Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Romanistika

O odseku
Katedra za francuski jezik i književnost osnovana je 1961. godine. U prvoj školskoj godini 1961/62. upisano je 15 studenata. Sledeće školske godine nije vršen upis studenata, shodno odluci Univerziteta, ali je Katedra za francuski jezik i književnost produžila svoju aktivnost, odlukom Filozofskog fakulteta, tako da je omogućeno upisanim studentima da završe studije.

Filozofski fakultet ponovo osniva Katedru za francuski jezik i književnost 1966. g. Tada je upisano 22 studenata, ali je već aprila 1967. godine Republički Savet za obrazovanje u Beogradu zahtevao da se obustavi rad grupe za francuski jezik i književnost. Organi uprave Fakulteta su, međutim, rešili da se upisanim studentima omogući da završe svoje studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Sve do 1972. g. grupa za francuski jezik i književnost nije upisivala nove studente.

Godine 1972. u Statut Filozofskog fakulteta je, po odobrenju Skupštine SAPV, uneta grupa za francuski jezik i književnost. Time se okončao jedan period u istoriji Katedre za francuski jezik i književnost koji bi se mogao nazvati pripremnim ili eksperimentalnim.

Osnivanje Katedre za francuski jezik i književnost vezuje se za ime profesora dr Miloša Jovanovića, njenog prvog stalnog nastavnika. Uz profesora Jovanovića, dužnost predavača i prvog Šefa Katedre poverena je dr Vladi Draškoviću; profesor je takođe bio i dr Nikola Banašević (počasni doktor Univerziteta u Bordou i Klerman-Feranu), a kao lektori radili su Eduar Beglen i Andre Leskaje (sa Filološkog fakulteta u Beogradu), pridružili su im se kasnije docent dr Mihailo Pavlović kao i lektor Mišel Oben. Nešto kasnije u rad Katedre uključili su se i dr Slobodan Vitanović, dr Radivoje Konstantinović, dr Marko Papić, dr Nada Petrović, Nadežda Vinaver, Jovanka Čemerikić... kao i gostujući profesori poput npr. dr Muhameda Nezirovića iz Sarajeva i dr Riste Lainovića iz Niša.

Uz sadašnje, nastavu na Katedri izvodili su: Madlen Stevanov, prof. dr Milorad Arsenijević, mr Dragana Knežević, prof. dr Plemenka Vlahović, prof. dr Dušanka Točanac, prof. dr Izabela Konstantinović, prof. dr Živojin Živojnović.

Godine 1974, osnovan je Lektorat za rumunski jezik i književnost, koji će prerasti u posebnu katedru, zatim 1979. Lektorat za italijanski jezik koji, do dan danas, postoji u okviru Odseka za romanistiku, kao i Lektorat za španski jezik, osnovan 1997. godine.

Tokom svog postojanja Odsek je bio nosilac nekoliko značajnih naučnih projekata. Mnogi od radova ili monografskih publikacija, doktorskih ili magistarskih radova, proizišli su iz istraživanja u okviru ovih projekata. Gostovanja naših profesora u Francuskoj i Francuza kod nas, na raznim simpozijumima i drugim naučnim skupovima kao i povremena razmena predavača svedoči o stalnoj interakciji u francusko-srpskim odnosima uz podrške Francuskog kulturnog centra u Beogradu.

Pored osnovnih studija, na Katedri za francuski jezik i književnost, od 1994. godine organizuju se i poslediplomske studije iz francuskog jezika i francuske književnosti.

Zaposleni
dr Snežana Gudurić, redovni profesor
dr Nenad Krstić, redovni profesor
dr Pavle Sekeruš, redovni profesor
dr Ljubica Vlahović, vanredni profesor
dr Tamara Valčić-Bulić, vanredni profesor
dr Ivana Vilić, viši nastavnik veština
dr Dragana Drobnjak, vanredni profesor
dr Diana Popović, vanredni profesor
dr Tatjana Đurin, vanredni profesor
dr Ksenija Šulović, vanredni profesor
dr Aleksandra Blatešić, docent
dr Nataša Radusin-Bardić, docent
dr Ružica Seder, asistent
dr Sanja Maričić Mesarović, docent
dr Kristijan Eker, docent
dr Nataša Popović, viši nastavnik veština
dr Vanja Manić Matić, viši lektor
dr Bojana Kovačević Petrović, asistent
dr Mario Liguori, strani lektor
msr Ivana Georgijev, asistent
Moises Moreno, lektor za španski jezik
Carole BEČANOVIĆ, lektorka za francuski
Florian Ferré, strani lektor
Vladan Živković, bibliotekar

Kontakt
Šef Odseka: doc. dr Tamara Valčić-Bulić
Zamenik šefa: dr Nataša Popović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs, ana.topoljski@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3873

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu