Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 9.9.2011. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

 

DNEVNI RED

 

1.Informacije prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća
3. Usvajnje konačne rang liste za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2011/12. godine posle drugog upisnog roka i preraspodela eventualno slobodnih budžetskih mesta
4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
               Odsek za anglistiku:
                              mr Nataša Milivojević

               Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
                              mr Andrej Pešikan
                              mr Željko Marković

5. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

               Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Zorica Ćirić, tema:Književni opus Oskara Vajlda: potvrda ili negacija osnovnih principa estetizma, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zorica Đergović- Joksimović, doc. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Radojka Vukčević, red prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet Beograd.

Kandidat: mr Jelena Spasić, tema: Engleski avanturistički roman XVIIIi XIX veka: kulturološki kontekst i žanrovsko određenje. Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, prof. dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i akademik Svetozar Koljević, red. prof. za užu naačnu oblast Engleska književnost.

Kandidat: mr Mira Milić, tema: Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku (na primerima književnih i novinskih tekstova), Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu i dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

                Odsek za romanistiku:
Kandidat: mr Diana Popović, tema: Kanadska frankofona književnost u srpskim prevodima, Komisija: dr Ljiljana Matić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika,mentor,  dr Jelena Novaković, red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost, Filološki fakultet u Beogradu, dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika.

Kandidat: mr Tatjana Đurin, tema: Srpski prevod Rableovog dela Gargantua i Pantagruel iz perspektive modernih traduktoloških pristupa: etnocentričnost, hipertekstualnost, doslovnost. Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor,  dr Tamara Valčić-Bulić, doc. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Veran Stanojević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Francusk i jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

                Odsek za slovakistiku:
Kandidat: mr Zuzana Čižikova, tema: Književno delo Jana Labata (LiterárnatvorbaJánaLabátha), Komisija: dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Katarina Maružova-Šebova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Visoka pedagoška škola u Segedinu, dr Jarmila Hodolič, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika i dr Adam Svetlik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika.

                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: mr Natalija Ludoški, tema: Književnokritičko i naučno delo Mladena Leskovca. Komisija: dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Milo Lompar, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet u Beogradu.
               
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Kandidat: mr Gordana Bursać, tema: Struktura leksikon lektire za srpski jezik od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Komisija: dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Veljko Brborić, doc. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije
                Odsek za anglistiku:
                               mr Tatjana Milićev
                Odsek za istoriju:
                               mr Dragan Tešić
               Odsek za sociologiju:
                               mr Jovana Čikić

7.Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze
               Odsek za anglistiku:
                               Ira Čop (magistar književnih nauka)

8. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze
                Odsek za germanistiku
                               Lana Kabić

9. Saglasnosti nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena na drugim fakultetima u školskoj 2011/12. godini
                                Molba Filološkog fakulteta u Beogradu da se da saglasnost sledećim nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena u školskoj 2011/12. godini:
                                dr Edita Andrić, redovni profesor za izvođenje nastave iz predmeta Mađarski jezik 1-2, 3-4,
                                dr Kornelija Farago, redovni profesor za izvođenje nastave iz predmeta Mađarski jezik 7-8,
                                dr Eva Harkai Vaš, redovni profesor za izvođenje nastave iz predmeta Mađarska književnost 5-6,
                                dr Laslo Molnar Čikoš, redovni profesor za izvođenje nastave iz predmeta Mađarski jezik 5-6, 7-8,

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

                Molba prof. dr Žarka Bošnjakovića za rad do 1/3 punog radnog vremena na Filološkom fakultetu u Beogradu radi izvođenja nastave iz predmeta Terenska lingvistika.

10 Saglasnosti nastavnicima za rad do jedne trećine punog radnog vremena na drugim fakultetima u školskoj 2010/11. godini

Molba Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu za angažovanje doc. dr Dragane Drobnjak za održavanje ispita u školskoj 2010/11. godini.

11. Angažovanje nastavnika sa drugih Fakulteta u školskoj 2011/12. godini do 1/3 punog radnog vremena

                Molba koordinatora dokotrskih studija Metodike nastave za angažovanje nastavnika za rad na studijskom programu doktorskih studija:

- mr Emilija Stanković, vanredni profesor, za predmet Metodika nastave muzičke kulture (Akademija umetnosti, Novi Sad)
- dr Branko Krsmanović, redovni profesor, za predmet Teorija i metodike fizičkog vaspitanja (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Novi Sad)
- dr Svetlana Španović, vanredni profesor, za predmet Metodika nastave društvenih nauka (Pedagoški fakultet, Sombor)
- dr Mitja Krajnčan, vanredni profesor, za predmet Alternative institucionalnog obrazovanja (Pedagoški fakultet, Univerzitet u Ljubljani)
- dr Neven Hrvatić, redovni profesor, za predmet Interkulturalni kurikulum (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
- dr Sanja Filipović, za predmet Metodika nastave likovne kulture (Fakultet likovnih umetnosti Univerzitet umetnosti u Beogradu).

12. Saglasnosti  

Molba prof. dr Lajoša Genca, rukovodioca projekta za učešće na Konkursu Pokrajinskog sekratarijata za nauku i tehnološki razvoj za kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini pod naslovom : EVALUACIJA PROJEKTA UVOĐENjE DVOJEZIČNE NASTAVE NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU U USTANOVAMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

               Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglsitiku Nastavno-naučnom veću za saglasnost za izdavanje tematskog zbornika pod naslovom Virtuelne interakcije i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti. Urednik Zbornik je doc. dr Biljana Radić-Bojanić, a recenzenti su prof. dr Biljana Mišić-Ilić, prof. dr Predrag Novakov i doc. dr Tatjana Đurović.

               Odsek za medijske studije:
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću za saglasnost za uspostavljanje nastavno-naučne saradnje Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta i Pravnog fakulteta "Justijan Prvi", Univerziteta "Sveti Ćiril i Metodije" iz Skoplja.

Molba Odsek za medijske studije da da saglasnost da Bror Salmelin održi predavanje istraživačkom timu Digitalne medijske tehnologije i društvenoobrazovne promene koje će se održati 17.9.2011. godine.

               Odsek za rumunistiku
Molba Odsek za rumunistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Rodiki Ursulesku-Miličić i mr Virđiniji Popovića za učešće na Međunarodnom naučnom skupu iz onomastike koji će se održati u Baja Mare u periodu od 18. do 22. septembra 2011 godine.

               Odsek za slovakistiku:
Molba Odsek za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost mr Zuzani Tirovoj za učešće na naučnoj konferenciji koja će se održati u Banskoj Bistrici u periodu od 30. novembra do 2. decembra 2011. godine.

Molba Odsek za slovakistiku Nastavno-naučnom  veću da da saglasnost Jasni Uhlarik za učešće na naučnoj konferenciji koja će se održati u Banskoj Bistrici u periodu od 30. novembra do 2. decembra 2011. godine.

               Odsek za sociologiju
Molba prof. dr Srđana Šljukića za saglasnost za učešće u komisiji za ocenu podobnosti teme doktorske disertacije kandidatkinje Radmile Lazović na Biotehničkom fakultetu u Ljubljani.

               Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Odseka za Srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za boravak prof. dr Milorada Pupovca sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu  u periodu od 12. do 19. oktobra 2011. godine. U toku svog boravka profesor Pupovac će održati predavanje za nastavnike i studente Filozofskog fakulteta.

               Odsek za hungarologiju:
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učestvovanje u programu Marai Fonda za nacionalnu kulturu Republike Mađarske radi dobijanja donacije za nabavku knjiga za seminarsku biblioteku.
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za konkurisanje kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje održavanja naučnog skupa mađarskih lingvista, koji se tradicionalno organizuje na Odseku u novembru.
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za potpisivanje ugovora sa Izdavačkom kućom Noran Libro koji se odnosi na izdavanje dve knjige Ervina Šinka.

13. Saglasnost za ekvivalenciju predmeta
                Odsek za medijske studije:
                               Ksenija Pavkov
                               Zoran Bibić
                               Vuk Kešelj

14. Imenovanje Odbora za dodelu nagrada Fakulteta i pokretanje Poziva za podnošenje prijava za dobijanje nagraade za najboljeg mladog istraživača ili studenta doktorskih studija Fakulteta za 2011. godinu

15. Odsustva

               Odsek za pedagogiju
Molba prof. dr Milice Andveski, prof. dr Olivere Gajić i doc. dr Spomenke Budić za plaćeno odsustvo u periodu od 19. do 23. septembra 2011,. godine radi posete Univerzitetu u Ljubljani i učešća na sastancima i seminarima u okviru Tempus projekta 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Biljani Lungulov, asistentu, u periodu od 12. do 16. septembra 2011. godine radi studijske posete Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru bilateralnog projekta: Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska – Srbija.

               Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku da mr Zuzani Tirovoj i Jasni Uhlarik, odobri plaćeno odsustvo u periodu od 29. novembra do 3. decembra 2011. godine radi učešća na naučnoj konferenciji koja će se održati u Banskoj Bistrici.

               Odsek za srpsku književnost:
Molba prof. dr Ljiljane Pešikan Ljuštanović, Nastavno-naučnom veću da joj odobri odsustvo od 12. do 21. septembra 2011. godine iz zdravstvenih razloga.

               Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku da prof. dr Ivani antonić, prof. dr Nadi Arsenijević, doc. dr Dušanki Zvekić-Dušanović, doc. dr Milivoju Alanović, mr Milanu Ajdžanoviću za učešće na 4 međunarodnom naučnom simpozijumu koji se održava od 6. do 8. oktobra 2011. godine u Gracu.

16. Razno

Odsek za hungarologiju obaveštava Nastavno-naučno veće da će Odsek u zimskom semestru školske 2011/12. godine sprovesti sledeće aktivnosti:
                - obeležavanje Dana Katedre za mađarski jezik i književnost
                - oragnizovanje naučnog skupa mađarskih lingvista
                - organizovanje akreditovanog seminara za nastavnike mađarskog jezika i književnosti
                - gosotvanje dva strana predavača o čemu će Veće biti naknadno obavešteno.

Odsek za anglistiku obaveštava Nastavno-naučno veće da će studntkinje Bojana Ristić i Marijana Stojanović pohađati zimski semestar školske 2011/12. godine na Univerzitetu u Klagenfurtu po osnovu bilateralne saradnje Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Klagenfurtu.

Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

 

                                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                               Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu