Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
6. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 6. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u četvrtak 6.6.2017. godine, sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Nastavno-naučnog veća (prilog)

3. Usvajanje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2017/18. godini

4. Pregled broja prijavlјenih kandidata po studijskim programima

5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
msr Jasna Kapelan (prilog)

6. Saglasnosti
Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za učešće na konkursu kod Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost za realizaciju projekta pod nazivom Uspostavlјanje institucionalne veze Filozofskog fakulteta sa Evropskom asocijacijom za obuku novinara (European Journalism Training Association). Rukovodilac projekta je prof. dr Dejan Pralica a učesnici na projektu biće: prof. dr Dubravka Valić Nedelјković, prof. dr Vladimir Barović, doc. dr Jelena Kleut, doc. dr Brankica Drašković, doc. dr Smilјana Milinkov i doc. dr Dinko Gruhonjić.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za realizaciju projekta Izbeglice i integracija: novinarski izazovi u regionu koji podrazumeva organizovanje radionice na Fakultetu od 12. do 15. oktobra 2017. godine u saradnji sa Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da doc. dr Nikolas S. Panagiotu sa Aristotel Univerziteta iz Soluna bude gost Odseka u periodu od 14. do 17. septembra 2017. godine. Povod gostovanja je sastanak u vezi saradnje sa Medijskim departmanom Aristotel Univerziteta iz Soluna.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država konkuriše za podršku realizacije projekta Izbeglice i integracija: novinarski izazovi u regionu.

Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Olivere Gajić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za učešće na projektu Interkulturalni kurikulum i europske vrijednosti 2017 koji finansira Povjerenstvo za obrazovanje, znanost i tehnologiju Republike Hrvatske.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se priručnik pod naslovom Bešeduйme po ruski/Govorimo rusinski za studente kojima je rusinski jezik izborni objavi kao elektronsko izdanje Fakulteta. Autor priručnika je prof. dr Mihajlo Fejsa, a za recenzente se predlažu: mr Ksenija Segede, viši lektor, msr Aleksandar Mudri, asistent.

Odsek za filozofiju
Molba prof. dr Dragana Prola Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Istraživačke laboratorije za primenjenu filozofiju Nacionalnog i Kapodistrijanskog Univerziteta u Atini i Filozofskog fakulteta (prilog).

7. Odsustva u okviru programa mobilnosti Erazmus+

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba prof. dr Milivoja Alanovića Nastavno-naučnom veću da mu odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 21. jula 2017. godine radi učešća na seminaru i radionicama koje organizuje Pedagoški fakultet Univerziteta u Ludvigsburgu, Nemačka, u okviru programa mobilnosti Erazmus+. U navedenom periodu nema nastave, ispita i konsultacija.

7. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2017/18. godini

Molba Akademije umetnosti u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Iren Lanc za izvođenje dela nastave iz predmeta Dikcija sa osnovama mađarskog jezika sa fondom časova 2+0 na studijskom programu Gluma na mađarskom jeziku, prof. dr Jelene Šakotić Kurbalija za izvođenje dela nastave iz predmeta Osnove radioničarskog rada sa fondom časova 2+1 u zimskom semestru i drugi oblici nastave DON sa fondom časova 0+3 u letnjem semestru na master akademskim studijama Primenjeno pozorište, Gluma na srpskom jeziku i Gluma na mađarskom jeziku, prof. dr Jasmine Jokić za izvođenje dela nastave iz predmeta Usmena književnost sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama Etnomuzikologije i za nastavni predmet Tradicionalna kultura, obred i poezija sa fondom časova 1+1 u zimskom semestru na studijskom programu Kompozicija, prof. dr Gordane Dragin za izvođenje dela nastave iz predmeta Dijalektologija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru na studijskom programu Etnomuzikologija, doc. dr Dejana Sredojevića za izvođenje dela nastave iz predmeta Ortoepija standardnog srpskog jezika sa fondom časova 1+2 na studijskom programu Gluma na srpskom jeziku i za predmet Dikcija sa osnovoma srpskog jezika u zimskom semestru sa fondom časova 2+0 u na studijskom programu Muzička pedagogija, prof. dr Jelene Đermanov za izvođenje dela nastave iz predmeta Pedagogija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Didaktika sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru, doc. dr Une Popović za izvođenje dela nastave iz predmeta Filozofija umetnosti sa fondom časova 2+0 na doktorskim akademskim studijama na studijskim programima Likovne umetnosti, Primenjene umetnosti i dizajna, Kompozicije, Dramske i audiovizuelne umetnosti i Izvođačke umetnosti, Davora Menzildžića za izvođenje dela nastave iz izbornog predmeta Engleski jezik sa maksimalnim nedelјnim fondom časova 8, prof. dr Slađane Zuković za izvođenje dela nastave iz predmeta Školska pedagogija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na studijskom programu Muzička pedagogija, prof. dr Olivere Knežević Florić za izvođenja dela nastave iz predmeta Metodologija pedagoških istraživanja sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru na master akademskim studijama Muzička pedagogija, prof. dr Dragana Prola za izvođenja dela nastave iz predmeta Osnovi estetike 1 sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru, Osnovi estetike 2 sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru, Savremena estetika 1 sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Savremena estetika 2 sa fondom časova 2+0u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama, prof. dr Žolt Lazara za izvođenja dela nastave iz predmeta Sociologija kulture 1 sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Sociologija kulture 2 sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama, prof. dr Marije Zotović Kostić za izvođenja dela nastave iz predmeta Razvojna psihologija sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Psihologija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama, prof. dr Snežane Milenković za izvođenja dela nastave iz predmeta Psihologija stvaralaštva 1 sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Psihologija stvaralaštva 2 sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama, doc. dr Jasmine Pekić za izvođenja dela nastave iz predmeta Školska psihologija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru na osnovnim akademskim studijama i dr Maria Liguorija za izvođenja dela nastave iz predmeta Italijanski jezik sa fondom časova 4+0 na osnovnim akademskim studijama.

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Momira Samardžića za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Moderna istorija evrope sa nedelјnim fondom časova 3+2 na MAS Evropske studije, prof. dr Dubravke Valić Nedelјković za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Žena u medijskom diskursu sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Zorice Kuburić za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Žene i religija sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Vladislave Gordić Petković za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Karakterizacija i konceptualizacija ženskih likova u književnosti sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Dejana Pralice za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Žene i jezik sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Svetlane Tomin za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Društvena moć i žene sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Marijane Kosanović za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Obrazovanje i rodne (ne)jednakosti sa nedelјnim fondom časova 3+0 na DAS Rodne studije, prof. dr Srđana Šlјukića za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Sport kao socijalni kapital sa nedelјnim fondom časova 3+0 i obaveznog predmeta Sociologija sporta sa nedelјnim fondom časova 4+0, prof. dr Žolta Lazara za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Sport i mediji sa nedelјnim fondom časova 3+0, doc. dr Jovane Čikić za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Sport kao socijalni kapital sa nedelјnim fondom časova 3+0, doc. dr Dušana Ristića za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Sport i mediji sa nedelјnim fondom časova 3+0, prof. dr Jelice Petrović za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Psihologija uspeha u sportu sa nedelјnim fondom časova 3+0, doc. dr Marice Šlјukić za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Menadžment lјudskih resursai sa nedelјnim fondom časova 3+0, na MAS Menadžment u sportu, doc. dr Jelene Redli za izvođenje nastave i ispita iz izbornih predmeta Forenzička lingvistika 1 sa nedelјnim fondom časova 2+2+1 i Forenzička lingvistika 2 sa nedelјnim fondom časova 2+2+1 i doc. dr Jelene Kleut za izvođenje nastave i ispita iz izbornog predmeta Komunikologija sa nedelјnim fondom časova 3+2 i obaveznog premeta Principi forenzičke nauke sa nedelјnim fondom časova 3+2 na MAS Forenzika.

Molba Pravnog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dušana Marinkovića za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Sociologija sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru, izbornog predmeta Sociologija prava (radi obavlјanja ispita), izbornog predmeta Socijalna patologija sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru, izbornog predmeta Socijalna patologija i socijalna kontrola sa fondom časova 3+0 na MAS Socijalni rad, doc. dr Borisa Popova za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Socijalni rad sa pojedincima sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru na MAS Socijalni rad, prof. dr Jelice Petrović za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Socijalni rad sa pojedincima sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru na MAS Socijalni rad i prof. dr Slađane Zuković za izvođenje nastave iz izbornog predmeta Socijalni rad sa porodicom sa fondom časova 3+0 u zimskom semestru na MAS Socijalni rad.

8. Angažovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u školskoj 2017/18. godini

Molba interkatedarskog veća studijskog programa Socijalni rad Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se prof. dr Petar Teofilović sa Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad, angažuje za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Socijalno pravo sa fondom časova 2+0 u zimskom semestru i Uvod u porodično pravo sa fondom časova 20+ u letnjem semestru.

Molba da se doc. dr Tijana Palkovlјević sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu angažuje za izvođenje nastave i ispita iz predmeta Istorija umetnosti na OAS Komparativne književnosti.

9. Razno

Prof. dr Bilјana Radić Bojanić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 19. godišnjoj konferenciji Odseka za anglistku Univerziteta u Bukureštu u periodu od 7. do 11. juna 2017. godine (prilog).

Prof. dr Bojana Stojanović Pantović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Gracu, Austrija u okviru programa razmene Erazmus+ (prilog).

Dr Dragana Popović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o obeležavanju Dana slovenske pismenosti  i Dana Slavističkog društva Srbije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (prilog).

Doc. dr Nenad Ninković podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o naučno-istraživačkom boravku u Beču od 29. do 31. maja 2017. godine (prilog).

Prof. dr Janko Ramač podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na Međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji u Vroclavu od 14. do 18. marta 2017. godine (prilog).

                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu