Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 7.9.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije prodekana

2.Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća (vidi prilog)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
mr Goran Vasin (vidi prilog)
mr Mihael Antolović (vidi prilog)

Odsek za pedagogiju
mr Marija Jovanović (vidi prilog)
                       
Odsek za psihologiju
mr Jelena Srdanović-Maraš (vidi prilog)
mr Sandra Čačić (vidi prilog)

Odsek za sociologiju
mr Jovana Čikić (vidi prilog)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Marina Kurešević (vidi prilog)
mr Milan Ajdžanović (vidi prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Milica Savić, tema: Politeness as an element of advanced Serbian EFL  learners′ communicative competence (Učtivost kao element komunikativne kompetencije studenata engleskog kao stranog jezika), Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Tatjana Paunović, vanred. prof za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Danijela Budiša, tema: Latentna suicidnost kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci, Komisija: dr Vesna Gavrilov-Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Nikola Vučković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Đorđe Despić tema: Esejistika Miodraga Pavlovića, Komisija: dr Slavko Gordić, profesor emeritus za užu naučnu  oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Dragan Stanić, vanred. prof. za užu naučnu  oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
                       
Kandidat: mr Isidora Popović, tema: Komedija u Srba pre Jovana Sterije Popovića (od početka do 1830), Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Goran Maksimović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti, filozofski fakultet u Nišu

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Nataša Kiš, tema Dopune prideva deadjektivnih imenica, Komisija: dr Vladislava Ružić, red. prof.za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Milorad Radovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Ivana Antonić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Jasmina Moskovljević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Opšta lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

5.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                       
Odsek za srpsku književnost
mr Žaklina Duvnjak-Radić (vidi prilog)

6. Usvajanje Izveštaj o oceni doktorske disertacije (doktorske studije)
                       
Doktorske studije Psihologije
ma Nada Padejski (vidi prilog)

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezika i književnosti
ma Milica Pasula (vidi prilog)
                       
Doktorske studije psihologije
ma Bojana Dinić (vidi prilog)

8. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Gabor Crnković, tema: A Monarchia-irodalom sztereotípiáinak továbbírásai és kultúraközisége a kortárs vajdasági magyar irodalomban (Stereotipi u književnosti Austrougarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama mađarske književnosti u Vojvodini) Komisija: dr Erika Bence, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, predsednik komisije, dr Ištvan Šiling, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Učiteljski fakultet u Subotici, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

Kandidat: ma Gabriela Lodi, tema: Regionalitás és intertextualitás az elmúlt két évtized vajdasági magyar novelláiban (Regionalizam i intertekstualnost novela poslednje dve decenije mađarske književnost u Vojvodini), Komisija: dr Eva Toldi, docent za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, predsednik komisije, dr Katalin Kaić, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku, dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije metodika nastave
Kandidat: ma Otilia Velišek-Braško, tema: Razvoj kompetencije za inkluzivno obrazovanje u sistemu profesionalnog razvoja nastavnika, Komisija: dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Predsednik komisije, dr Josip Ivanović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku, Subotica, dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Tamara Jovanović, tema: Značaj individualnih vrednosti i personifikacije destinacije za izbor mesta i sadržaja odmora. Komisija: dr Olga Hadžić, akademik, za užu naučnu oblast Matematika, Prirodno-mateamatički fakultet u Novom Sadu, predsednik Komisije, dr Ivan Petrović, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beograd i dr Nebojša Majstorović, doc. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

9. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2012/13. godini

Molba Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Segedinu, Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Mirjane Stefanović da tokom školske 2012/2013. godine studentima na grupi za srpski jezik i književnost drži predavanja iz istorije srpske kulture i književnosti.

10. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Akošu Geroldu radi pohađanja pripremnog kursa za sertifikat iz poslovne interkulturalne komunikacije koji će se održati u Londonu u periodu od 24. septembra do 1. oktobra 2012. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Jagodi Topalov radi učešća na 31. godišnjoj konferenciji udruženja TESOL France, koja će se održati u Parizu u periodu od 15. do 18. novembra 2012. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Biljani Radić-Bojanić radi učešća na 31. godišnjoj konferenciji udruženja TESOL France, koja će se održati u Parizu u periodu od 15. do 18. novembra 2012. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustv dr Ivani Đurić-Paunović u periodu od 6. do 8. septembra radi učešća na međunarodnoj konferenciji Re-thinking Humanities and Social Sciences, koja se održava na Sveučilištu u Zagrebu.
                       
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustv prof. dr Aleksandri Izgarjan u periodu od 4. do 6. oktobra 2012. godine radi učešća na konferenciji The beauty of Convention: VIII Internatonal Conference on English and Literary Studies koja će se održati na Filozofskom fakultetu na Cetinju.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Milici Pasuli u periodu od 8. do 14. jula 2012. godine  radi predvođenja grupe od pet studentkinja osnovnih i master studija na šestodnevnoj radionici Nemačka istorija, kultura i jezik u Transilvaniji, koja će se održati u Sibiju, u organizaciji Fondacije za kulturu podunavskih Švaba.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr  Julijani Beli-Genc i ma Milici Pasuli u periodu od 8. do 19. oktobra 2012. godine radi odlaska na Pedagoški fakultet u Frajburgu . Tokom boravka radiće zajedno sa kolegama iz Frajburga  na finalizovanju ovogodišnjih projekata, a Milica Pasula će osim toga svoj boravak iskoristiti za skupljanje neophodne literature u Univerzitetskoj biblioteci za dalji rad na doktorskoj disertaciji. Prof. dr Julijana Beli –Genc,kao koordinatorka saradnje sa srpske strane, radiće sa kolegama iz frajburga na planiranju i koncipiranju projekta za narednu godinu.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Ivani Pajić u periodu od 1. do 27. avgusta 2012. godine radi odlaska na jednomesečni studijski boravak u Frajburg. Studijski boravak će se realizovati u okviru ugovora o saradnji između Instituta za nemački jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Frajburgu  i Odseka za germanistiku uz finansijsku podršku fondacije DAAD.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Ani Stipančević u periodu od 1. do 27. avgusta 2012. godine radi prikupljanja literature zadoktorske studije. Studijski boravak će se realizovati u okviru ugovora o saradnji između Instituta za nemački jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Frajburgu  i Odseka za germanistiku uz finansijsku podršku fondacije DAAD.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvoprof. dr Oliveri Gajić i Biljani Lungulov u periodu od 5. do 9. oktobra radi učešća na sastanku projektnog tima u okviru Tempus EACEA-Tempus Project-517319. Developing Human Rights Educaton at the Heart of Higher Education,koji će se održati u Podgorici.
Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Matić u periodu od 31.avgusta do 21. septembra 2012. godine zbog privatnih obaveza.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Ljubici Vlahović u periodu od 12. do 28. septembra zbog porodičnih razloga.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Draganu Kokoviću, prof. dr Boži Miloševiću, prof. dr Srđanu Šljukiću, doc. dr Žolt Lazaru, doc. dr Valentini Sokolovski i mr Snežani Stojšin u periodu od 1. do 2. septembra radi učestvovanja na naučnom skupu Sto godina sociologije u Srbiji koji će se održati u Beogradu.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Draganu Kokoviću, prof. dr Srđanu Šljukiću i mr Snežani Stojšin u periodu od od 6. do 8. septembra 2012. godine radi učešća na 18. međunarodnom naučnom skupu Vlasinski susreti koji će se održati u Vlasotincu.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da se odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Pešikan-Ljuštanović u periodu od 5. do 9. septembra 2012. godine radi učešća na međunarodnom naučnom skupu Osam vekova manastira Mileševe, koji će se održati u Prijepolju od 6. do 8. septembra 2012. godine.

11. Saglasnoti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Olgi Panić Kavgić za učešće na konkursu radi dobijanja stipendije za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku u okviru programa WUS Austria.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Aleksandru Kavgiću  za učešće na konkursu radi dobijanja stipendije za jednomesečni studijski boravak na Univerzitetu u Insbruku u okviru programa WUS Austria.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Akošu Geroldu za prijavljivanje na konkurs za Hubert H. Humphrey Fellowship Program, koji sponzoriše američka vlada kroz Međunarodni institut za obrazovanje.

Molba Odsek za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za odlazak na razmenu studentkinjama Engleskog jezika i književnosti: Banford Brigiti, Vajda Ziti iTatjani Jovanović.

Molba Odsek za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za odlazak na razmenu studentkinji četvrte godine Anglistike Ivani Simić u periodu od 1.9.2012. do 12.7.2013. godine. U tom periodu boraviće na Državnom univerzitetu u Gracu, Austrija.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost mr Jeleni Kleut i Smiljani Milinkov da učestvuju na Četvrtoj evropskoj komunikološkoj konferenciji u Istanbulu od 24. do 27. oktobra 2012. godine.

Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost prof. dr Dubravki Valić-Nedeljković i doc. dr Dejanu Pralici da učestvuje na Konferencji pod nazivom Filozofija medija koja će se održati u Opatiji u periodu od 19. do 22.9.2012. godine.

Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da da saglasnost dr Dubravki Valić-Nedeljković, mr Jeleni Kleut, mr Brankica Drašković i Smiljani Milinkov da učestvuje na konferenciji koja će se održati u Sarajevu u periodu od 28. do 30.9.2012. godine.

Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost za štampanje studentskog časopisa KOD.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje međunarodnog naučnog skupa Les étudesfrançaises-Delapensée à sonexpressionkoji će se održati na Filozofskom fakultetu 9. i 10. novembra 2012. godine.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost doc. dr Valentini Sokolovskoj da učestvuje na međunaordnom naučnom skupu Applied Statistics koji će se održati na Bledu u periodu od 23. do 26. septembra 2012. godine.

Molba Odseka za sociologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost studentkinji Mariji Gavrilov za odlazak na American University u okviru programa razmene studenta u periodu od 18.8.2012. do maja 2013. godine.

Molba Odseka za sociologiju da Nastavno-naučno veće da saglasnost za objavljivanje zbornika Analiza socijalnih mreža 2. Izdavač zbornika  bio bi Filozofski fakultet, a troškovi štampanja zbornika bi se platili od materijalnih  sredstava projekta Značaj participacije u društvenim mrežama za prilagođavanje evrointegracijskim procesima. Recenzenti ovog zbornika su: prof. dr Pavle Milenković, prof. dr Ljubiša Despotović i prof. dr Mirko Savić.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Ani Makišovoj da učestvuje na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Slovačkoj koja će se održati u periodu 8. do 10.oktobra 2012.godine.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnot prof. dr Ani Marić da učestvuje na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Slovačkoj koja će se održati u periodu 8. do 10.oktobra 2012.godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
                       
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku da Nastavno-naučno veće da saglasnost za boravak prof. dr Milorada Pupovca (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) na Filozofskom fakultetu u drugoj polovini oktobra 2012. godine. Profesor Pupovac će održati predavanje za nastavnike i studente Filozofskog fakulteta: Jezična politika u postjugoslovenskim zemljama u historijskoj usporedbi.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za učestvovanje u Programu Marai Fonda za nacionalnu kulturu Republike Mađarske radi donacije za nabavku knjiga.

Molba Univerziteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje regionanog skupa Campus Europae „Humanities and Social  Sciences, koji će se od 28. – 29. septembra 2012. godine.

Molba autora monografije Biblioteke i identitet: prolegomena za istoriju modernog srpskog bibliotekarstva, prof. dr Gordane Stokić-Simončić, Filološki fakultet, Beograd i prof. dr Željka Vučkovića, Pedagoški fakultet, Somboru  da Filozofski fakultet bude suizdavač monografije. Filozofski fakultet neće imati bilo kakve finansijske obaveze. Autori se obavezuju da Biblioteci Filozofskog fakulteta besplatno ustupe deset primeraka odmah po izlasku knjige iz štampe.

12. Ekvivlanecija predmeta studenta na razmeni
           
Marija Stojanović (vidi prilog)
Bojana Ristić (vidi prilog)

13. Razno

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu