9. sednica Saveta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 9. sednicu Saveta koja će se održati u ponedeljak 22.2.2021. godine sa početkom u 13 časova u kino-sali Fakulteta za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sednice Saveta Fakulteta;
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Fakulteta u 2020. godini;
3. Usvajanje zapisnika o popisu:

a) osnovnih sredstava na dan 31.12.2020. godine;

b) stanja na računima na dan 31.12.2020. godine;

v) datih avansa 31.12.2020. godine;

g) dugovanja dobavljačima 31.12.2020. godine;

d) potraživanja od kupaca 31.12.2020. godine;

đ) osnovnih sredstava u Skriptarnici Fakulteta na dan 31.12.2020. godine.

4. Usvajanje izmene i dopune Plana nabavki za 2021. godinu;
5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za izbor dekana Filozofskog fakulteta na period od 3 godine (1.10.2021 – 30.9.2024.)
5a. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za sprovođenje izbora za dekana Fakulteta
6. Pitanja, predlozi i sugestije.

                                                                         Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
                                                                                   Prof. dr Jasmina Grković
-Mejdžor

Vrh strane