15EJEJ85 - Uvod u sociolingvistiku

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u sociolingvistiku
Akronim 15EJEJ85
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija osnovne akademske studije prvog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Uvod u anglističku lingvistiku Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i načelima sociolingvistike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti poseduju osnovna teorijska znanja iz oblasti sociolingvistike i upoznati su sa opštim sociolingvističkim pitanjima. Osposobljeni su da čitaju literaturu iz ove oblasti i stečena znanja primenjuju u istraživanju sociolingvističkih tema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lingvistika i sociolingvistika. Jezik, kultura, društvo. Govorna zajednica. Višejezične govorne zajednice, bilingvizam, diglosija, promena koda. Etnolingvistička vitalnost, očuvanje jezika, zamena jezika, gubitak jezika, smrt jezika. Raslojavanje jezika: geografsko, društveno, situaciono. Urbana dijalektologija. Jezičke promene. Međujezički kontakti, pidžini i kreoli. Jezik i moć. Jezički imperijalizam. Jezik i identitet. Standardizacija, planiranje jezika, jezička politika. Metode sociolingvističkih istraživanja: kvantitativne i kvalitativne.
  Sadržaj praktične nastave Diskusija o temama sa predavanja, čitanje izvornih tekstova, komentarisanje aktuelnih primera jezičke upotrebe.
  Literatura
  1. Bugarski, R. 1996. Jezik u društvu. Beograd: Čigoja, XX vek.
  2. Bugarski, R. 2010. Jezik i identitet. Beograd: XX vek.
  3. Holmes, J. 2013. An Introduction to Sociolinguistics. 4th ed. Abingdon: Routledge.
  4. Labov, W. 2001. Principles of Linguistic Change. Vol. II. Social Factors. Malden: Blackwell.
  5. Llamas, C. et al. (eds.). 2007. The Routledge Companion to Sociolinguistics. Abingdon: Routledge.
  6. Meyerhoff, M. 2006. Introducing Sociolinguistics. Abingdon: Routledge.
  7. Radovanović, M. 2003. Sociolingvistika. 3. izd. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  8. Romaine, S. 2000. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP.
  9. Trousdale, G. 2010. An Introduction to English Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  10. Trudgill, P. 2000. Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin.
  11. Trudgill, P. 2016. Dialect Matters: Respecting Vernacular Language. Cambridge: CUP.
  12. Wardhaugh, R.and Fuller, J. M. 2015. An Introduction to Sociolinguistics. 7th ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, predavanja, vežbe, diskusije, samostalni i grupni rad, istraživački rad, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 20
  Vrh strane