prof. dr Snežana Gudurić

Redovni profesor
Odsek za romanistiku
Naučna oblast Romanistika
Datum izbora 21. jul 2009.

Predmeti

15DFJ26 Eksperimentalno istraživanje jezika - akustička analiza glasovnih nizova II
15DFJ39 Fonetska istraživanja akcenata i intonacije
15DFJ5 Eksperimentalno istraživanje jezika-akustička analiza glasovnih nizova 1
15DFJ6 Francuska lingivistika XX veka
15EF26 Fonetika sa fonologijom francuskog jezika 2
15EF76 Sintaksa savremenog francuskog jezika 1
15EF97 Sintaksa savremenog francuskog jezika 2
15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15MD058 Strategije i tehnike u interaktivnoj nastavi
15MD059 Strategije i tehnike u interaktivnoj nastavi francuskog jezika kao stranog
15RM002 Uvod u uporedno proučavanje romanskih jezika
15FJFJ010 Fonetika sa fonologijom francuskog jezika 2
15FJFJ035 Sintaksa savremenog francuskog jezika 1
15FJFJ044 Sintaksa savremenog francuskog jezika 2
15FRFR001 Uvod u uporedno proučavanje romanskih jezika
15FRFR003 Metodika nastave francuskog jezika - metodička praksa
15FRFR004 Morfofonologija
15FRFR025 Interaktivna nastava francuskog jezika
15FRFR026 Studijsko istraživački rad

Bibliografija

Radovi u časopisima

Mots négatifs dans les constructions comparatives en français et leurs équivalents en serbe

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Mots négatifs dans les constructions comparatives en français et leurs équivalents en serbe, Vestnik za tuje jezike/ Journal for Foreign Languages, Vol. IX, No. 1, pp. 9 - 25, Dec, 2017

Autori Ljubica Vlahović i Snežana Gudurić
Godina 2017
Časopis Vestnik za tuje jezike/ Journal for Foreign Languages
Volumen IX
Broj 1
Strana od 9
Strana do 25

Knjige i bibliografije

Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe.

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe., Filozofski fakultet, 2012

Autori Ljubica Vlahović i Snežana Gudurić
Godina 2012
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-106-0
broj strana 231
Tip knjige udžbenik
Broj strana 231

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

  • Semantika i pragmatika glagolskih oblika u francuskom jeziku ekonomske struke u poređenju sa srpskim, Jelena Jaćović, 05.04.2021.

Master akademske studije drugog stepena

  • Vrednosti francuskog imperfekta i njegovi ekvivalenti u srpskom jeziku na primerima iz romana "Dobar dan tugo" Fransoaze Sagan, Aleksandra Tešanović, 23.09.2019.
  • Poslovni francuski – specifičnosti leksike iz oblasti organizacije preduzeća i ljudskih resursa i njihova primena u nastavi, Vira Kiš, 25.01.2018.
  • , Jelena Ninić, 27.01.2017.
  • Fonetsko-fonološke odlike i metode korekcije izgovora francuskog jezika kod studenata na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Slavica Pantić, 23.12.2016.
  • Termini iz oblasti religije, arhitekture i umjetnosti u udžbenicima srednjih škola turističko-ugostiteljske struke u zapadnobalkanskom regionu. Aktuelno stanje i potrebe., Marko Nikolić, 15.04.2015.
  • Nastava francuskog jezika u odeljenju dece sa posebnim potrebama uzrasta od 12 do 14 godina (5-8 razreda osnovne škole), Snežana Jovičić, 07.06.2013.
  • Doprinos interaktivne nastave motivaciji učenika u učenju francuskog jezika kao stranog, Tamara Radulović, 05.06.2013.
  • Upotreba igara u interaktivnoj nastavi francuskog jezika kao stranog na ranom uzrastu (3-6 godina), Nataša Kerac, 24.04.2012.
  • Modaliteti izražavanja prostornih odnosa u francuskom jeziku i njihovi korelati u srpskom (statički aspekat), Jelena Mihailović, 25.11.2009.
Vrh strane