Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Godišnji izveštaj
   Centar za jezike
   Pravna akta
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Međunarodna saradnja
   Konferencije
   Sindikat
   Akreditacija
   Sistem obezbeđenja kvaliteta

   

Početna > Fakultet >
7. sednica Saveta Filozofskog fakulteta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 7. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 27.2.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u sali za sednice za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sednice Saveta Filozofskog fakulteta (prilog);
 2. Verifikacija mandata novom članu Saveta Fakulteta: Ivana Janjić umesto prof. dr Marine Puja Badesku (prilog);
 3. Usvajanje finansijskog izveštaja o poslovanju Fakulteta za 2016. godinu  (prilog1, prilog2);
 4. Predlog za izmenu i dopunu Plana javnih nabavki za 2017. godinu  (prilog1, prilog2);
 5. Usvajanje Zapisnika o popisu osnovnih sredstava Fakulteta na dan 31.12.2016. godine (prilog);
 6. Predlog odluke za pribavlјanje građevinske dozvole u postupku sanacije električknih razvodnih ormara starog razvoda u zgradi Filozofskog fakulteta (prilog1, prilog2);
 7. Imenovanje doc. dr Petra Čolovića za koordinatora Centra za bihejvioralnu genetiku  (prilog);
 8. Usvajanje cenovnika troškova studija za školsku 2017/18. godinu (prilog);
 9. Usvajanje novog cenovnika ECDL testnog centra Fakulteta (prilog);
 10. Usvajanje cenovnika Medijskog centra (prilog);
 11. Usvajanje cenovnika Centra za bihejvioralnu genetiku (prilog) ;
 12. Razno.


Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta

       Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu