O odseku

O odseku
Katedra za južnoslovenske jezike osnovana je 1954. godine, kada je i započeo rad Filozofskog fakulteta predavanjem (1. decembra) Aleksandra Belića.

Odsek za srpski jezik i lingvistiku osnovan je 1993. godine, spajanjem Katedre za južnoslovenske jezike i Instituta za lingvistiku. Novosadska lingvistička škola je centar čiji su zaštitni znak bili i ostali Pavle i Milka Ivić. Ugledu i prepoznatljivosti Odseka značajan doprinos daju i akademici Milorad Radovanović i Jasmina Grković-Mejdžor, redovni članovi SANU.

Od 1965. godine Odsek uređuje međunarodno poznati lingvistički časopis Prilozi proučavanju jezika. U 2002. godini pokrenuta je i edicija Lingvističke sveske, u kojoj je dosad štampano 9 knjiga.

Od školske 2002/3. u okviru Odseka postoji i Centar za srpski jezik kao strani.

Na Odseku je po zakonu o visokom obrazovanju diplomiralo 898 studenata na osnovnim studijama. Po bolonjskom sistemu 403 studenta su završila osnovne studije, a 351 student završio je masterske studije.                                              

Studije i studenti

Osnovne studije
Odsek za srpski jezik i lingvistiku matični je odsek za dve studijske grupe: Srpska filologija: Srpski jezik i književnost i Srpska filologija u kontatku s mađarskom / slovačkom filologijom.

Realizacijom oba programa obezbeđuje se sticanje kompetencija (1) za profesije neophodne u procesu obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi (nastavnik srpskog jezika i književnosti; nastavnik srpskog kao nematernjeg jezika), kao i (2) za podizanje opšte jezičke kulture u društvu (lektori i redaktori srpskog jezika).

Masterske akademske studije Srpska filologija: srpski jezik i književnost
Program omogućava studentima da prošire postojeća i steknu nova teorijska, praktična i stručna znanja. Sastavljen je od blokova izbornih predmeta u kojima je ponuđeno više praktičnih i teorijskih kurseva iz sinhronije i dijahronije, tako da studenti imaju široke mogućnosti da se opredele za različite kurseve u skladu sa svojim interesovanjima.

Masterske akademske studije Srpska filologija: Srpski kao strani jezik
U okviru ovog programa studenti stiču uvid u savremene teorijsko-metodološke postavke u procesu usvajanja stranog/drugog jezika i osposobljavaju se za predavanje srpskog jezika, književnosti, kulture stranim studentima u zemlji i inostranstvu.

Doktorske studije
Doktorantima modula Jezik, u okviru doktorskih studija Jezika i književnosti, omogućeno je da prate kurseve koji ih usmeravaju ka proučavanju srpskog jezika u njegovoj istorijskoj i savremenoj perspektivi, ali i ka različitim interdisciplinarnim i kontrastivnim istraživanjima.

Naučno-istraživački rad
Odsek je nosilac dvaju aktuelnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije:

Projekat Standardni srpski jeziksintaksička, semantička i pragmatička istraživanja realizuje se od 2006. godine. Tim istraživača trenutno broji 21 člana, čija ispitivanja imaju opštelingvistički, pragmalingvistički kao i pedagoško-didaktički aspekat, jer su u njima date osnove za proučavanje srpskog jezika i kao maternjeg i kao stranog, ali i za njegovo kontrastiranje sa drugim jezicima.

Projekat Istorija srpskog jezika realizuje se od 2001. godine, u više projektnih ciklusa, a u rad su, pored istraživača sa Odseka, uključeni i saradnici sa Filozofskog fakulteta u Nišu i FILUM-a u Kragujevcu. Projektom su obuhvaćena raznorodna istraživanja istorije srpskog jezika kao i istorije književnojezičkih idioma u Srba, od najstarijih sačuvanih spomenika do perioda standardizacije srpskog jezika.

Godine 2004/05. Odsek je pokrenuo projekat Govor Novog Sada.

Međunarodna saradnja
U okviru programa mobilnosti Erazmus+ nastavnici sa Odseka boravili su na univerzitetima u Ludvigsburgu (Nemačka), Vroclavu (Poljska), Opolu (Poljska), Segedinu (Mađarska), na Jagelonskom univ. u Krakovu (Poljska), Univerzitetu Komenskog u Bratislavi (Slovačka), Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu (Bugarska), na Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatska). Odsek su posetili nastavnici sa Jagelonskog univerziteta u Krakovu (Poljska) i sa Univ. Etveš Lorand u Budimpešti.

U okviru istog programa u razmeni su učestvovali i studenti:
1. gostujući studenti sa univerziteta u Segedinu (Mađarska), Vroclavu (Poljska), Torunu (Poljska), Velikom Trnovu (Bugarska) i Brnu (Češka);
2. odlazeći studenti boravili su na univerzitetu u Krakovu (Poljska), Brnu (Češka), Aveiru (Portugalija), Torinu (Italija) i Zagrebu (Hrvatska).
Razmena studenata ostvarena je i u okviru programa Bilateralna razmena Lomonosov i NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickej).

Biblioteka
Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku osnovana je 1956. godine, odmah po osnivanju Fakulteta. Od samog početka stvarana je pažljivo i stručno tako da svojim fondom može da pruži studentima, nastavnicima i istraživačima uvid u lingvistička i filološka znanja i istraživanja. Fond monografskih publikacija broji preko 18.000 jedinica, a fond serijskih 270 naslova. Bogatstvu bibliotečkog fonda uveliko doprinose i legati: Legat Vere i Jovana Jerkovića i Legat Velimira Mihajlovića. Fondovi sadrže naučne monografije, studije, rečnike raznih profila, leksikone, enciklopedije, priručnike, pojedinačna izdanja i periodiku na srpskom, engleskom, ruskom, poljskom, bugarskom, makedonskom i drugim jezicima.

 

Vrh strane