Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 21.6.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća.

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Borislava Eraković

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Valentina Šobot, tema: Uzrasne specifičnosti antisocijalnih osobina i ponašanja adolescenata, Komisija: dr Zdenka Novović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Svetlana Ivanović-Kovačević, docent za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Novi Sad,

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Ljiljana Kostić, tema: Prozno delo Vladana Đorđevića, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, Filozofski fakultet, Niš, dr Radoslav Eraković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Dragana Vukićević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za hungarologiju
mr Ferenc Mak

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Jelena Jerković, tema: Analiza potreba kao ključni aspekt u procesu izrade kursa engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglsitika, mentor, dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Savka Blagojević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za pedagogiju
Kandidat: dr Dragana Malešević, tema: Pedagoški efekti programa „Korak po korak“ u osnovnim školama u Republici Srbiji, Komisija: dr Jovana Milutinović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Saša Milić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Nikšić.

Kandidat: mr Sofija Maričić, tema: Samovrednovanje kao determinanta kvaliteta pedagoškog rada škole, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Nada Vilotijević, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet, Beograd.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
mr Isidora Korać

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: mr Biljana Jeremić, tema: Efekti primene inovativnih metodičkih pristupa u nastavi muzičke kulture (Uticaj modela obrade pesme po sluhu na razvoj sposobnosti učenika na mlađem školskom uzrastu), Komisija: dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Milovan Miškov, red. prof. za užu naučnu oblast Muzička kultura sa metodikom nastave, Pedagoški fakultet, Sombor, mr Emilija Stanković, vanr. prof. za užu stručno-umetničku oblast Solfeđo, Akademija umetnosti, Novi Sad, komentor, dr Olivera Gajić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija,komentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat:Olja Dukić, tema: Ponašanje roditelja i nivo anksioznosti kod dece tokom preoperativne procedure, Komisija: dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Biljana Drašković, red. prof. za užu naučnu oblast Anestezija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Nada Buzadžić, tema: Pripovedni postupci u kratkim pričama En Biti, Komisija: dr Arijana Luburić-Cvijanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, predsednik Komisije, dr Marija Grujuć, naučni saradnik za užu naučnu oblast Opšta književnost i teorija književnosti i Komparativne studije roda, Institut za književnost i umetnost, Beograd, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

 Doktorske studije psihologije
Kandidat: Milana Alinčić, tema: Eudamonistički pristup blagostanju: razlike između dva društva,Komisija: dr Ljiljana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Aleksandra Dimitrijević, docent za užu naučnu oblast psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Marija Zotović-Kostić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologij, mentor.

10. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za filozofiju
Radoslava Stevanov, magistar filozofskih nauka

11. Imenovanje komisije za ocenu magistarske teze

Odsek za slavistiku                            
Kandidat: Slobodanka Marković, tema: Transmisija kulture u udžbenicima i priručnicima ruskog jezika za osnovnu školu, Komisija: dr Marija Stefanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, mentor, dr Ksenija Končarević, red. prof. za užu naučnu oblast Rusistika, Pravoslavno-bogoslovski fakultet, Beograd, dr Dušanka Mirić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika.

12. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Žarko Dimić (prilog)

13. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Kandidat: Maja Grbović, tema: Uticaj jezičke anksioznosti na razvijanje komunikativne kompetencije odraslih učenika engleskog jezika kao stranog jezika, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Predrag Novakov, vanr. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Savka Blagojević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Odsek za germanisitiku
Kandidat: Blažan Stjepanović, tema: Johan Volfgang Gete u časopisu Misao, Komisija: dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor, dr Slobodan Grubačić, profesor emeritus, dr Nikola Grdinić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Odsek za istoriju
Kandidat: Miloš Crnomarković, tema: Srem u Drugom svetskom ratu - specifičnosti, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Borislavi Eraković u periodu od 24. juna do 5. jula 2013. godine kako bi pohađala Stridon Translation Doctoral and teacher training Summer School, koja će se održati uPiranu, Slovenija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Mirni Radin-Sabadoš u periodu od 21. juna do 5. jula 2013. godine radi učešća u radu letnje škole EMUNI STRIDON, koja će se održati uPiranu, Slovenija.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Ani Mitrevski
u periodu od 23. avgusta do 1. septembra 2013. godine radi boravka na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu radi prikupljanja literature za pisanje master rada.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Manueli Pođi u periodu od 17. do 28. juna 2013. godine radi odlaska na Univerzitet u Torinu, gde će kao gostujući profesor održati seminar Književno prevođenje u okviru predmeta na master studijama Teorija i istorija nemačkog jezika.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Zuzani Tirovoj i ma Jasni Uhlarik u periodu od 9. do 15. septembra 2013. Godine radi učešća na međunarodnoj naučnoj slavističkoj konferenciji koja će se održati na Univerzitetu Taras Ševčenko, Kijev.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Jasni Uhlarik u periodu od 27. avgusta do 5. septembra 2013. godine radi istraživačkog rada u Slovačkoj.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Damiru Smiljaniću u periodu od 12. do 20. jula 2013. godine radi studijskog boravka na Fridrih-Aleksander Univerzitetu u Erlangenu, Nemačka.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za gostovanje dr Aleksandre Perović, docenta sa University College, London. Dr Aleksandra Perović bi 19. juna 2013. godine održala predavanje pod naslovom Linguistic deficits in developmental disorders: Comparing the knowlegde of syntax in autism, Specific Language Impairment, and Down and Williams syndromes. Odsek za anglistiku će snositi troškove boravka gošće.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje radionice Prevođenje detektivskih priča Agate Kristi, u okviru Centra za razvoj akademskih istraživačkih disciplina.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na projektu Istorija i jezička sadašnjost Nemaca u Vojvodini/jugoistočnoevropski nemački jezici u gradovima Bačke, Banata i Srema (Geschichte und sprachliche Gegenwart des Deutschen in der Vojvodina/südosteuropäische deutsche Stadtsprachen in Batschka, Banat, Syrmien). Koordinator projekta bio bi prof. dr Herman Šojringer, redovni profesor na Odseku za germanistiku Univerziteta u Regenzburgu. Projekat bi trajao u periodu 2013. do 2015. godine, a bio bi finansiran od strane DAAD programa za istočna partnerstva.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude suorganizator postavke izložbe Hrišćanstvo u Sirmijumu-povodom 1700 godina proslave Milanskog edikta sa Muzejom Srema iz Sremske Mitrovice. Izložbu finansira Ministarstvo za kulturu Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Fakultet neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji izložbe.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se knjiga prof. dr Ivana Jerkovića Tri imena za jedno odrastanje: Pavle, Pal, Paul, štampa na engleskom jeziku.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učešće na konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2013. godini, za projekat Prehrambeno ponašanje i fizička aktivnost stanovništva Vojvodine: biopsihosocijalne karakteristike i mogućnosti intervencije. Rukovodilac projekta je prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković, a projekat bi se realizovao u saradnji sa nastavnicima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje studentskog časopisa KOD 04 u kojem se objavljuju studentski radovi nastali u okviru radionica na nastavnom predmetu Novinarstvo u štampanim medijima. Odsek će snositi troškove štampanja.

Odsek za romanistiku
Odsek za romanistiku predlaže Nastavno-naučnom veću saradnju sa Univerzitetom Ostrva Princa Edvarda iz Šarlotetauna, Kanada, koju je Odseku ponudio profesor Karlo Lavoa. Ukoliko Nastavno-naučno već prihvati ponudu, profesor Lavoa bi posetio Fakultet 3. jula 2013. godine  i tom prilikom bi se precizirali elementi buduće saradnje.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost, da studenti koji su slušali italijanski jezik kao predmet po izboru tokom četiri semestra, ovaj predmet slušaju još dva semestra fakultativno.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se u Međunarodnoj letnjoj školi srpskog jezika, kulture i istoruje, ako se za tim ukaže potreba, angažuju spoljni saradnici mr Milena Zorić, asistent, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad,  mr Zoran Simić,  istraživač-saradnik, Institut za srpski jezik SANU, dr Ljiljana Ćuk, sekretar Odseka za Srpski jezik i lingvistiku, Berislav Berić, instruktor narodnih igara i pesama AKUD Sonja Marinkovi, Novi Sad i Jugoslav Velkovski, stručni vodič.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za emitovanje promo filma Odseka na sajtu Fakulteta.

Upravni odbor Društva za antičke studije predlaže Nastavno-naučnom veću suorganizovanje 9. međunarodnog naučnog skupa Antika i savremeni svet: tumačenje antike koji će se održati u periodu od 17. do 19. oktobra 2013. godine. Sve dosadašnje skupove Društva finansijski je podržavalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i Pokrajinski sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje sastanka konzorcijuma i radionica u okviru Tempus projekta 517319 TEMPUS-1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR „DEVELOPING HUMAN RIGHTS EDUCATION AT THE HEART OF HIGHER EDUCATION-DHREHHE“ 24. septembra 2013. godine i eventualno 26. septembra 2013. godine.

Predlog prof. dr Nebojše Majstorovića Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa univerzitetom iz mađarskog grada Vesprema (Faculty of Modern Philology and Social Sciences, University of Pannonia, Veszprém).

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Iren Lanc, prof. dr Mare Đukić, prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović, doc. dr Gordane Dragin, prof. dr Jasmine Kodžopeljić, prof. dr Svetlane Kostović, prof. dr Marije Zotović-Kostić, prof. dr Olivere Knežević-Florić, prof. dr Snežane Milenković, prof. dr Žolt Lazara, prof. dr Dragana Prola, prof. dr Jasmine Klemenović, doc. dr Vladimira Mihića, doc. dr Jelene Šakotić-Kurbalija, doc. dr Jelice Petrović, lektora Davora Menzilčića i lektora Maria Liguoria u školskoj 2013/14. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Bojana Janičića za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Statistički softver (1+2) na master akademskim studijama Reproduktivna biologija, u školskoj 2013/14. godini.

17. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2013/14. godini

Molba Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se na Masteru za usmeno i pismeno prevođenje, koji se realizuje u okviru TEMPUS REFLES projekta, angažuju sledeći nastavnici: prof. dr Kosta Josifidis za izborni predmet Uvod u ekonomiju, prof. dr Gordana Vukadinović i doc. dr Dragutin Avramović za izborni predmet Uvod u pravo, prof dr Maja Stanivuković i prof. dr Sanja Đajić za izborni predmet Uvod u evropski pravosudni sistem i institucije.

18. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora za španski jezik Moises Moreno Fernandez i Rosario Bolivar Ochando u školskoj 2013/14. godini.

19. Zamena nastavnika na Odseku za medijske studije

20. Razno

Doc. dr Tamara Valčić-Bulić, podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku u Temišvaru u periodu od 22. do 25. aprila 2013 godine, gde je boravila sa pozorišnom trupom Odseka za romanistiku, na Međunarodnom frankofonom festivalu u organizaciji tamošnjeg Francuskog instituta.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu