Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 18.10.2013. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 

1.Informacije dekana i prodekana
2.Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća (vidi prilog)
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Diana Prodanović-Stankić (vidi prilog)

Odsek za srpsku književnost
mr Ljiljana Kostić (vidi prilog)
mr Nadija Rebronja (vidi prilog)
mr Jelena Ratkov-Kvočka (vidi prilog)

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
mr Viktor Savić (vidi prilog)

4. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Aleksandar V. Savić, tema:Društveno-ekonomski razvoj i promene u užičkom okrugu od 1947. do 1963. godine, Komisija: dr Aleksandar Kasaš, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, mentor, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof za užu naučnu oblast Istorija modernog doba, dr Momčilo Mitrović, naučni savetnik za užu naučnu oblast istorija savremenog doba, Institut za savremenu istoriju, Beograd.

Kandidat: mr Boris Stojkovski, tema: Crkvena istorija Srema u srednjem veku, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Radivoj Radić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, Filozofski fakultet, Beograd, dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika.

Odsek za rusinistiku
Kandidat: mr Slavka Gluščević, tema: Načelo igre u rusinskoj i srpskoj književnosti za decu i njegova primena u nastavi rusinskog kao početnog i srpskog kao nematernjeg jezika, Komisija: dr Stevan Konstantinović, docent za užu naučnu oblast Rusinistika, mentor, dr Julijan Tamaš red. prof. za užu naučnu oblast Rusinistika, dr Branka Brukalo, docent za užu naučnu oblast Književnost, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za srpski jezik i književnost
mr Marija Tir-Borlja (vidi prilog)

6. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Jovana Marčeta, tema: Kulinarska terminologija u francuskoj, italijanskoj i srpskoj frazeologiji, Komisija: dr Dragana Drobnjak, docent za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Mila Samardžić, red. prof. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd, dr Rajna Dragićević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filološki fakultet, Beograd.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
mr Biljana Jeremić (vidi prilog)

Doktorske studije psihologije
Olja Dukić (vidi prilog)

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Milica Pasula, tema: Analiza i interpretacija romana Grethen Rut Berger, Komisija: dr Slobodan Grubačić, profesor emeritus, predsednik Komisije, dr Nikolina Zobenica, docent za užu naučnu oblast Germanistika, dr Julijana Beli Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika, mentor.

Doktorske studije psihologije
Kandidat:Stanislava Popov, tema: Validacija konstrukta bezuslovnog samoprihvatanja i njegove relacije  sa implicitnim i eksplicitnim samopouzdanjem, Komisija: dr Zdenka Novović, vanr.prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Mikloš Biro, red. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

9. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Kandidat: ma Ana Halas, tema: Polisemija u rečnicima engleskog i srpskog jezika: teorijsko-metodološki praktični aspekti obrade, Komisija: dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd , predsednik Komisije, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika, mentor.

Kandidat: ma Ivana Miljak, tema: Avangardizam Boška Tokina: kinematografski elementi u teorijskom, kritičkom, proznom i poetskom delu, Komisija: dr Gorana Raičević, vanr. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, predsednik Komisije, dr Slobodan Vladušić, docent Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, dr Radovan Vučković, akademik, dr Gojko Tešić, red. prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti, mentor.

Doktorske studije pedagogije
Kandidat: ma Stefan Ninković, tema: Školsko liderstvo kao determinanta socijalnog ponašanja učenika, Komisija: dr Svetlana Kostović, red. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, predsednik Komisije, dr Slađana Zuković, docent za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Bisera Jevtić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, Filozofski fakultet, Niš, dr Olivera Knežević-Florić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor.

10. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Milanka Stankić (vidi prilog)

11.Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata i teme za izradu magistarske teze

Odsek za istoriju
Miloš Crnomarković (vidi prilog)

12. Imenovanje komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu magistarskih teza

Odsek za istoriju
Kandidat: Dragan Tubić, tema: Filip Skolari u istoriji i tradiciji, Komisija: dr Đura Hardi, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đorđe Bubalo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika,Filozofski fakultet, Beograd.

Kandidat: Angela Iršai, tema: Žene članovi dinastije Arpadovića u 13. veku u izvorima i istoriografiji, Komisija: dr Snežana Božanić, docent za užu naučnu oblast Medijevistika, mentor, dr Nenad Lemajić, red. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika, dr Đorđe Bubalo, vanr. prof. za užu naučnu oblast Medijevistika,Filozofski fakultet, Beograd.

Odsek za romanistiku
Kandidat: Jelena Ristanović-Kuprešak, tema: L’expression écritedansl’enseignementduFLE à l’Université deBanjalukadanslaperspectivedelalinguistiquetextuelle (Pismeno izražavanje u nastavi francuskog kao stranog jezika u Banjaluci iz perspektive tekstualne lingvistike)", Komisija: dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Ana Vujović, vanr. prof. za užu naučnu oblast Francuski jezik i književnost, Učiteljski fakultet, Beograd , dr Tatjana Đurin, docent za užu naučnu Romanistika.

13. Odsustva

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo prof. dr Julijani Beli-Genc u periodu od 5-19. oktobra 2013. godine radi odlaska na Institut za nemački jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Frajburgu, gde će kao koordinator saradnje sa srpske strane, zajedno sa kolegama iz Frajburga raditi na finalizovanju ovogodišnjeg projekta saradnje.

Molba Odseka za germanistiku Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo lektoru za nemački jezik Zoranu Velikiću u periodu od 5-19. oktobra 2013. godine radi odlaska na studijski boravak u okviru Ugovora o saradnji između Odseka za germanistiku i Instituta za nemački jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Frajburgu.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da odobri plaćeno odsustvo doc. dr Dejanu Pralici i doc. dr Vladimiru Baroviću u periodu od 15. do 16. novembra 2013. godine radi učešća na međunarodnoj konferenciji Nauka i savremeni univerzitet na Filozofskom fakultetu u Nišu.

14. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za predstavljanje dve nove knjige dr Ranka Bugarskog sa Filološkog fakulteta u Beogradu, pod naslovom Portret jednog jezika (2012) i Sarmagedon u Mesopotamiji (2013) 25. oktobra 2013. godine. Govorili bi: prof. dr Vera Vasić, prof. dr Tvrtko Prćić, mr Gordana Lalić-Krstin i prof. dr Ranko Bugarski.

Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje prof. dr Drage Zec sa Univerziteta Kornel, SAD. Planirano je da dr Draga Zec 28. oktobra 2013. godine u 12 časova održi predavanje iz fonologije pod naslovom Silabički konsonanti u slovenskim jezicima.

Odsek za germanistiku
Molba Odseka za germanistikiu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje švedskog germaniste prof. dr Bo Andersona sa Univerziteta Upsala, Švedska. Prof. dr Anderson bi studentima germanistike 23. oktobra 2013. godine održao predavanje o Jakobu Bemeu.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da bude suorganizator naučnog skupa povodom obeležavanja 60. godina Muzeja grada Novog Sada.Planirano je održavanje skupa pod radnim nazivom Prilozi za istoriju grada u periodu od 17. do 21. oktobra 2014. godine. Filozofski fakultet neće imati bilo kakvu obavezu učešća u finansijskoj i logističkoj organizaciji.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Natalije Burminove, izvršnog direktora fonda GORČAKOV, i dr Jelene Ponomarjeve, člana delegacije, 23. oktobra od 16:00 časova na Filozofskom fakultetu.

Odsek za komparativnu književnost
Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se. dr Nikola Strajnić, red. prof u penziji, angažuje na master i doktorskim studijama u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za komparativnu književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se prof. dr Sofija Košničar angažuje na doktorskim studijama na izbornom predmetu Književnost u medijima, mediji u književnosti.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentima master studija Komunikologije Vuku Kešelju i Nikoli Markoviću da učestvuju na konferenciji Dubrovački medijski dani, koja će se održati 12. i 13. oktobra 2013. godine u Dubrovniku, Hrvatska.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje zbornika sažetaka sa međunarodne konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavljivanje zbornika sažetaka sa međunarodne konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu u digitalnoj formi.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za odlazak mr Jelene Kleut na završni sastanak istraživačke mreže COST IS0906 Transforming audiences, transforming societies koji će biti održan od 5. do 7. februara 2014. godine u Ljubljani.

Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost prof. dr Dubravki Valić-Nedeljković da kao, član istraživačkog tima projekta Evropa, ovde i tamo: Analiza diskursa o evropeizaciji u medijima Zapadnog Balkana, da učestvuje na međunarodnoj konferenciju Filozofija medija: mediji i javnost koja će se održati od 15. do 17. novembra 2013. godine u Dubrovniku.

Odsek za psihologiju

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Jelici Petrović da prijavi projekat pod nazivom Oblasti, obrasci i kvalitet interakcije roditelja i dece u porodicama u Vojvodini, nakonkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u APV.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje udžbenika prof. dr Zdenke Novović pod naslovom Roršahov test mrlja: od klasičnog do savremenog pristupa interpretaciji, koji je namenjen studentima master studija psihologije. Za recenzente se predlažu prof. dr Mikloš Biro i prof. dr Ljiljana Mihić. Udžbenik će se štampati od sredstava koje je odobrio Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Autor se odriče sredstava od prodaje udžbenika u korist Filozofskog fakulteta.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se praksa iz predmeta Interaktivna nastava francuskog jezika kao stranog održi u Francuskom institutu u Novom Sadu, francuskom zabavištu Žil Vern i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (časovi na predmetu Francuski jezik-predmet po izboru).

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Filozofski fakultet bude izdavač tematskog zbornika Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2.

Odsek za slavistiku
Molba Odseka za slavistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost, da se do povratka doc. dr Draginje Ramadanski sa bolovanja, za izvođenje nastave na predmetima Stara ruska književnost 1 (zimski semestar), Stara ruska književnost 2 (letnji semestar, ukoliko se ukaže potreba) angažuje doc. dr Snežana Jelesijević sa Filološkog fakulteta u Beogradu, za predmet Stara ruska kultura i kultura 18. veka (zimski semestar) angažuje ma Irena Subotić, pod mentorstvom doc. dr Snežane Jelisavljević, za predmet Ruska civilizacija i kultura 1 (zimski semestar) i Ruska civilizacija i kultura 2 (letnji semestar, ukoliko se ukaže potreba) angažuje  studentkinja doktorskih studija ma Galina Lukić pod mentorstvom prof. dr Dušanke Mitrović.

Odsek za slovakistiku
Molba Odsek za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se prof. dr Mihal Harpanja, u penziji, angažuje na master akademskim studijama Slovačkog jezik i književnosti u školskoj 2013/14. godini.

Odsek za srpsku književnost
Molba Odsek za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje Zbornika radova učesnika na projektu Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti koje je prijavljen kod republičkog Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj.

Molba Odsek za srpsku književnost Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za učestvovanje na konkursu za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji po drugom javnom pozivu u 2013. godini.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje sledećih publikacija:
1. Eva Hoža-Hargita Horvat Futo, Tanítástaktika–tanári kézikönyv (Taktike u nastavi, metodički priručnik za nastavnike mađarskog jezika i književnosti);
2. Eleonora Kovač Rac, Nyelvjárási attitűdök (Jezičko opredeljenje);
3. Tükör (Ogledalo) KONTEXTUS 8. Zbirka studija sastavljena od rezultata projekta „Vojvođanska mađarska književnost-konteksti-kodovi identiteta“;
4. Tükör (Ogledalo) KONTEXTUS 8. Knjiga rezimea;
5. Frazeológia és fordítástudomány (Frazeologija i nauka o prevođenju), knjiga rezimea.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet bude suizdavač 5. knjige u ediciji PLANTA Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara. Sve materijalne troškove snosi Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara.

Molba Koordinatora doktorskih studija Metodika nastave, Nastavno-naučnom veću da se dr Lajoš Genc, red. prof. u penziji, angažuje u školskoj 2013/14. godini.

Molba prof. dr Snežane Gudurić i prof. dr Marije Stefanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da se za recenzente tematskog zbornika Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2 imenuju Oktavija Nedelku sa Univerziteta u Bukureštu, prof. dr David Astorija sa Univerziteta u Parmi i prof. dr Dragan Koković.

15. Izbor šefova i zamenika šefova odseka

Odsek za komparativnu književnost

  1. prof. dr Bojana Stojanović-Pantović, šef Odseka.

Odsek za rumunistiku

  1. doc. dr Virđinija Popović, zamenika šefa Odseka (umesto mr Rodike Ursulesku Miličić)

Odsek za slovakistiku

  1. prof. dr Jarmila Hodolič, šef Odseka (umesto prof. dr Mihala Harpanja)
  2. prof. dr Ana Makišova, zamenik šefa Odseka (umesto prof. dr Adama Svetlika)

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima

Molba Ekonomskog fakulteta u Subotici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Branka Bešlina za izvođenje ispita i konsultacija iz predmeta Istorija Evrope u zimskom semestru, i izvođenje nastave iz predmeta Istorija Evrope u letnjem semestru sa fondom od 4 časa (2+2) nedeljno, mr Nataše Ajdžanović radi izvođenja nastave iz predmeta Ruski jezik 1 (1+1) i Ruski jezik 2 (1+1) i mr Ivane Vilić radi izvođenja nastave iz predmeta Francuski jezik 1 (1+1) i Francuski jezik 2 (1+1) u školskoj 2013/14. godini.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Tamare Valčić-Bulić na master akademskim studijama, koje su u postupku akreditacije, za izvođenje nastave iz predmeta Istorijska poetika novele i priče u francuskoj književnosti, za 2 časa, ukupno jedan čas na nivou godine, u školskoj 2014/15. godini.

Molba Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Diane Popović za izvođenje nastave iz premeta Frankofone književnosti za 2 časa predavanja u zimskom semestru od 1.10.2013. do 4.2.2014. godine.

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Ane Makišove za nastavne predmete Kultura govora slovačkog jezika (1+1), u zimskom semestru i Slovački jezik (1+2), u letnjem semestru, prof.dr Jarmile Hodolič za nastavni predmete Slovačka književnost za decu (1+2) u letnjem semestru.

Molba Visoke tehničke škole strukovnih studija u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Dejana Pralice za izvođenje nastave iz predmeta Mediji masovnih komunikacija (2+0) u zimskom semestru školske 2013/14. godine.

Molba Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare-Sirmijum u Sremskoj Mitrovici Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Nenada Lemajića u školskoj 2013/14. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Jovane Milutinović za izvođenje nastave iz predmeta Opšta pedagogija na Master akademskim studijama Hemije u školskoj 2013/14. godini.

Molba dr Gordane Ristić Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje na Filološkom fakultetu u Banja Luci do 1/3 radnog vremena u školskoj 2013/14. godini.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Dejana Mikavice na Filozofskom fakultetu u Banja Luci.

Molba Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Jelice Petrović za predmet Psihologija odraslog doba i starenja, sa 30 časova teorije u zimskom semestru i Mentalno zdravlje sa 30 časova teorije u letnjem semestru.

Molba Odseka za slovakistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Samuela Čelovskog na Univerzitetu Aleksandra Dubčeka u Trenčinu, Slovačka i prof. dr Miroslava Dudoka na Filozofskom fakultetu Univerziteta Komenskog ,Bratislava, Slovačka, u školoskoj 2013/14. godini.

17. Angažovanje lektora stranaca u školskoj 2013/14. godini

Grčka ambasada obaveštava Nastavno-naučno veće da će se umesto dosadašnjeg lektora za grčki jezik Temistoklisa Gumasa, tokom 2013/14. školske godine angažovati  lektora Hristosa Pantazidisa.

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje Endrua Hodžiza kao lektora stranca tokom školske 2013/14. godine.

18. Zamena članova Komisije za nostrifikaciju na Odseku za psihologiju

  • dr Vladimir Mihić, docent, Predsednik Komisije za nostrifikaciju (umesto prof. dr Lajoša Genca)
    dr Jelena Šakotić-Kurbalija, docent, član Komisije za nostrifikaciju (umesto prof. dr Ivana Jerkovića).

19. Imenovanje članova programskog veća Centra za usavršavanje nastavnika Fakuleta

20. Imenovanje koordinatora doktorskih studija Metodike nastave

21. Raspisivanje poziva za dodelu nagrade najboljem mladom istraživaču ili studentu doktorskih studija Fakulteta u 2013. godini (vidi prilog)

22.Razno

Odsek za srpski jezik
Centar za srpski jezik kao strani podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o angažovanju lektora tokom intezivnog jednomesečnog kursa u Centru za srpski jezik kao strani (vidi prilog).

Mario Liguori, lektor za italijanski jezik, podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji 1st Quality of Life and Research Workshop-„Well-being in urban and rural areas (vidi prilog).

Dekan Filozofskog fakulteta
Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu