Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 12.10.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Konstituisanje novog saziva Nastavno-naučnog veća Fakulteta (vidi prilog)

1a.Novi članovi šefovi Odseka u periodu od 2012. do 2015. godine - potvrđivanje izbora (vidi prilog)

2.Informacije dekana i prodekana

3.Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća (vidi prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Dejan Pajić, tema: Efikasnost, skalabilnost i korisničke preferencije različitih modela klasične i vizuelne pretrage podataka, Komisija: dr Pero Šipka, red. prof. u penziji za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Miloš Radovanović, docent za užu naučnu oblast Računarske nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.

5.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
mr Mira Jovanović (vidi prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Edita Klimenta, tema: Uticaj britanskih humorističkih serija na izgovor kod učenika u osnovnoškolskom uzrastu, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Tatjana Paunović, vanred. prof, za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.
                             
Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Milica Tomić, tema: Tematski, motivski, stilski i žanrovski refleksi usmene književnosti u stvaralaštvu za decu Branka V. Radičevića, Komisija: dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Marija Kleut, profesor emeritus, dr Zorica Hadžić, docent za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Zorana Opačić, docent za užu naučnu oblast Uvod u tumačenje književnosti i Književnost za decu i mlade, Učiteljski fakultet u Beogradu.

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: ma Filip Krčmar, tema: Torontalska županija 1860-1918. godine, Komisija: dr Zoltan Đere, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik komisije, dr Miloš Jagodić, docent, za užu naučnu oblast Opšta istorija novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Branko Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: ma Milena Stipić, tema: Značaj moralnih i liderskih svojstava za ostvarenje darovitosti, Komisija: dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu, predsednik komisije, dr Jovana Milutinović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Aleksandar Stojanović, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu, dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

Kandidat: ma Biljana Lungulov, tema: Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja, Komisija: dr Zoroslav Spevak, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik komisije, dr Biljana Bodroški Spariosu, docent za užu naučnu oblast Opšta pedagogija sa metodologijom i istorijom pedagogije, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija i dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

8. Donošenje odluke o pokretanju poziva za dodeljivanje godišnje nagrade najboljem mladom istraživaču ili studentu doktorskih studija Filozofskog fakulteta u 2012. godini (vidi prilog)

9. Predlog za dodelu zvanja profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2012/13. godini

10.Izbor novih članova za uredništvo Godišnjaka Filoozofskog fakulteta (vidi prilog)

11. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Biljani Radić-Bojanić u periodu od 10. do 20. jula 2013. godne radi odlaska u Hat Jai, Tajland. Svrha putovanja je naučno istraživanje u okviru bilateralnog projekta između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Hat Jaiju.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Vladimiru Baroviću u periodu od 6. do 12. oktobra 2012. godine radi odlaska u Strazbur na Svetski forum demokratije.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo Mariu Liguoriu u periodu od 14. do 28. septembra 2012. godine kako bi mogao da se posveti traženju literature i pisanju doktorske disertacije.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Matić u periodu od 15. do 22. oktobra 2012. godine  radi odlaska u Edirne (Turska), na međunarodni naučni skup.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno- naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Jasni Uhlarik u periodu od 4. do 8. decembra 2012. godine radi učešća na naučnoj konferenciji Kolokvijum mladih lingvista 22 koja će se održati od 5. do 7. decembra 2012. godine na Univerzitetu „Konstantina Filozofa“ u Njitri (Slovačka).

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno- naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Zuzani Tirovoj u periodu od 4. do 8. decembra 2012. godine radi učešća na naučnoj konferenciji Kolokvijum mladih lingvista 22 koja će se održati  od 5. do 7. decembra 2012. godine na Univerzitetu „Konstantina Filozofa“ u Njitri (Slovačka).

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Draganu Kokoviću i prof. dr Božu Miloševiću u periodu od 10. do 11. oktobra 2012. godine radi učešća na 26. simpozijumu –dani Sretena Vukosavljevića koji će se održati u Prijepolju.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Iren Lanc u periodu od 15. do 17. novembra 2012. godine radi učešća na naučnom skupu lingvista i etnologa koji će se održati u Lendavi (Slovenija).

Molba dr Nataše Jovanov, angažovana na Fakultetu u okviru akcije Pravo na prvu šansu, mentor doc. dr Radmila Bodrič, Nastavno-naučnom veću da joj odobri odsustvo u periodu od  19. do 20. septembra 2012. godine radi učešća na 8. međunarodnoj konferenciji formalnog pristupa južnoslovenskim i balkanskim jezicima koji će se održati u Dubrovniku (Hrvatska). 

Molba dr Nataše Jovanov, angažovana na Fakultetu u okviru akcije Pravo na prvu šansu, mentor doc. dr Radmila Bodrič Nastavno-naučnom veću da joj odobri odsustvo u periodu od 7. do 9. oktobra 2012. godine radi učešća na Konferenciji u vezi sa pregledom napretka učenja jezika u okviru Campus Europae, koja će se održati u Nikoziji (Kipar).

Molba dr Nataše Jovanov, angažovana na Fakultetu u okviru akcije Pravo na prvu šansu, mentor doc. dr Radmila Bodrič Nastavno-naučnom veću da joj odobri odsustvo u periodu od 12. do 14. oktobra 2012. godine radi učešća 4. međunarodnom kongresu Primenjena lingvistika danas-Izazovi modernog doba,koji će se održati na Filološkom fakultetu u Beogradu.

12.Izbor upravnika Centra za jezike

13. Saglasnoti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Gordane Petričić (u penziji) za školsku 2012/2013. godinu na master akademskim studijama Engleskog jezika i književnosti za predmet Nastava engleskog na ranom uzrastu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za gostovanje predstavnika prevodilačke profesije Mariana Obšusta, Marka Danielsa, Aleksandra Jankovića i Gorana Bogunovića, na tribini Profesija kulturološkog medijatora povodom manifestacije Evropski dan jezika na Filozofskom fakultetu, 26. septembra 2012. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost studentkinji Engleskog jezika i književnosti, Ivani Ćurguz, za odlazak na razmenu u periodu od 1.10.2012. godine do 14.2.2013. godine na Alpen Adria Univerzitet u Klagenfurtu (Austrija).

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da prof. dr Urlih Engel, eminentni germanista i filolog, profesor emeritus na Univerzitetu u Bonu, u maju 2013. godine održi predavanje na Odseku za germanistiku.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se dr Momir Samardžić angažuje za izvođenje nastave iz sledećih kurseva: Uvod u istorijske studije u zimskom semestru i Metodologija istorijske nauke u letnjem semestru na osnovnim studijama Istorije.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za saradnju sa Gruppo Culturale La Tor, Belgrado di Varmo, Italia (KulturološkagrupaToranj, Beograd kod Varma Udine, Italija).Gruppo Culturale La Tor planira projekat koji bi nosio naziv od Beograda do Beograda, u koji želi da uključi i naučne radnike i studente sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Cilj saradnje bio bi da se izučava prošlost tvrđave Belgrado kod Varma i da se naprave istoriografske paralele i identifikuju veze sa Beogradom u Srbiji. Kao koordinator u ime Odseka za istoriju predložen je dr Đura Hardi.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost asistentu Zoltanu Geleru za istraživački boravak u okviru CEEOUS II network: CII-HU-19-01-0609 International  cooperation in Computer Science, University of Szeged, u trajanju od dve nedelje u toku letnjeg semestra akademske 2012/2013. godine.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje tematskog zbornika Inkluzivno obrazovanje: Obrazovanje za sve. Za recenzente se predlažu: prof. dr Svetlana Španović, prof. dr Šefika Alibabić i prof. dr Zoroslav Spevak.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje tematskog zbornika Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi br.2.  Za recenzente se predlažu: prof. dr Sofija Vrcelj, prof. dr Ljupčo Kevereski i prof. dr Emina Kopas Vukašinović.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje tribine na temu rodnosti, za studentkinje i studente Filozofskog fakulteta, u realizaciji Pedagoškog centra Odseka za pedagogiju i Centra za rodne alternative AlteR iz Novog Sada. Tema na koju bi tribina bila realizovana je Skriveni kurikulum školskih udžbenika.

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje tribine na temu rodnosti, za studentkinje i studente Filozofskog fakulteta, u realizaciji Pedagoškog centra Odseka za pedagogiju i Centra za rodne alternative AlteR iz Novog Sada. Tema na koju bi tribina bila realizovana je Šta o rodnosti poručuju crtani filmovi i bajke.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za publikovanje monografije Tri imena za jedno odrastanje: Pavle, Pal, Paul nastale tokom rada na pokrajinskom projektu Stavovi, uloge, vrednosti: transgeneracijska perspektiva. Autor monografije je prof. dr Ivan Jerković, a recenzenti su dr Tatjana Stefanović-Stanojević, Filozofski fakultet u Nišu, dr Svetlana Španović, Pedagoški fakultet u Somboru i dr Ivana Mihić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za publikovanje monografije Stavovi, uloge, vrednosti: transgeneracijska perspektiva, recenzenti su dr Željka Kamenov, Filozofski fakultet u Zagrebu, dr Lada Marinković, Visoka škola za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu i dr Tatjana Stefanović-Stanojević, Filozofski fakultet u Nišu. 

Molba Odseka za psihologiju nastavno-naučnom veću da da saglasnost za dolazak prof. dr Davida Dozoisa sa Univerziteta Western Ontario,Kanada . Prof. dr Dozois planira posetu Odseku za psihologiju od 18. do 21. novembra 2012. Planirano je da održi predavanje na temu Evidence-based practice (1h), kao i radionicu na temu Kognitivna terapija depresivnih poremećaja (4h).

Odsek za slavistiku
Odsek za slavistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za objavljivanje doktorske disertacije Parodijski plan romana Selo Stepančikovo F.M. Dostojevskog, dr Draginje Ramadanski, u ediciji elektronskih disertacija.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost ma Jasni Uhlarik i mr Zuzani Tirovoj za učešće na naučnoj konferenciji Kolokvijum mladih lingvista 22 koja će se održati od 5. do 7. decembra 2012. godine na Univerzitetu „Konstantina Filozofa“ u Njitri (Slovačka).

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografije doc. dr Marka Škorića i ma Alekseja Kišjuhasa, pod nazivom Evolucija i prirodna selekcija: od Anaksimandra do Darvin , za izdavača Filozofski fakultet. Predlog recenzenata: dr Nikola Tucić, red. prof. IBISS, Univerzitet u Beogradu, dopisni član SANU, dr Mirko Aćimović, red. profesor, dr Dragoljub B. Đorđević, red. prof, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu, dr Biljana Stojković, docent, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizaciju međunarodnog naučnog skupa Diachronic Slavonic Syntax: Language contact vs. internal faktors. Skup bi se održaood 10. do 12. oktobra 2013. godine na našem fakultetu u saradnji sa Odsekom za slavistiku Univerziteta u Regensburgu.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da primi u posetu delegaciju Filološkog fakulteta Univerziteta Plovdiva (Bugarska). Poseta Filozofskom fakultetu je planirana za 24. oktobar, u okviru koje bi naši gosti održali predavanje u terminu od 10:30 do 12:30. Delegacija je izrazila želju da pre toga bude primljena u dekanat Fakulteta.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za sledeće aktivnosti u zimskom semestru u školskoj 2012/2013. godini:

  1. Obeležavanje Dana Katedre za mađarski jezik i književnost (22. oktobar)
  2. Održavanje naučnih skupova (21. do 22. novembra i od 3. do 4. decembra)
  3. Akreditovan seminar za nastavnike mađarskog jezika i književnosti (24. novembar i 8. decembar)
  4. Održavanje vanrednog časa 26. oktobra (predavač dr Amadeo di Francesco, Univerzitet u Napulju).

Molba prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da na kurs Predstave o ženi kao gošće pozove književnice i naučnice Mirjanu Novaković, Emsuru Hamzić, Radmilu Gikić i Svetlanu Tomin.

Molba prof. dr Ljiljane Pešikan-Ljuštanović Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da predavanje na kursu književnost za decu u sredu 17. oktobra ne održi na Filozofskom fakultetu, već u biblioteci Zmajevih dečijih igara, u sklopu manifestacije Susreti u Zmaj Jovinoj 26, gde bi trebalo da govori na temu Deca i detinjstvo u romanima Čarlsa Dikensa.

Molba dr Nataše Jovanov Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da joj se refundiraju troškovi učešća na naučnim konferencijama po ugovoru Pravo na prvu šansu.

14.Saglasnost za promenu mentora za izradu doktorske disertacije

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se umesto dr Gordane Vuksanović, dosadašnjeg mentora za izradu doktorske disertacije mr Snežane Stojšin, pod naslovom Primena analize sadržaja u istraživanjima političke propagande, imenuje prof. dr Božo Milošević.

15. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2012/13. godini

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Zdenke Novović, prof. dr Snežane Smederevac, prof. dr Ivana Jerkovića, prof. dr Dragana Kokovića i mr Dušana Ristića u školskoj 2012/2013. godini na studijskom programu Specijalna rehabilitacija i edukacija.

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Branka Bešlina i mr Nataše Ajdžanović u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje dr Ksenije Šulović i dr Nebojše Majstorovića u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Žarka Bošnjakovića u školskoj 2012/2013 godini.

16.Saglasnost za angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2012/13. godini

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Danke Filipović, prof. dr Vesne Ivetić, prof. dr Feodore Papić-Paljić i prof. dr Aleksandre Nedić sa Medicinskog fakulteta u Novom Sadu u školskoj 2012/2013. godini do 1/3 sa nepunim radnim vremenom.

Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje dr Tatjane Starodubcev sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, za izvođenje nastave na osnovnim studijama iz izbornih predmeta iz oblasti Istorija umetnosti.

Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Nebojše Grubora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, na osnovnim i master studijama u zimskom i letnjem semestru u školskoj 2012/2013. godini.

17.Angažovanje studenata doktorskih studija u realizaciji vežbi

Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se studentkinje doktorskih studija pedagogije angažuju u realizaciji vežbi u skladu sa studijskim programom doktorskih studija Pedagogije:

  1. Jelena Vukićević na predmetima Uvod u pedagogiju 1i2 i Teorije škole, mentor doc. dr Jelena Đermanov;
  2. Borka Majstorović na predmetima Andragogoija 1i2 i Teorijske dimenzije menadžmenta u obrazovanju, mentor prof. dr Milka Oljača
  3. Bojana Marković na predmetima Komparativna pedagogija 1i2 i Nacionalna istorija pedagogije 1i2, mentor prof. dr Milica Andevski.

18. Saglasnost za izmenu izbornih predmeta

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se u školskoj 2012/2013. godini u zimskom semestru izvrši izmena u ponuđenoj grupi izbornih predmeta. Umesto predmeta Osnovi ekologije i zaštite životne sredine koji je držala prof. dr Jelena Kiurski, sa Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, ponudio bi se predmet Ekologija grada koji bi držao prof. dr Ljubinko Pušić. Umesto predmeta Politička geografija koji je držao prof. dr Saša Kicošev, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, ponudio bi se predmet Savremeni demografski procesi koji bi držala doc. dr Valentina Sokolovska.

19. Izmena standarda 7-Uslovi za upis na doktorske studije sociologije (vidi prilog)

20. Angažovanje lektora stranaca

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje Marije Izabele Gasko Gavilan kao lektora za španski jezik.

21. Predlog za zamenu nastavnika na Odseku za psihologiju u školskoj 2012/2013. godini (vidi prilog)

22.Razno

Ma Miroslav Pavlović, asistent Odseka za istoriju, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o studijskom boravku u Instabulu  u periodu od 7. jula do 7. septembra 2012. godine.

Dekan Filozofskog fakulteta
prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu