Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koja će se održati u PETAK 16.10.2009. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Informacija dekana

2. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija
Odsek za pedagogiju: mr Nikoleta Gutvajn
Odsek za psihologiju: mr Lada Marinković
Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Miloš Krivokapić
Odsek za srpsku književnost: mr Željko Milanović

4. Imenovanje Komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija
- Odsek za pedagogiju: Kandidat: mr Milja Vujačić, tema: Mogućnosti i ograničenja inkluzije dece sa teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole, Komisija: dr Olivera Gajić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Milka Oljača, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Sulejman Hrnjica, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Grozdanka Gojkov, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Učiteljski fakultet u Beogradu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Dušanka Vujović, tema: Semantička i derivaciona analiza glagola kretanja u srpskom jeziku, Komisija: dr Vera Vasić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Vladislava Ružić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Rajna Dragićević vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet u Beogradu.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
Odsek za anglistiku: mr Nina Lazarević
Odsek za istoriju: mr Aleksandra Novakov
Odsek za sociologiju: mr Marica Šljukić
Odsek za srpski jezik i lingvistiku: mr Mara Stokin

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti tema, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija
- Odsek za anglistiku: Kandidat: mr Vesna Lazović, tema: Uticaj samovrednovanja na razvoj veštine usmenog izražavanja na engleskom jeziku na nivou gramatike, Komisija: dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Tatjana Paunović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet u Nišu.
                                 Kandidat: mr Ljiljana Knežević, tema: Usmena prezentacija u nastavi engleskog jezika na fakultetu kao faktor poboljšanja opšteg uspeha studenata, Komisija: dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki faultet u Beogradu.
                                 Kandidat: mr Mirko Bogdanović, tema: Uzvišenost ideje – Komparativna analiza engleske klasicističke i romantičarske ode, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zorica Đergović-Joksimović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i akademik Svetozar Koljević (u penziji) za užu naučnu oblast Engleska književost,
                                  Kandidat: mr Bojana Vujin, tema: Poezija britanske popularne kulture 20. veka: poetika i hermeneutika, Komisija: dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Aleksandra Jovanović, docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, Filološki fakultet u Beogradu.

- Odsek za romanistiku: Kandidat: mr Marina Sudar, tema: Sistem glagolskih vremena u francuskom jeziku – vremenske i aspektualne osobenosti i ekvivalenti u srpskom jeziku, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Tijana Ašić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i lingvistika, Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.

- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Kandidat: mr Ivan Dimitrijević: tema: Onomastikon Srba Budimske eparhije u 18. veku, Komisija: dr Ljiljana Nedeljkov, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Mato Pižurica, red. prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika i dr Žarko Bošnjaković, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika.

- Odsek za filozofiju: Kandidat: mr Slobodan Sadžakov, tema: Tematizacija odeljenja egoizma u filozofskim koncepcijama od 16. do 19. veka (sa posebnim osvrtom na praktičko-etičke aspekte problema), Komisija: dr Dragan Prole, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke i dr Radomir Videnović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Filozofski fakuletet u Nišu.

7. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Žana Damnjanović (magistar književnih nauka)
- Odsek za germanistiku: Sanja Ninković (magistar filoloških nauka)
                                  Alma Husanović (magistar filoloških nauka)
- Odsek za psihologiju: Mia Marić (magistar psiholoških nauka)
- Odsek za romanistiku: Nataša Popović (magistar lingvističkih nauka)

8. Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza
Odsek za psihologiju: Jelena Matanović
                                Valentina Šobot
                                Ksenija Putin
                                Maja Petakov-Vucelja
                                Tanja Rajaković
Odsek za romanistiku: Ružice Seder
Odsek za sociologiju: Jasminka Dulić
Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Zoran Simić
                                Brankica Drašković
                                Anita Babić
Odsek za srpsku književnost: Ivana Ikonić
                                Suzana Jovanović

9. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu magistarskih teza
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Jagoda Topalov, tema: Motivacija u učenju engleskog jezika kao izbornog predmeta kod studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Komisija: dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Gordana Petričić, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Gordana Dimković-Telebaković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik, Saobraćajni fakultet u Beogradu i dr Lajoš Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.
                                 Kandidat: Viktorija Krombholc, tema: Pol, rod i identitet u romanima Toni Morison, Komisija: dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, mentor, dr Zoran Paunović, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost i dr Biljana Dojčinović, docent za užu naučnu oblast Teorija i istorija književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.

- Odsek za istoriju: Kandidat: Dominik Deman, tema: Jakov Markijski, Komisija: dr Petar Rokai, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevisika i dr Ivan Balta, red. prof. za užu naučnu oblast Moderna istorija, Filozofski fakultet u Osijeku.
                               Kandidat: Gordana Petković, tema: Politička delatnost Stevana Ćirića od 1934. do 1939. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Ljubodrag Dimić, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Biljana Šimunović-Bešlin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.

- Odsek za psihologiju: Kandidat: Rade Damjanović, tema: Obeležja i korelati hiperkinetičkog poremećaja na mlađem školskom uzrastu, Komisija: dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Jasmina Kodžpeljić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija i dr Špela Golubović vanred. prof. za užu naučnu oblast Specijalna rehabilitacija, Medicinski fakultet u Novom Sadu.
                               Kandidat: Vladimir Ugrica, tema: Evaluacija i modifikacija upitnika za procenu adaptacija ličnosti (JPAQ), Komisija: dr Snežana Milenković, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Lazar Tenjović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu i dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija.

- Odsek za rumunistiku: Kandidat: Rodika Ursulesku-Miličić, tema: Spacijalne padežne konstrukcije u rumunskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Slobodan Pavlović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, mentor, dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika i dr Biljana Sikimić, viši naučni saradnik, Balkanološki institut SANU, Beograd.

- Odsek za slovakistiku: Kandidat: Marina Šimak-Spevak, tema: Skutočnost’ fitívneho. Hroncova sága o Lutrovovcoch. Stvarnost Fiktivnog. Saga o Lutrovovima od Vićezoslava Hronjeca), Komisija: dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Katarina Maružova-Šebova, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Visoka pedagoška škola u Segedinu i dr Adam Svetlik, docent za užu naučnu oblast Slovakistika.

- Odsek za sociologiju: Kandidat: Branislav Filipović, tema: Sociološki aspekti internet pornografije, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Dragoljub Đorđević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Mašinski fakultet u Nišu i dr Žolt Lazar, docent za užu naučnu oblast Sociološke discipline.

- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Svetlana Milašinović, tema: Eseji Momčila Anastasijevića, Komisija: dr Gorana Raičević, docent za naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Mihajlo Pantić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.
                               Kandidat: Jelena Jovanović, tema: Autoreferencijalnost u „Davorju“ Jovana Sterije Popovića, Komisija: dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Mirjana Stefanović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Dušan Ivanić, red. prof. za užu naučnu oblast Nauka o književnosti, Filološki fakultet u Beogradu.

10. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti tema i kandidata za izradu magistarskih teza
Odsek za anglistiku: Isidora Votls
                              Zoran Simićević
                              Svetlana Stanojev
                              Danijela Ralević
                              Ljiljana Marković
Odsek za istoriju: Atila Hornok
                              Tatjana Gojković
Odsek za sociologiju: Branislav Filipović
Odsek za srpski književnost: Galja Sapožničenko
                              Lazar Živanac
Odsek za filozofiju: Milorad Đerić

11. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze
- Odsek za anglistiku: Kandidat: Bojana Šobot, tema: Individualni pristup u nastavi engleskog jezika, Komisija: dr Gordana Petričić, docent, za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Maja Marković, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika i dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika-engleski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.

12. Produženje roka za izradu magistarske teze
- Odsek za srpsku književnost: Kandidat: Marina Tokin, tema, Tradicionalne predstave, verovanja, oblici i likovi u romanu „Opsada crkve Svetog Spasa“ Gorana Petrovića, (produženje roka do 9. septembra 2010. godine).

13. Saradnja Filozofskog fakulteta (Odsek za slovakistiku) sa Institutom za slovačku književnost Sloavčke akademije nauka u Bratislavi

14. Angažovanje lektora stranca u šk. 2009/10. godini
- Odsek za romanistiku:
Marijo Ligurio
, lektor za italijanski jezik (bez naknade u zimskom semestru)
Hose Ruis, lektor za španski jezik

15. Angažovanje prof. dr Slavka Gordića na diplomskim akademski studijama – master, i na doktorskim studijama u šk. 2009/10. godini

16. Saglasnost našim nastavnicima za rad na drugom fakultetu u šk. 2009/10. godini
- Odsek za anglistiku: Molba dr Vladislave Gordić-Petković, red, prof. da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Filološkom fakultetu u Beogradu za izvođenje nastave do 1/3 radno vremena iz predmeta Engleska književnost – specijalni kurs Šekspir(2+0).
- Odsek za istoriju: Molba dr Biljane Šimunović-Bešlin, vanred. prof. da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Prirodno-matematičkom fakultetu za izvođenje nastave u zimskom semestru šk. 2009/10. godine iz predmeta Istorija (3+0).
                             Molba dr Vesne Manojlović-Nikolić, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje do 1/3 punog radnog vremena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu u letnjem semestru šk. 2009/10. godine iz predmta Arheologija ((3+0).
- Odsek za pedagogiju: Molba dr Radovana Grandića, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“ u Vršcu za izvođenje nastave jedan čas nedeljno u šk. 2009/10. godini.
- Odsek za psihologiju: Molba dr Sunčice Zdravković, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Fakultetu tehničkih nauka za izvođenje nastave u šk. 2009/10. godini za izvođenje nastave iz predmeta: Kognitivni procesi za inženjere (2+2).
- Odsek za slovakistiku: Molba dr Ane Makiš, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje do 1/3 radnog vremena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba dr Slobodana Pavlovića da Nastavno-naučno veće da saglasnost za angažovanje na Fakultetu tehničkih nauka za izvođenje nastave iz predmeta Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku (2+0) u šk. 2009/10. godini.

17. Saglasnosti
- Odsek za sociologiju: Molba Odseka za sociologiju da Nastavno-naučno veće odobri Odseku organizaciju takmičenja srednjoškolaca iz socologije na temu: Omladina i nasilje.
                                  Molba dr Valentine Sokolovske, da Nastavno-naučno veće da saglasnost za učešće na međunarodnom skupu Challenges for Analysys of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference“ koji će se održati u periodu od 19. do 22.11.2009. godine, u Segedinu u Mađarskoj.
- Odsek za srpski jezik i lingvistiku: Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku za saglasnost da se uputi zahtev Poljoprivrednom fakultetu (Odsek za stočarstvo) stručnjaku za pčelarstvo dr Nadi Plavši za recenziranje rukopisa monografije Arhaična pčelarska leksika u Vojvodini autora dr Ljiljane Nedeljkov, vanred. prof.

18. Izmena pozicije izbornih kurseva – Odsek za srpsku književnost

19. Ekvivalencija predmeta – žurnalistika
Odsek za medijske studije: Molba Odseka za medijske studije da Nastavno-naučno veće da saglasnost za prihvatanje ekvivalencije predmeta koje je student žurnalistike Jaroslav Zaćko polagao na četvrtoj godini studija, koju je odslušao u Bratislavi.

20. Odsustva
Odsek za srpsku književnost: Molba prof. dr Svetlane Tomin da joj Nastavno-naučno veće odobri plaćeno odsustvo u periodu od 17. do 22.11.2009. godine radi učešća na 8. međunarodnoj slavističkoj konferenciji u Vroclavu (Poljska).

21. Gostovanja
Odsek za hungarologiju: U periodu od 20. oktobra do sredine decembra 2009. godine na Odseku za hungarologiju će gostovati sledeći profesori iz Republike Mađarske: prof. dr Ferenc Kifer, akademik, prof. dr Đerđ Kalman, C., prof. dr Gabor Kemenj, prof. dr Jolan Orban, prof. dr Janoš Boroš i prof. dr Imre Vaha. Profesori će držati predavanje studentima Odseka i ostalim zainteresovanim studentima Fakulteta.

22. Razmena Studenata u okviru programa DAAD

23. Predlog Odseka za medijske studije za promenu načina polaganja prijemnog ispita na osnovnim studijama i promena uslova upisa na master studijama

24. Razno

DOPUNA MATERIJALA ZA 9 SEDNICU NASTAVNO-NAUČNOG VEĆA

Molimo Vas da prisustvujete sednici.

D E K A N
FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić, s.r.


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu