Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

U odsustvu dekana Fakulteta, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku  saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 8.10.2010. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI  RED

1.Informacije prodekana

2.
Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

                Odsek za pedagogiju:
                                mr  Saša Todorović

4.  Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

                Odsek za anglistiku:
Kandidat: mr Sonja Filipović-Kovačević, tema: Indirektna komunikacija u reklamama na engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Komisija: dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu i dr Duška Klikovac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik, Filološki fakultet u Beogradu.
Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Svetlana Lazić, tema: Značaj televizijskog obrazovnog programa za profesionalni razvoj nastavnika osnovne škole, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Živko Popović, vanred. prof. za užu naučnu oblastst Filmologij i Teatrologija, Akademija umetnosti u Novom Sadu i dr Drago Branković, red. prof. za užu naunu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet u Banjaluci.
                Odsek za srpsku književnost:
Kandidat: mr Jovana Reba (rođena Kulauzov), tema: Književno stvaralaštvo Jele Spiridonović Savić, Komisija: dr Gorana Raičević, vanred. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Milivoj Nenin, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti i dr Slobodanka Peković, naučni savetnik, Instutut za književnost i umetnost u Beogradu.

5. Imenovanje Komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

                Odsek za pedagogiju:
Kandidat: mr Marta Dedaj, tema: Pedagog i nastavnik fizičkog vaspitanja u prevenciji nasilja u školi, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Branko Krsmanović, red. prof. za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Novi Sad.
                Odsek za sociologiju:
Kandidat: Branislav Filipović, tema: Sociokulturni aspekti amaterske pornografije na internetu, Komisija: dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, mentor, dr Dragoljub Đorđević,  red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Mašinski fakultet u Nišu i dr Božo Miloševć, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline.

6. Produženje roka za izradu doktorske disertacije

                Odsek za istoriju:
Molba mr Nebojše Radenkovća za produženje roka za izradu doktorske disertacije pod naslovom: Milan Budimir kao balkanolog, do  2011. godine.

7. Mišljenje o prijavi teme doktorske disertacije iz  interdisciplonarej oblasit Teorije države i prava i Teorija književnosti pod naslovom: Narativna dimenzija prava kandidatkinje  mr Biljane Knežević
                                       

8. Usvajanje zapisnika sa odbrana magistarskih teza

                Odsek za anglistiku
                                 Svetlana Stanojev (magistar lingvističkih nauka)
                                Dženana Huseinović (magistar književnih nauka)
                                Danijela Rajević (magistar lingvističkih nauka)
                                Jelena Jerković (magistar lingvističkih nauka)
                Odsek za psihologiju:
                                Stojanka Lakobrija (magistar psiholoških nauka)
                Odsek za hungarologiju:
                                Dora Kečenovič-Sabo (magistar književnih nauka)
                                Ferenc Mak (magistar književnih nauka)

9.  Usvajanje izveštaja o oceni magistarskih teza

Odsek za pedagogiju:
                Rita Špajzer
Odsek za psihologiju:
                Vera Poljak
Odsek za srpsku književnost:
                Ivan Golušin

10. Imenovanje Komisije za ocenu i odbranu magistarske teze

                Odsek za pedagogiju:
Kandidat: Mira Jovanović, tema: Pedagoška klima kao faktor samorazvoja učenika, Komisija: dr Radovan Grandić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Branko Jovanović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Pedagoški fakultet u Jagodini.

11. Imenovanje Komisije za ocenu i podobnosti teme i kandidata za izradu magistarske teze

                Odsek za filozofiju:
Kandidat: Radoslava Stevanov, tema: Prirodna filozofija Ruđera Boškovića, Komisija: dr Mirko Aćimović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor, dr Damir Smiljanić, docent za užu naučnu oblast Filozofske discipline  i dr Branko Balj, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet u Subotici.

12. Angažovanje lektora-stranca u šk. 2010/11. godini

Odsek za romanistiku:
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri angažovanje Marka Zanjolija lektora-stranca za italijanski jezik u šk. 2010/11. godini.

13. Saglasnost za izvođenje nastave na Odseku za slavistiku iz predmeta: Tehnika naučnoistraživačkog rada na diplomskim akademskim studijama – master dr Mariji Kleut, profesoru u penziji


14. Saglasnost našim nastavnicima i saradnicima za rad na drugim fakultetima u šk. 2010/11. god.

Molba FILUM-a  iz Kragujevca Nastavno-naučnom veću za izvođenje nastave na akademskim doktorskim studijama iz Filologije (jezik i književnost) na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u akademskoj 2010/11. godini i to:

  • dr Predrag Novakov, vanred. prof. za predmet Kontrastivna lingvistika - srpski-engleski
  • dr Slobodan Vladušić, docent za predmet Postkolonijalna kritika i književnost

Odsek za pedagogiju:
Molba  Fakulteta za menadžment iz Novog Sada Nastavno-naučnom veću za angažovanje prof. dr Milice Andevski u šk. 2010/11. godini.

Molba  Sportske akademije iz Beograda Nastavno-naučnom veću za angažovanje dr Milke Oljače, red. prof. za izvođenje nastave iz predmeta: Drutšvene osnove sporta   4 časa nedeljno (2+2) u šk. 2010/11. godini.
                Odsek za romanistiku:
Molba mr Ksenije Šulović Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost za rad do 1/3 radnog vremena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u školskoj 2010/2011. godini.

15. Saglasnost za angažovanje nastavnkia sa drugih fakulteta do  u šk. 2010/11. godini

                Odsek za filozofiju:
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje, sa nepunim radnim vremenom, dr Nebojše Grubora sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, za izvođenje nastave iz predmeta: Filozofija umetnosti i izbornog predmeta: Istorija estetike, za studente studijske grupe za Filozofiju u šk. 2010/11. godini.

16.Saglasnost za angažovanje studenata doktorskih studija psihologije u nastavi na master akademskim studijama psihologije u zimskom semestru  šk. 2010/11. godine
(vidi prilog)

17. Saglasnosti
                   
                Saglasnost za saradnju Univerziteta u Novom Sadu i Sveučilišta u Zagrebu.

Odsek za anglistiku:
Molba Akoša Gerolda Nastavno-naučnom veću da mu da saglasnost da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sredstva radi odlaska na konferenciju u Bilefeld u periodu od 19. do 21.11.2010. godine, gde će izlagati rad pod naslovom „High-Pressure Listening Task – Take One Step at a Time“.
                Odsek za pedagogiju:
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje Tematskog zbornika br. 6 pod naslovoma „Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema Srbije“ koji je nastao u okviru Projekta koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Recezenti: Akademim Grazdanka Gojkov
                   prof. dr Sofija Vrcelj
                    prof. dr Mitja Krajčan
                Odsek za romanistiku:
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost na potpisivanje sporazuma o saradnji između našeg Fakulteta i Univerziteta u Parmi (Italija), Fakulteta za jezike i književnost.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da Odsek prihvati Lorenca Guljelmija, studenta doktkorskih studija sa Univerziteta Ka Foskari iz Venecije, da sa našim studentima radi na projektu Teletandem koji se odnosi na učenje italijanskog jezika na daljinu.
                Odsek za sociologiju:
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku za orgazizaciju takmičenja srednjoškolaca iz sociologije.
Tema ovogodišnjeg, trećeg po redu takmičenja bila bi „Omladinske potkulture“ a održalo bi se početkom letnjeg semesta 2010/2011. godine.
                Odsek za srpski jezik i lingvistiku:
Molba Odseka za srpski jezik i lingvistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za studijski boravak prof. Janisa Kakridisa iz Instituta za slovenske jezike i književnosti u Bernu (Švajcarska) na našem Fakultetu u periodu od 1. februara do 30. juna 2011. godine.
                Odsek za hungarologiju:
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnot za učešće na konkursu Fondacije „Szülőföldalap” (Budimpešta) radi organizovanja akreditovanog seminara za profesore mađarskog jezika i književnosti.
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu Fondacije Laslo Sekereš radi organizovanja predavanja stranih profesora i naučnika.

18. Izdavanje zbornika (spomenice) u čast preminulog prof. dr Milana Tripkovića
                Odsek za sociologiju:
Odsek za sociologiju predložio je Nastavno-naučnom veću izdavanje zbornika (spomenice) u čast preminulog prof. dr Milana Tripkovića.

19. Predloa novog člana Saveta sa Odseka za srpsku književnost

Umesto prof. dr Marije Kleut za novog člana Saveta predlaže se doc. dr Radoslav Eraković.

20.  Ekvivalencija

                Odsek za medijske studije:
Odsek za medijske studije moli Nastavno-naučno veće da studentkinji Žurnalistike Kristini Koprivici, koja pohađa jednu godinu studija na Univerzitetu u Mejnu (SAD) omogući ekvivalenciju sa kursevima na matičnom Odseku za medijske studije.

21. Učešće studenata Odseka za germanistiku na međunarodnom seminaru u Osijeku


22. Predlog Odseka za srpsku književnost za dodelu zvanja profesora emeritusaprof. dr Mariji Kleut


23. Predlog Odseka za srpsku književnost za imenovanje amfiteatra

Odsek predlaže da amfiteatar Filozofskog faklteta ponese ime velikog pisca, značajnog naučnika, nekadašnjeg profesora i dekana ovog Fakulteta, pokojnog akademika Milorada Pavića.

24. Gostovanja

                Odsek za anglistiku:
Odsek za anglistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri gostovanje Mirjane Ivančev, direktorke Centra za prevođenje i strane jezike  iz Novog Sada, koja bi sa stuentima četvrte godine anglistike razgovarala o profesionalnoj delatnosti stručnih prevodilaca.
Gostovanje bi se održalo 15.10.2010. u vremenu od 18,00 do 20,15 časova u učionici 37/1.
                Odsek za germanistiku:
Odsek za germanistiku moli Nastavno-naučno veće da odobri gostovanje prof. dr Ulriha Engela, emeritusa, na Univerzitetu u Bonu koji bi održao predavanje 29.10.2010. godine.
                Odsek za komparativnu književnost:
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje dr Ursa Heftricha sa Univerziteta u Hajdelbergu da održi predavanje studentima komparativne književnosti 27. oktobra 2010. godine na engleskom jeziku.
                Odsek za srpsku književnost:
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da odobri gostovanje prof. dr Milivoja Solara i prof. dr Zorana Kravara sa Sveučilišta u Zagrebu da održe predavanja studentima našeg Fakultetua u periodu od 1. do 10. novembra 2010. godine.

25. Odsustva

                Odsek za srpsku književnost:
Molba prof. dr Gojka Tešića Nastavno-naučnom veću da mu odobri odsustvo za studijski boravak na Univerzitetu u Hamburgu u periodu od 15. do 28. novembra 2010. godine.

26. 
R a z n o
                Odsek za hungarologiju:
Program Odseka za hungarologiju u zimskom semestru 2010/11. šk. godine
                Odsek za germanistiku:
Učešće asistentkinje i studentkinje Odseka za germanistiku na Forumu germanista srednje i jugoistične Evrope u Rumuniji.             

                Materijal za sednicu nalazi se na sajtu Fakulteta.

Molimo Vas da prisustvujete sednici.
             
                                                                          Za Dekana Filozofskog fakulteta

                                                             prodekan za međunarodnu saradnju i nauku 

                                                            
         Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu