Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Nastavno-naučno veće >
9. sednica Nastavno-naučnog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 9. sednicu Nastavno-naučnog veća Filozofskog fakulteta koja će se održati u PETAK 7.11.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali za sednice, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Informacije dekana i prodekana
2. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Nastavno-naučnog veća i vanredne sednice Nastavno-naučnog veća koja je održana 29.10.2014. godine
3. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija

Odsek za anglistiku
mr Aleksandar Kavgić

Odsek za srpsku književnost
mr Gordana Todorić

4. Imenovanje komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

Odsek za istoriju
Kandidat: mr Aleksandra Novakov, tema: Srpske srednje škole u Osmanskom carstvu (1878-1912), Komisija: dr Dejan Mikavica, red., pro., za užu naučnu oblast, Istorija modernog doba,mentor, dr Duško Kovačević, redovni  prof. Filozofski fakultet, Novi Sad, red., prof., za užu naučnu oblast, Istorija modernog doba, dr Suzana Rajić, vanr. prof., za užu naučnu oblast  Istorija srpskog naroda, Filozofski fakultet Beograd, uža naučna oblast  Istorija srpskog naroda , dr Dragica Kolјanin, docent, Filozofski fakultet, Novi Sad, uža naučna oblast Istorija modernog doba.

Kandidat: mr Milivoj Bešlin tema: Pokušaj modernizacije u Srbiji 1968-1972. godine (između „revolucionarnog kursa“i reformskih težnji), Komisija: drAleksandar Kasaš, red., prof. za užu naučnu oblast,Istorija modernog doba, mentor, dr Dragan Bogetić, naučni savetnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd, dr Olivera Milosavlјević, red. prof., za užu naučnu oblast Sociologija, Filozofski fakultet, Beograd, dr Olga Manojlović-Pintar, naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, dr Slobodan Bjelica, vanr. prof., za užu naučnu oblast Istorija modernog doba.
Odsek za pedagogiju
Kandidat: mr Ivana Đerić, tema: Mogućnost i ograničenja razvoja autonomije učenika u vaspitno-obrazovnom procesu, Komisija: dr Olivera Gajić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, mentor, dr Svetlana Španović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagoške nauke, Pedagoški fakultet, Sombor, dr Spomenka Budić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija.

5. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorskih disertacija

Odsek za hungarologiju
mr Margit Keveš
mr Valerija Balaž-Art

6. Imenovanje komisija za ocenu podobnosti teme, kandidata i mentora za izradu doktorske disertacije

Odsek za psihologiju
Kandidat: mr Nikolina Kuruzović, tema: Individualne i socijalne determinante kvaliteta bliskih interpersonalnih odnosa, značaj osobina ličnosti, porodične interakcije i komunikacije, Komisija: dr Vladimir Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, mentor, dr Tatjana Stefanović-Stanojević, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija.

Odsek za romanistiku
Kandidat: mr Ivana Vilić, tema: Teličnost kao distinktivno obeležje aspektualnog značenja u francuskom i srpskom jeziku, Komisija: dr Snežana Gudurić, red. prof., za užu naučnu oblast Romanistika, mentor, dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, dr Tijana Ašić, red. prof., za užu naučnu oblast Francuski jezik i opšta lingvistika, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Kandidat: mr Ružica Mirilov, tema: Kulinarska terminologija Vojvodine, Komisija: dr Gordana Dragin, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistika, mentor, dr Sofija Miloradović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika, Filozofski fakultet, Niš, dr Dušanka Vujović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i linvistika.

7. Usvajanje izveštaja o oceni doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije metodika nastave
Bilјana Turanjanin, master

Doktorske studije psihologije
Bojana Dinić, master

8. Imenovanje komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Milana Alinčić-Zorić, master, tema: Eudamonistički pristup blagostanju: razlike između dva društva, Komisija: dr Ljilјana Mihić, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Marija Zotović, red.prof. za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Kandidat: Aleksandra Jovanović-Mađar, master, tema: Evaluacija programa za prevenciju vršnjačkog nasilјa kod dece na ranom osnovnoškolskom uzrastu, Komisija: dr Jelica Petrović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije, dr Marina Hadži-Pešić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, Filozofski fakultet, Niš, dr Snežana Milenković, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

Doktorske studije filozofije
Kandidat: Maja Solar, master, tema: Problem vlasništva u Rusoovoj i Marksovoj filozofiji, Komisija: dr Jasna Šakota-Mimica, docent za užu naučnu oblast Filozofske nauke, predsednik Komisije, dr Branko Balј, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, Ekonomski fakultet, Subotica, dr Milenko Perović, red. prof., za užu naučnu oblast Filozofske nauke, mentor.

9. Usvajanje izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije jezik i književnost
Srđan Orsić, master

10. Imenovanje komisije za ocenu_podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije (doktorske studije)

Doktorske studije psihologije
Kandidat: Želјka Nikolašević, master, tema: Nasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti, Komisija: dr Jasmina Kodžopelјić, vanr. prof. za užu naučnu oblast Psihologija, predsednik Komisije; dr Vojislava Bugarski, docent za užu naučnu oblast Psihologija, Medicinski fakultet, Novi Sad, dr Petar Čolović, docent za užu naučnu oblast Psihologija, dr Dragan Pavlović, red. prof., za užu naučnu oblast Neurologija, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija, mentor.

11. Produžetak roka za izradu doktorske disertacije

Molba mr Marine Sudar Nastavno-naučnom veću da joj se rok za izradu doktorske disertacije pod nazivom Sistem glagolskih vremena u francuskom jeziku-vremenske i aspekatske osobenosti i ekvivalenti u srpskom jeziku produži do 17.12.2015. godine.

12. Usvajanje zapisnika sa odbrane magistarske teze

Odsek za romanistiku
Jelena Ristanović-Kuprešak (magistar lingvističkih nauka)

13. Usvajanje izveštaja o oceni magistarske teze

Odsek za srpsku književnost
Jasmina Pivnički

14. Odsustva

Odsek za anglistiku
Molba doc. dr Nine Muždeke Nastavno-naučnom veću da joj odobri plaćeno odsustvo u periodu od 9. marta do 30. maja 2015. godine radi odlaska na posledoktorski naučnoistraživački boravak na Univerzitet u Milanu, Italija u okviru stipendije Erasmus Mundus Postdoctoral Mobility programa.

15. Saglasnosti

Odsek za anglistiku
Molba Odseka za anglistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da pozove doc. dr Nikolu Dobrića sa Univerziteta Alpen Adria u Klagenfurtu kao gostujućeg predavača. Doc. dr Nikola Dobrić bi održao predavanje iz Korpusne lingvistike u okviru nastave na masterskim studijama. Troškove boravka snosiće Univerzitet Alpen Adria.

Odsek za istoriju
Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Sporovi oko autonomije Vojvodine 1961-1974, autora dr Slobodana Bjelice. Recenziju monografije uradili su: prof. dr Ranko Končar, prof. dr Aleksandar Kasaš i akademik Ljubodrag Dimić. Izdavač monografije biće Službeni glasnik koji će snositi i troškove štampanja.

Odsek za pedagogiju
Molba Odseka za pedagogiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje monografije Spremnost za školu u inkluzivnom kontekstu, autora prof. dr Jasmine Klemenović. Za recenzente se predlažu: dr Živka Krnjaja, Filozofski fakultet, Beograd, dr Pero Spasojević, Pedagoški fakultet, Bjelјina, dr Svetozar Dunđerski, dr Slađana Zuković. Štampanje monografije finansiraće autor, izdavač će biti Filozofski fakultet.

Odsek za psihologiju
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje studenta doktorskih studija Ilije Milovanovića u nastavi, za izvođenje vežbi na sledećim predmetima: Pedagoška psihologijau zimskom i letnjem semestru školske 2014/15. godine, pod mentorstvom prof. dr Jasmine Kodžopelјić, Razvojna pishologija, u zimskom i letnjem semestru školske 2014/15. godine, pod mentorstvom doc. dr Jelice Petrović, Osnovi psihologije obrazovanja, u letnjem semestru 2014/15, doc. dr Jasmine Pekić.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje naučno-stručnog skupa Savremeni trendovi u psihologiji u organizaciji Odseka za psihologiju od 15. do 17. oktobra 2015. godine. Za predsednika Programskog odbora izabrana je prof. dr Snežana Smederevac, a za predsednika Organizacionog odbora izabran je doc. dr Dejan Pajić.
Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost doc. dr Ivani Mihić, za angažovanje na projektuPiloting a Child Protection Index in Serbia, koji  u našoj zemlјi, u saradnji sa organizacijama Child Pact i World Vision organizuje Mreža organizacija za decu Srbije. Projekat ima za cilј pilotiranje instrumenta za sveobuhvatnu procenu stanja u sistemu socijalne zaštite kada je u pitanju briga o deci u Srbiji. Predstavlјa temelј dalјeg rada na pripremi međunarodnog sistema monitoringa društvene brige o deci. Isti instrument (Child Protection Index) već je pilotiran u više zemalјa članica Child Pact organizacije. Angažovanje na projektu bi trajalo tokom novembra i decembra 2014. godine.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za promociju knjige Psihologija polnih razlika i sličnosti, čiji su autori prof. dr Dušanka Mitrović i doc. dr Aleksandra Trogrlić, u prostorijama Filozofskog fakulteta. Promocija knjige će se održati 14. novembra 2014. godine. Izdavač je Sinapsa edicija. Recenzenti su Dušanka Lazarević i Bojan Todosijević koji će i govoriti o knjizi. Ispred izdavača će biti gost Nataša Barišić-Ciganović.

Molba Odseka za psihologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za sklapanje Sporazuma o saradnji sa Kliničkim centrom Vojvodine. Svrha sklapanja sporazuma je ostvarivanje saradnje u obostranom interesu u domenu naučno istraživačke delatnosti, razvoja istraživanja i popularizacije kliničke psihologije.

Odsek za romanistiku
Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za štampanje drugog izdanja Praktikuma iz Fonetike s fonologijom francuskog jezika (Phonétique et phonologie de la langue française-Cahier d'exercices), autori prof. dr Snežana Gudurić i doc. dr Nataša Radusin-Bardić.

Molba Odseka za romanistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da nastavu na predmetu Kvebeška migrantska književnost na master akademskim studijama od školske 2014/15. godine umesto prof. dr Ljilјane Matić izvodi doc. dr Diana Popović.

Odsek za rumunistiku
Molba prof. dr Laure Spariosu Nastavno-naučnom veću da joj da saglasnost da konkuriše za Fulbrajtovu stipendiju. U slučaju da dobije stipendiju odsustvovala bi u periodu od 15. januara 2016. godine do 15. maja 2016. godine a nastavu bi umesto prof. dr Laure Spariosu držao lektor stranac prof. dr Daniel Sorin Vintila.

Odsek za rusinistiku
Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost  dr Tomašu Kvoki iz Krakova za dvomesečni naučni boravak na Fakultetu, što bi podrazumevalo korišćenje biblioteke Filozofskog fakulteta, učešće na izabranim predavanjima i mogućnost održavanja predavanja o jeziku i kulturi Rusina u Polјskoj. Mentor i saradnik dr Tomašu Kvoki biće prof. dr Mihajlo Fejsa.

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost  prof. dr Julijanu Tamašu da konkuriše kod Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za sufinansiranje odlaska u Beč povodom obeležavanja 650 godina od postojanja Univerziteta u Beču, u okviru obeležavanja održaće se naučna konferencija pod nazivom Mehrheiten-Minderheiten, Sprachlich-kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit.

Molba Odseka za rusinistiku Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku da se jedna od dve prostorije koje se nalaze pored kabineta 90a dodeli Odseku za rusinistiku.

Odsek za sociologiju
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost Odseku za organizaciju sedmog po redu takmičenja srednjoškolaca iz sociologije 14. marta 2015. godine.
Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za objavlјivanje zbornika Društveni i kulturni potencijali Roma u Srbiji u kojem će biti predstavlјeni rezultati istraživačkog projekta Društveni i kulturni potencijali romske etničke zajednice u Srbiji. Za recenzente se predlažu: dr Sreten Vujović, red. prof., u penziji Filozofski fakultet, Beograd, dr Đokica Jovanović, vanr. prof., Filozofski fakultet, Beograd i dr Svetozar Čiplić, vanr. prof., Pravni fakultet, Novi Sad. Štampanje zbornika biće finansirano sredstvima sa projekta Društveni i kulturni potencijali Roma u Srbiji.

Molba Odseka za sociologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za štampanje zbornika radova pod naslovom Strukturne promene u savremenim društvima, koji je deo aktivnosti na Republičkom projektu 179053. Za recenzente se predlažu: dr Petar Velikij, Ruska akademija nauka, dr Marina Morehanova, Institut za agrarne probleme, Ruska akademija nauka, dr Bilјana Milošević-Šošo, Filozofski fakultet, Istočno Sarajevo. Štampanje zbornika biće finansirano sredstvima sa Republičkog projekta.

Odsek za srpsku književnost
Molba prof. dr Zoje Karanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za uspostavlјanje saradnje sa Muzejom na otvorenom „Staro selo“ Sirogojno  od kojeg se očekuje stručna pomoć i logistička podrška u organizaciji Letnje škole folklora (jul 2015), sa temom Bilјe u tradicionalnoj kulturi Srba 3.

Molba prof. dr Zoje Karanović Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za organizovanje Letnje škole folklora 3 sa temom Bilјe u tradicionalnoj kulturi Srba  koja treba da se održi od 6. do 19. jula 2015. godine.

Odsek za medijske studije
Molba Odseka za medijske studije Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost studentima žurnalistike Lazaru Čovsu i Lei Kotlici da učestvuju na Generalnoj skupštini Evropskog foruma studenata Žurnalistike koja će se održati u Finskoj u periodu od 6. do 10. novembra 2014. godine.

Odsek za hungarologiju
Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Fakultet potpiše Sporazum o saradnji sa sledećim institucijama: Ukrajinskim institutom za mađarski jezik „Ferenc Rakoci 2“, Berehovo, Ukrajina i Učitelјskim fakultetom na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za održavanje akreditovanog stručnog usavršavanja pod nazivom Interpretacija romana i razvijanje kompetencije u savremenoj školi 8. novembra 2014. godine u seminarskoj biblioteci Odseka za hungarologiju.

Molba Odseka za hungarologiju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za gostovanje Stručnog kolegijuma „Ištvan Hatvani“-institucija za negovanje talenata sa Univerziteta u Debrecinu 30. oktobra 2014. godine.

Molba Centra za jezike Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost da Centar za jezike 13. decembra 2014. godine organizuje jezičku radionicu pod nazivom Paths to fluency: British English connected speech patterns and language learning strategies. Radom radionice rukovodiće lektor stranac Stiven Krajevski. Za organizovanje jezičke radionice biće primenjen postojeći cenovnik Centra.

Kancelarija za međunarodnu saradnju predlaže Nastavno-naučnom veću da Fakultet potpiše sporzum o naučnoj saradnji.

16. Angažovanje nastavnika na drugim fakultetima u školskoj 2014/15. godini

Molba Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Želјku Kaluđeroviću za izvođenje nastave iz obaveznog predmeta Antička filozofija i Srednjovekovna filozofijasa fondom časova 2+0 u školskoj 2014/15. godini. Profesor će odsustvovati dva dana u toku meseca utorkom i sredom.

Molba Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Marice Šlјukić za izvođenje nastave iz predmeta Sociologija sa fondom 1+1u školskoj 2014/15. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Adama Svetlika za izvođenje nastave iz predmeta Slovačka književnost 5 i 7 u zimskom semestru sa fondom časova 4+0 i Slovačka književnost 6 i 8 u letnjem semestru sa fondom časova 4+0 u školskoj 2014/15. godini.

Molba Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Vesne Gavrilov-Jerković za izvođenje nastave iz predmeta Veština komuniciranja, na 2. godini doktorskih studija, u trećem (zimskom) semestru, s fondom časova 2P+0,67 SIR u školskoj 2014/15. godini.

Molba Odseka za istoriju Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Snežane Vukadinović i mr Aleksandre Smirnov-Brkić na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu za izvođenje nastave iz predmeta Latinski jezik sa fondom časova 2+1 u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini.

Molba Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje mr Aleksandra Ševa za realizaciju nastave i ispita iz predmeta Ruski jezik sa fondom časova 2+2 u zimskom semestru u školskoj 2014/15. godini.

Molba Prirodno-matematičkog fakulteta Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje doc. dr Jovane Čikić za izvođenje nastave iz sledećih predmeta Sociologija sa fondom časova 2+01, Sociologija u turizmu sa fondom časova 2+1 i Sociologija obrazovanja sa fondom časova 2+0 u letnjem semestru u školskoj 2014/15. godini.

Molba Filološkog fakulteta u Beogradu Nastavno-naučnom veću da dâ saglasnost za angažovanje prof. dr Janka Ramača za izvođenje nastave iz predmeta Ukrajinska kultura 1 i 2 sa fondom časova 2+0 u školskoj 2014/15. godini.

17. Predlog Pravilnika o metodičkoj i stručnoj praksi

Centar za usavršavanje nastavnika predlaže Nastavno-naučnom veću da usvoji Pravlnik o metodičkoj i stručnoj praksi.

18. Razno

Odsek za anglistiku
Prof. dr Vladislava Gordić-Petković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Komparativna književnost: teorija, tumačenja, perspektive koja je održana u periodu od 24. do 26. oktobra 2014. godine u Beogradu.

Odsek za istoriju
Prof. dr Dejan Mikavica, doc. dr Goran Vasin i asistent Nenad Ninkoivć podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o istraživanju sa naučnog putovanja u Budimpeštu Sent Andreju u periodu od 12. do 20. oktobra 2014. godine.

Doc. dr Snežana Vukadinović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Prvi svijetski rat: odraz u književnosti, jeziku i kulturi koji je održan u periodu od 13. do 14. oktobra 2014. godine u Banja Luci.

Doc. dr Đura Hardi podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Rus a StrednáEurópa v 11.-14. storočí koja je održana u periodu od 16. do 18. oktobra 2014. godine u Bratislavi, Slovačka.

Odsek za komparativnu književnost
Doc. dr Vladimir Gvozden podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Jovan Skerlić danas u organizaciji odelјenja za književnost i jezik SANU, koji je održan 28. oktobra 2014. godine u Beogradu.

Doc. dr Pavle Botić podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 9. međunarodnom naučnoistraživačkom skupu u organizaciji kragujevačkog Filološko-umetničkog fakulteta.

Odsek za medijske studije
Zoltan Geler podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj naučnoj konferenciji The 7th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management, KSEM 2014  koja je održana u periodu od 16. do 18. oktobra u Sibiu, Rumunija .

Odsek za romanistiku
Prof. dr Snežana Gudurić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim i/ili perifernim oblastima koja je održana u periodu od 17. do 19. oktobra 2014. godine na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija.

Odsek za rumunistiku
Prof. dr Laura Spariosu podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o međunarodnoj naučnoj konferenciji Komunikacija, kultura, stvaralaštvo: nove naučne paradigme koji je održan 4. oktobra 20104. godine  na Filozofskom fakultetu u sklopu obeležavanja 60. godina od postojanja Fakulteta.

Odsek za psihologiju
Prof. dr Petar Milin podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na konferenciji Mental Lexicon 2014 koja je održana u periodu od 29. septembra do 2. oktobra 2014. godine koja je održana u Torontu, Kanada.

Prof. dr Ivan Jerković podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 28. konferenciji zdravstvene psihologije Beyond prevention and intervention: increasing well-being koja je održana u periodu od 26. do 30. avgusta 2014. koja je održana u Insbruku, Austrija.

Prof. dr Snežana Milenković podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o boravku na Univerzitetu u Vilniusu, Litvanija u periodu od 15. do 19. oktobra 2014. godine.

Prof. dr Snežana Smederevac podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o ispitivanju blizanaca koje je sprovedeno na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u periodu od 17. do 19. oktobra 2014. godine.

Asistent Bojana Dinić podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu 3. Riječki dani eksperimentalne psihologije koji je održan u periodu od 25. do 26. septembra 2014. godine u Rijeci, Hrvatska.

Odsek za slovakistiku
Prof. dr Jarmila Hodolič podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnoj konferenciji Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí koja je održana u periodu od 8. do 10. oktobra 2014. godine u Bekeš Čabi, Mađarska.

Asistent Jasna Uhlarik podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o poseti 59. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu 28. oktobra 2014. godine.

Odsek za sociologiju
Doc. dr  Valentina Sokolovska podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Applied Statistics 2014 koji je održan na Bledu u periodu od 21. do 24. septembra 2014. godine.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Žarko Bošnjaković i doc. dr Gordana Dragin podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Materijalna i duhovna kultura Srba u multietničkim i/ili perifernim oblastima koja je održana u periodu od 17. do 19. oktobra 2014. godine na Zapadnom univerzitetu u Temišvaru, Rumunija.

Doc. dr Nataša Kiš podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na 9. međunarodnom naučnom skupu Srpski jezik, književnost i umetnost koji je održan 24. i 25. oktobra 2014. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u kragujevcu.

Prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, doc. dr Jasmina Dražić, dr Jelena Ajdžanović i mr Bilјana Babić podnele su izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na međunarodnom naučnom skupu Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi 3 koji je održan uBeogradu 24. i 25. oktobra 2014. godine.

Odsek za srpsku književnost
Prof. dr Mirjana Stefanović podnela je izveštaj Nastavno-naučnom veću o učešću na naučnom skupu Veliki rat 1914-1918: uzroci, posledice, tumačenja koji je održan uVranju 5. i 6. oktoba 2014. godine.

Prof. dr Jasmina Klemenović i prof. dr Pavle Milenković podneli su izveštaj Nastavno-naučnom veću o svom boravku u Londonu u periodu od 20. do 26. jula 2014. godine u okviru Tempus projekta Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education (517319).

Milan Drča podneo je izveštaj Nastavno-naučnom veću o službenom putovanju u Beograd 25. oktobra 2014. godine.


                                                               Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                    Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu