Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
7. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 7. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u UTORAK 9.7.2013. godine sa početkom u 10 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje preliminarne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih stuija za školsku 2013/14. godinu

3. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Nastavno-naučnog veća


4. Usvajanje zapisnika sa Kolegijuma održanog 21.6.2013. godine


5. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za psihologiju
mr Slavica Adamović-Zdravković

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Mirjana Petrović-Savić

6. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost

Kandidat: mr Nadija Rebonja, tema: Romani Ćamila Sijarića između nacionalnog i modernog, Komisija: dr Olivera Radulović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Slavko Gordić, profesor emeritus, dr Jovan Delić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd.

7. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
mr Jelena Jerković

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
ma Ivana Čančar
ma Nada Buzadžić

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: Nataša Gojković, tema: Društvena uslovljenost psihološkog profila književnog lika u viktorijanskom i modernističkom romanu, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, predsednik Komisije, dr Zorica Đergović-Joksimović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika, dr Ivana Đurić-Paunović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za slavistiku
Slobodanka Marković

11. Usvajanje izveštaja o podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

Odsek za anglistiku
Maja Grbović

12. Odsustva

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Valentini Sokolovskoj u periodu od 22. do 25. septembra 2013. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji Applied Statistics 2013, koja će se održati na Bledu, Slovenija.

13. Saglasnosti

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Sunčici Zdravković za učešće u organizaciji 37. evropske konferencije za vizuelnu percepciju, Odsek za psihologiju bio bi suorganizator zajedno sa kolegama sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Konferencija će biti održana u Sava Centru u periodu od 24. do 28. avgusta 2014. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za saradnju sa dečijom ustanovom Dečja radost u Irigu radi realizacije projekta Centra za primenjenu psihologiju koji bi imao za cilj podsticanje razvoja kognitivnih i kreativnih potencijala dece predškolskog uzrasta.

Odsek za rumunistiku
Molba Odseka za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje ma Ivane Janjić, studentkinje doktorskih studija, na sledećim kursevima: Savremeni rumunski jezik 1, Savremeni rumunski jezik 3, Savremeni rumunski jezik 7, Rumunski jezik po izboru1, pod mentorstvom prof. dr Laure Spariosu u zimskom semestru školske 2013/14. godine.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje ma Miloša Jocića, studenta doktorskih studija, na kursu Kreativno pisanje u zimskom semestru školske 2013/14. godine pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova

Predlog Kancelarije za međunarodnu saradnju Nastavno-naučnom veću da se uspostavi saradnja sa Univerzitetom u Gracu.

14. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dragana Kokovića za izvođenje nastave, ispita i konsultacija iz  izbornog predmeta Sociologija i Sociologija obrazovanja, prof. dr Dušanke Mitrović za izvođenje nastave, ispita i konsultacija iz predmeta Razvojna i pedagoška psihologija, Psihologija učenja i Psihologija obrazovanja, prof. dr Nebojše Majstorovića za izvođenje nastave, ispita i konsultacija iz predmeta  Psihologija u turizmu i doc dr Ksenije Šulović za izvođenje nastave, ispita i konsultacija iz predmeta Španski jezik u školskoj 2013/14. godini.

15. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini

Molba Centra za jezike Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini:
1. Li Ja, lektor za kineski jezik;
2. Žoao Enrikes, lektor za portugalski jezik;
3. Ajnur Tunabojlu, lektor za turski jezik.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Marte Součkove, lektora za slovački jezik u školskoj 2013/14. godini.

16. Predlog za izmenu i dopunu Statuta Filozofskog fakulteta

 

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s. r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu