Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
8. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 8. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 13.9.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana

2. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Informacije o rezultatima upisa studenata u prvu godinu studija u drugom upisnom roku

4. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za psihologiju
mr Valentina Šobot

5. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Diana Prodanović-Stankić tema: Jezički i vanjezički aspekti verbalnog humora u engleskom i srpskom jeziku na primeru filmskih i televizijskih dijaloga: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Duška Klikovac, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Miroslava Maksimović, tema: Psihološki profil pomagača, Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Ivan Jerković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Panta Kovačević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Univerzitet Singidunum, Beogradu.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Viktor Savić, tema: Bogoslužbena leksika u srpskim tipicima od XII do XIVveka, Komisija: dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Tomislav Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Nataša Dragin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

6. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za pedagogiju
mr Sofija Maričić
dr Dragana Malešević

7. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Nela Damjanovski, tema: Serbliš kao hibridni jezik među srpskom dijasporom u Kanadi: svojstva i upotreba, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Biljana Mišić-Ilić, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Dušanka Zvekić-Dušanović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Bojana Popadić, tema: Odnos ranog iskustva i psihološke separacije-individuacije adolescenata, Komisija: dr Marija Zotović-Kostić, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jelica Petrović, docent, za užu naučna oblasPsihologija, dr Ivana Mihić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Nišu.

8. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
mr Irena Golubović-Ilić

9. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Dušan Vejnović, tema: Vanpovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanja, Komisija: dr Petar Milin, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Dejan Todorović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Sunčica Zdravković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: mr Milena Kostić, tema: Sukob političkog i ličnog u Šekspirovim istorijskim dramama, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, predsednik Komisije, dr Zorica Bečanović-Nikolić, docent za užu naučnu oblast Opšta književnost sa teorijom književnosti, Filološki fakultet, Beograd, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
ma Nataša Gojković

Odsek za istoriju
ma Miroslav Pavlović

Odsek za psihologiju
ma Milana Alinčić

11. Molba za produženje roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Strahinje Dimitrijevića Nastavno-naučnom veću da mu se rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Automatsko određivanje vrsta riječi u morfološki složenom jeziku, produži do 20. jula 2015. godine.

Molba mr Ane Genc Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod naslovom Relacije između stres-procesa i ispitne anksioznosti-distorzije u sećanjima na emocije iz prošlih stresnih transakcija produži do 8.10.2015. godine.

12. Imenovanje komisje za ocenu i odbranu magistarske teze

Odsek za istoriju
Kandidat: Žarko Dimić, tema: Tursko osvajanje Srema 1521-1526. godine, Komisija: dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Vladan Gavrilović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Dejan Mikavica, vanr. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Drago Njegovan, viši naučni saradnik, Muzej Vojvodine, Novi Sad.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Milanka Stankić, tema: Kultura izražavanja u nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi, Komisija: dr Ljiljana Petrovački, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Štasni, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Dragana Veljković-Stanković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Metodika nastave, Filološki fakultet, Beograd.

13. Usvajanje programa obrazovanja tokom čitavog života:
1. Program pedagoško, psiholoških i metodičkih kompetencija
2. Program za polaganje dodatnih ispita za izvođenje nastave srpskog jezika kao nematernjeg

14. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo ma Miroslavu Pavloviću u periodu od 29. septembra do 12. oktobra 2013. godine radi učešća na Međunarodnom kongresu turkologa na Istanbulskom univerzitetu.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo dr Đuri Hardiju u periodu od 3. do 16. decembra 2013. godine radi učešća na naučnoj konferenciji Aleksandr Nevskiй: sudьba,эpoha, nasledie koja će se održati povodom 750 godišnjice od smrti kneza Aleksandra Nevskog u Sankt-Peterburgu, Rusija u organizaciji tamošnjeg udržavnog univerziteta.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Ljiljani Matić u periodu od 18. do 24. novembra 2013. godine radi učešća na međunarodnom skupu na Sorboni i na Univerzitetu Pariz-Est.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Dojčilu Vojvodiću u periodu od 9. do 14. oktobra 2013. godine radi učešća na međunarodnoj naučnoj konferenciji Osmi Arnaudovi četeniя, koja će se održati na Rusenskom univerzitetu Angel Kъnčev u Bugarskoj.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za svečano obeležavanje prijema poklon-biblioteke prof. dr Mjuriel Hepel 13. Septembra 2013. godine u 11 časova na mezaninu Centralne čitaonice.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Radmili Bodrič da u periodu od 27. do 28. Septembra 2013. godine učestvuje na 9. Konferenciji sa međunarodnim učešćem Dani primenjene psihologije koja će se održati na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Nataši Milivojević da u periodu od 19. do 21. septembra 2013. godine učestvuje na 6. međunarodnoj konferenciji The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures koja će se održati na Fakultetu za logistiku, Celje, Slovenija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Biljani Radić-Bojanić da u periodu od 19. do 22. septembra 2013. godine učestvuje na konferenciji The I mportance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures koja će se održati na Fakultetu za logistiku, Celje, Slovenija.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Vladislavi Gordić-Petković da u periodu od 27. do 29. septembra 2013. godine učestvuje na skupu Srbija između istoka i zapada: nauka, obrazovanje, kultura i umetnost u organizaciji Filološkog fakulteta u Beogradu.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Vladislavi Gordić-Petković da u periodu od 5. do 6. oktobra 2013. godine učestvuje na skupu Kulture, nacije, autofikcije u organizaciji Filološkog fakulteta u Beogradu i Agence universitarie de la francophonie.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ištvana Bognera (u penziji) za izvođenje nastave na master i doktorskim studijama u školskoj 2013/14. godini na predmetima Kontrastivni prikaz gramatika nemačkog jezika (doktorske studije), Samostalni istraživački rad i Odbrana master rada (master studije).

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost da student master studija Simon Harta sa Univerziteta u Beču, u okviru saradnje sa Austrijskom službom za razmenu (ÖAD), obavlja metodičku praksu na Odseku za germanistiku u zimskom semestru školske 2013/14. godine.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost dr Đuri Hardiju da u periodu od 13. do 17. novembra 2013. godine učestvuje na međunarodnoj naučnoj konferenciji Colloquia Russica koja će se održati na Univerzitetu Kazimira Velikog u Bidgošću, Poljska.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost dr Momiru Samardžiću da u periodu od 9. do 12. oktobra 2013. godine prisustvuje sastanku Komiteta za humanističke nauke u okviru projekta Campus Europae koji će se održati na Univerzitetu u Aveiru, Portugal.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Dejanu Mikavici, prof. dr Slobodanu Bjelici i doc. dr Goranu Vasinu da u periodu od 18. do 22. septembra 2013. godine učestvuju na naučnom skupu Sarajevski atentat u okviru Ćorovićevih susreta koji će se održati u Bileći i Gackom.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Dejanu Mikavici, prof. dr Slobodanu Bjelici i doc. dr Goranu Vasinu da u periodu od 3. do 6. oktobra 2013. godine učestvuju na naučnom skupu Slovačko-srpski odnosi koji će se održati na Univerzitetu u Trnavi, Slovačka.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Sofiji Košničar da 12. septembra 2013. godine učestvuje na 43. međunarodnom skupu slavista u Vukove dane, koji će se održati u Beogradu.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za organizovanje međunarodne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja koja bi se održala 4. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu. Sredstva za konferenciju obezbeđena su od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za štampanje Zbornika sažetaka sa međunarodne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja. Sredstva za štampanje obezbeđena su od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za štampanje Zbornika radova sa međunarodne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja. Sredstva za štampanje obezbeđena su od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost stručnom saradniku Karlu Bali da u periodu od 25. do 27. septembra 2013. godine učestvuje na simpozijumu „SOR’13 - The 13th International Sypmosium on Operations Research in Slovenia” koji će se održati u Dolenjskim Toplicama, Slovenija.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za organizovanje Međunarodnog festivala kratkih radijskih i telefizijskih formi studenata novinarstva On the record 2013. Festival će se održati na Filozofskom fakultetu od 27. do 29. septembra 2013. godine.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Dubravki Valić Nedeljković da u periodu od 15. do 18. oktobra 2013. godine učestvuje na Regionalnoj konferenciji istraživanja Govor mržnje u onlajn medijima, koja će se održati u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Dubravki Valić Nedeljković da 11. oktobra 2013. godine prisustvuje konferenciji Media Accountability: Effects of economi and regional specificities, koja će se održati u Dubrovniku,Hrvatska.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost da studenti koji će volontirati na konferencijama Mostovi medijskog obrazovanja i Uloga medija u normalizaciji odnosa na zapadnom Balkanu, budu oslobođeni plaćanja prijave ispita u januarskom ispitniom roku.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija u nastavi u školskoj 2013/14. godini:

  • Jelena Vukićević, Uvod u pedagogiju 1i 2 (4+4) i Teorije škole 3 (3) pod mentorstvom doc. dr Jelene Đermanov;
  • Borka Majstorović, Andragogija 1 i 2 (4+4) i Teorijske dimenzije menadžmenta u obrazovanju (3) pod mentorstvom prof. dr Milke Oljače;
  • Bojana Marković, Komparativna pedagogija 1 i 2 ( 4+4) i Nacionalna istorija pedagogije 1 i 2 (4+4) pod mentorstvom prof. dr Milice Andevski.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za učešće prof. dr Alesandre Pokrajac-Bulian, kao plenarnog predavača, na naučno-istraživačkom skupu Savremeni trendovi u psihologiji koji će se održati od 11. do 13. oktobra 2013. godine na Filozofskom fakultetu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za potpisivanje sporazuma o saradnji sa Kliničkim centrom Vojvodine kako bi se studentima psihologije u okviru kliničkih predmeta omogućilo izvođenje prakse, odnosno vežbanje praktičnih kliničkih veština, kao i izrada seminarskih i master radova na klinikama Kliničkog centra. Ovim sporazumom bi se unapredila i pravno regulisala saradnja Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta i Kliničkog centra.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje Jelene Radanović, studenta doktorskih studija psihologije, na predmetima na kojima nastavu izvodi prof. dr Petar Milin, tokom zimskog semestra školske 2013/2014. godine, za vreme odobrenog odsustva predmetnog nastavnika. Jelena Radanović bi bila angažovana za pomoć na predmetu Metodologija eksperimentalnih istraživanja i etički kodeks (obavezni predmet u prvom semestru osnovnih akademskih studija). U okviru ovog predmeta, Jelena Radanović bi bila angažovana na vežbama, dok će predavanja tokom odsustva prof. dr Petra Milina izvoditi doc. dr Petar Čolović.

Odsek za psihologiju predlaže Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost da u školskoj 2013/14 godini nastavu na predmetu Osnovi humane genetike preuzmu nastavnici sa Odseka za psihologiju, prof. dr Dušanka Mitrović i prof. dr Snežana Smederevac, radi odlaska u penziju prof. dr Feodore Popić-Paljić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost uredništvu Primenjene psihologije da se prijavi na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Jeleni Šakotić-Kurbalija, doc. dr Snežani Tovilović i Marini Oros, saradniku na projektu, da 7. septembra 2013. godine učestvuju na 3. kongresu psihoterapeuta Srbije koji će se održati u Beogradu.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Snežani Milenković da u periodu od 17. do 21. oktobra 2013. godine učestvuje na zasedanju Evropskog borda za psihoterapiju koji će se održati u Larnaki, Kipar.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić i doc. dr Vladimiru Mihiću da u periodu od 17. do 20. oktobra 2013. godine učestvuju na VII stručnim susretima udruženja stručnih saradnika i saradnika predškolskih ustanova u Srbiji koji će se održati na Zlatiboru.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Tamari Valčić-Bulić da u periodu od 16. do 21. septembra 2013. godine učestvuje na seminaru koji organizuje Evropska komisija u Briselu za nastavnike koji su u okviru TEMPUS REFLES projekta predviđeni za rad na Masteru iz prevođenja.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost dr Nataši Radusin-Bardić da u periodu od 17. do 29. septembra 2013. godine boravi u Lozani, Švajcarska, radi prikupljanja literature neophodne za izradu monografije zasnovane na odbranjenoj doktorskoj disertaciji.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za odlazak studentkinja Svetlane Aleksić, Aleksandre Vukobrat i Slađane Grbić u Moskvu u okviru saradnje između Moskovskog državnog univerziteta M.V. Lomonosov i Filozofskog fakulteta u periodu od 01. do 31. oktobra 2013. godine.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za gostovanje profesora B. V. Čerenkove i V. A. Abramove sa Tulskog državnog pedagoškog univerziteta L. N. Tolstoj, Rusija, u toku zimskog semestra školske 2013/14. godine. Sve troškove boravka snosiće ruska strana.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za održavanje Metodičkog seminara za nastavnike ruskog jezika kao stranog 28. septembra 2013. godine. Na seminaru bi učestvovali istaknuti rusisti i metodičari sa Moskovskog državnog univerziteta M. V. Lomonosov.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost mr Nataši Ajdžanović da u periodu od 3. do 6. oktobra 2013. godine učestvuje na naučnoj konferenciji posvećenoj delu Ive Andrića, koja će se održati u Gracu, Austrija.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Valentini Sokolovski za učešće na međunarodnoj konferenciji Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslovenskim društvima, koja će se održati u periodu od 25. do 27. novembra 2013. godine u Zagrebu, Hrvatska.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za prijavu SCOPES projekta pod nazivom Social consequences of female migrations from rural areas of Romania and Serbia. Nosilac projekta bio bi Švajcarski institut za poljoprivrednu ekonomiku i inženjerstvo (Agroscope FAT Tanikon), a partneri Partium Christian University (Oradea, Romania), Filozofski fakultet, Beograd i Filozofski fakultet, Novi Sad. Učesnici sa Filozofskog fakulteta bili bi prof. dr Srđan Šljukić i mr Marica Šljukić.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Žolt Lazaru da u periodu od 22. do 25. septembra 2013. godine boravi u Ljubljani u sklopu saradnje na pokrajinskom projektu Sociološki aspekti regionalizacije: komparativna analiza čiji je nosilac Filozofski fakultet, a Filozofski fakultet u Ljubljani partnerska institucija.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Boži Miloševiću da u periodu od 6. do 8. septembra učestvuje na naučnom skupu Kultura i društveni razvoj, koji će se održati u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje ma Miloša Jocića, studenta doktorskih studija, na izbornim kursevima Pravci u novijoj slovenačkoj književnosti (1čas) i Moderno slovenačko pesništvo (1 čas)pod mentorstvom prof. dr Bojane Stojanović-Pantović.

Molba prof. dr Zoje Karanović Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za štampanje knjige pod naslovom Bilje u tradicionalnoj kulturi Srba (priručnik folklorne botanike). Za recenzente se predlažu akademik Nada Milošević-Đorđević i Valentina Pitulić, red. prof, Filozofski fakultet, Sremska Mitrovica. Sredstva za štampanje su obezbeđena od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Ljiljani Pešikan Ljuštanović, prof. dr Gorani Raičević, prof. dr Oliveri Radulović, prof. dr Mirjani Stefanović, doc. dr Slobodanu Vladušiću, doc. dr Zorici Hadžić, doc. dr Željku Milovanoviću i doc. dr Jasmini Jokić da 13. septembra 2013. godine učestvuju na na 43. međunarodnom skupu slavista u Vukove dane, koji se održava u Beogradu.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Svetlani Tomin, prof. dr Branki Jakšić Provči i mr Nataši Polovini da od 22. do 26. oktobra 2013. godine učestvuju na naučnom skupu In hoc signo vinces: Simboli vlasti-vlast simbola u prostoru kulture Slovena nekada i sada, koji organizuje Institut za slovensku filologiju Jagelonskog univerziteta iz Krakova.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje ma Srđana Orsića u zimskom semestru školske 2013/14. godine za kurs Književnost srpske moderne (2 časa) pod mentorstvom prof. dr Gorane Raičević i Srpska i južnoslovenske književnosti (4časa), posle odlaska doc. dr Zorice Hadžić na porodiljsko odsustvo, pod mentorstvom prof. dr Milivoja Nenina.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Savi Damjanovu da 27. i 28. septembra 2013. godine učestvuje u radu međunarodnog naučnog skupa, posvećenog životu i stvaralaštvu Jakova Ignjatovića, koji će se održati u Dalju, Hrvatska.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Savi Damjanovu da u periodu od 3. do 6. oktobra 2013. godine učestvuje na međunarodnom simpozijumu Travnička hronika Iva Andrića, koji će se održati u Gracu, Austrija.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Slobodanu Vladušiću da u periodu od 11. do 15. septembra učestvuje na 8. Lavovski književni festival, koji se održava u Lavovu, Ukrajina.

Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost doc. dr Slobodanu Vladušiću da u periodu od 18.do 22. septembra učestvuje na Ćorićevim susretima, koji će se održati u Bileći.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Gordani Štasni, doc. dr Milivoju Alanoviću i doc. dr Gordani Štrabac da 14. septembra 2013. godine učestvuju na 43. međunarodnom naučnom sastanku slavista u Vukove dane, koji se održava u Beogradu.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost za angažovanje ma Gorana Rujevića, studenta doktorskih studija, na kursevima Filozofija prirode 1 i Logika 1 uzimskom semestru školske 2013/2014. godine sa fondom od 2 časa, pod mentorstvom prof. dr Mirka Aćimovića.

Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Draganu Prolu da u periodu od 12. do 13. septembra 2013. godine učestvuje na naučnom skupu We were enemies u organizaciji asocijacije Kunst.Ost.

Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Damiru Smiljaniću da u periodu od 22. do 25. septembra 2013. godine učestvuje na međunarodnom simpozijumu Perspektive filozofije koji će se održati na Cresu, Hrvatska.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost Odseku da učestvuje u programu Marai Fonda za nacionalnu kulturu Republike Mađarske, radi dobijanja donacije za nabavku knjiga za seminarsku biblioteku.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost Odseku da učestvuje na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za organizovanje skupa mađarskih lingvista Frazeologija i nauka o prevođenju, naučna konferencija u čast dr Đerđa Papa.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Laslu Molnaru Čikošu da u periodu od 13. do 14. septembra 2013. Godine učestvuje na naučnoj konferenciji Očuvanje maternjeg jezika koju organizuje Mađarska akademija nauka i Institut za nacionalnu strategiju u Pečuju, Mađarska. Troškove boravka snose organizatori.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću, da dâ saglasnost prof. dr Eržebet Čanji, doc. dr Hargiti Horvat Futo i doc. dr Julijani Išpanović Čapo da u periodu od 13. do 14. decembra 2013. godine učestvuju na konferenciji Koreni putevi budućnosti: pitanja očuvanja maternjeg jezika u Karpatskoj niziji u organizaciji Akademije nauka Mađarske.

16.Predlog Odseka za komparativnu književnost u vezi sa master studijama

17. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2013/14. godini

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ivana Jerkovića na studijskom programu Specijalne edukacije i rehabilitacije radi izvođenja nastave iz predmeta Psihologija razvojnog doba (2+0), prof. dr Zdenke Novović na studijskom programu Specijalne edukacije i rehabilitacije radi izvođenja nastave iz predmeta Klinička psihologija (2+0), prof. dr Snežane Smederevac na studijskom programu Specijalne edukacije i rehabilitacije radi izvođenja nastave iz predmeta Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti (2+0) i prof. dr Dragana Kokovićaradi izvođenja nastave iz predmeta Socijalna patologija (4+0).

Molba Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Segedinu, Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Mirjane Stefanović da tokom školske 2013/2014. godine studentima na grupi za Srpski jezik i književnost drži predavanja iz Istorije srpske kulture i književnosti.

Molba Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Veljka Jovanovića za realizaciju ispita u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku iz predmeta Psihologija, Psihologija rada i Pedagoška psihologija u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Žarka Bošnjakovića na Filološkom fakultetu u Beogradu u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dojčila Vojvodića na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu radi izvođenja nastave iz predmeta Leksikologija ruskog jezika u zimskom semestru i Sintaksa ruskog jezika u letnjem semestru školske 2013/14. godine.

18. Angažovanje doc. dr Draginje Ramadanski u Senćanskoj gimnaziji

Molba Senćanske gimnazije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Draginje Ramadanski za izvođenje nastave iz Ruskog jezika.

19. Angažovanje nastavnika sa drugih fakulteta u školskoj 2013/14.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nebojše Grubor za izvođenje nastave iz predmeta Estetika, na osnovnim akademskim studijama, i Istorija estetike, na diplomskim akademskim studijama.

20. Razno

Odsek za anglistiku
Doc. dr Biljana Radić-Bojanić i mr Jagoda Topalov podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Hat Jaiju, Tajland, u okviru bilatelarnog projekta Comparative study of approaches to the development of oral English communication skills adopted by colleges and universities in EFL contexts, u periodu od 10. do 17. jula 2013. godine.

Odsek za romanistiku
Doc. dr Tamara Valčić-Bulić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Piranu, Slovenija, u periodu od 24. juna do 5. jula 2013. godine gde je pohađala prevodilačku školu Stridon Translation Doctoral and teacher training Summer School.

Odsek za slavistiku
Prof. dr Dojčil Vojvodić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku na međunarodnom naučnom skupu, IV Konferenciя Komissii po aspektologii Meždunarodnogo komiteta slavistov «Semantičkiй spektr slavяnskogo vida», koji se od 10. do 14. juna 2013. godine održao u Švedskoj na Univerzitetu u Geteborgu.

Mr Melina Panaotović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku Moskvi u periodu od 9. do 31. jula 2013. godine gde je pohađala letnju školu ruskog jezika na Državnom institutu ruskog jezika A. Puškin.

 

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš s. r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu