Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
6. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 6. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 5. decembra 2008. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sednice Izbornog veća
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za slavistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Odsek za germanistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za hungarologiju
- jedan asistent za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Odsek za pedagogiju
- tri saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za slavistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusistika
- jednog asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za slovaksitiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Slovakistika

Odsek za sociologiju
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociološke discipline
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sociološke discipline

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za slavistiku
Odsek za istoriju
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Odsek za hungarologiju
Odsek za medijske studije
Odsek za psihologiju

5. Imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
Odsek za filozofiju

6. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom

Odsek za slovakistiku


7. Mišljenje matičnog Fakulteta o izboru Dejana Kneževića u zvanje predavača za užu naučnu oblast Strani jezik-nemački jezik na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu