Strahinja Stepanov

Strahinja Stepanov, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet – 325/III
Broj telefona - 021/459-626, 021/459-275
E-adresa – strahinja.stepanov@ff.uns.ac.rs

Biografija
Završio (1997) Osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“ (kao đak generacije)
Završio (2001) Gimnaziju „Isidora Sekulić“
Osnovne, magistarske i doktorske studije završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpski jezik i lingvistiku:
            - diplomirao (2005)  /dipl. rad Padežne i predloško-padežne konstrukcije sa uzročnim značenjem/
            - magistrirao (2008) /magist. teza Propozicionalna struktura i ilokuciona snaga novinskog komentara/
            - doktorirao (2014) /dokt. disertacija Asertivnost, relevantnost i žanr: na korpusu političko-propagandnih tekstova/

Profesionalno radno iskustvo
U zimskom semestru šk. 2004/2005. god. angažovan kao lektor u Centru  za učenje srpskog kao stranog (pri Filozofskom fakultetu)
U zimskom semestru šk. 2005/2006. god. angažovan kao demonstrator (student-postdiplomac) na predmetu Ortografska i ortoepska norma srpskog jezika
Od šk. 2006/2007. do šk. 2009/2010. godine radio kao lektor srpskog jezika na Univerzitetu Karl-Franc u Gracu (Austrija)
Od šk. 2010/2011. godine zaposlen na Odseku za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakuleteta u Novom Sadu, prvo u zvanju asistenta (2010–2015) a zatim (2015) u zvanju docenta

Nastavni rad
OAS JKK Lingvistika teksta (izb. predmet)
OAS JKK Analiza diskursa
OAS JKK Srpski jezik 4: Struktura rečenice i teksta
OAS JKK Osnovi funkcionalne stilistike (izb. predmet)
MAS JKK Diskurs i gramatika (izb. predmet)

Naučno-istraživački rad
Najznačajnije oblasti interesovanja nastavnika:
Lingvistika teksta
Analiza diskursa i Kritička analiza diskursa
Stilistika (Lingvostilistika)
Srpski jezik kao strani/drugi

Bibliografija (izbor)
1) Stepanov, Strahinja (2016). Asertivnost, relevantnost i žanr (analiza predizbornih političkih govora). Novi Sad : Filozofski fakultet.
2) Stepanov, Strahinja (2014). Novinski komentar i argumentacija: odnos semantike i strukture  teksta. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LVII/2. Novi Sad. 127-145
3) Stepanov, Strahinja (2015). Serbian Presidential (pre-)Election Slogans: Textual and Illocutionary Aspect. In: Jezik, književnost, diskurs - Jezička istraživanja, Zb. radova (ur. Mišić Ilić, B. & V. Lopičić). Niš: Filozofski fakultet. 295-314
4) Stepanov, Strahinja (2016). Multimodal Discourse Analysis of Serbian Election Posters. In: Jezik, književnost, značenje. Jezička istraživanja, Zbornik radova (ur. B. Mišić Ilić & V. Lopičić). Niš: Filozofski fakultet. 521-540.
5) Stepanov, Strahinja & Katalin Ozer (2016). Referenca i referencijalni odnosi u reklamnim porukama (pseudo)medicinskog sadržaja. In: Teme jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju – Zbornik u čast Ljiljani Subotić (ur. Jasmina Dražić i dr.). Novi Sad: Filozofski fakultet. 609-624

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane