Istorijat
   Odseci
   Službe
   Dekanat
   Nastavno veće
   Izborno veće
   Savet fakulteta
   Parlament
   Pravna akta
   Centar za jezike
   Alumni i prijatelji
   Izdavačka delatnost
   Sindikat

   

Početna > Fakultet > Izborno veće >

12. sednica Izbornog veća

Dekan Filozofskog fakulteta saziva 12. sednicu Izbornog veća Fakulteta koja će se održati u PETAK 28.11.2014. godine sa početkom u 12 časova u amfiteatru, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Izbornog veća Fakulteta

2. Prigovor Sonje Hornjak na izveštaj Komisije o izboru u zvanje Bojane Kovačević-Petrović za asistenta za španski jezik

3. Utvrđivanje predloga za izbor u zvanje nastavnika

Odsek za anglistiku
Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za hungarologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Folkloristika i istorija kulture na mađarskom jeziku

4. Izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za rumunistiku
Jednog asistenta za užu naučnu oblast Rumunistika

5. Raspisivanje konkursa i imenovanje komisije za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa

Odsek za anglistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Sabina Halupka-Rešetar, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Katarina Rasulić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filološki fakultet, Beograd

Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o književnosti)

Predlog komisije:

 • Dr Zoran Paunović, red. prof., za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 • Dr Arijana Luburić-Cvijanović., docent za užu naučnu oblast Engleska i američka književnost
 • Dr Mihajlo Pantić, red. prof.,  za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Tvrtko Prćić, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Violeta Stojičić, docent za užu naučnu oblast Anglistika, Filozofski fakultet, Niš

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Maja Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Sabina Halupka-Rešetar, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Jednog višeg lektora za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Maja Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Sabina Halupka-Rešetar, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Predrag Novakov, red. prof., za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika

Jednog lektora za užu naučnu oblast Anglistika (Nauka o jeziku)

Predlog komisije:

 • Dr Radmila Bodrič, docent za užu naučnu oblast Engleski jezik i lingvistika
 • Dr Maja Marković, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika
 • Dr Sabina Halupka-Rešetar, vanr. prof., za užu naučnu oblast Anglistika

Odsek za germanistiku

Jednog lektora za užu naučnu oblast Germanistika (Nemačka jezik)

Predlog komisije:

 • Dr Gordana Ristić, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Kristina Dragović, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Nikolina Zobenica, docent za užu naučnu oblast Germanistika

Jednog asistenta užu naučnu oblast Germanistika (Nemačka književnost)

Predlog komisije:

 • Dr Julijana Beli-Genc, red. prof., za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Nikolina Zobenica, docent za užu naučnu oblast Germanistika
 • Dr Sanja Ninković, docent za užu naučnu oblast Germanistika

Odsek za pedagogiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Pedagogija 

Predlog komisije:

 • Dr Svetlana Kostović, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Zoroslav Spevak, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija
 • Dr Olivera Knežević-Florić, red. prof., za užu naučnu oblast Pedagogija

Odsek za psihologiju
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Psihologija

Predlog komisije:

 • Dr Bojan Janičić, docent., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Snežana Smederevac, red. prof., za užu naučnu oblast Psihologija
 • Dr Dejan Pajić, docent, za užu naučnu oblast Psihologija

Odsek za romanistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Romanistika (Italijanski jezik)

Predlog komisije:

 • Dr Želјko Đurić, red. prof., za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd
 • Dr Dušica Todorović-Lakava, vanr. prof., za užu naučnu oblast Italijanistika, Filološki fakultet, Beograd
 • Dr Nenad Krstić, red. prof., za užu naučnu oblast Romanistika
 • dr Aleksandra Blatešić, docent za užu naučnu oblast Romanistika

Odsek za slavistiku

Jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Rusistika 

Predlog komisije:

 • Dr Dušanka Mirić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika

Jednog višeg nastavnika veština za užu naučnu oblast Rusistika 

Predlog komisije:

 • Dr Marija Stefanović, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dušanka Mirić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika
 • Dr Dojčil Vojvodić, vanr. prof., za užu naučnu oblast Rusistika

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Predlog komisije:

 • Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jazik i lingvistika
 • Dr Vladislava Ružić, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Gordana Štasni, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika

Odsek za srpsku književnost
Jednog nastavnika (sva zvanja) za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Predlog komisije:

 • Dr Svetlana Tomin, vanr. prof., za užu naučnu oblast Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
 • Dr Jasmina Grković-Mejdžor, red. prof., za užu naučnu oblast Srpski jezik i lingvistika
 • Dr Tomislav Jovanović, red. prof., za užu naučnu oblast Srpska književnost, Filološki fakultet, Beograd

6. Mišlјenje matičnog fakulteta o izboru dr Đurđe Soleše-Grijak u zvanje vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Psihologija na Tehničkom fakultetu «Mihajlo Pupin» u Zrenjaninu.

                                                                                          Dekan Filozofskog fakulteta
                                                                                                                 Prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš

 

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu