15EM027 - Studijsko istraživački rad

Specifikacija predmeta
Naziv Studijsko istraživački rad
Akronim 15EM027
Studijski program Engleski jezik i književnost
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata za samostalnu interpretaciju i kritičku analizu releventne literature i vršenje istraživanja u vezi sa datom temom.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za samostalan istraživački rad na masterskoj tezi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 0 20
   Metode izvođenja nastave individualna nastava
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari
   Vrh strane