Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
1. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 1. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u ponedeljak 18. februara 2008. godine sa početkom u 14 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za hungarologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti (predmet: Istorija mađarske književnosti 19. veka)
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti (predmet: Mađarska književnost u Vojvodini, Versifikacija i razumevanje pesme i časopisna kultura u Vojvodini, i svi kursevi koji iz toga proizilaze)

Odsek za istoriju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Arheologija, (predmet: Arheologija)

Odsek za komparativnu književnost
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Svetska i komparativna književnost sa teorijom (predmet: Svetska i komparativna književnost)

Odsek za psihologiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija (predmet: Razvojna psihologija i Škole i pravci u psihologiji)

Odsek za srpsku književnost i jezik
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti (predmet: Metodika nastave književnosti i jezika sa osnovama didaktike)

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za germanistiku
- jednog saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za medijske studije
- jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Novinarstvo

Odsek za pedagogiju
- jedan saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jedan asistent za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za rumunistiku
- jedan asistent-pripravnik za užu naučnu oblast Rumunistika

Odsek za sociologiju
- jednog asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Sociološke discipline

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog lektora za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje

Odsek za anglistiku
Odsek za germanistiku
Odsek za komparativnu književnost
Odsek za pedagogiju
Odsek za romanistiku
Odsek za sociologiju

Odsek za filozofiju

5. Imenovanje komisije za izbor u zvanje

Odsek za istoriju
Odsek za slavistiku
Odsek za srpski jezik i lingvistiku

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu