Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

10. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 10. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 4.7.2014. godine sa početkom u 12 časova u sali Zoran Konstatinović, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9. sednice Izbornog veća Fakulteta
2. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za istoriju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Medijevistika

Odsek za sociologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

3. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za pedagogiju
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za rusinistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rusinistika

4. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Predlog komisije:

Dr Maja Marković, vanr. prof. za užu naučnu oblast Anglistika

Dr Predrag Novakov, red. prof. za užu naučnu oblast Anglistika

Dr Sabina Halupka-Rešetar, doc. za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Predlog komisije:

Dr Julijana Beli-Genc, red. prof. za užu naučnu oblast Germanistika

Dr Slobodan Grubačić profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu

Dr Nikolina Zobenica, doc. za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za romanistiku

Jednog asistenta za užu naučnu oblast Romanistika (Španski jezik)

Predlog komisije:

Dr Ksenija Šulović, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

Dr Tatjana Đurin, doc. za užu naučnu oblast Romanistika

Dr Snežana Gudurić, red. prof. za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

Dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika

Dr Nikola Grdinić, red.prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Dr Snežana Jelesijević, docent za užu naučnu oblast Rusistika

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Predlog komisije:

Dr Bogdan Kosanović, profesor emeritus

Dr Nikola Grdinić, red.prof. za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Dr Draginja Ramadanski, vanr. prof. za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za sociologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Sociologija

Predlog komisije:

Dr Božo Milošević, red. prof. za užu naučnu oblast Sociologija

Dr Dragan Koković, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija

Dr Radoš Radivojević, red.prof. za užu naučnu oblast Sociologija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Odsek za hungarologiju

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku

Predlog komisije:

Dr Eva Hoža, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Dr Katalin Kaić, profesor emeritus

Dr Eržebet Čanji, red. prof. za užu naučnu oblast Istorija mađarske književnosti sa komparatistikom i teorijom književnosti

Centar za jezike

Jednog lektora za užu naučnu oblast Kulture u kontaktu

Predlog komisije:

Dr Milivoj Alanović, docent za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Dr Edita Andrić, red. prof., za užu naučnu oblast Opšta i mađarska lingvistika

Dr Laura Spariosu, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rumunistika

5. Mišljenje matičnog fakulteta o izboru mr Zorana Marošana u zvanje nastavnika za užu naučnu oblast Engleski jezik na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.


                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu