Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 16.11.2012. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1.Informacije dekana i prodekana

2.Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća i zapisnika sa Kolegijuma održanog dana 13.11.2012. godine (vidi prilog1, vidi prilog2)

3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Ljiljana Knežević (vidi prilog)
mr Milica Savić (vidi prilog)

Odsek za istoriju
mr Boris Stojkovski (vidi prilog)
           
Odsek za psihologiju
mr Danijela Budiša (vidi prilog)
mr Miroslava Maksimović (vidi prilog)
mr Dejan Pajić (vidi prilog)

Odsek za srpsku književnost
mr Isidora Popović (vidi prilog)
mr Đorđe Despić (vidi prilog)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Nataša Kiš (vidi prilog)
mr Marina Jurišić (vidi prilog)

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Ivan Jovanović, tema: Francuski frazeologizmi i poslovice sa imenima domaćih životinja i njihovi srpski ekvivalenti, Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Dragana Mršević-Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Dragana Drobnjak, vanred. prof. za užu nučnu oblast Romanistika.

Odsek za srpsku književnost
Kandidat: mr Dragana Beleslijin, tema: Modeli stvarnog u kontekstu autoreferencijalnosti poezije i proze Judite Šalgo, Komisija: dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor, dr Sava Damjanov, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Vladislava Gordić-Petković, red. prof. za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost, dr Petar Pijanović, red prof. za užu naučnu oblast Književnost, Učiteljski fakultet, Beograd.

5.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpsku književnost
mr Milica Tomović (vidi prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za anglistiku
Kandidat: mr Edita Klimenta, tema: Uticaj britanskih humorističkih serija na izgovor engleskog jezika kod učenika osnovne škole, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Sonja Filipović-Kovačević, docent za užu naučnu oblast Anglistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Tatjana Paunović, vanred. prof za užu naučnu oblast Anglistička lingvistika, Filozofski fakultet, Niš.

Kandidat: mr Mirna Vidaković, tema: Nov model stručnog usavršavanja profesora poslovnog engleskog jezika u Srbiji: Teorijski metodološki i praktični aspekti, Komisija: dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor, dr Tvrtko Prćić, red. prof.za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Smiljka Stojanović, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd.

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Vasilj Jovović, tema: Srednjovjekovne istorijske teme u periodici Crne Gore od 1835. do 1941. godine, Komisija: dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đuro Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đorđe Bubalo, vanred. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: mr Strahinja Radaković, tema: Antička prošlost u Srbiji u udžbenicima istorije između dva svetska rata, Komisija: dr Svetozar Boškkov, docent za užu naučnu oblast Klasične nauke, mentor, dr Ivan Jordović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Klasične nauke, dr Mara Đukić, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Dragica Koljanin, docent za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Saša Marković, docent za užu naučnu oblast Istorija Pedagoški fakultet, Sombor.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Suzana Kojić, tema: Fulvio Kača, savremeni barokni pisac i njegovi maskirani likovi, Komisija: dr Ljiljana Matić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jelena Novaković red. prof. za užu naučnu oblast Francuska književnost, Filološki fakultet, Beograd, dr Pavle Sekeruš, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, dr Diana Popović, docent za užu naučnu oblast Romanistika.

Odsek za slovakistiku
Kandidat: mr Marina Šimak-Spevakova, tema: Intertextualita v diele Vít ׳azoslava Hronca(Intertekstualnost u delu Viđazoslava Hronjeca) Komisija: dr Adam Svetlik, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, mentor, dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, dr Juraj Glovnja, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika, Filozofski fakultet Univerziteta Konstantina Filozofa u Nitri, Slovačka.

7.Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
ma Nada Padejski (vidi prilog)

8. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
ma Otilija Velišek-Braškov (vidi prilog)

Doktorske studije pedagogije
ma Biljana Lungulov (vidi prilog)
ma Milena Stipić (vidi prilog)

Doktorske studije psihologije
ma Tamara Jovanović (vidi prilog)

Doktorske studije jezik i književnost
ma Gabriela Lodi (vidi prilog)
ma Gabor Crnković (vidi prilog)

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije istorije
Kandidat: ma Nenad Ninković, tema: Politička i kulturna delatnost mitropolita Pavla Nenadovića, Komisija: dr Dejan Mikavica, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, predsednik komisije, dr Vojin Dabić, vanred. prof. za užu nučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Filozofski fakultet u Beogradu, dr Nedeljko Radosavljević, viši naučni saradnik za užu naučnu oblast Nacionalna istorija novog veka, Istorijski institut SANU u Beogradu, dr Zoltan Đere, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Vladan Gavrilović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor.

Doktorske studije metodike nastave
Kandidat: mr Ivana Ćirković-Miladinović, tema: Zastupljenost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod studenata na nematičnim fakultetima, dr Nadežda Silaški, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik, Ekonomski fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, dr Milica Andevski, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Biljana Radić-Bojanić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Tijana Dabić, tema: Potrebe studenata informacionih tehnologija u nastavi engleskog jezika u Srbiji, Komisija: dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik komisije, dr Spomenka Budić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Vesna Pilipović, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, dr Biljana Radić-Bojanić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Radmila Djaković, tema: Jezička anksioznost i uspešnost u učenju engleskog jezika u višim razredima osnovne škole, Komisija:dr Tatjana Đurović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik ,Ekonomski fakultet, Beograd, predsednik komisije, dr Snežana Smederevac, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, dr Mara Đukić red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Biljana Radić-Bojanić, doc. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

10. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata i teme za izradu magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: Maja Bandin Garsija, tema: Diskurs oslovljavanja i pozdravljanja mladih u srpskom i mađarskom jeziku u Novom Sadu, Komisija: dr Edita Andrić, red. prof. za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika, mentor, dr Vera Vasić, red prof. (u penziji) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Svenka Savić, profesor emeritus Univerziteta u Novom Sadu.

11 .Povlačenje prof. dr Vesne Petrović iz komisije za odbranu doktorske disertacije  kandidata mr Miroslave Maksimović

Prof. dr Vesna Petrović, mentor u komisiji za odbranu doktorske disertacije mr Miroslave Maksimović, pismeno je obavestila Odsek za psihologiju o povlačenju sa mesta mentora. Odsek za psihologiju  moli Nastavno-naučno veće da potvrdi komisiju za odbranu doktorske disertacije mr Miroslave Maksimović bez mentora.

12. Saglasnost za promenu mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodike nastave
Molba Koordinatora doktorskih studija metodike nastave prof. dr Olivere Gajić, da se umesto doc. dr Gordane Petričić, mentora za izradu doktorskih disertacija mr Ivane Ćirković, ma Tatjane Dabić i ma Radmile Djaković, imenuje doc. dr Biljana Radić-Bojanić.

13. Usvajanje studijskih programa master studija u okviru Tempus projekta Refless
13.1. Master akademske studije Srpska filologija-srpski kao strani jezik (vidi prilog)
13.2. Master akademske studije konferencijsko i pismeno prevođenje (vidi prilog)

14. Donošenje odluke o izboru najboljeg mladog istraživača ili studenta doktorskih studija Filozofskog fakulteta u 2012. godini (vidi prilog)

15 .Predlog za dodelu nagrade najboljem studentu Univerziteta

16. Odsustva

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo asistentu Vladimiru Mihajloviću u periodu od 01. do 10. februara 2013. godine radi boravka u Rimsko-germanskoj komisiji Arheološkog instituta u Frankfurtu. Cilj putovanja je studijski boravak i usavršavanje.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Biljani Bešlin-Šimunović radi učešća na Međunarodnom naučnom skupu Masarik i Sloveni koji će se održati od 6. do 9. novembra 2012. godine u Pragu (Češka).

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Dubravki Valić-Nedeljković u periodu od 13. do 16. novembra 2012 godine radi učešća na nučnoj konferenciji koja će se održati u Bukureštu (Rumunija).

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo mr Nataši Ajdžanović u periodu od 19 do 26. novembra 2012. godine radi odlaska na stručno usavršavanje, odnosno pohađanje Metodičkog seminara na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu ( Ruska Federacija).

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Jarmili Hodolič radi učešća na naučnoj konferenciji Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredíkoji će se održati u Bekeš Čabi (Mađarska) u periodu od 15. do 17. novembra 2012. godine.

17. Saglasnoti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da Silviju Martinez Fereiro pozove kao gostujućeg predavača. Ona bi održala nedeljni napredni kurs iz neurolingvistike u periodu od 25.3. do 30.3. 2013. godine. Odsek za anglistiku bi snosio troškove smeštaja gošće.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost Odseku da doc. dr Nikola Dobrić, trenutno zaposlen na Alpen-Adria Univerzitetu u Klagenfurtu, održi dva predavanja iz Korpusne lingvistike 20. i 21. decembra 2012. godine.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje tematskog zbornika pod nazivom: Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika, čiji će urednik biti doc. dr Biljana Radić-Bojanić, izdavač Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Nadežda Silaški i doc. dr Vesna Pilipović.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za rad pozorišne grupe studenata Odseka za germanistiku. Pozorišnu grupu, kao i radionice i probe na nemačkom jeziku vodiće austrijski lektor na Odseku ma Ditmar Unterkofler. Pozorišna grupa studenata Odseka za germanistiku će probe i radionice izvoditi u saradnji sa pozorištem  Ad-Hoc-Theater iz Beča pod pokroviteljstvom Österreichisches Kulturforum. Planirano je da prva radionicabude održana 19.10.2012. godine i 20.10.2012. godine na više lokacija u gradu. Za jedan deo radionice Odsek traži saglasnost za korišćenje prostorija na Fakultetu u poslepodnevnim časovima.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za učešće na konkursu za izdavanje monografije dr Ifigenije Draganić i dr Gorana Maričića pod nazivom: ANDOKID- Besednik koji je jednom pogrešio. Za recenzente se predlažu prof. dr Nikola Strajnić, prof. dr Vojislav Jelići i doc. dr Mirko Obradović.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje zbornika radova sa projekta Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene. Zbornik radova biće štampan sredstvima od Republičkog projekta Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene  47020. Za recenzente se predlažu: dr Lejla Turčilo, docent, Fakultet političkih nauka (Sarajevo, BiH), dr Nataša Ružić, docent Fakultet političkih nauka (Podgorica, Crna Gora), dr Igor Vobič, docent Fakultet političkih nauka (Ljubljana, Slovenija).

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost doc dr. Ivani Mihić za organizovanje savetovanja za stručne saradnike predškolskih ustanova pod nazivom Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da se praksa iz predmeta Interaktivna nastava francuskog jezika kao stranog održi u Francuskom institututu u Novom Sadu, Francuskom zabavištu Žil Vern i na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Odsek za rumunistiku
Molba doc. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše za dodelu Fulbrajtove stipendije za školsku 2013/2014. godinu. Umesto doc. dr Laure Spariosu nastavu će držati strani lektor za rumunski jezik, prof. dr Sorin Daniel Vintila.

Odsek za slovakistiku
Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost odsecima za slovakistiku, hungarologiju i rusinistiku za izdavanje zbornika radova sa međunarodnog naučnog skupa Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Jarmili Hodolič za učešće na naučnoj konferenciji Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredíkoji će se održati u Bekeš Čabi (Mađarska) u periodu od 15. do 17. novembra 2012. godine.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Boži Miloševiću za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji Sorokin΄s Readings koja će se održati od 4. do 5. decembra 2012. godine u Moskvi (Rusija), u organizaciji Ruske sociološke asocijacije.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost prof. dr Boži Miloševiću za učešće na naučnom skupu sociologa pod nazivom Slovenija v času negotovostikoji će se održati od 9. do 10. novembra 2012. godine u Mariboru (Slovenija), u organizaciji Slovenskog sociološkog društva.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje tematskog zbornika pod nazivom Promene u društvenoj strukturi i pokretljivosti, izdavač Filozofski fakultet, Novi Sad. Za recenzente se predlažu: prof. dr Slobodan Antonić, red. prof, Filozofski fakultet u Beogradu, prof. dr Vesna Miltojević, vanred. prof. Fakultet zaštite na radu u Nišu i dr Dejan Janković, docent, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za organizaciju petog po redu takmičenja srednjoškolaca iz sociologije koje će se održati 16. marta 2013. godine.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za izdavanje monografije prof. dr Srđana Šljukića i mr Marice Šljukić pod nazivom: Zemlja i ljudi. Seljaštvo i društvena struktura. Za recenzente se predlažu: prof. dr Dušan Marinković, prof. dr Sreten Jelić i doc. dr Dušan Mojić.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odseka za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje Zbornika u čast prof. dr Marije Kleut. Troškovi štampanja padaju na teret Filozofskog fakulteta.

Odsek za filozofiju
Molba Odseka za filozofiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost da prof. dr Željko Škuljević, sa Univerziteta u Zenici, 22. novembra 2012. godine od 15 do 16:30 časova, održi predavanje iz oblasti Istorije filozofije na temu Crtice iz, nešto drugačije, istorije filozofije.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za održavanje konferencije u okviru pokrajinskog projekta pod naslovom Vojvođanska mađarska književnost-konteksti-kodovi identiteta koji će se održati  22. decembra 2012. godine.

Molba doc. dr Biljane Radić-Bojanić Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da bude pomoćnik urednika u časopisu ESP Today, čiji bi osnivač i izdavač bio Ekonomski fakultet u Beogradu. Urednice časopisa bi bile prof. dr Nadežda Silaški i prof. dr Tatjana Đurović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Molba doc. dr Branke Jakšić-Provči Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za štampanje knjige pod nazivom Paralele i susretanja – Dušan Kovačević i Aleksandar Popović, izdavač Filozofski fakultet. Za recenzente se predlažu prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, prof. dr Boško Suvajdžić, Filološki fakultet u Beogradu, dr Lidija Delić, naučni saradnik, Institut za književnost i umetnost u Beogradu.

18. Saglasnost nastavnicima za rad na drugim fakultetima u školskoj 2012/13. godini do trećine punog radnog vremena

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Vesne Manojlović-Nikolić u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje doc. dr Jovane Milutinović, doc. dr Ksenije Šulović, doc. dr Nebojše Majstorovića i prof. dr Dušanke Mitrović za izvođenje nastave na studijskim programima koji su u postupku akreditacije.

Molba Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Radovana Grandića u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Mihala Harpanja, prof. dr Janka Ramača i prof. dr Juraja Glovnja u školskoj 2012/2013. godini.

Molba prof. dr Bože Miloševića Nastavno-naučnom veću da mu odobri angažovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u školskoj 2012/2013. godini.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje lektora Katje Juršić-Huzjan i mr Aleksandra Ševa u školskoj 2012/13. godini.

Molba Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da da saglasnost za angažovanje prof. dr Slobodana Pavlovića u školskoj 2012/2013. godini.

19. Angažovanje gostujućih profesora u letnjem semestu školske 2012/2013. godine

Odsek za medijske studije

  1. doc. dr Tena Perišin, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, za izvođenje nastave iz predmeta Televizijsko novinarstvo na OAS Žurnalistika;
  2. doc. dr Marko Milosavljević, Fakultet za družbene vede, Univerza v Ljubljani, za izvođenje nastave iz predmeta Novinarstvo u štampanim medijima i predmeta Internetsko novinarstvo na OAS Žurnalistika.

20. Angažovanje studenata u nastavi u okviru predmeta na doktorskim studijama Psihologije u zimskom semestru školske 2012/13. godine (vidi prilog).

21.Odsek za anglistiku predlaže Nastavno-naučnom veću da se član 130. Statuta Filozofskog fakulteta dopuni naučnom oblašću Engleski jezik i kultura (vidi prilog)

22.Razno

Odsek za slavistiku podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o održavanju Metodičke škole rusistike, koja je održana 6. novembra 2012. godine u organizaciji Federalne agencije Rusije za međunarodnu saradnju u oblasti humanističkih nauka, Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov, Centra za međunarodno obrazovanje Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov i Ruskog centra za nauku i kulturu u Beogradu.

Dekan Filozofskog fakulteta
prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš, s.r.

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu