Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u UTORAK 15.7.2014. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih stuija za školsku 2014/15. godinu
3.Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Danica Igrutinović

Odsek za psihologiju
mr Alija Selimović

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Ana Genc, tema: Relacije između stres-procesa i ispitne anksioznosti-distorzije u sećanjima na emocije iz prošlih stresnih transakcija, Komisija: dr Ljiljana Mihić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Bojan Janičić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Vesna Petrović, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Ana Altaras, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Danijela Radović, tema: Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, mentor, dr Lajoš Genc, red. prof., u penziji komentor, dr Jasmina Kodžopeljić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Nataša Milićević

Odsek za pedagogiju
mr Nataša Cvijanović

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Miloš Pankov, tema: Diskurs medijskog iizveštavanja o lokalnim ratnim sukobima u Jugoslaviji od 1991. do 1995. godine, Komisija: dr Svenka Savić, profesor emeritus, mentor, dr Dubravka Valić-Nedeljković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Novinarstvo, dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Svetlana Kutrički, tema: Mit i metafora u dramskom stvaralaštvu Momčila Nastasijevića, Komisija: dr Branka Jakšić-Provči, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnossti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jovan Popov, red. prof., za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet, Beograd.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Ana Halas, master
Nada Buzadžić, master

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kristina Ranđelović, master

Doktorske studije metodika nastave
Kristinka Selaković, master

Doktorske studije sociologije
Ana Pajvančić-Cizelj, master

10. Imenovanje komisije za ocenu kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Dragana Mitrić-Aćimović, master, tema: Uloga moralnosti i organizacionog konteksta u formiranju spremnosti na korupciju, Komisija: dr Nebojša Majstorović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dobrila Vujić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Boris Popov, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

11. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za anglistiku
Alma Tanović
Maja Grbović

Odsek za istoriju
Siniša Jokić
Pavle Orbović
Miloš Crnomarković

Odsek za psihologiju
Maja Jevđević-Milutinović

Odsek za srpsku književnost
Svetlana Dabović

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Milica Ružičić-Novković
Zorica Ivanović

12. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Olga Trifković-Tucakov, tema: Diskursne osobine razgovora lekara sa pacijentima, Komisija: dr Svenka Savić, profesor emeritus, mentor, dr Vera Vasić, red. prof., u penziji, dr Nevenka Sečan, red. prof., za užu naučnu oblast Pulmologija, Medicinski fakultet, Novi Sad.

13. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Tatjana Nedimović

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba mr Gordane Lalić-Krstin Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 22. juna do 2. jula 2014. godine radi putovanja u svrhu postoperativnog oporavka.

Odsek za psiholgiju
Molba doc. dr Borisa Popova Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 15. septembra 2014. godine do 14. marta 2015. godine radi odlaska na stručno usavršavanje na Filozofski fakultet u Ljubljanu, Slovenija. Obaveze za vreme odsustva biće organizovane na sledeći način:

 •  Izborni predmet Psihološko savetovanje i koučing u razvoju menadžerskih veština biće održan u okviru blok časova (jedan dolazak mesečno po dva spojena dvočasa);
 • Za vežbe iz izbornog predmeta Istraživačke metode i tehnike u industrijsko-organizacijskoj psihologiji i za časove na izbornom predmetu Psihologija grupe i organizacije angažovaće se student doktorskih studija;
 • Sve preuzete obaveze u vezi sa mentorstvom studentskih radova doc. dr Boris Popov obavljaće tokom trajanja odsustva.

Odsek za romanistiku
Molba doc. dr Ksenije Šulović Nastavno-naunom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 8. do 25. septembra 2014. godine radi odlaska u Valensiju, Španija, gde treba da pohađa seminar za profesore španskog jezika u organizaciji Federacije škola za učenje španskog jezika.

Molba doc. dr Kristijana Ekera Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 4. do 19. septembra 2014. godine radi odlaska u Tbilisi, Gruzija, gde treba da održi kurs Faszination Kaukasus. Doc. dr Kristijan Eker je umesto stipendije za Uzbekistan za koju je konkurisao i dobio saglasnost Nastavno-naučnog veća, dobio stipendiju za Gruziju.

Molba dr Maria Liguoria Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 25. avgusta do 2. septembra 2014. godine radi porodičnih razloga.

Odsek za slavistiku
Molba prof. dr Marije Stefanović Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 14. jula do 23. avgusta 2014. godine radi putovanja u Kanadu.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za prijavljivanje na javni poziv Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje projekta pod nazivom Psiholingvistička i neurolingvistička analiza razvoja dečijeg govora: glagoli i njihove argumentske strukture, u saradnji sa  gostujućim profesorom dr Silvijom Martinez-Fereiro.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Ivani Glintić studentkinji 3. godine Odseka za germanistiku, za odlazak na Pedagoški univerzitet u Ludvigsburgu u zimskom semestru školske 2014/15. godine u okviru saradnje između Univerziteta u Novom Sadu i Pedagoškog univerziteta u Ludvigsburgu. Studentkinji je dodeljena jednosemestralna stipendija za boravak na pomenutom Univerzitetu.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač monografije autora doc. dr Nikoline Zobenice pod naslovom Književno delo između estetike i politike: „Limeni doboš“ Gintera Grasa u Nemačkoj i Srbiji 1959-2009. Za recenzente se predlažu dr Vahidin Preljević, vanr. prof., Filozofski fakultet, Sarajevo, dr Miodrag Vukčević, docent, Filološki fakultet, Beograd, dr Ljiljana Aćimović, docent, Filozofski fakultet, Balja Luka i dr Jelena Knežević, docent, Filozofski fakultet, Nikšić. Troškove štampanja monografije snosiće autor.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2014/15. godini:

 1. Nataša Kurtuma na obaveznom predmetu Nemački jezik-Sintaksa 1(0+4) pod mentorstvom doc. dr Sanje Ninković,
 2. Mirjana Zarifović na obaveznim predmetima Nemački jezik-Leksikologija 1 (0+2) i Frazeologija nemačkog jezika na master akademskim studijama (0+2) pod mentorstvom doc. dr Gordane Ristić.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se kao strani lektor za nemački jezik u školskoj 2014/15. godini umesto Šantale Herdel angažuje strani lektor dr Ditmar Unterkofler.

Odsek za psihologiju
Molba Centra za bihejvioralnu genetiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za realizaciju seminara pod nazivom Jedan seminar za dvostruke roditelje: pripremite se za svoje blizance. Realizacija seminara bi trebalo da započne tokom jeseni 2014. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija psihologije Tijane Karić u nastavi za školsku 2014/15. godinu, pod mentorstvom doc. dr Vladimira Mihića, za sledeće kurseve:

 1. Praktikum iz socijalne psihologije (izborni kurs, zimski semestar, sa fondom časova 0+2);
 2. Osnovi socijalne psihologije (obavezni kurs, letnji semestar, sa fondom časova 2+2);
 3. Politička psihologija (izborni kurs, letnji semestar, sa fondom časova 1+1);
 4. Psihologiija javnog mnjenja (izborni kurs, letnji semestar, sa fondom časova 2+1)

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić i doc. dr Jelici Petrović za učešće na projektu Edukativni kalendar za decu za 2015. godinu, koji realizuje Institut za javno zdravlje Vojvodine. Rukovodilac projekta je doc. dr Olja Nićiforović-Šuruković. Nastavnici bi trebalo da budu angažovani u julu 2014. godine i periodu od decembra 2014. godine do januara 2015. godine.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak studenata Odseka za slavistiku na letnju praksu u Poljsku, koja se realizuje u okviru međudržavne saradnje. Studenti bi u Poljskoj boravili u toku jula meseca. Predloženi su sledeći studenti:

 1. Milana Tešin (Lublin, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej)
 2. Jovana Aleksić (Lublin, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej)
 3. Anja Radić (Łódź, Uniwersytet Łódzki)
 4. Senka Vučković (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 5. Slađana Todorović (Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 6. Ana Bjelica (Łódź,Uniwerysytet Łódzki)
 7. Nataša Đurđević (Kraków, Uniwersytet Jagielloński)

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak studenata Odseka za slavistiku na letnju praksu na Institutu za ruski jezik „A.S.Puškin“ u Moskvi, koja se realizuje u okviru međudržavne saradnje. Studenti bi na pomenutom Institutu boravili od 1. do 31. jula 2014. godine. Predloženi su sledeći studenti:

 1. Zorana Gavarić
 2. Valentina Juhas
 3. Jovana Veljković

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za organizovanje jednodnevnog naučnog skupa u okviru obeležavanja 60. godina Filozofskog fakulteta. Skup treba da se održi u novembru 2014. godine. Cilj naučnog skupa jeste verifikacija četvorogodišnjih istraživanja i objedinjenje i prezentovanje dobijenih rezultata na republičkom projektu Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi,  rukovodilac projekta je prof. dr Miroslav Dudok.
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost štampanje zbornika Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi II. Izdavač treba da bude Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu: dr Tuska Tunde, Pedagoški fakultet, Univerzitet u Segedinu, dr Juraj Glovnja, Univerzitet Konstantina  Filozofa u Njitri, Slovačka, dr Dagmar Maria Anoka, Univerzitet u bukureštu. Izdavanje zbornika biće finansirano od direktnih materijalnih troškova sa republičkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi čiji je rukovodilac prof. dr Miroslav Dudok.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Mile Dragić u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini na sledećim kursevima:

1. 2 časa vežbanja iz obaveznog predmeta Leksikologijai frazeologija na 3. godini studijskih grupa Srpska književnost i jezik, pod mentorstvom doc. dr Dušanke Vujović;
2. 2 časa vežbanja iz obaveznog predmeta Leksikologija1 na 3. godini studijske grupe Srpska filologija u kontaktu , pod mentorstvom doc. dr Dušanke Vujović;
3. 2 časa vežbanja iz izbornog predmeta Leksikologija i frazeologija na studijskim grupama Nemački jezik i književnost (3. godina), Ruski jezik i književnost (4. godina), Rusinski jezik i književnost (1. i 3. godina), Rumunski jezik i književnost (3. i 4. godina), pod mentorstvom doc. dr Milivoja Alanovića.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Jelene Marićević, master u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini za obavezni kurs Književnost srpske moderne sa fondom 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Gorane Raičević.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studentkinje doktorskih studija Ivane Mijić, master u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini za obavezni kurs Poetika narodne književnosti 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Ljiljane Pešikan Ljuštanović.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za projekciju filmova i tribinu 24. i 25. septembra 2014. godine u kino-sali od 18 do 22 časova. Glavni orgnaizator programa 53 najbolja mađarska filma je Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara iz Sente. Moderatori filmske tribine će biti studenti Odseka za hungarologiju. Na tribini treba da se emituju filmovi klasične vrednosti Mikloša Jančoa, Geze Beremenjija i Petera Bačoa.

Centar za jezike
Centar za jezike predlaže Nastavno-naučnom veću da se za nove članove Stručnog veća Centra za jezike imenuju dr Danijela Prošić-Santovac sa Odseka za anglistiku i Sanja Maričić, master sa Odseka za romanistiku.

16. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2014/15. godini

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Tatjane Starodubcev, vanr. prof., sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz izbornih predmeta Istorija umetnosti od rađanja egejske civilizacije, Istorija umetnosti od Grčke do umetnosti Rimskog carstva, Ranohrišćanska i srednjovekovna umetnost islama i ZapadneEvropei Vizantijska i srpska umetnost sa ikonografijom sa fondom časova 1+0 na osnovnim akademskim studijama u zimskom semestru i izbornih predmeta Umetnost renesanse i manirizma, Umetnost baroka i rokokoa, Umetnost od neoklasicizma do početka 20. veka i Umetnost 20. veka sa fondom časova 1+0 na osnovnim akademskim studijama u letnjem semestru.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Dubravke Lazić, vanr. prof., sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Fotografija i mediji sa fondom časova 2+0 na osnovnim akademskim studijama Žurnalistike u letnjem semestru, dr Radeta Veljanovskog, vanr. prof., sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Medijski javni servis sa fondom časova 2+0 na master akademskim studijama Komunikologije u zimskom semestru, dr Dragana Živančevića, red. prof., sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Novi vizuelni elektronski mediji sa fondom časova 2+0 na master akademskim studijama Komunikologije u zimskom semestru.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Danke Filipović, red. prof., sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Fiziološke osnove psihičkih pojava 1 sa fondom časova 2+0 na osnovnim akademskim studijama u zimskom semestru, dr Vesne Ivetić, red. prof., sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Fiziološke osnove psihičkih pojava 2 sa fondom časova 2+0 na osnovnim akademskim studijama u letnjem semestru, dr Aleksandre Nedić, vanr. prof., sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Biološke osnove mentalnih poremećaja sa fondom časova 4+0 na doktorskim akademskim studijama, dr Vojislave Bugarski, docent na Medicinskog fakulteta u Novom Sadu za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Klinička neuropsihologija sa fondom časova 6+0 na doktorskim akademskim studijama.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Ljudmile Popović, red. prof., sa Filološkog fakulteta u Beogradu, za izvođenje nastave iz predmeta Ukrajinski jezik sa fondom časova 2+2.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Ksenije Končarević red. prof., sa Pravoslavno bogoslovskog fakulteta u Beogradu, za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Metodika nastave ruskog jezika 1 u zimskom semestru sa fondom časova 2+0 i Metodika nastave ruskog jezika 2, praksa u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama Ruskog jezika i književnosti, dr Bogdana Kosanovića, profesor emeritus, na master akademskim studijama Ruskog jezika i književnosti za izvođenje nastave iz izbornih predmeta Stvaralaštvo Mihaila Šolohova sa fondom časova 3+3 i Srpsko-ruska komparatistika sa fondom časova 3+3 i na doktorskim akademskim studijama za izborne predmete Uvod u metodologiju slavističke komparatistike i Srpsko-ruska komparatistika, dr Enise Uspenski, docent sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu za izvođenje nastave iz obaveznih predmeta Ruska književnost 2, Ruska književnost 4, Ruska književnost 6 sa fondom 2 časa nedeljno u zimskom semestru i Ruska književnost 3, Ruska književnost 7, sa fondom 2 časa nedeljno u zimskom semestru na osnovnim akademskim studijama Ruskog jezika i književnsti.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Koste Josifidisa, red. prof., sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Ekonomija sa fondom časova 3+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nikole Strajnića, red. prof. u panziji, za izvođenje nastave iz predmeta Teorijsko-metodološki aspekti proučavanja književnosti sa fondom časova 2+0 na master akademskim studijama i za konsultativnu nastavu iz predmeta Grčko-rimske pesničke veze u kontekstu modernog svetskog pesništva na doktorskim akademskim studijama, dr Marije Kleut, profesor emeritus, za konsultativnu nastavu iz predmeta Tehnika naučnog rada na doktorskim akademskim studijama i dr Slavka Gordića, profesor emeritus, za konsultativnu nastavu iz predmeta Tipologija srpskog eseja na doktorskim akademskim studijama i izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Esej i kritika u srpskoj književnosti 20. veka sa fondom časova 3+3 na master akademskim studijama

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Nebojše Grubora, vanr. prof., sa Filozofsog fakulteta u Beogradu za izvođenje nastave iz obaveznih predmeta Estetika 1 sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Estetika 2 sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama Filozofije i izbornog predmeta Istorija estetike u zimskom semestru na master akademskim studijama Filozofije.

Molba Filozofskog fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Ranka Keče, red. prof., sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Osnove privatnog prava sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Dušana Nikolića, red. prof., sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Osnove privatnog prava sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Senada Jašarevića, red. prof., sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Osnove javnog prava  sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Slobodana P. Orlovića, red. prof., sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Osnove javnog  prava sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Zorana Lončara, docent sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Osnove javnog  prava  sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Jelene Vidić-Trninić, docent sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta Osnove privatnog  prava sa godišnjim opterećenjem 0.5 u zimskom semestru na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada.

Molba Filozofskog fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Aleksandra Š. Kopitovića, docenta sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta po izboru Socijalni rad u neurologiji, psihijatriji i medicinskoj rehabilitaciji u letnjem semestru sa fondom časoca 2+0 i godišnjim opterećenjem 0.7 časova nastave na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Zorana M. Gajića, docenta sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta po izboru Socijalni rad u neurologiji, psihijatriji i medicinskoj rehabilitaciji u letnjem semestru sa fondom časova 2+0 i godišnjim opterećenjem 0.7 časova nastave na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada, dr Snežane T. Tomašević-Todorović, docenta sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, za izvođenje nastave iz predmeta po izboru Socijalni rad u neurologiji, psihijatriji i medicinskoj rehabilitaciji u letnjem semestru sa fondom časova 2+0 i godišnjim opterećenjem 0.7 časova nastave na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada.

Molba Filozofskog fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Mile Beljanski, docenta sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Vođenje slučaja i predmeta po izboru Socijalni rad u zajednici na 1. godini Master akademskih studija Socijalnog rada.

Molba Filozofskog fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za formiranje radne grupe za izradu Etičkog kodeksa Filozofskog fakulteta i izradu Pravilnika o primeni etičkog kodeksa u sastavu:

 1. prof. dr Nebojša Majstorović, Odsek za psihologiju
 2. prof. dr Damir Smiljanić, Odsek za filozofiju
 3. prof. dr Marija Stefanović, Odsek za slavistiku
 4. prof. dr Edita Andrić, Odsek za hungarologiju
 5. prof. dr Pavle Milenković, Odsek za sociologiju

17. Angažovanje gostujućih profesora u školskoj 2014/15. godini

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Tene Perišin, sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Televizijsko novinarstvo sa fondom časova 2 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama Žurnalistike.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje dr Rože Bertok sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Pečuju za izvođenje nastave iz obaveznih predmeta Osnovi filozofije sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Hermeneutika sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru i dr Agneš Demut sa Pedagoškog fakulteta u Segedinu za izvođenje nastave iz obaveznih predmeta Razvojna psihologija sa fondom časova 2+1 u zimskom semestru, Pedagoška psihologija sa fondom časova 2+1 u letnjem semestru i izbornog predmeta Psihologija dvojezičnosti sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru.

18. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Filozofskog fakulteta Univerziteta u Segedinu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Mirjane Stefanović u školskoj 2014/15. godini za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Istorija srpske kulture sa fondom od 2 časa.

19. Imenovanje prof. dr Edite Andrić i dr Danijele Prošić-Santovac za članove radne grupe za dvojezične nastave u školama u Republici Srbiji.

20. Imenovanje Tamare Rakić-Blanuša za odgovorno lice Fakulteta za evidenciju kartona naučnih radnika

21. Predlog izmene i dopune Statuta fakulteta

22. Razno

Prof. dr Mikloš Biro, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Šangaju, NR Kina, u periodu od 8. do 11. maja 2014. godine gde je učestvovao na 21st IFP World Congress of Psychotherapy.

Doc. dr Đura Hardi podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Varšavi, Poljska u periodu od 15. do 18. juna 2014. godine gde je učestvovao na naučnom skupu Polska, Ruś i Węgry X-XIV wieku w stousnkach międzynarodowych. Międzynarodowa Konferencja w 800. rocznicę Traktatu Spiskiego 1214 roku.

Prof. dr Eržebet Čanji podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću sa otvaranja Collegium Hungaricum u Beogradu 1. jula 2014. godine. Na otvaranju su bili prisutni predsednici dveju država i predstavnici eminentnih kulturnih, prosvetnih i naučnih institucija zemlje.

Prof. dr Zoja Karanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putu u okviru rada Letnje škole srpskog folklora koji je obavljen u periodu od 27. juna 2014. godine do 2. jula 2014. godine u selima oko Belog Timoka i na Staroj planini.

Prof. dr Laura Spariosu i doc. dr Virđinija Popović podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putu u Arad, Rumunija, gde su 3. jula 2014. godine prisustvovale sastanku sa predstavnicima Univerziteta „Vasilie Goldiš“.

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu