Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Studentski parlament
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Odseci >
Sociologija

Informator Odseka za sociologiju

O odseku

Kao posebna akademska i naučna disciplina, sociologija se na Univerzitetu u Novom Sadu pojavila kasno i razvijala mukotrpno. Filozofski fakultet u tom pogledu, dugo vremena, nije bio nikakav izuzetak. Početkom sedamdesetih godina na njemu je, u okviru zasebnog seminara pri Katedri za istoriju, nastavu iz sociologije izvodio samo jedan nastavnik i dva asistenta. Značajnu institucionalno-organizacionu prekretnicu u razvoju sociologije na Filozofskom fakultetu predstavljalo je osnivanje Instituta za filozofiju i sociologiju, 1976. godine, mada je i tada ideologizovano marksističko obrazovanje uspevalo u velikoj meri da potisne, ili barem omete, njeno stasavanje u potpuno ravnopravnu obrazovnu i naučnu disciplinu. Tek sa značajnim kadrovskim jačanjem i stvaranjem posebne studijske grupe za filozofiju i sociologiju, školske 1988/89. godine, stiču se valjane pretpostavke za ubrzani razvoj sociologije i filozofije, ne samo na Filozofskom fakultetu, nego i na Univerzitetu, pa i u celoj Vojvodini.
U svom sadašnjem obliku, Odsek za sociologiju nastao je prilikom poslednje reorganizacije Odseka za filozofiju i sociologiju, koji je reformiran 1993. godine. Naime, u prethodnom organizacionom obliku postojale su dve katedre: za sociologiju i za filozofiju. Nastava filozofije i sociologije izvođena je na jedinstvenoj studijskoj grupi, u kojoj su prve dve godine bile zajedničke, a preostale dve odvojene. Od školske 1996/97. godine jedinstvena nastavna grupa se deli na grupu za sociologiju i grupu za filozofiju, sa posebnim nastavnim planovima i programima.
Osnovne delatnosti Odseka za sociologiju su: nastavna, naučna i naučnoistraživačka. Nastavna delatnost Odseka odnosi se na obrazovanje studenata za sociološku profesiju na matičnoj grupi, kao i na sticanje socioloških znanja visokostručnog nivoa na ostalim studijskim grupama Filozofskog fakulteta i nekih drugih fakulteta. Nastavna delatnost Odseka takođe obuhvata i obrazovanje studenata na postdiplomskim, odnosno master i doktorskim studijama sociologije za sticanje akademskih zvanja master socioloških nauka i doktor socioloških nauka.
Kao i na svakom drugom univerzitetskom stepenu obrazovanja, naučna delatnost na Odseku sastavni je deo rada nastavnika i saradnika, budući da se svaki nastavnik javlja ne samo kao prenosilac naučno-nastavnih sadržaja, već i kao stvaralac naučnih znanja. U tom smislu i na Odseku za sociologiju nastavnici i asistenti se usmeravaju na određene naučne discipline i istraživanje onog dela društvene stvarnosti i teorijsko-metodoloških problema na koje se ta disciplina odnosi.
Naučnoistraživačka delatnost Odseka za sociologiju odvija se pretežno u okviru Centra za sociološka istraživanja (CSI) kao specifične organizacione celine, koji je počeo sa radom aprila 1997. godine. Poseban zadatak Centra za sociološka istraživanja sastoji se u uključivanju studenata i postdiplomaca u naučnoistraživački rad. Članovi Odseka za sociologiju takođe učestvuju i u različitim naučnoistraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, kao i druge institucije i fondacije.
U delatnost Odseka za sociologiju ulazi i seminarska biblioteka i čitaonica, kao i naučnoizdavačka delatnost za potrebe studenata, saradnika i korisnika. Odsek takođe organizuje naučne skupove, seminare za nastavnike sociologije u srednjim školama, kao i takmičenja iz sociologije za učenike srednjih škola.

Zaposleni
dr Zorica Kuburić, redovni profesor
dr Dušan Marinković, redovni profesor
dr Srđan Šljukić, redovni profesor
dr Pavle Milenković, redovni profesor
dr Žolt Lazar, redovni profesor
dr Valentina Sokolovska, vanredni profesor
dr Marko Škorić, vanredni profesor
dr Marica Šljukić, docent
dr Snežana Stojšin, docent
dr Jovana Čikić, docent
dr Dušan Ristić, docent
dr Aleksej Kišjuhas, docent
dr Ana Pajvančić Cizelj, docent
dr Ana Bilinović, docent
msr Aleksandar Tomašević, asistent
msr Vladan Vidicki, asistent
Miladin Jović, bibliotekar

Spolјni saradnik
dr Kosta Josifidis, red. prof.

Kontakt
Šef Odseka: prof. dr Pavle Milenković
Zamenik šefa: doc. dr Marica Šljukić
Sekretar Odseka: Olivera Antić-Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: sociolog at ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3852

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu