusta  2011. godine radi učešća na konferenciji Gothie limits / Gothie Ltd; 10th Biennal Conference of the International Gothie Association, koju organizuje Univerzitet u Hajdelbergu, Nemačka.

                Odsek za germanistiku:
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri  plaćeno odsustvo dr Manueli Pođi u periodu od 15. juna do 15. jula 2011. godine radi držanja seminara iz Nemačkog jezika na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta u Torinu.
               
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri  plaćeno odsustvo Katalin Ozer u periodu od 1. septembra do 5. novembra 2011. godine radi odlaska na dvomesečni studijski boravak u Kasel, SR Nemačka, kao stipendista fondacije DAAD.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri  plaćeno odsustvo Katalin Ozer u periodu od 1. jula do 1. avgusta 2011. godine radi odlaska na jednomesečni studijski boravak u Frajburg, SR Nemačka. kao stipendista fondacije DAAD.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri  plaćeno odsustvo Ivani Pajić, saradniku u nastavi u periodu od 1. jula do 1. avgusta 2011. godine radi odlaska na jednomesečni studijski boravak u Frajburg, SR Nemačka.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri  plaćeno odsustvo mr Milici Bojović u periodu od 27. juna do 18. jula 2011. godine radi odlaska u Nacionalnu biblioteku u Beču gde će prikupljati literaturu za izradu doktorske disertacije.

                Odsek za romanistiku:
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Snežani Gudurić za plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 9. septembra 2011. godine radi učešća na naučnim skupovima.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost dr Dragani Drobnjak za plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 9. septembra 2011. godine radi učešća na naučnim skupovima.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Mari Ćurčić  za plaćeno odsustvo u periodu od 14. juna do 5. jula 2011. godine radi putovanja u Kanadu.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Ljiljani Matić za plaćeno odsustvo u periodu od 1. do 26. septembra 2011. godine zbog zdravstvenih razloga.

                 Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba  asistenta mr Milana Ajdžanovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri  plaćeno odsustvo u periodu od 31. jula do 31. avgusta 2011. godine radi odlaska na lektorat u letnjoj školi srpskog jezika u Osaki.

Molba  prof. dr Žarka Bošnjakovića Nastavno-naučnom veću da  odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 15. jula  2011. godine radi odlaska na seminar grčkog jezika u Solun.

19. Saglasnost za ekvivalenciju predmeta
                Odsek za medijske studije:
                                Jovana Kovačević
                                Ivona Temešberger i
                                Tijana Mešterović
                Odsek za psihologiju:
                                Marija Šćepović

20. Predlog novog člana Saveta sa Odseka za medijske studije
                                Umesto Jan Brize predlaže se doc. dr Vladimir Barović.

21. R a z n o
              Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš obaveštava  Nastavno-naučno veće da su: prof. dr Pavle Sekeruš, mr Sanja Ninković, doc. dr Nikolina Zobenica, prof. dr Edita Andrić prof.  dr Ivana Živančević Sekeruš, mr Jasmina Dražić, dr Mirna Radin Sabadoš,  doc. dr Tamara Valčić Bulić i Igor Lekić u periodu od 19. do 23. juna 2011. godine boravili u Gracu u okviru TEMPUS REFLESS projekta. 

                Odsek za slavistiku:
Doc. dr Dojčil Vojvodić podneo je Nastavno-naučnom veću  Izveštaj o održanim predavanjima po pozivu u inostranstvu.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

 

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                               Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu