Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 10.9.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED 

1.Informacija prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Preraspodela slobodnih budžetskih mesta nakon 2. upisnog roka
4. Imenovanje Komisije za izmenu i dopunu Statuta Fakulteta radi usklađivanja sa izmenama Zakona o visokom obrazovanju
5.  Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                               mr  Zorica Nikitović
Odsek za srpsku književnost:
               mr Predrag Todorović
6.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
                Odsek za komparativnu književnost:
Kandidat: mr Vladimir Gvozden, tema: Hronotop susreta u srpskom putopisu 1914-1939,  Komisija: dr Miodrag Radović, red. prof. za užu naučnu oblat Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Mladen Šukalo, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska književnost, Filozofski fakultet u Banja Luci, i dr Gojko Tešić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti  sa teorijom književnosti.
                Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Saša Todorović, tema: Uloga direktora škole u primeni pedagoških inovacija, Komisija: dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Spomenka Budić, docent za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogadu.
                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: mr Rajka Uljmanski, tema: Marko Maletin – život i delo, Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milo Lompar, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu i dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

                Odsek za hungarologiju:
Kandidat: mr Marija Pastor Kiči, tema: A mai vajdasáagi magyar napi sajtó és elektronikus média informatív szövegeinek szintaktikai, intonációs és kommunikatív jallemzői (Komunikativne osobine sintaktičke i intonacijske strukture informativnih tekstova u aktuelnoj vojvođanskoj mađarskoj dnevoj štampi i elektronskim medijima), Komisija: dr Laslo Molnar-Čikoš, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, mentor, dr Marta Čeh, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika i dr Ištva Šiling, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici,
7. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti teme kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
                Odsek za istoriju:
Kandidat: mr Aleksandar Krstić, tema: Članovi dinastija jugoistočne Evrope u srednjovekovnoj Ugarskoj, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika i dr Đuro Tošić, red. prof., naučni savetnik, za užu naučnu oblast Medijevistika, Istorijski institut SANU u Beogradu.
8. Produženje roka za izradu doktorske disertacije
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba mr Željka Markovića za produženje roka za izradu doktorske disertacije pod naslovom Semantika i sintaksa glagola vizuelne percepcije u srpskom i slovenačkom jeziku do 6.10.2011. godine.
9. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza
                Odsek za anglistiku:
                                Aleksandar Jagrović (magistar književnih nauka)
                               Gordana Lalić-Krstin (magistar lingvističkih nauka)
                               Bojana Šobot (magistar lingvističkih nauka)
                Odsek za istoriju:
                               Omer Trnovac (magistar istorijskih nauka)
                               Miloš Savin (magistar istorijskih nauka)
                               Eva Tatić (magistar istorijskih nauka)
                Odsek za pedagogiju:
                               Maja Kuč (magistar pedagoških nauka)
                Odsek za psihologiju:
                               Jelena Miklja (magistar psiholoških nauka)
                Odsek za romanistiku:
                               Brane Milašinović (magistar filoloških nauka)
Odsek za slavistiku:
               Melina Panaotović (magistar književnih nauka)
               Slobodanka Perkučin (magistar filoloških nauka)   
               Jelena Faj-Lukić (magistar književnih nauka)
Odsek za srpski jezik i lingvistika:
                Dragana Graovac (magistar filoloških nauka)
                Ljiljana Milićević- Matić (magistar filoloških nauka)
               Marija Tir-Borlja (magistar filoloških nauka)
Karmela Rakić (magistar filoloških nauka)
Gordana Mutić (magistar filoloških nauka)
Nada Jaćimović (magistar filoloških nauka)
Odsek za srpsku književnost:
                                Žana Stević (magistar književnih nauka)
                                Nataša Belić (magistar književnih nauka)
                                Žana Pejanović (magistar književnih nauka)
                                Snežana Klepić (magistar književnih nauka)
                                Milijana Pejaković (magistar književnih nauka)
                               Mirjana Stanić (magistar književnih nauka)             
               

10.  Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
Odsek za anglistiku:
               Mirjana Jovićević
Odsek za pedagogiju:
               Milena Bogdanović
Odsek za filozofiju:
                Aleksandar Krstić
11. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze
                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: Ivan Golušin, tema: Novinska pozorišna kritika o dramama: Maratonci tre počasni krug, Sabirni centar i Urnebesna tragedija Dušana Kovačevića i njene žanrovsek odliike, Komisija: dr Sofija Košničar, vanred. prof. za užu naučnu oblas Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Vesna Krčmar, docent za užu naučnu oblast Kulturno-istorijske nauke, Akademija umetnosti u Novom Sadu.
12. Promena mentora za izradu magistarske teze
                Odsek za germanistiku:
Za novog mentora za izradu magistarske teze Jasmine Đonlagić pod naslovom Njemačka lirika u bosanskohercegovačkim književnim časopisima od 1878. do 1918. godine, umesto prof. dr Julijane Beli-Genc predlaže se doc. dr Nikolina Zobenica.
13. Angažovanje lektora-stranaca u šk. 2010/11. godini
                Odsek za slavistiku:
Zahtev Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje mr Miloša Valigurskog lektora-stranca  za poljski jezik u šk. 2010/11. godini.
Odsek za romanistiku:
Zahtev Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje Marije Hose Nadal Lopez lektora-stranca za španski jezik u šk. 2010/11. godini.

Zahtev Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje Florijana Ferea lektora-stranca za francuski jezik u šk. 2010/11. godini.
14. Saglasnost našim nastavnicima i saradnicima za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.
Molba  Akademije umetnosti iz Novog Sada za angažovanje jednog nastavnika koji bi počev od šk. 2010/11. godine mogao biti angažovan za izvođenje nastave iz predmeta Istorija mađarske drame i pozorišta na osnovnim akademskim studijama Departmana dramskih umetnosti, studijski program Gluma na mađarskom jeziku, na nedeljnim fondom časova(2+0).
15. Saglasnost za angažovanje nastavnia sa nepunim radnim vremenom u šk. 2010/11. godini
                Odsek za komparativnu književnost:
Molba Odseka za komparativnu književnost  Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje, sa nepunim radnim vremenom, dr Tatjane Starodoubcev, docenta za užu naučnu oblast Istorija umetnosti, Akademije umetnosti u Novom Sadu za izvođenje nastave na osnovnim studijama iz izbornih predmeta iz oblasti Istorija umetnosti.
                Odsek za srpsku književnost:
Molba Odseka za srpsku književnost  Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje za predmet: Narodna književnost, doc. dr Jasmine Jokić, do okončanja izbora u zvanje.
16. Saglasnosti                  
Odsek za anglistiku
Molba mr Biljane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sredstva radi odlaska na konferenciju koju organziuje Univerzitet na Kipru, (Nikozija) u periodu od 3. do 5.12.2010. godine gde će izlagati rad pod naslovom „E-Collaboration at the tertiary level“.
                Odsek za istoriju:
Molba dr Momira Samardžića Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da konkuriše kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, za sredstva radi odlaska na međunarodnu konferenciju, sa prihvaćenim referatom, u NjU Delhi (Indija).

                Odsek za pedagogiju:
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografske publikacije pod naslovom „Građansko obrazovanje za demokratiju“.
Recenzenti su:
prof. dr Grozdanka Gojkov (Beograd)
prof. dr Milica Andevski (Novi Sad)
prof. dr Mitja Krajnčan (Ljubljana).
                Odsek za rumunistiku:
Molba doc. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost radi učešća na međunarodnoj konferenciji Kulturni prostor i arhaični fond koja se održava u periodu od 15. do 18. septembra 2010. godine,  u Baja Mare (Rumunija).

Molba mr Virđinije Popović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost radi učešća na međunarodnoj konferenciji Kulturni prostor i arhaični fond koja se održava u periodu od 15. do 18. septembra 2010. godine,  u Baja Mare (Rumunija).

Molba Rodike Ursulesku-Miličić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost radi učešća na međunarodnoj konferenciji Kulturni prostor i arhaični fond koja se održava u periodu od 15. do 18. septembra 2010. godine,  u Baja Mare (Rumunija).
                Odsek za slovakistiku:
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da mr Zuzani Tirovoj da saglasnost za učešće na naučnoj konferenciji sa referatom „Mýity o vojvodinskej slovenčine“ koja će se održati u Bratislavi (Slovačka) u periodu od 24. do 26. novembra 2010. godine.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da Jasni Uhlarik da saglasnost za učešće na naučnoj konferenciji sa referatom „Priestorové metafory v slovenskm jazyku“ (Prostorne metafore u slovačkom jeziku) koja će se održati u Bratislavi (Slovačka) u periodu od 24. do 26. novembra 2010. godine.

Molba Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara Nastavno-naučnom veću da Filozofski fakultet bude suorgazitator i da da pozitivno mišljenje u svrhu konkurisanja kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za održavanje 5. međunarodne konferencije pod naslovom „KONTEKST“. Na konferenciji se prezentiraju i naučni rezultati u vezi pokrajinskog projekta „Interkulturna kontekstualizacija vojvođanske mađarske književnosti“, a osim toga sa referatom su prisutni i inostrani gosti-profesori (Maribor, Vesprem, Pečuj). Predsednik kolegijuma je prof. dr Eržebet Čanji.
17. Imenovanje novog zamenika šefa Odseka za germanistiku
                Odsek za germanistiku:
Odsek za germanistiku moli Nastavno naučno veće da  umesto zamenika šefa mr Gordane Ristić imenuje doc. dr Nikolinu Zobenicu.
18. Predlog kandidata za dodelu Oktobarska nagrada
                Odsek za pedogogiju:
                               Prof. dr Milka Oljača
19. Razmena studenata
                Odsek za romanistiku:
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost studentkinji Tijani Milinski da u okviru studentske razmene sluša četvrtu godinu studija na Univerzitetu u Gracu (Austrija).
20. Gostovanja
                Odsek za slovakistiku:
Odsek za slovakistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će u periodu od 17. do 23 oktobra 2010. godine na našem Fakultetu boraviti Erika Brtáñová, Eva Jenčíková, L’ubica Somolayová, Adelaida Mezeiová i Dana Hučková u okviru bilateralnog naučnog projekta.
Projekat finansira Ministarstvo za nauku i tehnooški razvoj.

21. Odsustva
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri odsustvo asistentkinji Tamari Borovici u periodu od 27.9. do 12.10.2010. godine radi odlaska na Institut East Side u Njujorku gde će pohađati prvi modul online kura Socijalne terapije.
22. R a z n o

23. D o p u n a:

Izmene i dopune studijskog programa master diplomskih studija Engleskog jezika i književnosti.

24. D o p u n a:

24. Izmena i dopuna studijskog programa doktorskih studija Metodike nastave.

 

                               
               Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

               Za Dekana Filozofskog fakulteta
          prodekan za međunarodnu saradnju i nauku 

               Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu