Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >


19. sednica Izbornog veća

U odsustvu dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prodekan za međunarodnu saradnju i nauku saziva 19. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 25. FEBRUARA 2011. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

                1. Usvajanje zapisnika sa 18. sednice Izbornog veća
                2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu Engleska i američka književnost

Odsek za germanistiku

dva nastavnika stranih jezika za užu naučnu oblast Germanistika

jednog nastvnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija modernog doba

Odsek za medijske studije

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za psihologiju

jednog nastvanika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Romanistika

jednog nastavnika jezičkih veština za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovakistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za hungarologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom sa teorijom književnosti

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom sa teorijom književnosti

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom sa teorijom književnosti

                3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku

jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za romanistika

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za sociologiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za filozofiju

jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Odsek za psihologiju

jednog asistenta u nastavi za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za hungarologiju

jednog asistenta u nastavi za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom sa teorijom književnosti

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 1. dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 2. dr Tvrtko Prćić, red. prof. za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 3. dr Katarina Rasulić, doc. za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet u Beogradu 

Odsek za komparativnu književnost

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 1. dr Miodrag Radović, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
 2. dr Nikola Strajnić, red. prof. za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom književnosti
 3. dr Mladen Šukalo, red. prof. za užu naučnu oblast Teorija književnosti i Komparativna književnost, Filološki fakultet, Banjaluka

Odsek za pedagogiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Predlog komisije:

 1. dr Olivera Knežević-Florić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 2. dr Svetlana Kostović, vanred. prof. za užu naučnu oblast Pedagogija
 3. dr Slađana Zuković, doc. za užu naučnu oblast Pedagogija

Odseka za psihologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Marija Zotović, vanred. prof. za užuu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Ivan Jerković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Jasmina Kodžopeljić, vanred. prof. za užuu naučnu oblast Psihologija 

jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 1. dr Bojan Janičić, doc. za užu naučnu oblast Psihologija
 2. dr Petar Milin, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija
 3. dr Snežana Smederevac, vanred. prof. za užu naučnu oblast Psihologija 

Odsek za romanistiku

jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Romanistika

Predlog komisije:

 1. dr Nenad Krstić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika
 2. dr Kristijan Eker, doc. za užu naučnu oblast Romanistika
 3. dr Saša Moderc, doc. za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet u Beogradu

Odsek za sociologiju

jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Predlog komisije:

 1. dr Dušan Marinković, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
 2. dr Dragan Koković, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
 3. dr Miloš Marjanović, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline, Pravni fakultet Novi Sad

jednog asistenta za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Predlog komisije:

 1. dr Božo Milošević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
 2. dr Srđan Šljukić, vanred. prof. za užu naučnu oblast Sociološke discipline
 3. dr Pavle Milenković, doc. za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za slovakistiku

jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

Predlog komisije:

 1. dr Adam Svetlik, doc. za užu naučnu oblast Slovakistika
 2. dr Mihal Harpanj, red. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika
 3. dr Jarmila Hodolič, vanred. prof. za užu naučnu oblast Slovakistika 

Odsek za filozofiju

jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

Predlog komisije:

 1. dr Miloš Todorović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofskenauke
 2. dr Milenko Perović, red. prof. za užu naučnu oblast Filozofske nauke
 3. dr Željko Kaluđerović, doc. za užu naučnu oblast Filozofske nauke

 


                                                                                      Za Dekana Fakulteta
                                                              Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
                                                                       Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu