Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
13. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 13. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u UTORAK 2. FEBRUARA 2009. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED


1. Usvajanje zapisnika sa 12. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za romanistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za srpsku književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnnosti
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Odsek za germanistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za slovakistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Slovački jezik

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
Odsek za germanistiku
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za pedagogiju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Sanje Krimer-Gaborović u zvanje višeg predavača za užu naučnu oblast Strani jezik-engleski jezik na Građevinskom fakultetu u Subotici.

DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu