15FS031 - Forenzička lingvistika

Specifikacija predmeta
Naziv Forenzička lingvistika
Akronim 15FS031
Studijski program Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Modul
Tip studija master akademske studije drugog stepena
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Završene osnovne akademske studije na nekoj od filoloških grupa, osnovne akademske studije srpske književnosti i jezika ili komparativne književnosti s teeorijom književnosti. Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje s forenzičkom identifikacijom individualnih karakteristika autora pisanog teksta i lingvističkim aspektima krivičnog pravosudnog sistema. Opšti ciljevi uključuju i istraživanje uloge lingviste tokom interakcije s pravnim i zakonodavnim sistemom putem ispitivanja stvarnog ili potencijalnog uticaja lingviste na krivičnu istragu i pravne aktivnosti i procedure.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešnom završetku ovog kursa, studenti će biti u stanju da: 1. primenjuju veštine deskriptivne analize podataka u širokom spektru pisanih konteksta u okviru pravnih procesa, uključujući policijske intervjue i sudske presude; 2. kritički analiziraju sporne podatke u pisanim kontekstima, uključujući oblasti kao što su identifikacija autora, sporna autorstva i detekcija plagijarizama; 3. kompetentno komuniciraju s aktivistima u pravnim sistemima i okruženjima; 4. izvode zaključke i daju stručno mišljenje zasnovano na principima forenzičke nauke, za potrebe organa postupka i drugih subjekata, naručilaca ekspertize.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojam i istorijat forenzičke lingvistike. Pojam autorstva i identifikacija autora. Merenje teksta. Forenzička transkripcija. Jezičke varijacije u autorstvu. Teorija obeleženosti. Komparativne i nekomparativne tehnike. Autorski stil. Idiolekt. Stilski markeri. Stilistika i stilometrija. Primene forenzičke lingvistike (srž teksta, apeli, zahtevi za otkupninu, profilisanje autora, oproštajna pisma, plagijat). Jezičke norme. Istraživačke metode. Metod poređenja autorstva. Analiza slučaja.
  Sadržaj praktične nastave Analiza forennzičkih tekstova. Identifikacija autorskih karakteristika na književnom materijalu.
  Literatura
  1. Chaski, Carol (2013). Best practices and admissibility of forensic author identification. Journal of Law and Policy, 21/2, 333–376.
  2. Coulthard, Malcolm, Alison Johnson (2007). An Introduction to Forensic Linguistic. Language in Evidence. New York: Routledge.
  3. Kalajdžisalihović, Nejla (2014). U potrazi za lingvističkim otiskom autora. Lingvazin, II/1, 18–21.
  4. Kašić, Zorka, Jelena Đorđević (2010). Forenzička lingvistika u kriminalistici. NBP: žurnal za kriminalistiku i pravo (ur. Goran B. Milošević), 111–126.
  5. Manojlović, Draga, Lidija Nikolić-Novaković (2009). Forenzička lingvistika – uporedno pravni i kriminalistički aspekti. Novi Pazar: Pravni fakultet, 109–128.
  6. Nikolić-Novaković, Lidija (2017). Forenzička lingvistika. Primena metoda forenzičke lingvistike u kriminalističkim istragama pretnje. Banjaluka: Evropski defendologija centar.
  7. Olsson, John (2010). Forenzička lingvistika. Zagreb: Globus.
  8. The Routledge handbook of forensic linguistics (2010), eds. Coulthard, M., Johnson, A. London – New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Monološka, dijaloška, tekst-metoda, demonstrativna, metode problemske nastave, istraživačke metode.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30
  Vrh strane