Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

23. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 23. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 16.12.2011. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za filozofiju:
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Filozofske nauke

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju:
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Filozofske nauke

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za psihologiju
Odsek za romanistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za filozofiju

                                                                              DEKAN FILOZOFSKOG FAKULTETA
                                                                                   Prof. dr Ljiljana Subotić s.r.

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu