Edita Andrić

Edita Andrić, redovni profesor

Kontakt
Kabinet: 261
Broj telefona: 485-3878, 458-673
E-adresa: andrice@ff.uns.ac.rs

Biografija
Osnovne studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za mađarski jezik i književnost 1984. (naslov diplomskog rada: A köszönés szemiotikaja), gde je završila i magistarske studije 1989. (naslov magistarskog rada: Alaki tükrözés az újvidéki magyarok nyelvhasználatában). Doktorat iz kontrastivne lingvistike srpskog i mađarskog jezika odbranila je 1997. godine na  Katedri za mađarski jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naslov teze: A szerb esetrendszer és a magyar viszonyragrendszer ekvivalenciájának problémái.

Kao apsolvent je radila u školama kao profesor mađarskog jezika, po diplomiranju se zaposlila u Prevodilačkoj službi Skupštine AP Vojdvodine kao prevodilac-pripravnik, a zatim u Sekretarijatu za informacije Skupštine grada Novog Sada kao prevodilac. U međuvremenu polaže državni ispit za prevodioce.

Na Hungarološki institut Filozofskog fakulteta, dolazi 1988. godine, kao istraživač-pripravnik. Po ukidanju Instituta pa sve do danas radi na Katedri za mađarski jezik i književnost. 2008. godine izabrana je za redovnog profesora. Aktivno učestvuje u životu i radu Odseka za hungarologiju i Filozofskog fakulteta. U tri mandata je obavljala funkciju zamenika šefa Odseka, koordinator je Centra za mađarski jezik, član je stručnog veća za humanističke nauke, Saveta Univerziteta, u periodu od 2016 do 2019. godine je glavni i odgovoni urednik časopisa Godišnjak Filozofskog fakulteta, član uređivačkog odbora časopisa Hungarološka saopštenja itd.

Od 2000. godine gostujući je profesor na Katedri za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu.

Nastavni rad
Predmeti na osnovnim studijama

 • Teorija preveođenja
 • Tehnike prevođenja i tumačenja
 • Kontrastivna gramatika
 • Prevođenje stručnih tekstova na mađarski/srpski jezik
 • Savremeni mađarski jezik 1
 • Savremeni mađarski jezik 2
 • Savremeni mađarski jezik 3
 • Savremeni mađarski jezik 4

Predmet na doktorskim studijama Jezik i književnost

 • Derivacioni sistemi mađarskog i srpskog jezika

Naučno-istraživački rad
Interesovanja:
◦ Mađarska lingvistika
◦ Kontrastivna gramatika mađarskog i srpskog jezika
◦ Primenjena lingvistika
◦ Mađarski jezik kao strani
◦ Prevođenje

Istraživački projekti:

 1. Broj projekta: 05T27, Izučavanje jezika, književnosti i kulture nacionalnih manjina u Republici Srbiji  1996-2000. sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta: dr Janoš Banjai.
 2. Broj projekta: 1370, Kulturni, jezički i književni obrasci manjinskih nacionalnih zajednica 2001–2005. sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta: dr Janoš Banjai
 3. Interkulturna kontekstualizacija vojvođanske mađarske književnosti2006–2010. Projekat od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine Rukovodilac projekta: dr Eržebet Čanji
 1. Broj projekta: 148013 D, Kod-književnost-kultura-regija 2006-2010. sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Rukovodilac projekta: dr Katalin Kaić
 2. Vojvođanska mađarska književnost – konteksti – kodovi identiteta 2011-2014. Projekat od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine Rukovodilac projekta: dr Eržebet Čanji
 3. Broj projekta: III 47013, Mađarski jezik u višejezičnoj Vojvodini 2011-2015. sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Rukovodilac projekta: dr Ištvan Šiling
 4. Broj projekta: 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2011- ... sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Rukovodilac projekta: dr Snežana Gudurić
 5. Broj projekta: 178017 Diskurs manjinskih jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj i srednjoj Evropi 2011-...  sufinansiran od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Rukovodilac projekta: dr Miroslav Dudok, dr Ana Makišova
 6. Interferenciajelenségek a vajdasági magyar nyelvben és irodalomban / Interferencija kao pojava u jeziku i književnosti Mađara u Vojvodini 2018. Sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Rukovodilac projekta: dr Eva Toldi

Bibliografija (izbor)
- Andrić Edita (2003) Leksikologija i morfologija mađarskog jezika, Novi Sad: Odsek za hungarologija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 197 p.
- Andrić Edit (2005) Kontrasztív mondatszerveződés-vizsgálatok. Újvidék: Vajdasági Magyar Közművelődési Társaság  252 p.
- Andrić Edita (2008) Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet – Odsek za hungarologiju 218 p.
- Andrić Edita (2009) U duhu jezičke i kulturne koegzistencije. Novi Sad: Akademija nauka i umetnosti i Akedemska knjiga 334 p.
- Andrić Edita (2017) Fordításkritika -kritika prevoda. Novi Sad: Filozofski fakultet 377 p.
- Andrić Edita (2011) Leksička negacija u srpskom i mađarskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LIV/2. 221-237.
- Andrić Edita (2013) Kontrastivna semantička analiza reči fej u mađarskom i glava u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, broj LVI/2. 131-153.
- Andrić Edita (2015) Asocijativno polje lekseme kenyér u mađarskom i hleb u srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/2. 85-108.
- Andrić Edita (2017) Recepcija Andrića u mađarskoj književnoj kritici – Sa posebnim osvrtom na Gospođicu. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik knjiga 65. sveska 2, 479–498.
- Andrić Edita (2018) Frazeološke jedinice sa meronimima imenica láb/noga u mađarskom i srpskom jeziku. Jezici i kulture u vremenu i prostoru 7. Filozofski fakultet Novi Sad. 235-251.

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane