Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >
9. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 9. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 8. maja 2009. godine sa početkom u 12 časova u kino sali, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Izbornog veća

2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost

Odsek za pedagogiju
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
- jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblst Srpski jezik i lingvistika

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- Jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Odsek za istoriju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Istorija modernog doba
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Medijevistika
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za psihologiju
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija
- jednog asistenta za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za rumunistika
- jednog lektora za užu naučnu oblast Rumunistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisija za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za filozofiju
Odsek za istoriju
Odsek za medijske studije
Odsek za romanistiku
Odsek za srpsku književnost

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu